Leerjongen Volontair Groot BAL, niet te consalleeren. HET ZUIDEN Gevraagd Met Persoon aankomende Meisjes Dance Modern. A, P. C. Reothaert heden te Soestdijk aan H.M. de Konin gin medegedeeld, dat hij de opdracht, hem door H.M. verleend, tot vorming van een nieuw Kabinet, aanvaardt. Naar wij met zekerheid vernemen is het gerucht, dat het departement var. Onderwijs. Kunsten en Weten- schappen zijn zelfstandig bestaan in het nieuw te vormen kabinet zou ver liezen en zou worden ondergebracht bij een der overige departementen van algemeen bestuur, niet juist. HAARSTEEG. J.l. Zondag had op de doelen der handboogschutterij „Claudius Civilis" te Haarsteeg het tweede of wel najaars onderling con cours plaats van den Oranje-Bond. Niettegenstaande het weer zich in de morgenuren niet al te best liet aanzien is zulks toch veel meegevallen. Des avonds werd door de harmonie gratis een concert aangeboden, dat door de boogschutters op hoogen prijs werd gesteld en waarvoor de voorzitter bij het uitreiken der prijzen, directeur en korps namens de schutters hun dank bracht. De uitslag van den wedstrijd le zestallen is als volgt: le pr. L'Union, Boxtel, 126 p.; 2e pr. Amicitia, Boxtel, 113 p.; 3e pr. Kariovalda, Esch, 112 p.4e pr. Vrede zij ons Doel, Helvoirt, 109 p.5e pr. Ons Genoegen, Herpt, 105 p.6e pr Oefening Baart Kunst, Boxtel, 99 p. 21 na7e pr. Concordia, Boxtel, 99 p., 18 na8e pr. Dageraad, Vught, 97 p.9e pr. Nimrod, Hintham, 94 p. 10e pr. Soranus, Liempde, 93 p. le rozenpr. Claudius Civilis, Haar steeg, 6 rozen 2e rozenpr. Eendracht, St. Michiels-Gestel, 4 rozen. Vierenpr. Willem Teil, Vught, 9 vieren. Drieënpr. Gaudium Internos, Esch, 11 drieën. Tweeënpr. St. Joris, Vught,13 tweeën. Eenenpr. Soranus, Haaren, 8 eenen. le kamp, Prins Hendrik, Helvoirt, 37 punten. 2e kamp, Buiten Verwachting, Vlijmen 35 punten. 3e kamp, Claudius Civilis, Haarsteeg 20 punten, na loting. le eerepr. P. Jansen van Oefening Baart Kunst, Boxtel, 43 punten. 2e eerepr. Ant. v. Dun van de Da geraad, Vught, 36 punten, nakampen^ Uitslag 2e zestallen le pr. Ons Genoegen, Herpt, 89 p.; 2e pr. Claudius Civilis, Haarsteeg, 80 p.; 3e pr. Willem Teil, Vught, 77 p.; 4e pr. Dageraad, Vught, 74 p.5e pr. Concordia, Boxtel, 68 p. Rozenpr, Prins Hendrik, Helvoirt, 3 rozen. Eenenpr. Soranus, Haaren, 9 eenen. le kamp, Dageraad, Vught, 27 punten. 2e kamp, Willem Teil, Vught, 26 p. le eerepr. J. v. Liempt van L'Union, Boxtel, 33 punten. 2e eerepr. W. Lamoen van Claudius Civilis, Haarsteeg, 29 punten. 's-BOSCH. Gisteren werd door den gemeenteraad een bedrag van f 1200 toegestaan voor het verrichten van werkzaamheden in den toren van de Kathedraal in verband met de plaatsing van het nieuwe carillon. In verband met de vordering ad f 32600 op het Centraal Verrekenkantoor voor brand stoffen te 's Gravenhage zal eene da ding worden gegeven. De gemeente ziet alleen van f 850 rente af. Medewerking zal worden verleend aan de stichting Gezinswoning voor het verkrijgen van voorschotten van het Rijk voor het bouwen van 75 wo ningen terwijl aan de Coöp. Bouwver- eeniging Eigen Bezit voor den bouw van 76 woningen f 170.000 zal worden geleend onder eerste hypothecair ver band tegen een rente van 5 pCt, De premiebouwers zullen in de ge legenheid worden gesteld de premie- bouwvoorschotten van het Rijk op 1 Sept. nog bedragende f 463,715 af te lossen, waarvoor de gemeente het geld onder