Gevonden. Rijwielhandel C. Klerks Hel aangewezen adres BuweliMaarlen en -Brieven, Het nieuwe Ministerie. In RIJWIELEN In Kinderwagens r/imi -■ ¥fi "wat Detreft zang als muziek. Voor onze gemeente is dit iets geheel nieuw. Wij twijfelen er dan ook niet aan of ieder weldenkend Drunenaar zal het initiatief van het bestuur met warmte toejuichen. De harmonie kan bogen op een vooruitstrevend bestuur. De voorzitter der harmonie, de heer L Sikkers, zal eenieder die zulks wenscht gaarne nadere inlichtingen verschaffen. Ook wij hopen binnenkort iets naders betreffende het concours te kunnen melden. De schoen- en lederhandel der firma J. Pelders is heden aan het int. telefoonnet aangesloten onder No. 13. HERPT. Uit een circulaire gericht aan de ingezetenen blijkt dat aan het festival, behalve de aangesloten corpsen bij den bond „Langstraat*, alsnog zullen deelnemen zes muziekgezel schappen en twee zangvereenigingen Er zal nu geen optocht gehouden worden zooals voor vijf jaren, doch het bestuur meent dat dit festival meer kunstgenot zal geven en hoopt daarom dat de ingezetenen het zullen steunen door het te bezoeken en hun sympathie getuigen tegenover de deel nemende gezelschappen door het uit steken der vlag. N1EUWKU1JK. De R.K jonge B. S. alhier besloot in haar jongste vergade ring, deel te nemen aan den te 's Bosch te houden propaganda—optocht ten bate van het zwakke kind, met een praalwagen en 2 gardes d'honneur. Werd door de harmonie „De Eendracht" reeds besloten, deel te nemen aan de festivals te Udenhout en Waalwijk resp. op 9 en 23 Aug. a.s., thans besloot men ook nog deel te nemen aan het festival te Herpt op 2 Augustus a.s. Moge het succes schitterend zijn. Op het Zondag jl. gehouden concours met den z. g. „Vogelpik" in het café van den heer Th. v. d. Geld werd de le prijs behaald door J. P. Het concours had een gunstig verloop. CAPELLE. Onze geachte kantoor houder op het hulppostkantoor alhier de heer D. Schuller, die van 3 tot 31 Aug. e.k. verlof heeft, waarvan 14 dagen voor vervulling van zijnen diensttijd (herhalingsoefeningen) wordt in dien tijd vervangen door den heer Lips uit Zevenbergschenhoek. De heer A. V. van Riel, onder wijzer aan de O. L. School in de Nieuwstraat alhier, slaagde jl. Maandag voor het hoofdakte-examen. Geslaagde en familie proficiat. Voor de Ned. Herv. Kerk alhier zal op a.s. Zondag, des nam. half drie uur optreden Ds. Wolters uit Sprang Bij het te 's Bosch gehouden examen behaalde Mej* Adr. Rijken alhier het diploma der huishoudschool voor naai en knipcursus van dames- en kinder- onder- en bovengoed. Zij genoot haar opleiding bij de Eerw. Zusters te Waspik. Van harte gefeliciteerd. A.s. Zondag zal in de Ned. Herv. Kerk a. d. Loonschendijk optreden Ds. Louwe Kooimans uit Baardwijk en wel des voorm half tien uur. Onze Chr. Zangver. „Hallelujah" zal op 5 Aug. e.k. deelnemen aan het concours te Schoonhoven. Zij zal zingen in de eerste afdeeling De heer H. P. Dekkers te Loon schendijk heeft op 30 Juli jl. te Breda met gunstig gevolg zijn examen afge legd voor de hoofdacte, Geslaagde en familie proficiat. SPRANG CAPELLE. (Voorm.Sprang.) A.s. Zondag des voorm. 