Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. I jonge vrouw. il De Warmte FEULLETO NUMMER 59 WOENSDAG 29 JULI 1925 48e JAARGANG. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-Adres: ECHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN. EERSTE BLAD. BUITENLAND. In Bulgarije is weder een aantal samenzweerders-processen geëindigd. In Silvian en in Haskowo werden vier en te Berkowitza zes doodvon nissen geveld* Einde Juli zal een nieuw proces aanvangen tegen 400 beklaagden, waarvan tegen 150 reeds de doodstraf is geëischt. Medio Augustus begint te Tirnovo een proces met 500 beklaagden. Voor dit proces zijn 10.000 getuigen uit alle deelen van Bulgarije gedag vaard. Naar uit de begrooting van 't Ministerie van Openbare werken in België blijkt zal binnen niet al te langen tijd begonnen worden aan ver schillende zeer groote werken, die de bevolking weer handen vol werk zullen geven. Allereerst wordt genoemd het aan leggen van een weg linea recta Ant- j werpen—Brussel. Deze weg zal loopen over Meijsse, Wolverlhem, Boom en verder tot Antwerpen uitkomende in het Park van de Warande. Het begin te Brussel is achter het Park van Laeken. De aanleg van dezen weg wordt geraamd op 80 tot 90 millioer. francs. Als tweede belangrijk werk wordt genoemd de verbinding der Schelde- oevers te Amstenweel waarvoor een begin post van 500 000 francs op de begrooting voorkomt. Men spreekt in dit ontwerp plan over de verbinding der beide Schelde- oevers door een tunnel met electrische beweegkracht. Eene 4 K M. lange lijn zou geheel ondergrondsch, de midden statie van rechter-oever verbinden met het op den linkeroever ontworpen station. Zij zal de Schelde door trekken op 7 meter onder de bedding. Het ontwerp voorziet het bouwen van 6 haltes op de voornaamste plaatsen van den doortocht, terwijl de duur van begin tot eindpunt 12 minuten bedraagt en er per dag 60.000 passagiers langs deze lijn kunnen worden vervoerd. De tijd voor den aanleg benoodigd schat men op 4 jaar. Als derde plan staat op de begroo ting de aanleg van een kanaal Ant- werpen-Luik, welk werk geraamd is op 18 990 800 francs. Dit werk wordt zeer in het belang geacht omdat het de beste verbinding zal worden tus- schen de Luiker kolenmijnen en de Antwerpsche Haven. Baldwin besprak gisteren de crisis in 't Britsche mijnbedrijf met een commissie van 't congres der vak verenigingen. Heden zal het kabinet zich met de kwestie bezighouden, waarna Baldwin nog met de mijneige naren zal confereeren, Algemeen ver wacht men een gunstig resultaat van deze regeeringsbemiddeling. In het Saargebied zijn gisteren ongeveer 74.000 mijnwerkers in sta king gegaan. Het aantal werkwilligen bedraagt hoogstens enkele honderden. De malaise in de Roermijnen schijnt steeds grooter te worden. Ver schillende mijnen hebben opnieuw een aantal arbeiders den dienst opgezegd. De bekende leider van het bureau der medische constateeringen te Lour- des, dr. Marchand, is aldaar op 67- jarigen leeftijd overleden. Chamberlain is eenigszins teleur gesteld dat de aard van het Duitsche antwoord voortzetting van de schrifte lijke gedachtenwisseling onvermijdelijk maakt. Hij blijft echter optimistisch ten aanzien van het veiligheidsvraag stuk en hoopt dat Duitschland eerlijk en spoedig voldoen zal aan de ont- wapeningseischen, opdat Keulen ont ruimd kan worden. BINNENLAND. Naar de Rsb. verneemt, heeft de nieuwe Belgische regeering, naar aan leiding van de ernstige critiek in Holland op het ontwerp-verdrag tot herziening van het tractaat van 1839, aan de Nederlandsche regeering mede gedeeld, dat zij bereid is om in de financieele bepalingen enkele wijzi gingen te brengen, die ten deele tegemoetkomen aan de bezwaren