A TARWEBROOD. Broodsoorten en Beschuit missieleven en zal binnentreden in de de Congregatie van Mill-Hill. (S Maria.) PROVINCIAAL NIEUWS. Waalwijk, 31 Juli 1925. Bij het te Roermond gehouden examen M.U.L.O. slaagde met bijzon dere lof mej. Clara Bierlaagh, alhier. Bij het te Tilburg gehouden examen Huishoudschool slaagde mej. Francine Plevier, alhier. Bij het te Breda gehouden examen hoofdakte L. O. slaagde o.m. de Eerw. broeder Romanus in de wereld de heer C. Schreinemacher, van de St. Petrusschool alhier. Internationale Tentoonstelling voor de Schoenen Lederindustrie te Waalwijk Wij lezen in .Ons Bondsorgaan een artikel van den heer W. Donker Pzn. dat wijj met ingenomenheid over nemen, zeker wat betreft het werk dat de heer Schlusen, administrateur der Tentoonstelling, hier verricht. Donderdagavond vond ik gelegen heid de bijna voltooide Tentoonstellings gebouwen in oogenschouw te nemen. De groote belangstelling, waarmede ik de laatste maanden besprekingen, be sluiten en voornemens zoo nu en dan volgen kon, was de laatste dagen zoo toegenomen, dat ik geen weerstand bieden kon aan het verlangen om de zaken nu eens zelf te gaan zien. Ik wist, dat de heer Schlusen, de wak kere administrateur, die in deze ge weldige onderneming een reuzentaak te vervullen heeft, wel genegen zou zijn mij even rond te leiden. Teleur gesteld werd ik als immer niet Wanneer men van Den Bosch maar Waalwijk reist, ziet men vanuit den trein aan den rechterkant even voor het station het groote gebouwen complex, dat nu reeds een artistieke totaalblik geeft. Een groot poortgebouw geeft door een wijden boog toegang tot de terreinen. In de rechterzijde van dit gebouw bevindt zich het kantoor van den heer Schlusen, daar is deze met zijn personeel den ganschen dag in het touw om alles naar het concept te doen plaats vinden. Hier komen de honderden belanghebbenden om hunne belangen te bepleiten, hier rinkelt en rammelt de telefoon onophoudelijk en onder dit alles gaat Schlusen, als iemand die weet wat hij wil, rustig voort naar het groote einddoel. Wij, die eenigszins weten wat het feeënrieke beteekent: een tentoonstel ling in elkaar te zetten, een tentoon stelling op kleine schaal in verhouding tot wat hier in Waalwijk de menschen met verwondering vervullen zal, kun nen begrijpen wat er op dit oogenblik van dien administrateur gevraagd wordt. En al wijst hij allen lof terug op zijn voorzitter, den heer Jos. Klijberg en al is hij vol respect voor wat de heer J. van Iersel in deze aangelegenheid presteert, wij kunnen niet nalaten hier reeds openlijk een woord van waar deering te schrijven voor hem, wien het trots al dat werk niet te veel is eenieder tegemoet te komen met zijn hulp. Veel is er reeds tot stand gekomen. Is men eenmaal de groote poort binnen, dan staat men op een reus achtig plein met aan weerszijden de enorm groote paviljoens en op den achtergrond het fraaie machinegebouw. Het geheel is doorsneden met twee rijen boomen, die in het midden van het terrein een mooie laan vormen. Als straks die gebouwen en die boomen electrisch verlicht zullen zijn en de fonteinen te midden van de bloemen pracht en grasgazons zullen schitteren en opkleuren in het glanzende licht, dan zal het geheel een feeënrieke in druk maken. Nu steken reeds de groote torens boven de boomen uit en lokken de gebouwen, met die eigenaardige, in warme kleur uitge voerde dakbedekking en blauw en zwart geverfde wanden met een ge heimzinnige aantrekkingskracht. Jammer dat dit alles er slechts tien dagen staan zal. Ik ben er van over tuigd, dat velen die tentoonstelling zullen bezoeken, maar ook weet ik, dat velen eerst zullen beseffen wat zij mistten, als zij na eenige dagen hooren zullen, van hen die enthousiast terug keerden, hoe schoon, hoe mooi, hoe interessant die tentoonstelling is ge weest. Dan zullen zij niet meer goed kunnen maken wat zij verzuimden, want na een