Middelkoop. De finantieele toestand der gemeente laat het nog niet toe. 't Was wel mooi als die draai weg was, maar het kan niet. Voorzitter. Maar we kunnen het nog aanhouden tot een volgende vergade ring. Rondvraag. Herman. Nog een woordje wat I e- treft de verhuring van den lijkwagen. Zijn dat vaste tarieven. Voorzitter. Ja. Herman. Klassikaal. Voorzitter. Tenminste ze kunnen hem krijgen met 1 of 2 paarden en dan nog met of zonder kleed, enz. Herman. Ik zou zeggen, kan men er geen rekening mede houden, dat het arme menschen zijn. Voorzitter. We moeten ons aan de verordening houden. Herman. Kan die dan niet veranderd worden door den Raad. Voorzitter. Dan moet U met een voorstel komen. Herman. Dan zou ik hiervan wel een voorstel willen maken. Voorzitter. Neen, neen, dat kunt U ter Secretarie bezorgen, dan kan het daar eerst eens nagezien worden. L. van Drunen. Indien in zoo'n ge val de verhouding goed is tusschen zoo'n man en het Armbestuur, dan gaat er wel een Armmeester naar toe, dunkt mij. Herman. Er zijn altijd nog een hoop van die oude mensehen, die te laag ver zekerd zijn en zelfs nog tekort komen aan hetgeen ze uitbetaald krijgen, bij het jongere geslacht is dat weer wat anders. Ik zou zeggen, dat het b.v. in gedeeld werd als volgt: de arbeiders stand, de burger- en de hoogere stan den. Voorzitter. Hier heb je niet zoo'n standverschil, dat is wat anders in een stad. L .van Drunen. U moet het hier niet verwarren met een stad. Het gaat hier van de gemeente en in de stad is liet een particuliere zaak. Van de Koppel. De menschen stellen toeh zelf de klassenze kunnen Mn of twee paarden krijgen enz. Voorzitter. Dat is zoo, de tarieven zijn wel hoog, maar 't behoeft geen winst op te leveren, dat is niet noodig, maar we kunnen er toch moeilijk op toe geven ook. Hebben ze een briefje bij zich van een der Armmeesters, dan is het kosteloos. Herman. Mij dunkt voor minvermo genden moesten de tarieven verlaagd worden. L. van Drunen. Er mankeert iets aan het Armbestuur. M. van der Plu ij m. Dat is zoo, ze zit ten met een leege kas en kunnen dus niet geven. Voorzitter. Maar, dat kost niets, in fZulke gevallen hebtü niets te doen dan een briefje te geven, dan is het koste loos. M. van der Pluijra. Dan zou het wel gaan. Herman. Het is beter verandering van tarieven, daar er anders soms maar misbruik van gemaakt wordt. Berm. Het zou toch kunnen, maai dan alleen, als ze goede bewijzen heb ben. Van Steen. We kunnen dit eerst nog eens nazien en kunnen dan later hier over beslissen. Hierna wordt de vergadering om streeks (5 uur gesloten. gemeente. Deze keuze verwondert mij niet, wanneer ik bedenk, dat van de 360.000 inwoners, die 's Gravenhage bij de laatste volkstelling in 1920 bezat er ruim 100.000 katholiek waren En als hoofd van het bestuur dezer gemeente is het mijn aangename plicht u welkom te heeten. Tot de beste overleveringen van het Nederlandsche volk behoort de eerbiediging van de vrijheid van geweten, tot de zwartste bladzijden in onze geschiedenis die, welke gewagen van inbreuken op dat beginsel. In onze gemeente zijn die inbreuken niet talrijk en niet groot geweest. Te allen tijde is hier de r.k godsdienst beleden kunnen worden, zij het in de kapellen der katholieke, hier gevestigde, vreem de gezanten Groot is de ontwikkeling van het katholieke leven in den Haag geweest. Tegenover de 4 niet al te hechte r.k. kerkjes die de stad in den aanvang der 19e eeuw telde, staande 18, deels zeer voorname kerkgebouwen die thans den Haag sieren, terwijl er buitendien niet minder dan 5 in aan bouw zijn Krachtige instellingen zijn hier werk zaam op verschillend gebied. Ik kan ze niet alle opsommen, maar moge wijzen op het zoo gunstig bekende R K. Ziekenhuis, welks 50—jarig be staan wij eenige jaren geleden her dachten, op de St. Vincentiusvereeni- ging, die in velerlei richting zich nuttig maakt en zoo krachtig tot leniging van nood bijdraagt, op het R.K. Weeshuis en Oude mannenen vrouwenhuis waarbij onwillekeurig de naam van pastoor Hageraats in de gedachten komt. En zoo zijn er nog vele andere belangrijke lichamen op r.k. grondslag in de gemeente gevestigd, die helpen voorzien in de talrijke nooden, waarin het leven van een groote stad voorzie ning vraagt, Ook zou het mij niet moeilijk vallen u namen te noemen van groote katho lieken, die den Haag