van Nederlandsche zijde geuit. Een der meest belangrijke concessies in deze is een wijziging van de bepa lingen in artikel IV van het verdrag, 72) TWEEDE DEEL. regelende de kwestie van de Schelde. Volgens het ontwerp-verdrag kan Neder land tot nakoming van de verplichting tot bevaarbaarmaking van de Schelde verplicht worden door België tot het doen van vrijwel ongelimiteerde uit gaven. België is nu bereid deze bepa ling zoodanig te wijzigen, dat, wanneer Nederland ten bate van Antwerpen 'verbeteringen in de Schelde moet aan brengen, de kosten hiervan voor Nederland niet hooger zullen zijn dan het bedrag, dat beide landen in ge meenschappelijk overleg in het verdrag als een minimum zullen vastleggen. Mochten kosten van eventueele werk zaamheden boven dit bedrag uitgaan, dan zullen deze door de Belgische regeering worden gedragen. Ook in zake de kosten van de aan te leggen kanalen is de Belgische regeering bereid een andere financieele regeling te overwegen, die voor Neder land financieel minder bezwaarlijk is. Blijkens mededeeling van den directeur-generaal der Posterijen en Telegrafie zullen, zoo de proef met het openstellen des nachts van de telefoonkantoren in de provinciale hoofdplaatsen slaagt, ook andere plaatsen voor een dergelijke open stelling in aanmerking komen. Gelijk bekend is voor eenige maanden te Utrecht eencomitégevormd, om den hondersten geboortedag van president Paul Kruger op 10 Oct. a.s op feestelijke wijze te herdenken. Bedoeld comité van uitvoering he,eft het plan opgevat om naast eene plaat selijke herdenking te Utrecht, waar de president heeft gewoond, ook over het geheele land te trachten belangstel ling te wekken voor zijn plan om te dier stede een standbeeld van Paul Kruger te doen oprichten. Voor de verwezenlijking van dit plan heeft het zich den zedelijken steun verworven van een groet aantal voor aanstaande Nederlanders, welke toege treden zijn tot een eerecomité, terwijl reeds aanstonds van H. M. de koningin een belangrijke gift werd ontvangen. In het eere-comité hebben o. m zitting genomen Z Exc. Dr. J.Th. de Visser, minister van Onderwijs, J.J. G. baron van Voorst tot Voorst, voor zitter van de Eerste Kamer, Jhr. W. E. Bosch van Oud-Amelisweerd, lid van Ged. Staten van Utrecht en Dr. L J. C. van Gorkom, conrector van het Gymnasium te den Bosch. Vlagvertoon, een nationaal belang. Gep. Generaal C. J. Snijders schrijft ons van boord van de Gelria: Op 19 Juli j.l. kwam de Gelria van de Kon. Holl. Lloyd, met 225 meeren- deels Nederlandsche toeristen een rond reis naar de Noorweegsche fjorden ma kende, ter reede van Molde aan en an kerde nabij den, aldaar kort te voren aangekomen Nederlandschen kruiser, Hr. Ms. Java. De commandant van dit schip had reeds in den loop van den morgen draadloos verbinding met de Gelria verkregen en had de groote be leefdheid, alle passagiers in de gelegen heid te stellen, de Java te bezichtigen en des avonds aan boord van dit schip te komen dansen. Zeer velen gaven aan deze welwillende uitnoodiging ge hoor; met de grootste hartelijkheid en gastvrijheid werden zij door den com mandant, kapitein ter zee Quant, en zijne officieren ontvangen en met veel opgewektheid werd, bij het genot van een heerlijken zomeravond, te midden eener schilderachtige omgeving, tot na middernacht gedanst. Het was voor de overgroote meer derheid der Nederlandsche passagiers van de Gelria een blijde verrassing en een verheffende aanblik, daar in die vreemde wateren een Nederlandschen oorlogsbodem aan te treffen, die fier onze vaderlandsche kleuren liet. wap peren, toen een der grootste en schoon ste schepen onzer koopvaardijvloot zich in vlaggentooi daarnaast plaatste. Groot was de belangstelling