kortstondig bestaan van enkele dagen, vergaat al deze heerlijk heid. Wel jammer. Jammer voor het groote werk; jammer voor het groote doeljammer voor hen die nu eenmaal geen .haantje de voorste" zijn. En die zijn er helaas in ons land veel. De meesten hebben een aansporing noodig. De indruk dien ik van de gebouwen, (de machinehal, is nota bene 90 meter lang en 25 meter breed, de expositie hallen 80 bij 20) kreeg, laat mij niet met rust. Ik moet, hoe druk ik het ook heb met de samenstelling van het gedenkboek, er even iets van zeggen. Ik moet het verwijt ontgaan van achter blijvers, die zouden kunnen zeggen „U hebt er ons met geen woord op gewezen," Welnu laat dit korte woord een aansporing mogen zijn voor iederen schoenmaker, schoenwinkelier om op te gaan naar Waalwijk, als daar op 22 Augustus de vlaggen van de torens zullen waaien. Want naar waarheid beschrijven hoe het nu reeds is, kan ik niet. Het wordt reusachtig l In de praehtiyc omgeving van Soesterberg heeft de Am-sterdumsche Vereen. Mozart-Koorniet ruim 150 kinderen van 816 jaar, een kemp betrokken, waar deze naar hartelust van het buitenleven kunnen genieten. Wij geven hierbij een kiekje uit het kampdat o.a. door medewerking van den Min. ran Oorlog kon wo-rden ingericht met militaire tenten. De lury voor de bekroningen der a.s. Tentoonstelling is saamgesteld als volgt A. J. Borgsteijn, Doetinchem, Leder fabrikant. Henri Donkers, Waalwijk, Schoen fabrikant. Julius Qediga, Waalwijk, Leeraar Rijksschool voor Leerlooiers en Schoen makers. L. S. Gompen, Waalwijk, Leder fabrikant. F. van Hilst, Herenthals, België, Schoenfabrikaut. Fred. H. Hoek, 's Hertogenbosch, Leeraar Rijksschool voor Leerlooiers en Schoenmakers, Waalwijk. Friso Huykman, Den Haag, Maat schoenmakerij. Julius Kahn Lederfabrikant Neustadt. M. van Loon 's Hage. J. F. Peters-Weytens, Rotterdam, Schoenwinkelier en Maatschoenmaker. A. H. van Schijndel, Waalwijk, Schoenfabrikant. Alois Stutz, Waalwijk, Leeraar Rijks school voor Leerlooiers en Schoen makers. R. v. d. Valk, Den Haag, Schoen winkelier. Door de commissie Jury en Be kroningen is de volgende groepeering van het leder gemaakt Afdeeling I. Zoolleer. a. Kuipgelooid. b. Vachegelooid. 1. voor schoenfabrikanten, 2. voor reparatie. Afdeeling II. Bovenleer. a. Plantaardig gelooid (glad grauw, gechagrineerd). b. Chroomgelooid. 1. box uitvoering, 2. chevreau uitvoering, 3. gladde uitvoering. c. Luxe leder (lak, krokodillen, slangen, peau de suède, etc.) Afdeeling III. Technisch Ieder. a. Plantaardig gelooid. 1. Luxe uitvoering (meubels, acten- tasschen, galanterieën, boekbin- dersleer, enz.) 2. gewone uitvoering (tuigleder, riemenleder. vachetten, enz.) b. Chroomgelooid (riemenlederenz.) Afdeeling IV. Diverse ledersoorten, niet vallend onder bovenstaande groe pen. De volgende groepeering is gemaakt voor het te bekronen machinaal ge maakt schoenwerk: Afdeeling 1. Luxe Schoeisel. Afdeeling 2. Burgerschoenen. Afdeeling Beroepsschoenen. a. geheel uit leder, b. uit leder met rubberzolen. Afdeeling 4. Sport- en Maat— schoeisel. a. geheel uit leder. b. uit leder met rubberzolen. Afdeeling 5. Huisschoenen. Afdeeling 6. Kinderschoenen. Bij de beoordeeling zullen de vol gende punten in het oog gehouden moeten worden a. Coupe, bovenwerk en model leest, b. Bewerking van het bovenwerk. c .Bewerking van het onderwerk, ONZE 34827 staan voortdurend onder controle van het STATION VOOR MAALDERIJ EN BAKKERIJ te Wageningen waar door U steeds verzekerd is van de beste kwaliteit te ontvangen. Neemt proef met ons onovertroffen M. C. PULLES-HEESBEEN Grootestraat Waalwjk. De Utrechtsche Schoenmakers- patroonsvereeniging bezoekt Donder dag 27 Augustus de Tentoonstelling Waalwijk. De Schoenmakerspatroonsvereeni- ging te Arnhem organiseert een reis naar Waalwijk in de vacantiedagen 24, 25 en 26 Aug. De Rotterdamsche Schoenmakers- vereeniging „Ons Noorden" komt Donderdag 27 