Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Sul marletaKlap eeatr joop vin. Insectenbeten. FEÜLLETOn eerste blad. NUMMER 62 ZATERDAG 8 AUGUSTUS 1925 48e JAARGANG. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-Adres: ECHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN. GEMEENTERAAD. Openbare Vergadering van den Raad der gemeente Dussen op Vrijdag- Si Juli 1925 des namiddags ten 4 uur. Voorzitter: J. J. H. Snijders, burge meester. Alle leden zijn aanwezig. De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Ingekomen verslag warenkeurings- diensl 1924, wat ter inzage wordt ge legd. Verslag schoolbezoek te Dussen, ge houden door de lieeren J. van Steen en F. Janson, waaruit bleek dat de volgende aantallen leerlingen ter school kwamen: bij Michaël 58, Boen der 96, v. Gooi 77, Eerw. Zusters 02. Te Hank is het schoolbezoek gehou den door de heeren J. v. Steen en Joh. van Balkom en waren de volgende leerlingen hij Kohier 35, Severijnen 113, Eerwaarde Zusters 122 en bewaar school twee en zestig. Voorts werd in 't verslag vermeld dat de leerkrachten goed waren en alles netjes in orde was. De heer Kohier had de Commis sie gevraagd om eene nieuwe methode toe te mogen passen, waarop de Voor zitter opmerkte dat dit door B. en W. reeds is toegestaan. Ook vroeg de heer Kohier nog de medewerking van de Commissie, dat het schoolhuis zal worden geverfd, aangezien dit er zeer verveloos uitziet, waarop de Voorzit ter opmerkte, dat door B. en W. be sloten is dit in 't najaar te laten doen. Van Drunen. De school ook. Voorzitter. Neen, alleen 't woonhuis. Ingekomen een verslag der gezond heidscommissie van Waalwijk, waar in voor de verschillende gemeenten daaronder ressorteerend, de bijdragen worden bepaald, wat voor deze ge meente bedraagt 109, Van der Koppel. Waar zijn de uit gaven voor van deze gezondheidscom missie, want daar hoor ik nooit iets van. De Voorzitter leest hierop de reke ning voor en zegt bij de post van f 550 die er op voorkomt, dat daar deze ge meente ook van profiteert, b.v. o. a. bij het houwen van huizen en nog pas zijn deze heeren onze waterleiding ko men bezichtigen en vonden deze ook prachtig en dan kan men daar steeds informeeren omtrent gevallen betref fende de gezondheid. Ingekomen goedkeuring Ged. Staten d.d. 13 Juli 1925, waarbij verordening Gel), goedgekeurd is. Ingekomen van B. en W. opneming der boeken en kas bij den gemeente ontvanger, waar alles in orde is be vonden. Ingekomen een schrijven betreffen de overname van het Electrisch be drijf, wat de Voorzitter voorleest. De rekening en begrooting Burger lijk Armbestuur worden onveranderd goedgekeurd. Uit de rekening bleek dat de ont vangsten bedroegen f 1026.79, de uit gaven f940.85, alzoo een batig saldo van f 85.94. Ingekomen een schrijven van Ged. Staten, houdende herziening invorde ringsverordening inkomstenbelasting. Voorzitter. In verband daarmede zal art. 2 dezer verordening moeten ver anderen, hierin staat dat de bedragen in 10 gelijke deelen betaald kunnen worden en dat deze termijn op den laatsten van elke maand vervalt, doch dit moet nu worden: hel bedrag is in vorderbaar naar gelang het aantal maanden dat er nog over schiet, b.v. 5 maanden in 5 deelen, 7 maanden 7 Wordt besloten die zoo te wijzigen, enz. De Voorzitter deelt mede, dat voor taan alle uitkeeringen der gemeenten moeten geschieden door de Bank van Nederlandsche gemeenten en dat het Rekening-courant-crediet bij die Bank bedraagt f 10.000. We moeten nu bin-, nenkort f 6.000.aflossen, nu zijn de inkomsten zeer slecht binnengevloeid en is er dus geen geld, waarom B. en W. voorstellen 't crediet bij deze Bank te verhoogen met f 6.000. De Voorzitter licht dit nog nader toe en zegt dat de gemeente met de nieuwe regeling van genoemde Bank in de war zit, doch naar men hem van die