9.30 uur en des nam. 5.30 uur hoopt in de Geref. Kerk alhier op te treden Ds. H. L. Both van Arnhem. Op 12 Aug. a.s. hopen de echte lieden S. Vos en J. Timmermans alhier, den dag te herdenken waarop zij voor 50 jaren in het huwelijk traden. Voorzeker zal dezen dag voor de oudjes niet onopgemerkt voorbij gaan. RAAMSDONK. Zaterdag 15 Aug. zal de Rijvereeniging „Juliana" alhier, een groot nationaal concours geven op het terrein van den weled. heer M. de Roon nabij het station. Aan vang 1.30 n.m. Op het uitvoerige programma komt o.m. voor 1. Aangespannen type landbouw- tuigpaard, welke nog geen eersten prijs behaald heeft. Prijzen f 15, f 10 f5, benevens verg. zilv. med. voor den eersten prijs. Eerste prijs-winnaar is verplicht tot deelname in nummer 2. 2. Aangespannen type landbouw- tuigpaard, vrije deelname. Prijzen f 25, f 15, f 10, f5, benevens verg. zil. med. voor den eersten prijs. 3. Aangesp, landbouwtuigpaard uit sluitend MC. merries. Prijzen f 15, f 10, f5, benevens verg. zilv. med. voor den eersten prijs. 4. Luxe eenspannen. Prijzen f25, f 15, f 10, benevens eerste prijs-winnaar een luxe zweep, resp. f5, f2.50 voor den koetsier. 5. Hengsten ter opluistering. 6. Aangesp, landbouwtuigp. voor boerenwagen tweespan. Prijzen f20, f 10. f 5. 7. Demonstratie van Rijvereeniging. Prijzen f 15 en verg. zilv. med., f 15 en f 10. 8. Schoonrijden voor dames met karretjes vergezeld van een heer. Prijzen kunstvoorwerpen. 9. Humoristische wedstrijd voor eden. In aanmerking genomen het groot aantal inschrijvingen, belooft het dit jaar weer een succesvollen dag voor de jonge rijvereeniging. Naar we vernemen hebben zich 5 vereenigingen opgegeven voor een demonstratie o.a. Dongen, Dussen, Meeuwen, Rijen en Tilburg MADE. Het zoontje van P. v. d. V. kreeg dezer dagen een emmer kokend zeepsop over het lichaam, waardoor het ernstige brandwonden bekwam, zoodat geneeskundige hulp moest wor den verleend. De liefdadigheidsbazar te Drim- melen gehouden in de Chr. school ten bate dier school, waaraan ook een verloting was verbonden, was ondanks het minder gunstige weer van de laatste dagen, vrij druk bezocht. Het bestuur dat zich geen moeite heeft ontzien om deze liefdadigheids bazar te doen slagen, heeft alle eer ook met algemeene stemmen verklaard tegen het wetsontwerp tot samenvoe ging van het z. g, stadsgedeelte van Mierlo en een gedeelte van Aarle-Rixtel ten Oosten der Zuid-Willemsvaart met Helmond. De commissie wil, evenals de gemeenteraad, de annexatie steunen, indien naast het stadsgedeelte van Mier lo, waar bijna uitsluitend een arbeiders bevolking woont, ook het gedeelte van Aarle-Rixtel ten Westen der Zuid- Willemsvaart en ten Zuiden van de Goorloop, achter z. g. Scheveningen, aan Helmond word toegevoegd. BREDA. De gemeenteraad heeft gisteravond zonder hoofdelijke stem ming aangenomen een voorstel om te bewilligen in het door de regeering aangeboden accoord in zake de afreke ning met het Centraal-Verrekenkantoor voor brandstoffen. De voorzitter deelde mee, dat het contract met de autobusonderneming tot stichting van een particulieren 'lllllililillllliill™ Vrouw: „Nu, Hendrik, ik vertrouw dux het huis aan jouw hoede toe, ik hooiin goeden toestand het weer te einden, als ik ra na rond terugkeer.''1 Man: Dat hoop ik ooklieveIk z ou het verschrikkelijk einden als je in zoo'n toestand was, dat je het niet kon(The Humorist). van haar werk. Ds. Mudde zal Zondag 2 Aug. a.s." ten 10 uur alhier in de Herv. kerk voorgaan en des nam. ten 2'/2 uur in Terheijden een vacaturebeurt vervullen. De leden van het Kruisboog schuttersgezelschap „Willem Teil" heb ben zich op het Zondag j.l. gehouden onderlinge bondsconcours weer dapper gehouden. De kranige koning-kampioen