Nolaris Mielkoop WECK I. t. MORTIER Stoomen en Verven. $o Stralende Zon Marktberichten. yiïmaak^ sportT veilen en ver koop en: landstorm, comité te 's Bosch. De bekroonde humorist Th. Casteleijns uit Waalwijk zal met voordrachten de vergadering opluisteren. BREDA. Door de N.V. Bierbrouwe rij „De Drie Hoefijzers" voorheen Fa. F. Smits van Waesberghe, werd d.d. 31 Juli j.l. het hiervolgende schrijven aan den Raad der gemeente Breda ge richt „Gedachtig het feit dat zoo lange jaren leden der familie Smits van Waesberghe in Uw College zitting hadden, terwijl de verbouwing van het oude Stadhuis samenvalt met <en belangrijke uitbreiding harer industrie ,.De Drie Hoefijzers", bie den wij U aan, ter herdenking dezer feiten, de meubileering van de nieu we Raadzaal, met den wensch dat dit blijk van belangstelling moge bij dragen tot bevordering van den geest van saamhoorigheid in de Raadzaal, die de beste waarborg is voor den groei en bloei der Gemeente." B. en W. teekenen hierbij aan Het is ons een genoegen hieraan te kunnen toevoegen, dat blijkens de na dere mededeelingen, de vennootschap op de meest royale wijze uitvoering wenscht te geven aan haar goedgunsti ge beslissing, zoodat door deze schen king een in allen deele waardige en bij den monumentalen raadzaalbouw pas sende meubileering zal worden ver kregen. Wij hebben de eer Uwen Raad voor te stellen dit milde geschenk te aan vaarden en der vennootschap van har telijke erkentelijkheid te- doen blijjken voor dit getuigenis van gemeenschaps zin, waarbij de geest, waarin het naai de bewoordingen in den brief wordt aangeboden, evenzeer groote waardee- ring verdient. NIEUWS UIT KAATSHEUVEL. Kaatsheuvel* 5 Aug. 1925* Voor het diploma Boekhouden Mercurius slaagden de hoeren J. Jansen en J. Vrlnten alhier. Belde hoeren geluk gewenscht. Onder den naam van John en Lold Indiaan gaveo Zaterdag en Zondag op 't voetbalterrein van K.S.W. een tweetal heeren een motordemonstraiie. Was 't bezoek Zaterdag slechts matig, de roep die van hun prestatie uitging zorgde Zondag voor een goed bezet terrein, 't Grenst aan 't ongelooflijke wat belde heeren, speciaal de heer John, op de zware Harley's presteeren. Cirkelrijden. Op ééoe zijde zittend rijden. Motor los berijden. Op zadel staande rijden. Op zadel ééo voet en op bagagedrager één voet rijden. Op zadel staande en één voet omhoog rijden. Cirkelrijden en voorwerp oprapen. Lostijden en zwieren. Achteroverrijden met los stuur. Links op de voetplank staan. Links op de voetplank staan en links storen met één hand. Dansen op den motor. Één voet op benzine-tank, één op voetplank en cirkelrijden. Op voetplank staande losrijden en handen uitsteken, tevens dansen en zwieren. Op voetplank zittende rondrijden. Snelrijden en achterwiel stilzetten. Soelrijdeu en met dubbel remmen de motor om- keeren. Dwars over 't zadel liggende rijden. Op voetplank liggende rijden. Achteralt rijden. Verschillende dezer oefeningen werden eveneens uitgevoerd met twee personen. De zekerheid waarmede de grootste waagstukken werden vertoond scheen elk gevaar of mislukking uit te schakelen. Met ieder nummer steeg het enthousiasme van 't publiek. Door den raad dezer gemeente zal op Zaterdag a.s., nam. 3 uur, een openbare vergadering worden gehou den, ter behandeling van Benoeming van een onderwijzer aan de openbare lagere school te Loonop- Zand. OP de voordracht staan1 N. F. H. M. Hille, Rotterdam. 