Augustus. - Door de gascommissie is besloten Burg. en Weth. voor te stellen om de winkeliers die tijdens de tentoon stelling hunne etalage bijzonder willen verlichten daarin tegemoet te komen en wel door het volgende Wanneer het verbruik In de maand Augustus overschrijdt het verbruik in dezelfde maand van 1924, dan zal, wanneer de overschrijding meer be draagt dan 10 pCt. het meerdere boven de 10 pCt. slechts worden berekend tegen het geldend kleinkracht-bedrijf n.l. 20 ct. De belangstelling voor de ten toonstelling groeit met den dag nu de datum meer en meer nadert. Op het terrein is men druk in de weer en ook in de hallen worden de stands opge slagen en is men met de opstelling van machines enz begonnen. Vooral des avonds als de verlichting bij ge deelten beproefd wordt, is de belang- stelling zeer groot. De biljetten aangevende het pro gramma der feestelijkheden zijn de wereld in, de vraag-programma's voor concours-hippique verzonden, de in schrijving voor 't festival, waaraan liefst een 50-tal gezelschappen deelnemen, geslotenomtrent den grooten voetbal match zullen zoo spoedig mogelijk nadere bijzonderheden worden gepu bliceerd in 't kort overal en in alles wordt met koortsachtigen ijver gewerkt om tijdig gereed te zijn. Tegen 11 Augustus a.s. zijn de ver tegenwoordigers der Nederlandsche Pers uitgenoodigd om een bezoek aan de Tentoonstelling in voorbereiding te brengen, om door eigen aanschouwing te zien wat deze expositie worden zal en beteekenen moet voor de schoen en lederindustrie. De officieele opening heeft plaats Zatermiddag 22 Augustus ten half een. Hebben we in ons vorig nummer een en ander moeten zeggen omtrent de abonnementskaarten, thans weer moeten we het praatje tegenspreken dat men voor 75 cent niets van het geëxposeerde zou kunnen zien, omdat de stands gesloten zijn dit is absoluut onjuist, de exposities zijn zoo ingericht dat ieder bezoeker, al is hij geen kooper of vakman, het geëxposeerde volkomen kan bekijken. Burg. en Weth. hebben onder staand schrijven aan de Raadsleden gericht. Door J. Spitters alhier wordt te ken nen gegeven dat hij van de gemeente wenscht te koopen de beide woningen grenzende aan de in aanbouw zijnde beambten-woningen aan de Station straat tegenover de openbare school. Indertijd werden van de erven C. A. Verwiel 5 woningen aangekocht voor de som van f 5221,75, inbegrepen de kosten van overdracht. De drieZuide lijke woningen zijn afgebroken en op de plaats van deze zijn in aanbouw twee woningen voor het beambten- personeel der gasfabriek. De kostprijs bedraagt ongeveer f 1040.—. Voor de beide beambten-woningen was het terrein der drie afgebroken woningen niet geheel voldoende zoodat van de 4e woning nog een gedeelte is afge nomen. De kostprijs van het restant zou dan ook zijn te stellen op onge veer f 1700,—, komende op een prijs van ongeveer f 200,—per strekkende Meter. Deze prijs is in vergelijking met de terreiue.n aan de Mr. van Coothstraat die 42 M. diep zijn en waarvoor slechts f 175 per M1 wordt gevraagd, zeer hoog. Redelijk zou naar ons oordeel zijn een prijs van f 160, per M' en zou dan de waarde van van het resteerende terrein zijn te stellen op f 1200,— de afbraak van de beide woningen schattende op f 100,— zou de waarde van het bezit f 1300,— bedragen. Indertijd werd beslag gelegd op deze woningen met de uitgesproken bedoe ling deze af te breken en te vervangen door woningen van aanzienlijker type om een begin te maken met het ver beteren van den welstand ter plaatse. Men achtte het gemotiveerd voor die verbetering een financiëel offer te bren gen. Op grond hiervan meenen wij dat het gemotiveerd is het bezit be neden den kostprijs te verkoopen. Wi hebben daarbij mede overwogen dat het bouwen door de gemeente op deze te duur gekochte terreinen toch nooi rendabel zou kunnen zijn. Wij stellen U daarom voor het bezi voor den prijs van f 1300,— te ver koopen. Wij