Bank mededeelde, is het niet alleen met deze gemeente zoo, doch zijn er nog heel wat meer. Verhuring woning. Voorzitter. De woning hier betref fende is de woning tegenover de Open bare school wijk B., waar thans de kommies van Rijswijk inwoont. Nu is van Rijswijk steeds gezegd, dat, wan neer er weer een veldwachter komt hij deze woning moet verlaten en nu is de kommies met een opzeggingstermijn van drie maanden de huur opgezegd tegen 1 October a.s. Middelkoop. Maar deze veldwachter heeft toch als woning het oude school huis gehuurd. Voorzitter. Ja, tijdelijk, maar het is er steeds hijgezegd dat waar de kom mies in woont de woning is voor den veldwachter. Middelkoop. Maar komt dan de veld wachter niet in moeilijkheden met de onderwijzeressen. Van Dijk: Juist, dat wou ik ook al vragen. Voorzitter: Met de onderwijzeressen heeft de gemeente in dit opzicht niets maken, de kommies tieeft mij wel ge vraagd of hij bij eventueel huren van die woning, ook de onderwijzeressen moet overnemen, waarop ik hem toen heb geantwoord dat hij dit niet ver plicht is. Van Dijk: Maar het is toentertijd toch door den Raad goedgekeurd dat de on derwijzeressen daar inkwamen. Voorzitter. Neen, neen, er is alleen ge zegd dat er geen bezwaar was; de veld wachter heeft het toen wel gevraagd en gaf daarbij op, dat het zoo gezellig was voor zijn vrouw, vooral als hij des nachts dienst had, dat dan zijn vrouw niet alleen in dat huis behoefde te zijn. Van Dijk. Maar 't wordt voor die on derwijzeressen toch een zeer moeilijke zaak, de eene is toen van den Nieuwen- dijk naar hier gekomen en nu zou 't best mogelijk zijn, dat ze weer moet vertrekken, wat toch voor de gemeente ook weer nadeelig zou zijn, want ze 75) TWEEDE DEEL. L5 moeten nu hier toch belasting betalen. Middelkoop. En dan, nog maar een 6 a 7 weken geleden hebben ze 't daar nog behangen. Voorzitter. Het is niet door den Raad besloten, doch alleen is er gezegd, dat er geen bezwaren tegen waren dat de Veldwachter aan die dames een ka mer wilde afstaan. Maar deze wisten zelf toch ook heel goed hoe het zat, wij hebben den kommies er een vorig jaar al uit willen hebben doch hij mocht toen nog een jaar blijven zitten. Van Dijk. Dan gaan ze misschien weer wel buiten de gemeente. Voorziter. Daar kunnen wij niets aan doen. Berm. Van de woning waar van Rijs wijk inzit, is daar ook een contract van. Voorzitter. .Ta, er ligt er een op de secretarie en kunt u dat daar inzien, doch er staat ook in dat het zoo lang is, als er weer een veldwachter komt. Berm. Staat dat ook in het contract dat van Rijswijk heeft. Voorzitter. Ja, dat zou ik zoo maar niet kunnen zeggen, maar ik denk van wel. Berm. Ja, maar die huuropzegging moet toch door den Raad geschieden. Is hier de huur al opgezegd. Voorzitter. Ja zeker. Berm. Door wie dan. Voorzitter. Door B. en W. Berm. Moet dit dan niet door den Raad geschieden. Voorzitter. Neen. Berm. Staat dat ook in het contract van B. en W. Ik zou er een voorstel van willen maken om hierover te stem men, liet zijn toch alle twee personen met een Rijksbetrekking, waarover het hier gaat en ze betalen toch op tijd hun huur. Voorzitter. Berm wordt te persoon lijk en daarom zou ik dit punt verder in geheime vergadering willen behan delen, waarna de vergadering wordt ge schorst. Na heropening der openbare verga dering vraagt de Voorzitter of het goed is, dat van Rijswijk hetzelfde huurbedrag betaalt, als de tegenwoor dige huurder, wat wordt goedgevon den. Van Dijk. Ik zon er een voorstel van willen maken, de huuropzegging te verlengen met een half jaar, b.v. op 1 Maart 1926. Na stemming wordt het voorstel van Dijk aangenomen met 8 stemmen voor en 3 tegen. Krekeldraai. De Voorzitter zegt. van de Provincie een schrijven te hebben ontvangen, om trent de verlegging van den dijk aan den z.g. „Krekeldraai", waarin