2 F. P. M. Herben, Breda, 3 H. A. C. A. Kennis, Tilburg, 4 J. F. Hemmens* Bergen op Zoom, 5 J. W. R A. de Graaf, Tilburg. Voorstel tot het verbinden van voor waarden aan de gegeven garantie ten behoeve van de Internationale tentoon stelling te Waalwijk. Adres van A. Dekkers te Kaatsheuvel, verzoekende verbetering (keislagstor- ting) van den Tweeden Loonschendijk. Voorstel tot het aannemen der met het Rijk getroffen schikking betreffende restitutie van gelden door het Centraal Verrekenkantoor van Brandstoffen. KAATSHEUVEL. De uitslag vau de heden te Waalw,k gehouden loting voor de nationale mi litie is als volgt: C. C. Beerens 19, C. H. Beerens 34, C. .T. van Boxtel 1, H. van Boxtel 2, A. M. Brands 43, L. M. Brands 4G, M. A. Brand 16, M. J. Brekelmans 3, H. j G. J. Brok 29, F. J. Damen 15, A. M. Dekkers 11, A. Dingemans 42, J. Din- gemans 17, J. .T. M. van Dongen 44, j A. P. J. Emmers 24, C. Grootzwagers I 40. P. J. van Gulik 45, J. W. C. van I Heeswijk 4, J. G. Hoese 27, D. v. d. Hoeven 26, P. J. C. Remmeren 13, C. J. Kolsteren 37, J. J. Kops 22, H. v. Kuijk 23, H. J. Leermakers 21, L. v. d. Linden 10, H. A. Museus 5, G. J. Mufzers 25, M. J. v. d. NieuwenJiuizen 38, A. den Otter 39, A. C. Pruijmboom9, J. J. Roe ien 7, A. C. J. van Rooij 36, J. de Rooij 12, G. Rozenbrand 20, J. J. Rozenbrand 28, P. J. Rijken 30, M. van der Schans 35, G. J. M. Smit 41, C. F. Soijer 6. M. van der Velden 32, W. J. v. d. Velden 33,M H. v. d. Ven 8, P. J. Vera 31, A. L. Voogd 14, C. W. v. .Wezel 18. De heer L. Seller slaagde Woens dag te Den Haag voor het examen Engelsch M.U.A. Aan den heer H. Beekmans is de electrische verlichting der muziek- kiosk der vereeniging „Kaatsheuvels Belang" gegund. Behalve de gewone electrische verlichting zal de geheele kiosk bij gelegenheid der opening met electrisch licht afgelijnd worden. Aan het postkantoor Kaatsheuvel en de daaronder ressorteerende hulp kantoren werd gedurende de maand Juli 1925 ingelegd f 17.713.76, terug betaald f 17.170.97. Uitgegeven werden 10 nieuwe boekjes: Verschenen is het verslag omtrent den toestand en de exploitatie der gem. gasfabriek te Kaatsheuvel over het dienstjaar 1914. Wijl de gasfabriek zich vooral in de laatste jaren in de belangstelling der burgerij mag ver heugen, gelooven we goed te doen uit dit verslag hier en daar een greep te doen, geschikt voor de lezers van de Echo". Voor vandaag het volgende: Algemeen overzicht. Tegenover het voorgaande jaar is de gasproductie toegenomen met 40.690 M3 en bedroeg in totaal 549.600 M3. Uitsluitend Engelsche gaskolen werden aangevoerd. De kwaliteit dezer kolen was goed. Om trent den toestand der gasfabriek en zijne inrichtingen, zoowel binnen als buiten de fabriek, is