achten het wel gewenscht da bij eventueele aanvaarding van ons voorstel het beding wordt gemaak dat over het te verkoopen terrein de erfdienstbaarheid van uitweg word verleend ten behoeve van de thans in aanbouw zijnde dubbele woning. Voor dien uitweg zou beschikbaar zijn te stellen een gang van 1 M. die door kooper mag worden overbouwd Ten aanzien van het tijdstip van leve ring zal zijn rekening te houden met het stellen van een behoorlijken ter mijn voor de tegenwoordige huurders om zich van een andere woning te verzekeren. Dinsdagmorgen bij het vertrek der hier ingekwartierde militairen, had een ongeluk plaats dat nog betrekkelijk goed is afgeloopen. Een soldaat kwam onder een stijgerend paard te vallen Aanstonds werd hij bij den heer L v. A. op de Markt binnengedragen alwaar hem door een militairen dokter geneeskundige hulp werd verleend. Men kan niet zeggen, dai de in- voer van schoenwerk in Juni j.l. on gunstig voor de Nederlandsche indu strie verliep hij daalde tegenover Mei met 14.921 paar of f 122.000, maar de keerzijde der medaille ofwel de uitvoer was wel ongunstig, want die onderging ook een daling van beteekenis. De invoer van lederen en stoffen- schoeisel heeft in Juni 228.537 paar a f 448.000 tegen 243.458 paar k f 570.000 in Mei bedragen. Dat scheelt naar de waarde meer dan 2 pCt. De daling komt geheel en al op rekening van het lederen artikel, dat voor f 155.000 minder dan in Mei werd ingevoerd, terwijl van stofschoeisel voor f33.000 méér dan in Mei binnenkwam. In de andere richting, dus bij uit voer, ging voor f 51.000 minder over de grens dan in Mei. Ook dit ging uitslui tend op rekening van lederen werk, daar van stofschoeisel de uitvoer tegenover Mei toenam met 4.169 paar of f 6000. Naar parental bedroeg de daling in den uitvoer van lederen schoenwerk tegenover Mei 8.553 paar. Vergelijken we in- en uitvoer van lederen en stoffen schoeisel over het eerste halfjaar 1925 met die over het zelfde tijdperk van 1924, dan komen we tot een invoer van 1.387.038 paar a f 3.194,000 in de le helft '25 en van 1.163.351 pear k f 2.585.000 in de le helft '24 en tot een uitvoer van 136.185 paar a f 836 000 in de le helft van '25 tegen 264 032 paar a f 1 205.000 in de le helft '24. Per maand is de invoer in het eerste haltjaar 231.173 paar k f 532.333 ge weest, de uitvoer 22.697 paar a f 139 333. V, v, d. S. Zwem-inrichting. Heerenbaden 90. Damesbaden 128. Kostelooze baden 73. Temperatuur gem. 19°. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Langstraat en Om geving zal Donderdag 6 Augustus des middags ten 3 uur ten Raadhuize alhier eene vergadering houden. Den navolgenden dienstplichtigen voor de lichting 1926 is vrijstelling wegens broederdienst verleend H. v. Breugel, C. A. v. Gelder, A. H. de jong, M. v. d. Mee, M. J. v. Veldhoven, A. J. A. Verhoeven, Ph.A. Verhoofstad, H. Fijneman, J. H. Greve, W. H. de Haan, W. C. Hesselberth, H. v. d. Hoek, L. C. v. d. Leur, C.A. Schoondermark, J. Verhoofstad en G. H. Witlox. Indertijd hebben wij een uitvoerige beschrijving gegeven van het alleraar digste reclame-boek der bekende tabaks koffie- en theefirmaWed. Douwe Egbertszoon te Joure, nl. „De Avon turen van Flip en riap-, mans on vingen we twee vervolgen van deze voor onze kinderen zeer interessante serie, die er weer even smaakvol uit zien, ontworpen als ze zijn, zoo wat teekening als onderschrift betreft door Daan Hoeksema. Ze zijn werkelijk bijzonder aardig van teekening en kleur, maar vooral allerkoddigst van bijschrift. Deze werkjes zijn te bekomen tegen inlevering van bonnen voor elk deeltje 100 punten welke verpakt zijn in Douwe Egberts tabak, koffie en thee en we gelooven dat onze kleine lezers en lezeressen hiervan wel werk zullen maken, want wat ze er mee verdienen is voor hen alleraardigst. Door een zoon van M. Verhoeven Hoogeind alhier, werd in den Baard- wijkschen overlaat een kleine lucht