wordt medegedeeld dat de Provincie wel ge negen is den weg te verleggen. Ge vraagd wordt echter of het gemeente bestuur dan eerst eens aan de vereeui- gingen, welke hierbij het meeste be lang hebben, zou willen vragen, wat deze over hebben voor de te maken on kosten, b.v. aan de K.N.A.C. en K.N. M.V., en den A.N.W.B, De Voorzitter zegt hiertoe nog niet te zijn overgegaan, daar de onteigening voor onze gemeente zou komen op 6700 en zoo de zaken nu staan, kan daar niet op worden ingegaan. Iets over de behandeling van Insectenbeten en be langrijke raadgevingen, hoe ze te voorkomen. Insectenbeten zijn een over de ge heele wereld verbreide plaag en overal zint men op middelen om het bijten dier plaaggeesten te voorkomen. In ons klimaat zijn het vooral de muggen die hier te lande in 3 verschillende soorten voorkomen die het meest gevreesd zijn om hun jeuk- en zwel- lingveroorzakende beten. Akker's Klouslerbalsem, het sedert tal van jaren geroemde middel tegen wonden van verschillenden aard, schrammen, smetten, doorliggen en doorloopen, jeuk en zonnebrand, wordt ook met groot succes gebruikt bij be ten van muggen en andere insecten, ndien spoedig aangewend, voorkomt dit de zwelling geheel en stilt de jeuk onmiddellijk. Door zijn antiseptische werking zuivert Akker's Kloosterbalsem de door den insectenbeet veroorzaakte wonde en verwijdert het gif, dat bij iet toebrengen van de beten is binnen gedrongen. Van groot belang zijn echter ook de waardevolle eigenschappen van Akker's Kloosterbalsem ter afwering van de insecten. Men smere daartoe, voor het naar bed gaan, voorhoofd en tianden met Akker's Kloosterbalsem in, dit houdt de insecten op een afstand en verschaft U een ongestoorde nacht rust. Akker's Kloosterbalsem in potten van pl.m. 20 gram f 0.50, pl.m. 50 gram f 1.—, pl.m. 100 gram f 1.75, is ver krijgbaar bij alie apothekers en dro gisten. Een pot Akker's Kloosterbalsem is een huis-, zak- en reisapotheek op zich zelf. 351^2 De Echo van het Zuiden, Waftlwyksche en Langstraatsehe Courant Dit blad verschijnt WOENSDAG EN ZATERDAG. Abonnementsprijs per 3 maanden 1.25. Franco per post door het geheele rijk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever. PrUs der Advertentiën 20 cent per regel; minimum 1.50. Reclames 40 cent per regeL BIJ contract flink rabat Advertentiën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons bezit zt)n- lto| van „DB EO EO VAN HET ZUIDEN". De uitnoodigingeu waren gezonden, maar van de kasteelen uit den omtrek had men natuurlijk niet geantwoord. De dorpsbewo ners daarentegen die ook uitgenoodigd waren kwamen reeds in groote menigte voor de opening der hekkens aan. Overigens, het programma was zeer aan trekkelijk en men was algemeen nieuwsgierig om de aangekondigde kunstenaars van Pa rijs te hooren. Tegen het einde van den namiddag nam .Tames Sindley den bestuurder ter zijde. Er was kwestie van zich met eigen oogen te verzekeren dat alles goed in orde was en dat men niets vergeten had. Ik ga rechts, gij kunt links gaan, beste heer bestuurder, ik ben zeker dat wij nog vele leemten zullen aan te vullen vinden. En .James richtte zich diep het park in. Gekomen op de hoogte van het paviljoen, bewoond door de twee vriendinnen, mevr. Cazères en mejuffrouw de Roquevère, maakte hij een omdraai en keerde spoedig op zijne stappen terug. Men zou gezegd hebben dat de baronnes en hare jonge gezellin zich daar reeds lang op bespieding beVonden, want door een ge opend venster van een zolderkamertje riep Caliche met ongeduld en gramschap: Welaan, waar zit ge, ellendige vrouwen. Is het wel redelijk, een arm schepsel zooals ik, hier zoolang zonder verzorging te laten De hemel zal u straffen en de bliksem zal u verpletteren. En dat geroep was vergezeld van ge schreeuw en gehuil om hooren en zien te doen