de heer W. v. Diepstraten wist niet alleen het hoogst aantal punten te behalen, waarvoor hem een groot zil veren kruis werd uitgereikt, doch wist tevens een eersten prijs te behalen. In betrekkelijk korten tijd is dit nu het 40e kruis dat de heer Diepstraten weet te behalen. GEERTRUIDENBERG. Voor de Ger. Kerk hoopt Zondag a.s. te half tien en te 3 uur op te treden ds. H. Donner, emir. predikant te 's Graven- hage. De drukte der kermis is midden in de week, zooals te verwachten was niet groot. Alleen het Woensdag 1.1. gehouden bal der Symphonie in Hotel Santbergen was druk bezocht. Onze stadgenooten J. v. Rijn en Mej. v. d. Hoven slaagden voor het M.U.L.O.-examen. Alle leerlingen der openbare M.U.L.O. School, die dit jaar examen aflegden mocht het gelukken dit diploma te behalen, hetwelk voor genoemde school ook 'n mooi succes is. De vischhandelaar Kieviets alhier vond onder de paling in z'n ben een exemplaar, waarin plm. in 't midden van z'n lichaam een sleutel gegroeid was. Alhier bestaan plannen tot het oprichten eener Gymnastiekvereeniging. autobusdienst onder controle van de gemeente gisteren geteekend is, waarop de raad besloot. 1 October a s, het stedelijk paardentrambedrijf stop te zetten. Een voorstel om zich in rechten te verwerven tegen een door den direc teur der Zuider-Stoomtr. Mij, ingestel- den eisch tot betaling van een vorde ring, groot f 575, wegens verrichte werkzaamheden, enz, ten behoeve van het tijdelijk trambedrijf, werd na eenige discussie z. h. st. aangenomen EINDHOVEN. Vanmorgen is bij de Vereenigde Lucifersfabrieken alhier een staking uitgebroken, die ongeveer 250 arbeiders omvat. De werknemers eischen 8 pet, Ioonsverhooging en uitbetaling van de z. g. heilige dagen. NIEUWS UIT KAATSHEUVEL. Kaatsheuvel, 31 Juli '25. Zaterdagnamiddag om 5 uur geven de heeren John en Loid Indiaan op Harley Davidson motoren op 't voetbal terrein achter 't raadhuis alhier een groote motordemonstratie. De twee moedige rijders halen op hun zware motoren de stoutste stukken uit. De sterkste acrobatische toeren worden verricht terwijl de machine met grootere en kleinere snelheid over de grasvlakte snort. Overal elders trok deze motordemon stratie veel belangstelling. Het plan bestaat om bij gelegen- heid der opening van de kiosk, deze met electrisch licht in lijnen te ver lichten. De vereeniging „Kaatsheuvels Belang" zal zich in verbinding stellen „Pa Pippel No. 18". ALMKERK. De loting voor de Nat. Militie zal voor deze gemeente plaats hebben op Dinsdag 11 Aug. a.s. te Woudrichem des v.m. 11 uur. De ingezetenen dezer gemeente, die de jaren 1914 tot 1918 gemobili seerd zijn geweest, kunnen zich ter inschrijving voor de uitreiking van het Mobilisatie Herinneringskruis ko men aanmelden op Zaterdag 1 Aug. tussehen 6—8 uur n.m. op het raad huis alhier en te Nieuwendijk op 5 Aug. des n.m. ten 6 uur bij den heer burgemeester aan huis Ook kan de aanmelding schriftelijk geschieden met opgaaf van naam, adres, lichting en korps waarbij gediend is. Bij den heer Chr. v. d S te Nieuwendijk (Gem. Almkerk) geraakte, doordat kinderen daarbij met lucifers speelden, een hooischelft in brand. Door het flink optreden van de brand weer en de burgers werd verder onheil voorkomen. Veel hooi ging verloren HELMOND. De commissie, bedoeld in art. 131 der Gemeentewet (z. g. dubbele raad) heeft zich gisteravond met eenige harmonieën uit de gemeente en omgeving om den dag van opening tot