der be woners van Molde, die den geheelen dag en avond in bootjes rondom beide schepen zwierven en ook aan boord van de'Java werden toegelaten; onder hen bevonden zich ook een te Molde geves tigd Nederlandsch Roomsch-Kathol iek pastoor en eenige Nederlandsche gees telijke zusters die met kennelijke vreug de op dit drijvend stukje vaderland- schen bodem vertoefden. Ieder gevoel de, hoe goed het deed, zich in nationale gedachten vereenigd te weten en ieder zag met trots de nationale kleuren ten top geheschen van twee, zoo waardige vertegenwoordigers der Nederlandsche handels- en oorlogsvloten. Men be sefte, dat hier aan den Nederlandschen naam en aan liet Nederlandsche pres tige een krachtige steun werd geboden men gevoelde weder eens, dat on danks alle politieke of andere geschil len de nationale gedachte toch ten slotte de zonen en dochteren van het goede vaderland vereen igt en bijeen- Ingezonden Mededeelingen. veroorzaakt Slapeloosheid, maakt Be nauwd en Onrustig Mijnhardt's Zenuw tabletten maken Kalm en geven U een Verkwikkenden slaap. Buisje 75 c. Bij Apoth. en Drogisten. houdt. De groote waarde van vlagver toon in den vreemde voor dit nationaal belang, sprong hier wel zeer duidelijk in het oog. Men zegt, dat de Java, op 18 Aug. a.s. in Nederland zal terugkeeren, om zich dan gereed te maken begin Oc tober naar Indië te vertrekken. Hier biedt zich nu een zeldzaam gunstige gelegenheid voor een waardig Neder landsch vlagvertoon in den vreemde, door de Java de reis te laten maken door het Panama-kanaal, met bezoek aa nde Nederlandsche koloniën in West-Indië en aan eenige buitenland Waalwübsche en l.iigxlrulsrhr Courant Dit blad verschijnt WOENSDAG EN ZATERDAG. Abonnementsprijs per 3 maanden 1.25. Franco per post door het geheele rflk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever. PrUs der Advertentlën 20 cent per regel; minimum 1.50. Reclames 40 cent per regel. By contract flink rabat Advertentlën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons bezit zUn. van „DB EOEO VAN HET ZUIDEN' Eerst toonde Harper aan zfln gast de ka mer die voor hem bestemd was, en terwyl James Sindley zich van zyne kleederen ont deed en die in orde bracht, ging hy inder haast terug naar zyne vrouw, om de reden te kennen van hare schielijke verwijdering. Deze bevond zich in de keuken, waar zij een streng onderzoek instelde naar een jong meisje, eene bretanjermeid, met schoon ge laat, eenigszins mager en slank en die im mer het hoofd gebogen hield, terwijl zy, blijkbaar verlegen, haren geruiten zakdoek tusschen hare vingers draaide en keerde. Het bretonsche meisje had in zeer goede huizen gediendde getuigschriften, welke zij aanbood, waren van eersten rang en vol komen in orde. Ha, ja, zij was eerlijk, dat was onbetwist baar, maar zij kende niet veel en kon alleen grof werk verrichten. En waarom hebt gij uwe laatste plaats verlaten? vroeg Virginie, ondanks alles nog wantrouwend. Ilet, onbekend meisje boog nog dieper het hoofd en scheen te blozen van schaamte, doch antwoordde niet. - Hoe heet gy? vroeg mevr. Harper aan stonds. Yvonne, om u te dienen. Virginie aarzelde nog een oogeublik, maar zy had volstrekt eene hulp noodig voor de keuken, vooraDnu men voor eenige dagen den correspondent van de „Times" te die nen had. En wie, vroeg zij verder, heeft u ons huis aanbevolen? Wel, het toeval. Ik wilde niet te Pa rijs gaan dienen, omdat het al te gevaarlijk is voor een jong meisje. Deze woorden stonden Virginie aan en zij besloot Yvonne in dienst te nemen, des te meer daar zij hoopte dat een buitenmeis je, zooals zij was, geen hoog loon zou eischen. Overigens, zy zou dit al spoedig weten. En vroeg zij, wat zoudt gij zoo wel moeten