hypotheek tegen 5 pCt. zal verstrekken. Hetzelfde was voor gesteld ten aanzien van een hypothe caire schuld van T 135,000 van de R.K. Bouwvereeniging De Middenstandswo ning bij de Dordrechtsche Hypotheek bank, waar nu 63/g pCt. rente moet worden betaald. Besloten werd deze schuld af te lossen, doch ten aanzien van het overnemen dezer woningen door de gemeente wordt nog overleg gepleegd. In verband met voorgaande voor stellen zal de gemeente bij de Pensi oenfondsen voor de Koloniale lands- dienaars en locale ambtenaren te 's Gravenhage een onderhandsche geld- leening van 5 pCt. groot f 768,715 a pari, aangaan. B. en W. hadden voorgesteld de kelders onder het stadhuis tot locali- teiten voor den verkoop van niet- sterken drank in te richten en deze te verhuren voor f 1250 per jaar. Zij vroegen daarvoor een crediet van f 8000. Lang en breed is daarover gedebatteerd. Een massa bezwaren kwam naar voren. Ten slotte stelden B. en W. zich tevreden met een be ginselbesluit, doch ook dat werd door den Raad met 10 tegen 9 stemmen verworpen. WASPIK. Dg gister gehouden ten toonstelling van dames- en kinder onder en bovenkleeding, op den knip- en naat-cursus bij de Eerw. Zusters vervaardigd, mocht zich in een druk bezoek verheugen. Men was hoogst tevreden over de keurige afwerking der goederen, welke in rijke verschei denheid te zien waren en waarvoor de Eerw. Zusters, belast met de leiding van den cursus, een woord van lof niet mag onthouden worden. - Heden had de verpachting van toemaat in den Maasmond plaats. Er werden geen buitensporige prijzen be steed. Het nog in groote hoeveelheden aanwezige oud hooi en de prijsdaling van het nieuwe waarvoor nog slechts f 13 per 500 K.G. wordt besteed, zal op deze verpachting wel van invloed zijn geweest. Behalve schouwburg, bioscoop en verschillende andere gelegenheden voor publieke vermakelijkheden, heeft zich nog aangemeld het circus „West- falia". Voor kermishouders zal er der halve genoeg te genieten zijn. De loting voor de militieplich iigen der lichting 1926 zal hier plaats hebben in de voormalige openbare school achter het raadhuis op Vrijdag 7 Augustus. Naar wij vernemen zal binnen kort het postkantoor alhier worden omgezet in een bij- of hulpkantoor. Aan de hier te houden missie tentoonstelling zal eene verloting ver bonden worden. De verschillende prijzen zijn door liefdadige handen verstrekt. Wat na loting van de prij zen overblijft zal bij de sluiting bij opbod worden verkocht. RAAMSDONKSVEER. Door het sla gen van de jongeheeren H. Heurter en H. van Dongen, klom het getal geslaagden der Chr. M. U. L. O. tot 4. Alle candidaten behaalden het diploma. De collecte voor noodlijdende kerken en personen bracht f 15,31 '/2 op. Ds. Anker van 's Gravenmoer zal Zondagmiddag om half drie optre den in de Veersche kerk, terwijl des voormiddags om half tien leesdienst in de Dorpsche kerk zal worden ge houden. Ds. Donner, emer. predikant hoopt Zondag om half tien en om 5 uur op te treden in de Ger. kerk. Wie zijn schoenen nieb eert, Is de Erdal - nieb weerd GEMENGD NIEUWS. zoontje van den L. te Spijkenisse Het 6-jarig graanhandelaar j. was plotseling onwel geworden en moest op medisch advies direct in een der ziekenhuizen te Rotterdam worden opgenomen. Toen de oudste zoon bij thuiskomst het geval vernam, sprong hij direct op den motor om ook nog tijdig in Rotterdam te kunnen zijn. Onder