vergaan. Deze bijzonderheid hinderde den man van de Times waarschijnlijk, want het was met een zichtbaar ontsteld gelaat dat hij naderde en zeer dicht voorbij de bank ging waarop de heide vrouwen gezeten waren. Met de eene hand lichtte hij eenigszins den hoed op, terwijl hij met. de andere een klein stukje opgerold papier voor de voeten der baronnes liet vallen. Maar op hetzelfde oogenblik sidderde James Sindley en hij werd zeer bleek. Achter «enige dicht bij elkander staande hoornen was opeens eene diklijvige vrouw te voorschijn gekomen. Het was mevr. Harper. die ongetwijfeld naar het paviljoen gekomen was om te weten wat dat helsch getier van Catiche mocht te beteekenen hebben. Gelukkig had Virginie niets gezien. Hetgeen den Engelschman betrof, was zij volkomen gerust, en toen zij hare twee voor naamste, meest winstgevende kostgangsters op de bank bemerkte, keerde zij terug van waar zij gekomen was, zich niet eens aan het getier van Catiche storend. James Sindley haastte zich naar den be stuurder te gaan, die ongeduldig naar hem riep. Onbeweeglijk gebleven, teneinde zich door geen enkel woord noch gebaar te verraden, had de baronnes Cazères volkomen goed de handelwijze van James Sindley gezien en zij hield het rolletje papier, bijna onzicht baar met het wit zand waarop het gevallen was, goed in het oog. En zoodra zij zich wederom met hare dierbare jonge vriendin alleen bevond, raapte zij het haastig op. Het papiertje, als eene sigaret opgerold, bevatte slechts deze twee woorden: „Dezen avond". oo Eene groote en levendige) volksmenigte verdrong zich in de schitterend verlichte hovingen en het uitgestrekte park van het gesticht „De Bron". Het feest was volop aan den gang. Het kleine orkest speelde de schoonste stukken van zijn repertoir, of begeleidde de zangers of zaugsters. De kostgangsters van het gesticht zaten in het midden der menigte, omringd door hunne bewaaksters en ziekendiensters, op hun Zondags uitgedost, maar gereed om de minste ongepaste beweging tot opstand of stoornis onmiddellijk te onderdrukken. De andere toeschouwers waren samengesteld uit bewoners der omliggende dorpen en ge huchten en ook uit den burgerstand der naburige stad gekomen 0111 de „artisten van Parijs" te hooren. De arme zinneioozeu amuseerden zich goed want hoewel zij zich betrekkelijk stilhielden, zag men dat volkomen goed aan de uitdruk king van hun gelaat en aan de levendigheid hunner gebaren. Maar dat waren enkel de kostgangsters die hoegenaamd geen gevaar opleverden, de anderen waren in hunne sterk gesloten cellen -gebleven. Eene jonge juffrouw, met eene welluidende stem had zich het eerst laten hooren. Etiennette was, naast mevr. Cazères aan den kant van een der doorgangen gezeten, Beide vrouwen waren eenvoudig in het zwart gekleed. Mejuffr. de Roquevère had, om in haar rol te blijven, haar kleed, haar bovenlijf met veelkleurige linten versierd, doch zij bad er voor gezorgd ze in een oogwenk te laten ver dwijnen. Aan den rechterkant, niet ver van zijn vriend James Sindley, was Harper gezeten. Maar gedurende elke rustpoos kon men den bestuurder in gesprek zien met' een groep voorname lieden, waarbij eenige leden van de PariJsche pers, aan wie hij de wel daden van de buitengewoon menschlievende behandeling vertelde, die, onder zijn leiding in het gesticht „De Bron" op de arme zieken toegepast werd. Toen het concert geëindigd was, werden de stoelen weggeruimd, zoodat men in wei nige oogeublikken een ruime danszaal had. Op dat oogenblik bevond Virginie zich in de noodzakelijkheid hare plichten van gast vrouw te vervullen. Toen zij met den blik James Sindley zocht 0111 met hem de eerste wals te dansen, was de medewerker van de Times verdwenen. Ongetwijfeld bevond hfi zich in gezelschap van Harper, want nergens ook bemerkte zfl haren heer en