ondergeteekende zoo vrij Uw College, naar het daar omtrent van Uwentwege gevraagdfe en ingekomen rapport van den heer Th. van Mierlo Jr., technisch directeur der steenkolengasfabriek te Tilburg en door dezen uitgebracht in Aug. 1924, te verwijzen. De door het rapport nader bekend geworden toestand waarin het bedrijf verkeerde, maakte het noodzakelijk maatregelen te treffen en stelde Uw College tijdens het verlof van den directeur, evenals ook tijdens het loopen van de vacature na diens ontslag, tot tijd en-wijle een nieuwe functionaris zou zijn aangesteld, de dagelijksche leiding en het treffen[van de meest noodzakelijke voorzieningen in handen van den rapporteur. Personeel. In het personeel kwam behalve: het verleenen van eervol ontslag aan den heer H. Monchen per 1 Nov. 1924 geen verandering, voor. In zijn vergadering van 4 Dec. 1924 benoemde de gemeenteraad op voor- stel van Burg. en Weth., uit een aan beveling, ondergeteekende tot directeur der steenkolengasfabriek, tevens belast met het beheer van het gemeentelijke electriciteitsbedrijf te Kaatsheuvel en te Loonopzand, om per 1 Jan. 1925 in functie te treden. De leiding van het electriciteits bedrijf, welke momenteel nog bij de P.N.E.M. berust, zal eerst 1 Jan. 1926 in zijne handen overgaan. Voor het pensioen- en weduwen- en weezenfonds werd 3'/2 pCt. inge houden van de salarissen en loonen der ambtenaren en werklieden. Gaskolen. In 1924 werden ontvangen 1.577.476 K.G. gaskolen tegen een prijs van f 18.67'/2 en f 16.477a per ton, vrij in magazijn. Voor rij- en losloon werd f 1.627a per ton betaald. Gasproductie. De grootste hoeveelheid gas per 24 uur geproduceerd bedroeg 2360 M3, de kleinste 530 M3. De grootste afleve ring per dag bedroeg 1860 M3, de kleinste 450 M3. Gedurende het dienst jaar was 1 oven met 8 retorten in gebruik. Gasberging. De nuttige inhoud van beide gas houders bedraagt 2000 M3, zijnde 85.5 pCt. van de grootste etmaal productie. NIEUWS UIT HEUSDEN. Heusden, 6 Aug. '25. Woensdag was het 50 jaren ge leden, dat de Heer en Mevr. Fokklng- Scheers door den echt werden ver- eenlgd. Legio waren de bewijzen van belangstelling, die zij mochten onder vinden, terwijl des avonds de Fanfare der H. Familie een serenade bracht aan het St. Antonius-gasthuls, alwaar het echtpaar in pension is. De Chr. Jongelingsvereenlgiog maakte Dinsdag per autobus <Alad> een uitstapje naar Utrecht en de om streken, vanwaar zij hoogstvoldaan terugkeerden. Maandag en Woensdag deed de heer Chr. Merkx Jr. te Utfecht examen A voor de vereeniging R. K. O. D. V. en had het geluk voor beide examens «Kooi-dlrecteur en Organist> te slagen. Een mooie prestatie. Dinsdag slaagde onze oud-stad genoot, de heer J. Kramer, onderwijzer te 's Hage, voor het examen Dultscb M. O. A. ABONNEERT U OP EN ADVERTEERT IN DIT BLAD. BURGERLIJKE STAND. WAALWIJK- Geboren Eduard zv E. van Zon en Cornelia Buijks. Cornelia J. Th. dv P. A. Dekkers en M. J. A. Stevens. Lamberta Adr. dv. C. v. Vugt en A. G. v. d. Enden. Huw.