Poortugaal heeft hij waar schijnlijk met een te groote snelheid een bocht willen nemen. Hij viel van den dijk en kwam in een sloot terecht. De dokter uit Poortugaal constateerde 2 gebroken sleutelbeenen, 2 gebroken ribben en bovendien een armfractuur. De motorrijder v/erd eveneens naar Rotterdam overgebracht. De ouders waren inmiddels weer thuis gekomen en vonden een telegram meldende het ongeluk. Per eerste ge legenheid werd wederom naar Rotter dam gegaan, waar zij in hetzelfde ziekenhuis, waar zij 's morgens den 6-jarigen hadden gebracht, hun oudsten zoon aantroffen, die zoo ongelukkig was terecht gekomen. Volgens een bericht uit Sofia is in de gevangenis aldaar brand uitge broken, tengevolge waarvan Cyril Pawloff en Peter Janeff, die beiden tijdens de regeering Stamboelinski mi nister waren, levend zijn verbrand. Men vermoedt dat de brand opzette lijk is gesticht teneinde op deze wijze zich van twee gevaarlijke tegenstan ders te ontdoen. Gisteravond werd de familie Kruit, chef van het postkantoor te Se- marang, door den kebon overvallen. Mevrouw Kruit werd vermoord de heer Kruit werd zwaar-, en de kinderen werden licht gewond. Nader wordt gemeld, dat de post- chef Kruit door zijn huisjongen met een ijzeren staaf onverhoeds werd aan gevallen en zwaar aan het hooid werd verwond, waardoor hij buiten kennis raakte. Zijn echtgenoote werd gedood en twee kinderen licht verwond. Ver moedelijk leed de bediende aan gees- tesverbijstering, daar hij beweert, dat de geesten hem opdroegen vier geiten te slachten. Te Lochum is de 59-jarige ge huwde vrouw W. F. W. in de Stads gracht geraakt en verdronken. Te Heithuijzen werd een land bouwer R. A. door een woedenden stier aangevallen. Hij werd met drie gebroken ribben opgenomen. Indien niet tijdige hulp was komen opdagen, ware wellicht zijn leven er mee ge moeid geweest. De lijkenschending in het cre matorium te Dresden heeft een veel ernstiger omvang, dan aanvankelijk gedacht werd. Het „Berl. Tagebl." verneemt, dat de lijken van alles tot zelfs van hun doodshemd werden beroofd, terwijl de tanden, die met goud geplombeerd waren, uit den mond werden gebroken. De lijken werden in groepjes begraven. Deze toestand heeft reeds meer dan een jaar geduurd. Gisterenmorgen werd in den graanhandel der firma H. te Maastricht de 24-jarige knecht L. D. door den laadketting meegesleurd. Hij viel op een vrachtwagen, waardoor hij schedel breuk en hersenschudding kreeg. Ander half uur na het ongeval is hij overleden. Te Rijnsaterwoude is de dochter van de Wed. B. te water geraakt en verdronken, Het drie-jarig dochtertje van den veehouder Grootendoest aan den Kor ten Muiderweg te Weesp is in de sloot voor de woning geraakt en verdronken. Te Ureterp (F.is een dochtertje van 10 maanden van E. Zijlstra in bed gestikt. Het kind had zich een kussen over het gezicht getrokken en toen de moeder het wilde wekken, vond ze het dood. De arbeider L. Donker te Hom- huizen geraakte bij het binnenhalen van het koren onder een wagen, welke hem over het lichaam ging. Per auto werd hij naar het ziekenhuis te Gronin gen vervoerd, alwaar hij aan de beko men verwondingen is overleden. Te Avereest zijn twee jongens van 7 en 13 jaren, die na water uit een veenput gedronken te hebben, on wel geworden en den volgenden da overleden. De geneesheer acht de on deugdelijkheid van het water de oorzaak Toen gisterochtend