een waren muziekdag te maken. Onze drie harmonieën, „Apollo", „Euphonia" en „St. Jan", nemen deel aan het festival op 't tentoonstellings terrein te Waalwijk. Rectificatie. In ons berichtje over zwarte bessen-aanplanting stond ver meld wij kunnen dit niet aanbevelen. Dit moet natuurlijk zijnwij kunnen dit niet genoeg aanbevelen. NIEUWS UIT HEU3DEN. Heusden, 31 juli '25. Woensdag werd met goed gevolg op de werf van stapel gelaten het metalen Rijnschip „Mea Vota", lang 67 M. en breed 8.2 M. bij een diepgang van 2.30 M., gebouwd voor rekening van den Heer Scholl te Coblentz. Voor het eindexamen M.U.L.O. slaagde o.m. onze stadgenoote, de jongejuffr. C Strookman. Degenen, die de bedevaart naar Kevelaer met de Heusdensche Proces sie willen meemaken, moeten zich voor 2 Aug. opgeven bij de Broedermeesters. Naar we vernemen, ligt het in de bedoeling der Oranjevereeniging eerstdaags te vergaderen met betrek king tot de viering van den verjaardag van H.M. de Koningin. AGENDA'S. WAALWIJK. Zaterdag 1 Aug. Oefening Eerste Hulp bij Ongelukken in de open lucht. Samenkomst precies half drie aan de O. L. School in de Stationstraat. Zaterdag 1 Aug. Half vier. Vergade ring Bijzondere Vrijwillige Landstorm in de R. K. Werkliedenvereeniging. Zaterdag 1 Aug. Witte Bioscoop, „De mooiste Vrouw der wereld." 8 uur. Zaterdag 1 Aug. Repetitie Lieder tafel „Oefening en Vermaak". 9 uur Mannenkoor. Zondag 2 Aug. 12 uur. Repetitie Liedertafel „Tot Bloei der Toonkunst". Zondag 2 Aug. 12'/2 uur. Repetitie Liedertafel „Oefening en Vermaak", mannenkoor. Musis Sacrum. Zondag 2 Aug. Witte Bioscoop, „De mooiste Vrouw der wereld," om 6 en 8uur. SPORT. Het sterke „Dongen" speelt Zon dag a.s. om 3 uur tegen K.S.W. op 't terrein achter 't raadhuis. „Dongen" is een elftal waarvan steeds een groote roep uitging Waar we de club nog niet vaak alhier zagen spelen, ver- wachten we voor dezen tournooi-match meer dan gewone belangstelling. BURGERLIJKE STAND. De oorzaak der ramp moet zijn het veel te snel rijden, om verloren tijd in te halen. Een driftkop. Voor den Zwol- schen politierechter moest Dinsdag morgen terecht staan Frederik Eliza baron M., 66 jaar' wonende op zijn landgoed in de buurtschap „Zeesse" gemeente Ommen, omdat hij op den avond van 29 Juni 1.1. zijn tuinknecht en huisbewaarder, Gerrit van Veelen, met een zwaren ebbenhouten stok herhaalde malen geslagen had. Van Veelen was met zijn vrouw naar een concert in Ommen gegaan, nadat hij den baron daartoe verlof had gevraagd. De baron had gemeend, dat Van Veelen alleen voor zichzelf verlof vroeg en toen hij 's avonds bemerkte, dat de vrouw ook meegegaan was, liet hij hen ophalen, zette zijn stok achter het tuinhek en toen zij thuis kwamen wilde hij eerst de vrouw slaan. Van Veelen kwam tussehen beide en kreeg toen een aantal slagen, De baron werd veroordeeld tot de hoogste boete n.l. f 300, sub. 30 dagen hechtenis. Tijdens de kermis waren te Ilpendam o.m. ook gestationneerd drie woonwagens welke hun standplaats hadden ingenomen even over de brug aan den kanaalweg naar Watergang. In een dezer wagens waarvan de bewoners op de kermis stonden met een ringengooitent en hoofd van Jut, is, terwijl de vrouw, die alleen was en even naar het dorp was om een boodschap te doen, een brutale en belangrijke diefstal gepleegd. Uit een bergplaats onder aan den wagen zijn twee geldkistjes, inhoudende ongeveer tienduizend guldenontvreemd. Blijkbaar is de dief