-Aanoiften Marijnis van Tig- gelen 27 j. en Joh. Faro 24 j. Chr. Treffers 26 j. en Sweerdina C. de Rooij 23 j; Gehuwd: Johannes N. J Jansen 35 j. en Norberta L. M. Hoffmans 25 j. Overlijden Johanna Corn. Pulles i i. DRÜNEN. Over de maand Juli 1925. Geboren: Cornelia F. d.v. Joh. J. Boom-v^d. Hoven. Johannes H. z.v. Joh. P. Ver- diesen-van Noort. Adriana J. d.v. Mart. C. Smits-van Helvert. Johannes C. A. z.v. Jos. C. van Delft-Elshout. Clasina d.v. Mart. van Weert-de Haas. - Johanna A. d.v. Jacob van Dronge- len-van Drongelen. Cornelia A. d.v. Adr. Klerks-van Lieshout. Wilhel- mina A. d.v. Hendr. Klerks-v. Wijk. Johannes W. z.v. Joh. v. Wijk-van der Lee. Overleden: Ant. v. d. Wiel, wedn. van Willielmi- na v. Venrooij, 80 j. Leonardus de Gouw, wedn. van Catharina Smits, 92 j. Johanna P. Dekkers, wed. van Al- phons M J van Delft, 75 j. Antonetta v. d. Wiel, echlg. van Jac. v. Giesber- gen 37 j. Johannes H. Mommers- steeg, eehtgen. van Alberta Possimus, 27 j. Jobs. Klerks 37 j. Huwelijk: Wilhelmus v. Kuik, 26 j. en Clasina v. d. Wiel, 24 j. ALMKERK. Over Juli .1925. (leboren WiLlielmiua d.v. T. van Herwijnen en A. R. vau Herwijnen. Janna d.v. H. Kamp en W. v. Burgel. Cornelia Leentje d.v. L. C. van Drunen en A. Kentie. Barendiua d.v. H. Koek koek en O. Kant. Leendert Panlus z.v. N. «1e Graaf en A. J. Meijdam. Arie z.v. W. Omver kerk en C. de Pen ter. Ondertrouwd M. Bouwman 23 j. met. J. W. Kant 18 j. W. Heistek 51 j. met C. v. d. Heuvel 39 j. R. P. de Joode 37 j. met A. J. Hager 28 jaar. Getrouwd II. J. Dijksman 23 jaar met J. F. Kloots 19 j. C. v. Mastrigt 35 j. met A. v. Rosmalen 25 jaar. Overleden Jan van Vuuren 85 jaar. L. A. de Bok 31 jaar. B. Roubos 70 jaar. Dirkje Versteeg 2 jaar. D. Kil- winger 87 jaar. VOETBALSPORT. Zondag a.s. speelt R.W.B. I tegen Kaatsli. I in 't voetbaltournooi door K. S. W. uitgeschreven. Kaatsheuvel komt met een aanmerkelijk gewijzigd" elftal uil. Waar R. W. B. gewoonlijk een aantal supporters met zich brengt kan 't bij eenigszins gunstig weer druk I zijn op 't terrein. DUIVENSPORT. De vereeniging de Postduif, Waal wijk, zal op 29 September a.s. een groot stedelijk concours uitschrijven voor oude en jonge duiven, vanuit Maas tricht. Zondag 2 Aug. hield de Postdui- venvereen. „De Jeugdige Vliegers" een wedvlucht vanuit Mons. De prijzen werden behaald als volgt: 1 M. van Helvoirt, 2 W. Meeuwis, 3, 8, 10 J. van Veldhoven, 4 M. v. d. Heij den, 5, 13 H. van Wees, 6, 7, 9, G. de Graaf f, 11, 12 H. Knippels, 14 K. Brou- mels. Ie overduif G. de Graaf f. Ie constateering 12-52-3. Naar de T. W. E. M. Wederom een keurprogram voor 9 Augustus, waarbij alle sportliefhebbers zeker getuigen kunnen zijn van span- nenden strijd. Noemen wij eerst den strijd achter groote motoren. Daarbij komen uit Ble- kemolen, die dit jaar in buitengewone conditie is en in Amsterdam met zulk succes heeft gereden, dat hij met den kampioen Snoek afgevaardigd is voor de wereld-kampioenschappen. Met hem rijdt Forricelli, de kampioen van Italië, eveneens afgevaardigde voor de wereld kampioenschappen. Tevens Kuyl en Lejour, de Antwerpensche Stayer, die steeds veel publiek