verdienen Yvonne schudde het hoofd, de zakdoek werd vier of vijfmaal opgerold en ontrold, maar eindelijk, ten koste van eene groote inspanning, kwam zij er toe haar loon te doen kennen. Veertig kronen, is dat te veel? Honderd frank 's jaars, dat was integen deel zeer weinig. Niettemin wist Virginie het zoo aan te leggen, dat zy nog een afslag van een half dozijn kronen bekwam. Yvonne zou voor dat loon, zich met al het grof werk .van het huis belasten, en zij was er in 't geheel niet bevreesd van. Maar nu, zeg mij nu toch eens, wie u onze woning aangeduid heeft? vroeg Har per, die nog niet gesproken had en hoewel de keus zijner vrouw goedkeurende, toch nog eenige achterdocht had. Wel, mijnheer, antwoordde Yvonne nu zonder aarzelen, de eerste de beste dien ik ontmoet heb. 'tWas Abel Mergan, die in den omtrek een eigndom en eene groote jacht heeft. Mergan, die veel geld verdien, zeide my zoo: Harper, de bestuurder van het ge sticht „De Bron" is een zeer braaf man. En zie, 't is dan dat ik de gedachte gehad heb, mij bij u te komen aanbieden, mijnheer. Waarom zegdet ge dat niet eerder? zei Harper, zichtbaar gevleid. Nu, Yvonne werd als meid in het Familie graf aangenomen. En naar hare zolderkamer geleid, legde zjj daar het pak weg dat. zy aan de hand droeg en daalde weer naar beneden om haar werk te beginnen. En waarlijk, zij was rap bij de hand en onvermoeibaar. Op het einde van dien dag was Virginie verrukt over hare nieuwe meid. Op het oogenblik dat Yvonne de keu keu verliet om aan de pomp een emmer water te halen, ontmoette zy Harper, die haar spra keloos voorby stapte. De bestuurder ging naar zfln gast terug, daar hy hem, zooals reeds gezegd is, tot in de minste byzonderlieden het gesticht „De Bron" wilde doen kennen, hem zelf de ver langde inlichtingen gevend, om alle kwade vermoedens te" voorkomen. Ook legde hy hem uit, welke middelen hy aanwendde om zyn zieken te genezen of, indien dat niet mogelyk was, hun de wel doende kalmte en zooveel mogelyk genot te geven. De zieken vinden hier eene ware mensch- lievende behandeling, mynheer Sindley, verzekerde liy. Ja, mynheer, ik mag het zeg gen, eene ware menschlievende behandeling. Wat zoeken wy, mynheer? Wy trachten mot zachtheid en met goedheid de verdwaal de geesten tot het licht van het gezond ver stand terug te brengen. Als het zoo is, sprak James Sindley, lichteiyk het hoofd schuddend, dan gebruikt gy de stortbaden niet meer? Ik kan dat niet stellig, niet volstrekt zeggen, hum, hum. Neen, mynheer, ik kan dat niet zeggen, maar wat zeker is, is dat wij er niet van houden die dwangmaatrege len toe te passen en er slechts toe besluiten wanneer wy niet anders kunnen. Op hetzelfde oogenblik sneed een hartver scheurende smartkreet door de lucht. Hum, hum, dat is no. 23, sprak Har per, zichtbaar verlegen, die arme zieke is volstrekt onbedwingbaar. Daarby is hy zeer boosaardig en gevaariyk. Op zekeren dag heeft hy myne vrouw byna verscheurd. Aldus sprekend, kwamen Harper en zyn gast in de nabyheid van het paviljoen, be woond door de baronnes Cazéres, Etiennet- te en Catiche, die nog altyd te bed lag en wier aanvallen want zy was waariyk zelf zinneloos geworden immer vermenig vuldigden en sneller elkander opvolgden. De baronnes en Etiennette ademden de weldoende frissche lucht in op de belommer de bank die wy kennen, en op dat oogen blik eindigde mejuffr. de Roquevère juist het smattelyk verhaal harer ongelukken. De stem van dokter Harper hoorend, her nam Etiennette aanstonds hare gewone hou ding. - Zy veinsde zinneloosheid, en op die wflze ontweek zy de vermoedens en werd zy min der streng bewaakt. James Sindley bleef plotseling stil staan en luisterde naar bet lied dat mejuffr. de Roquevère aangeheven had. Wat is dat? vroeg hy. Een zieke, die aan liefdeverdriet ïydt, antwoordde Harper, een zeer zonderling ge val, dat wel de moeite waard is om te be- studeeren. Daarby ïydt zy aan vervolgings waanzin, eene erge, byna ongeneesbare zin neloosheid. Laat on9 naderby gaan, wy zullen de twee zinneloozen verrassen. De andere, eene reeds bejaarde vrouw, die zeer schoon moet ge weest zyn, sterft langzaam weg, want zy heeft hoegenaamd geen weerstandskracht meer. 