de trein van 8 uur 32 uit Haarlem naar Amsterdam vertrokken was, bemerkte de machinist dat de stoker, die op den tender werkte met zijn hoofd in aanraking was ge komen met de seinbrug nabij de een trale werkplaats der spoorwegen. De machinist stopte onmiddellijkde stoker werd van den tender gedragen en in zeer zorgelijken toestand naar het gast huis vervoerd. In de Beek bij de Sportlaan in den Haag is gistermiddag, naar de Res bode meldt, de 6 jarige Nico Pronk uit de Jan van Houtstraat, verdronken Eerst veel later is het lijkje gevonden een vriendje van het jongetje, die het ongeluk had zien gebeuren, was hard naar huis geloopen en eerst een klein uur later is de politie aan het dreggen gegaan. De kleuters waren aan het vischjes vangen geweest. Op Scheveningen is gisteren een man aangehouden, die verdacht wordt den laatsten tijd zich schuldig gemaak te hebben aan diefstal van sieraden en geld uit badkoetsjes op het strand al daar. Reeds hadden de politie vele aan giften bereikt van diefstal uit koetsjes, gepleegd, terwijl de eigenaars in zee baaddenhet mocht haar echter niet gelukken te ontdekken, wie de dief was. Gisterochtend zag nu een recher cheur een man een der koetjes binnen sluipen. Toen de man er even later uitkwam, werd hij door den recher cheur gearresteerd. In het bezit van den aangehoudene waren verschillende gouden voorwerpen, die hij kort te voren uit een badkoetsje gestolen had. Het is de Duitscher M., die in Den Haag op kamers woont. Toen de po litie een onderzoek in zijn woning instelde vond zij daar nog een aantal voorwerpen, afkomstig van de den laatsten tijd gepleegde diefstallen.. Bij reparatie te Amsterdam van een watertank van het stoomschip Amersfoort werd vergeten een mangat- deksel aan te brengen. Toen gisteren te Delfzijl het schip gelost werd, wilde men de tank laten volloopen, doch door het ontbreken van het mangat-deksel stroomde het water in het achterruim. Ruim 300 ton Chili-salpeter werd waardeloos. De schade beloopt tus- schen de f 30.000 en f 40.000, Roemenië is steeds het land geweest van de rooverromantiek en den laatsten tijd is deze weer tot bloei gekomen In deze moerassige streken bij den Donau, in de wouden en in de Transsylvanische Alpen heb ben deze ruwe gezellen, de volgelingen van Rozza Sandor, hun verblijf en zij rooven en brandschatten het land en zijn bewoners. In weerwil van alle maatregelen door de burgerlijke en militaire autoriteiten getroffen tegen de zoo hinderlijke rooverbenden is men er niet in geslaagd aan hun optreden paal en perk te stellen Integendeel het rooverwezen neemt hand over hand toe. De bende van den rooverhoofdman Terente, die de Donaudelta onveilig maakte en formeel slag leverde met de militairen is legendarisch geworden. Eenige leden van de beruchte bende hebben onder leiding van Tomeskoes en Moeteanoes een eigen bende ge vormd, die thans de bevolking van Prahova en Dombowitzka schrik aan- jaagt. Deze bende die zich mag verheugen in het bezit van machinegeweren en welker leden gekleed gaan als gendar men, treedt buitengewoon brutaal op Eenige dagen geleden heeft zij een reisgezelschap in de badplaats Voelka- na uitgeschud en terwijl een heel le ger van gendarmen op de bende jacht maakte in de bosschen, roofden de bandieten de kas van den belasting gaarder te Stoneskoe. De eertijds vei lige Boekowina is thans onveilig ge maakt door een zeer sterke roovers- bende, die haar hoofdzetel te Soeyatin schijnt te hebben en welke met voor liefde de streek rond Napolskoets brandschat. Zelfs vreest men dat de roovers vandaag of morgen het konin klijke slotte Sinaia, dat ter beschikking is gesteld van den vroegeren koning van Griekenland, zullen plunderen, Men heeft 'in verband daarmede een regiment jagers naar de bedreigde streek gezonden. Of zij succes zullen hebben en de roovers onschadelijk zullen weten te maken?.. INGEZONDEN STUKKEN. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie). Aan de Gebr. Teurlings, Waalwijk. De heeren Gebr. T. uit Waalwijk schijnen de meening toegedaan, dat wij in ons antwoord op hun schrijven van 9 Juli, niet wisten wat wij schre ven. Met machtig gebaar wijzen zij ons zakelijk gedocumenteerd antwoord van zich af en smeeken den Heere voor ons vergeving. Bah1 Dat de heeren Gebr. T. geen kenners zijn van de eischen en wetten die aan de voeding van ons pluimvee gesteld wordenbe ginnen we zachtkens aan te snappen. We zullen maar zeggen met hun eigen woorden Ze weten daar geen snars vanDoch dat ze niet eens goea kunnen lezen en ook niet wil geleerd zijn, dat verwondert ons van een firma die zich zoo hoog stelt. De heeren Gebr, T. kunnen niet lezen, anders hadden ze gezien, dat we zin voor zin op hun aanval van 9 Juli geantwoord hebben. Zij eischen thans nog een antwoord op hun onderteekening van leveran ciers van gemengdvoer van 7 ct. p. pond enz. Wij gaan ernstig aan de waarheid dezer onderteekening twijfelen. Waar wij schreven, dat hier de prijzen „40 ct. per 5 pond", „17 ct. per K." enz. waren, werden we verwezen te koopen uit de derde of vierde hand. We zullen echter uit de eerste hand bij Gebr. T. koopen, doch deze firma noteerde voor haar „gemengd" geleverd in Waalwijk niet 7 ct. per ponddoch f 8.— per ÏOO pond in maand April, Mei, Juni 1925 Ik zag nog geen noteering van de maand Juli, doch met het oploopen der prijzen zal de Juli-prijs niet lager zijn. U verwijt mij reclame-makerij voor broedeierverkoop in mijn schrijven van 15 Juli. Wij hebben echter die reclame-makerij niet noodig, waar 't broedseizoen reeds voorbij is en wij per advertentie reeds meldden, wij geen broedeieren meer leverden. Wij hebben voor reclame-makerij vooral geen ingezonden artikelen noodig, doch gebruiken daarvoor reeds jaren de plaats waar deze thuis behoort, n.l. de advertentie-kolommen van de plaat selijke bladen en de diverse vakbladen. Uw brutaal en ongemotiveerd verwijt van reclame-makerij kan U dus gevoe gelijk op U zelf toepassen en U deedt dan eerlijk zoo U per zak van 100 pd. minstens geen hoogere prijs noteerdet als U in uw reclame-onderteekening per pond aanbiedt. Of is misschien het gemengd door de heeren Gebr. T. in genoemde maan den in Waaiwijk voor f8.— per 100 pond geleverd hun „prima kwaliteit waarnaast ze voor 7 ct. per pond mis schien nog een gangbaar-concurreerend- mindere-soort leveren Wij voelen ons niet geroepen de diverse voeren der diverse leveranciers aan onze beoordeeling te onderwerpen ter bespreking, doch waar de heeren Gebr. T. beslist om onze meening van hun aangeboden 7 ct. ponds voer vragen, willen we wel meedeelen dat hun geleverd voer van f8.