naar de T.W.E.M. trekt. Tenslotte komt Paymans, die door de directie is geëngageerd expres op verzoek van de Tilburgsche sport vrienden en die zeker, gezien zijn snel- ritten, toen hij den laatsten keer op de T. W. E. M. reed, voor spanning zal zorgen. Voor de motorrenners komt een extra nummer op het program. Twee motor- renners komen uit in een motorrace. Het zijn de Roode van Zandvoort en Janssen uit Amsterdam, die zoo schit terend reden te Amsterdam en Rijs wijk. Verder een nieuw soort wedstrijden voor Amateurs waaraan de beste ren ners uit het Zuiden deelnemen. Waalwijk, 7 Aug. '25. Eieren 77a-9 ct. Varkens f 18—f 22. •s BOSCH, 5 Aug. 1925. Op de markt van heden waren aangevoerd 1643 stuks: 792 stuks hoornvee. 543 biggen. 83 zeugen. 115 schapen—lammeren. 110 kalveren. De prijzen waren als volgt Kalfkoeien van f 280—f 445 p. st. Kalfvaarzen van f 270—f 425 p. st. Magere ossen en koeien van f 170—f 275 Vette ossen en koeien van f 0.60 pd lekw Vette ossen en koeien van 10.52* pd 2e kw Pinken van f 135—f 210 per stuk. Zeugen van f 80—f 140 per stuk. Biggen van f 2.50—f3 00 per week. Schapen van f 25—f 40 per stuk. Lammeren van f 18—f26 p. stuk. Vetvee goed. Kalfvee traag. AGENDA. WAALWIJK. Zaterdag 8 Aug. Witte Bioscoop, „De roman van een Koning", 8 uur. Zaterdag 8 Aug. Repetitie Lieder tafel „Oefening en Vermaak". 9 uur Mannenkoor. Zondag 9 Aug. 12 uur. Repetitie Liedertafel „Tot Bloei der Toonkunst". Zondag 9 Aug. 1272 uur. Repetitie Liedertafel „Oefening en Vermaak", mannenkoor. Musis Sacrum. Zondag 9 Aug. Witte Bioscoop, „De roman van een Koning", 6 en 87, uur. CORRESPONDENTIE. GEMENGD NIEUWS. Betreffende het auto-ongeluk waarbij dr. Rademaker uit 'sGraven- hage ernstig verwond werd, meldt men de „Tel." nog het volgende uit Zürich Gedurende een tocht van Davos door een pas bij Engadin, is op korten afstand van Sur (beneden Engadin), een auto, waarin 5 personen gezeten waren, tengevolge van het niet func- tionneeren der remmen van een stee- nen brug in een 5 Meter diepe kloof gevallen. In de auto waren o. a. gezeten dr. L. A. Rademaker, redacteur van „Het Vaderland" te den Haag, mevrouw Costerus—Hovy en haar 18 jarige zoon. Dr. Rademaker is levensgevaarlijk gewond. Hij heeft een schedelbreuk en een gebroken onderarm. Tot nu toe (hedenavond 8 uur) had hij het bewustzijn niet herkregen. Ook mevr. Costerus is ernstig gewond ten gevolge van een gecompliceerde breuk van het bekken en van een scheenbeen. Haar zoon bekwam een zware hersenschud ding. De gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis te Samaden. Te Wageningen heeft heden onder groote belangstelling de begrafenis plaats gehad van de beide slachtoffers van het auto-ongeval van Zondag. Op de Algemeene begraafplaats was een groote menigte toegestroomd. De Bond van Boekdrukkerspatroons was vertegenwoordigd door de heeren Ket ting, lid van het hoofdbestuur en S. W. Melchior, districtvertegenwoordiger van de Societeit-Vereeniging. Aan het graf mocht niet worden gesproken. In den afgeloopen nacht heeft de oud koloniaal J. F., wonende