'tls enkel te danken aan eene byzon- dere verzorging, dat wy haar nog in het leven houden. Zy stapten langzaam voort. Dwars door de takken der boomen kon James Sindley nu twee vrouwen onderschei den en het was met eene vurige nieuwsgie righeid dat hy ze onderzoekend aanschouw de. Laat ons naderen, laat ons nog dichter naderen, sprak Harper, wij zullen hen niet bevreesd maken, geloof het niet; de tweede, is een jonge vrouw, die voor niets verlegen is. Naderby komend groette James Sindley zeer beleefd de baronnes en Etiennette. Mevrouw Cazeres sloeg de oogen op en kon zich niet beletten eene beweging van verrassing en van angst te maken. zy legde hare hand op het hart, als om de pyniyke klopping ervan eenigszins te be dwingen. 'tls niets, t'Is niets, mompelde zy, terwyi hare jonge gezellin haar met ang- stigen blik ondervragend aankeek. Dan, na een diepen zucht, terwyi Harper en den bezoeker zich verwyderden Laat ons hopen, lief kind, zeide zy. Ja, laat ons hopen, beste Etiennette. 't Is God die ons de hoop zendt. Eenige uren later verklaarde Harper zich ten hoogste voldaan over den correspondent van de „Times". Deze had hem eerst zyne volmachten ge toond, papieren die het hoofd droegen van het Engelsch dagblad en van het ministerie van binnenlandsche zaken. James Sindley was volkomen in orde. En dan, zooals hy het aan Virginie uit legde, hy had geheel openhartig met hem gesproken. Ik zal u niet verbergen, had hy hem gezegd, dat ik, toen ik naar hier kwam, een zekere vooringenomenheid tegen u gevoelde. Ja waariyk, men had my een menigte lee- ïy'ke dingen van u verteld. Ik heb natuuriyk willen weten, wat voor leeiyke dingen dat zoo wel zyn kon den, hernam Harper; ik drong dus aan by Sindley, die zich nogal by het oor liet trek ken. Iiy bleef altyd by het onbepaalde, maar eindeiyic toch overwon ik zyn weerstand. Wel zie, antwoordde hy my, in het langdurig onderzoek dat ik sinds verschei dene maanden reeds vervolg, heb ik langs verschillende kanten bezwarende geruchten gehoord. Er is mij gezegd dat het Familie graf O, hy sprak den eerloozen by naam uit, die door gemeene lasteraars aan ons acht baar gesticht gegeven wordt, een ware gevangenis was, dat men wel wist wanneer men er in kwam, maar nooit wanneer men liet verlaten zou, en, dat men er nooit meer levend uitkwam. By zyn aankomst, alhier, te oordeelen naar de wyze waarop hy ontvangen werd, voelde hy zich geheel geneigd aan die kwaadspre- kery te gelooven, zeide hy my. Maar einde- iyk, dank zy onze vriendelykheid, onze welwillendheid en onze openhartigheid, heeft hy aan de wezenlijkheid moeten gelooven dit zyn zyne eigen woorden. 't Is zeer goed, zeer volledig, en ik zal in myn ver slag erkennen, dat gy met een waariyk menschKevend doel uw beroep uitoefent. Gy weet u zeer verdienstelijke opofferingen te getroosten. Ik zal er van spreken met uw minister, met wie ik zeer bevriend ben. Deze woorden uitsprekend, wees hy zyn knoopsgat aan, alsof hy my wilde doen ver staan, dat het kruis van. het Eere-legioen de verdiende belooning zou zyn van de opof feringen die wy ons opleggen voor de onge- lukkigen die men ons te verzorgen geeft. (Wordt vervolgd).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 1