ballon opgepikt die uit Heyst-sur-Mer (België) afkomstig bleek te zijn. De daaraan bevestigde kaart heeft hij, ingevolge het daarop vermelde verzoek, van de bijzonderheden voorzien aan den afzender teruggezonden. De liedertafel. Tot Bloei der Toon kunst" alhier, besloot in haar j.l. Zondag gehouden vergadering deel te nemen aan het Festival te Udenhout op Zondag 9 Augustus a.s. Tevens kwam op die vergadering nog eens ter sprake het geval met de humoristen Gebroeders Lips uit Zeven- bergschen Hoek, die voor het matinee op kermis-Maandag waren geëngageerd doch juist bij den aanvang daarvan een telegram zonden, meldende dat ze door omstandigheden verhinderd waren te komen en dat per brief nadere bij zonderheden zouden volgen. Men be grijpt dat de liedertafel daardoor zeer gedupeerd was, doch men meende voorloopig nog geen verkeerde gevolg trekking te mogen maken, zoolang nog geen nadere bijzonderheden bekend waren. Toen echter dagen, ja weken verliepen zonder dat de bewuste brief kwam, is men gaan onderzoeken en blijkt dat de zoo gunstig bekend staande humoristen wel verre van correct ge handeld hebben. Niet alleen dat men reden heeft te twijfelen aan de waarheid der door hen voorgegeven verhindering, doch vast staat dat zij in elk geval Zaterdags tevoren reeds met die even tueele verhindering bekend waren en dus Zaterdags en zeker Zondags te voren gelegenheid genoeg hadden om hetzij telegrafisch öf nog beter per soonlijk de liedertafel van hun verhin dering in kennis te stellen. Doordat aanstonds onze bekende humorist, de heer C. Didden, bereid werd gevonden om op te treden, slaagde bedoeld kermis-matinée toch zeer naar wensch, doch de handelwijze van de gebroeders Lips is in elk geval zeer laakbaar. Door de fabrikanten van de Blue- Band boter wordt dit jaar aan den besten leerling van de 3e klas van 5 jarige middelbare inrichtingen een gratis achtdaagsche reis naar Zwitser land aangeboden. Van die gunst profiteert o.a. Nico Zijlmans te Geertruidenberg. leerling van de R,K. Hoogere Handelsschool alhier. Naar wij vernemen heeft de Com mandant van het 3e Regiment Veld- Artillerie alhier aan den Burgemeester in een schrijven zijn dank betuigd voor de buitengewoon goede inkwar tiering. Alle manschappen zoowel officieren als onderhoorigen waren vol 'of over de bijzondere ontvangst en verzorging. Aan de Ned. Bedevaart naar ourdes op a.s. Dinsdag zullen de WelEerw. heer kapelaan van Berkel en verschillende inwoners onzer ge meente deelnemen. Voor de 31e Nat. Bedevaart naar Lourdes van 15—24 September, gaven zich ook reeds meerdere deelnemers uit Waalwijk op. De bedevaart naar Kevelaer wordt gehouden op 16 en 17 Aug. a.s. In de Donderdagmorgen gehouden vergadering der vertegenwoordigers van de fokvereenigingen Eethen, Els- hout, Herpt en Raamsdonk is besloten dit jaar een keuring te houden te Waalwijk uitsluitend voor vee van de eden dier vereenigingen. Bereids is eene commissie samen gesteld bestaande uit de heeren D. van Buuren, Eethen (Meeuwen), voorzitter. Chr. A. J. v. Herpt, Herpt, secretaris. J. J. Klijn, Elshout. D. Lankhuizen, Raamsdonk. Er is reeds toezegging gedaan voor een 100 stuks vee verdeeld in 8 klassen en 3 fokgroepen. VLIJMEN. Uitslag van de gehouden aanbesteding voor het bouwnn van een *root woonhuis voor rekening van de ïeeren Gebr. Pullens ten overstaan van den architect A. M. Snijers, ^aamsdonkveer. 3ennings St. Michielsgestel f 22,700 leekeze Hedel f 26,000 Van Reekum Haaften f 25,100 Weijts Vugt f 25,700 G. van Dongen Raamsdonk f 28,280 Ligtvoet Oosterhout f 26,640 Blankers Nieuwkuijk f 21,873 Gegund minsten inschrijver. DRUNEN. In de j.l. gehouden be stuursvergadering der harmonie „De Volharding" werd besloten in de maand October a.s. een groot nationaal solisten (terzetten, quartetten en duet- en) concours te houden, zoowel voor ■i'-- J'-~-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 6