te Woensel, zijn vrouw mishandeld door haar met een mes, een steek te geven in den hals. Tevens werd de vrouw aan beide handen licht gewond Naar gebleken is heeft men hier te doen met een krankzinnige. De man zal worden overgebracht naar een ge sticht. ADVERTENTIëN. Heden overleed tot onze diepe droefheid ons eenigst dochtertje en lieveling JOKE in den jeugdigen leeftijd van bijna twee jaar. Haar diepbedroefde ouders J. C. PULLENS A. PULLENS- 35140 Strikkers. Waalwijk, 5 Aug. 1925. te CAPELLE, zal op DONDERDAGEN 13 en 20 AUG. 1925, telkens des namiddags om 5 uur ten her- berge van L. F. v. DONGEN te Capelle ten verzoeke van de Fam. QU1R1JNS in het openbaar Onder Capelle Koop 1- Een binnendel op den Oostelijken Vaartkant, Sectie E. No, 272, Weiland, groot 81 A. 60 cA. In huur tot en met 1925 bij Dirk de Rooij te Capelle voor f 100.— per jaar. Koop 2. Een tuin en boom, gaard in de Kom nabij de Sluis- Sectie H. Nos. 206 en 207, groot 16 A. 70 cA. Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen. Koop 3. Een perceel Hooi land in de Aanwassen, Oost naast het Veerpad, Sectie A No. 443, groot 73 Aren. In huur tot en met 1927 bij H. A. v. Zuilichem te Sprang voor f45.per jaar. Koop Een perceeltje griend- land en water, Oost naast de Steeg voor Reuser, Sectie B. No. 136, groot 52 A. 20 cA. In huur tot en met 1925 bij A. de Jong te Capelle voor f 15 per jaar. Koop 5. Een perceel Moeras in den Dullaert, Sectie E. No. 1591, groot 3 HA. 22 A. 90 cA. In huur tot en met 1925 bij M. Faro te Capelle voor f 12 50 per jaar. Koop 6. Een perceel Bouw land in het Molenblok, Sectie F. Nos. 169—170, groot 46 A. 40 cA. In huur tot en met 1927 bij L. P. v. Pelt te Capelle voor f 30.- per jaar. Koop 7. Een perceel weiland in de Tolsteeg, Sectie G no. 611, groot 69 A. 10 cA. In huur tot en met 1926 bij de Wed. Johs. de Jong te Capelle 9 voor f 80.— per jaar. Koop 8. Een binnendel aan den Westelijken Vaartkant, Sectie G. nos. 409, 410, weiland, groot 90 A, 80 cA. In huur tot en met 1929 bij A. Kluijtenaar te Capelle voor f 160.- over 1925 en voor f 125.— over de volgende jaren. Onder Drongelen Koop 9. Een perceel weiland in den Rooijschen polder, Sectie A. nos. 43 tm 46, groot 2 HA, 62 A. 16 cA. In huur tot en met 1927 bij P. Treffers te Drongelen voor f300 per jaar. Onder Capelle. Koopen 10 tot en met 16 het woonhuis aan de Westzijde van de Vaart met schuurtje en erf, geheel groot 4 A. 53 cA. en een complex bestaande uit pak- ken-magazijn, het huis bewoond door den heer J. Timmermans, de hooipers en koetshuis, erf en tuin, geheel groot 15 A. 45 cA. gelegen aan de Oostzijde van de Vaart in diverse koopen en com binaties. Breeder bij biljetten. 35141 Ijzerhandel, WAALWIJK. Door ons keurig, vlug en GOED KOOP werk breidt zich onze Cliëntèle steeds uit. TILBURG. 34622 I KAATSHEUVEL. WAALWIJK. Abonné. Zie desbetreffend bericht in het num mer van heden onder Prov. Nieuws. Red. WECK WECK '■'•UK Dapata Th. v. d. Sanden. «rootaalr. KaatahcuvalFirma N. S tra vara, Hdst,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 10