meester. Inderdqad, zoodra Harper gezien had, dat de dans beginnen zou, was hij er haastig vandoor getrokken. H\j was liet hoofdgebouw binnengegaan en begaf zieh in de dienstzaal, waar Yvonne bezig was, in gezelschap van andere meisjes, met de ververscbingen gereed te maken en glazen te spoelen. De magere en groote bretonsche meid wachtte waarschijnlijk reeds op de komst van mijnh. Harper. want zoodra zij hem zag liet zij haar werk staan en ging hem te gemoet. De bestuurder ging met Yvonne een klein salon binnen. Ziedaar, zegde bij haar, terwijl hij een groot glas volschonk met champagne, drink dat eens uit. Gij hebt nu genoeg gewerkt en moet uw deel hebben van het feest. Yvonne ledigde het glas met een enkelen teug. De bestuurder werd met verbazing getrof fen toen de zoo vriendelijke, zoo zachte en zoo kinderachtige Yvonne hem een vuist slag in het gelaat toebracht. De kreet van schrik en van woede die op het punt was hem te ontsnappen, ver stierf in zijn keel, want op hetzelfde oogen blik klampten twee banden zich als schroe ven rond zijn hals, terwijl de stem van James Sindley hem aan het oor zeide: Een woord, een kreet, en ik wnrg u. Gevangen. Hij was gevangen in zijn eigen woning. Welaan, Yvon, sprak James Sindley, zon der den bestuurder los te laten, haast u. De knappe jongen haalde een langen roo- den band. dien hij rond de lenden droeg te voorschijn en in een oogwenk was de bestuur der zoo gebonden, dat by in de volstrekte onmogelijkheid was eene beweging met de armen of met de beenen te doen. Zie, het is gedaan, meester, sprak Yvon, de neef van Barbara Quintrec, en dien onze lezers ongetwijfeld reeds herkend hebben, evenals zij achter het masker van James Sindley, den» valschen correspondent van de Times, reeds lang onzen dierbaren en ouden vriend Alexis zullen herkend hebben, met zijn waren naam prins Alexis Livachoff. Welaan, de sleutels, gromde Alexis, dien wij voortaan met zijn waren naam zul len noemen. De sleuteltros, waarmede men al de deu ren en uitgangen van het Familiegraf ope nen kou, bevond zich in den broekzak van den bestuurder. De valsche correspondent van de Times nam ze eruit, ondanks de zenuwachtige be- wegingen van den gebondene. MQnheer, zegde Alexis hem, terwijl hU hein een revolver toonde, ik verwittig u, dat ik. in den toestand waarin ik mij bevind, voor niets zon terugdeinzen. Dus, indien er u een ongeluk gebeurt, zult gij het aan u zeiven te wijten hebben. Bij de minste ver dachte beweging zal ik u zonder aarzelen dooden. Wees er volkomen van overtuigd. Dan, zich tot Yvon richtend Welaan, licht hem op. 'tls niet moeilijk meester, de last is niet zwaar. Beiden verdwenen langs eene achterdeur, uitkomend op een deel van het park dat op dit uur volstrekt verlaten moest zijn. Ten minste, Alexis rektende er op. Maar eenige afzonderlijke wandelaars had den zich juist naar dat onverlicht gebleven deel gericht en Yvon en hij zagen zich ver plicht met hunne menscheltjke vracht op hun ne stappen terug te keeren. Zij moesten zich zelfs haasten, want Alexis hoorde in verschillende richtingen stemmen geluid. Er bleef hem slechts eene keuze over en hij maakte er gebruik van. Iiy ging in het paviljoen dat aan de gevaarlijke zinneioozeu voorbehouden was, waar hij wel een ledige cel vinden zou. Hij zou er Harper in leg gen, waar men hem later zou ontdekken, wanneer hij en zijne beschermelingen reeds ver van daar zouden zijn. Maar de slechte kans scheen hem te ver» volgen. Een zware, langzame stap, klom een trap op, niet ver van hem vandaan, want een stem van een bedronken persoon, sprak deze woorden Wees niet ongeduldig, Philibert. Ik heb een paar flesschen gerobberd, 't. Is iets lekkers, geloof mij. En wij gaan dat op ons gemak binnenspelen. (Wordt vervolgd). i

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 1