— per ÏOO pond niet aan de eischen voldoet, die wij aan een prima gemengd voer stellen, speciaal niet wat de samenstelling betreft. Het staat de heeren Gebr. T. vrij in een reclame makend ingezonden schrijven e granen in hun 7 ets. ponds gemengd uitsluitend 9gezond en waardevolte noemenwij houden ons de vrijheid voor rommel te noemen, datgene, wat wij uit eigen ondervinding en uit arenlange praktijk van deskundigen weten, voor de kippen niet is wat zij voor een goede gezondheid en hooge )roductie noodig hebben. Willen de heeren T. dat op zichzelf toepassen, an staat hun dit volkomen vrij. Ten slotte nog eenige kleine nootjes op hun schrijven van 25 JuliDe leeren T. behoeven niet te betwijfelen of in het gemengd van 8'/2 ct. per pond alhier gezonde chevalier gerst of Canada zit. Wij hebben daar immers geen etter van beweerd. Lees s.v.pl. vorig nummer. Wij hebben in geheel ons betoog nog niet één enkele noteering van granen overdreven genoemd. We be velen slechts het beste aan en weten, dat dit niet voor een overdreven lage noteering te leveren is. Wij kochten dit seizoen reeds meer malen gezonde zware chevalier, al was het dan niet tegen 7 ct. per pond, we ontvingen eveneens reeds meer dan eens j4/55 K°. Canada, al kan die wel licht momenteel uit winstbejag in één hand worden vastgehouden. Wij weten volgens de heeren T. geen snars van den graanhandel, doch durven nog opmerken, dat de eene partij La Plata en de andere aan merkelijk scheelt. Of de korrel steeds evengroot is? Kennen de heeren T. dan de gezeefde La Plata of de zoo genaamde La Plata sicatin niet? Wel licht geen artikel voor hun handel 1 Liefst gebroken maïs! Ja, heerenT., nogmaals liefst gebroken maïsom de veel vluggere verteerbaarheid, maar dan van een vertrouwd, degelijk adres. We behoeven dan niet bang te zijn gemalen Donau-Galfox te ontvangen. Door uwe opmerking in dezen ge maakt, doet U zelfs het onnoozelste kind aan 'tspreekwoord denken: mzoo de waard is enz." „Men moet kunnen zien wat men koopt?", dus vertrouwen mogen of kunnen we niemand meer?? Dus ook 't voeren van ochtendvoer is niet aan te bevelen, omdat we niet zien kunnen wat er in zit? De heeren T. laten andermaal zien, dat ze van de leer der voeding geen snars kennen. Nogmaals, de hoogst mogelijke pro ductiviteit wordt bij ons pluimvee slechts verkregen bij 't doelmatig voeren van voer van de beste kwaliteit en vooral van geen rommel in welken vorm ook. j. TUERLINGS, Pluimveeteeltleeraar, Kaatsheuvel. (Nu beide heeren een paar malen aan 't woord geweest zijn, kunnen wij gevoegelijk het debat sluiten.) ADVERTENTIëN. VERLOOFD JO VAN ILRSEL en 35096 DOCUS TIMMERMANS. Waalwijk, 2 Augustus 1925. (Geen ontvangdag.) bekend met de geheele Goodyear-afdeeling. Brieven Bureau van dit Blad onder no. dezer advert. 35097 Gevraagd wegens huwelijk der tegenwoordige, eene degelijke DIENSTBODE, die zindelijk werken kan. Zonder g. g. o. z. a. t. m. M LEJEUNE, Willem Il straat 82, Tilburg. 35078 Voor direct gevraagd een voor de ringmachine en twee voor de stlkkerfj. Adres35093 N. V. ST00MSCH0ENENFABRIEK v.h. JOS. GROENEN, Waalwijk. B ij de ALG. EXPEDITIE-ONDERNEMING v. GEND LOOS, H. COLIGNON Cie. kan een geplaatst worden. Leeftijd 18—20 jaar. Aan te melden kantoor 's mid dags van 12—1 uur. 35100 DE DIRECTEUR. Zondag a. s. 35103 in de zaal van P, van Daalen. AANVANG 6 UUR. Prijzen als gewoon. OOR-, NEUS-, KEELARTS, is van 1 tot 16 Augustus 35104 StoombiljartfabrieK TILBURG. 3181 (3B) l.'w schoenen mv r /(//f Dr. VI MENS,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 2