gestoord, want nabij de opslagplaats van een aan- nemer werd in het gras één kistje, waarin het grootste geborgen was, teruggevonden zoodat thans nog on geveer f 1000 met enkele familiepapie ren. die geen waarde hebben, worden vermist. LAATSTE BERICHTEN. Behoudens geheel onverwachte verandering is het nieuwe kabinet aldus samengesteld Colijn, Minister-president en Financiën en ad interium Kolo niën, daar aangezochte voor deze portefeuille buitenslands isVan Karnebeek, Buitenlandsche zaken Kamerlid Schokking, Justitie; Oud-minister De Geer, Binnen- landsche zaken en Landbouw Kamerlid Rutgers, Onderwijs Majoor v. d. Generalen Staf Lam- booij (Kath.) Oorlog en ad inte rim MarineKamerlid Bongaerts, Waterstaat; Kamervoorzitter Koo ien, Arbeid, enz. In de zitting der Prov. Staten van gisteren werd eene subsidie toe gekend van f2500 aan de Hoogere Handelsschool alhier en eene tijdelijke tot hetzelfde bedrag. GEMENGD NIEUWS. De gewezen landbouwer M. B. van Veendam, is gistermorgen in den stal van een stier bij een boer te Noord broek, door het dier doodgedrukt. Te Katwijk aan Zee is aange spoeld het lijk van een dame, van omstreeks 30-jarige leeftijd, gekleed in een zwart badcostuum, met groen zijden haarnet. In de buurt van Tours is giste ren een uit Le Mans komende trein ontspoord. Drie dooden, twaalf gekwet sten. Aan de Parijsche bladen wordt uit Tandzjer gemeld, dat een sirocco van ongekende hevigheid de ontsporing van een trein van Guersief naar Taza heeft veroorzaakt. Tien dooden, twintig gekwetsten. Tot dusverzijn bij het spoorweg ongeluk, te St. Antoine de Rocher 18 dooden geborgen. Het aantal gewonden bedraagt 38. ADVERTENTIëN. Wanneer u een VERTROUWD en VOORDEELIG ADRES zoekt vindt u dit bij ondergeteekende. lever ik u alles wat er op dit gebied in den handel is, van het fijnste fabrikaat tot de meest eenvoudige uitvoering. vertegenwoordig ik een eerste klas fabriek, die aan zeer billijke prijzen levert. Prijscourant wordt op aanvrage gaarne verstrekt. Inruilen van Rijwielen ook bij aankoop van Kinderwagens. Af te geven vele tweedehands als nieuw uitziende 34510 R IJ WIELEN aan voordeelige prijzen GROOTESTRAAT 45, D R U N E N. Rijwielen, Kinderwagens, alle onderdeelen. is Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Helen v 1 ijij, R. W. B. Voor Zaterdag- Zondag staan .1 wedstrden op liet programma. It. W. B. speelt Zondag op de serie wedstrijden van Juliana te Baardwijk tegen een B. V. combinatie uit 's Bosch. Wat H. V. V. kan weten we, wat It. W. B. zal presteeren moeten we afwachten, 11. W. B. speelt met 2 invallers en wordt met verschillende jongere krachten een proef genomen, zoodat van een vast samengesteld elftal nog geen sprake is. We hebben echter wel vertrouwen in onze spelers. Ook volgende week tegen K. S. W. wordt nog een andere opstelling geprobeerd waarna definitief de elftallen zullen worden opgesteld. 11. W. 112 speelt haar tweede wedstrijd voor het tOUl nooi. thans komt Qolek 2 op bezoek. We heb ben kort geleden nog gezien dat Quick goede re serve spelers heeft, doch ook de R. W. B. reserve's mogen er zijn, we kunnen zoodoende beslist een goeden wedstrijd verwachten, welke een bezoek de moeite waard is. Aanvang half 5. Deze wedstrijd wordt Zaterdag 1 Augustus gespeeld. Zondag 2 Augustus 1 uur R. W. B. 2 tegen Quick C.omb. Vriendschappelijk. W. V. V. JULIANA. A.s. Zondag, zullen wederom de populaire serie wedstrijden uitgeschreven door de W. V. V. Juliana een aanvang nemen. Juliana heelt beslag weten te leggen op een 8-tal sterke vereenigingen, waaronder een tweetal zuidelijke tweede klassers. Het programma voor Zondag a.s. is als volgt: 2 uur R. W. B. WaalwijkB. V. V. 2 's-llertogen- hosch; om half 1 komt in den strijcl de nieuwe Waalwijksche 2de klasser Quick, tegen W. S. C., wat reeds een spannende wedstrijd verzekerd daar beide vereenigingen niet hun sterkste elftal uitkomen. Daar de prijzen door Juliana uitgeloofd, prachtig zijn, zal er danig gestreden worden en zal iedere vereeniging haar beste beentje voor zetten om in de finale te komen. De prijzen zijn als volgt: 1ste prijs groote zilveren beker, 2e prijs kleine zilveren beker; .'le prijs zilveren Lauwer krans; 4e prijs zilveren medaille. Moge het weer meewerken, dan zal het publiek. Zondag van spannende en interessante wedstrijden kunnen genieten. KAATSHEUVEL. DUIVENSPORT. NIEUWKUYK. De uitslag der Postduivcnvereoniging „G. V. V." van Zondag j.l. was als volgt: A. Brok 1, 4 en 17; A. Samuëls 2, 12, 13 cji 14; W. v. Palier 3; Coo- len 5; I'. Berthens tl, 7 en 11; Th v. Eethen; 8, 9, 15 en Ui; A. Gooien 19; Zondag a.s. wedvlucht van uit Mons. MADE. Zondag hield de postduivenvereniging „Prinses Juliana" eene wedvlucht van uit Vilvoorde, al waar de duiven om 8 uur werden vrij gelaten. Af stand 91 K. M. De eerste duif bereikte haar hok om 9 u. 12 m. 24 sec; laatste duif om 9 u. 28 min. 3 sec. Voorts als volgt: C. Rullens 1, lü, 29 en 39; Broeken 2, 3, 4, (i, 9, 11, 18 en 22; B. Broeders 5, 26, 31 en 34; 1). J. Kop 7, 8, 17, 24, 25 en 33; .1. de Hcyde 12 en 13; Jac. Vos 14, 15, lti, 27 en 28; B. v. Dongen 19, 20 en 32; 1'. Kooyman 21, 23, 35. De Postduivenvereniging „Gevleugelde Vrien den" hield eveneens Zondag van uit Vilvoorde een wedvlucht. De duiven werden om 8 uur vrijgege ven, de eerste duif bereikte haar hok om 9 u. 21 miu. 13 sec; de laatste om 9 u. 30 min. 12 sec.; voorls als volgt: P. v. d. Korput 1; A. de Reyer 2; G. v. Gils 3; li. Weiten l'z.n. 4; J. de Jong 5; H. Weiten Rut 6. Gecombineerde wedvlucht op Zondag door Prin ses Juliana Gevleugelde Vrienden te Made vanuit Vilvoorde. Vrijlating der duiven om 8 u.; de le duil' be reikte haar hok om 9 u. 13 min. 24 sec.; laatste duif om 9 u. 30 min. 12 sec.; verder als volgt: C. Rullens I, 34 en 35; M. Broeken 2, 3, 4, 7, 10 en 13 21 en 20; B. J. Broeders 5, 31, 37 en 40; P. v. d. Korput 0; D. J. Kop 8, 9 20, 29, 39; A. de Reyer 12; G. v. Gils lij J- de Heijde 15 en 10; Jac. Vos 17, 18, 19, 32, 33. B. van Dongen 22, 23 en 38; H. Weiten Pzn 24; 1'. Kooyman 25, 27, 41 J. de Jongh 30; H. Weiten Rut 30. WAALWIJK. Geboorten: Johanna, d. v. Joh. L. v. Kempen en Joh. Wendte; I'ieter Adr. z. v. Jacobus Ant. v. Beijnen en Theodora C. v. Mier; Woutherus J., z. v. Hendr. v. d. Mee en Math. C. van Houten; Johannes Fr. z. v. Ant. Schuurman* en Huib. Da- men; Antoon z. v. L. Treffers en M. Kuijsten. Huw.-Aanjj.Hendricus N. v. d. Griendt 20 j. en Anna M. v. Bladel 34 j. Huwelijken: Bastiaan Ant. Godfr. Treffers 29 j. en Hendrika Adr. Soeters 20 j. Overlijden: Petronella Sterken, wed. v. M. Ver donk, 71 j.; Ant. Bern. Hendriks 3 j. Vertrokken: Adr. Jolia. de Beer naar Loon op Zand; Lucia van Giersbergen naar Druilen; Petr. H. J. Merks en gezin naar Rotterdam; Willi, v. Kuyk naar Druilen; Herman L. J. Slants naar Tilburg. Gevestigde personengeenc.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 7