tot woonplaats hebben gehad, namen, die ieder Nederlander met eerbied noemt, zooals van dr. Schaepman, Victor de Suers, den toondichter Verhulst. Maar ik zou hiermede misschien komen op het gebied van dr. Sicking, die u immers zal spreken over groote Nederlandsche katholieke figuren. Mijnerzijds meen ik met dit korte woord te moeten volstaan. Echter niet zonder u toegewenscht te hebben, dat deze katholiekendag moge beantwoor den aan de verwachtingen van hen, die tot het houden daaivan den stoot lebben gegeven en moge bijdragen ot verhooging en verlevendiging van iet geestelijk peil in de gemeente BINNENLAND. Derde Nederlandsche Katholiekendag. Dinsdagavond is te 'sGravenhage de 3e Nederlandsche Katholiekendag ge opend met een begroetingsavond, aan geboden door het bestuur van de Diocesanen katholiekendag in het Bisdom Haarlem. Onder de talrijke aanwezigen waren Mgr. Schrijnen, bisschop van Roermond, de -burge meester mr. I A.N. Patijn, pastoor van Dam, deken van den Haag verscheidene Eerste— en Tweede Kamerleden. De voorzitter van het uitvoerend comité, dr. L. N. Deckers sprak een welkomswoord. Mgr. Schrijnen, die onder daverend applaus het podium beklom, zeide wel geen opdracht te hebben maar stellig te spreken in den geest van het Nederl. Episcopaat wanneer hij zijn vreugde uitdrukte met de begroeting op dezen avond en met de groote opkomst. Het Nederlandsch Episcopaat stelt het op hoogen prijs, dat alles wat het voor schrijft, door het katholieke volk zoo nauwkeurig wordt opgevolgd. De kracht van het katholieke geloof ligt in de erkenning van het gezag. Spr. dankte van harte voor de getrouwe volgzaamheid van het katholieke volk aan de bisschoppen en hoopte, dat het in de toekomst steeds getrouw zal blijven aan het hen door God geschon ken gezag. Door eensgezindheid en volgzaam heid heeft men groote successen bereikt De vrijheid op onderwijsgebied is verkregen en de sluitsteen daarvan is de katholieke universiteit. Helaas telt deze nog slechts drie faculteiten. Aan u, aldus spr., de taak, om dit gemis zoo spoedig mogelijk aan te vullen, Burgemeester Patijn hield hierna de volgende rede Gaarne maak ik van de mij geboden gelegenheid gebruik deze vergadering namens het Haagsche gemeentebestuur te begroeten. Het is de derde maal dat een Kat holiekendag wordt gehouden en als plaats daarvoor hebt 11 gekozen onze Gravenhage. Verder voerden nog het woord pas toor van Rijckevorstel uit Batavia en kanunnik Jansen uit Utrecht. De avond werd opgeluisterd door een koor van dames en heeren met begeleiding van een strijkorkest onder leiding van pastoor W. P. H. Jansen. Woensdagmiddag heeft de Derde Nederlandsche Katholiekendag zijn eerste algemeene vergadering gehou den in de groote zaal van den Dieren tuin te 's-Gravenhage. Begeleid door hoofdbestuursleden traden achtereenvolgens binnen de voorzitter der Eerste Kamér, baron van Voorst tot Voorst, het lid der Eerste Kamer, den heer Heerkens Thijssen, de afgetreden ministers de heeren Ruys de Beerenbrouck, Aalberse en van Swaay en vervolgens de aartsbisschop mgr. v. d. Wetering, de bisschoppen van Haarlem en Roermond mgrs. Cal- lier en Schrijnen en de Apostolische Internuntius mgr. Lorenzo Schippio. Zij namen zitting in daarvoor gereed gemaakte zetels op het podium. Toen de hooge geestelijken binnentraden werden zij begroet met het zingen van „Aan u o koning der eeuwen." Mr. A. I. M. J. baron van Wijnber gen hield een openingsrede, waarin hij opmerkte, dat het ontzaglijk wereld gebeuren der laatste jaren velen ertoe gebracht heeft het verleden als een af gesloten tijdperk te gaan beschouwen, waarmede vrijwel geen rekening meer te houden is, om het oog slechts te richten op den nieuwen tijd, die komen gaat. Daarmee is reeds gerechtvaardigd het voornemen op dezen Katholieken dag in geheel bizondere mate een blik te doen werpen op het verleden, hel der in het licht te stellen de beteeke- nis van het katholicisme voor de be schaving, te laten zien hoe de cultuur, die onze Nederlandsche natie bezit, opgegroeid als ze is, ook onder den invloed van het katholicisme. Nuttig en noodig mag dat heeten, in de eerste plaats voor de katholie ken zelf. Al worden onze besprekingen, aldus spr., gehouden in eigen kring, zulks beteekent allerminst, dat wij het ver borgen hebben voor onze niet-katho- lieke landgenooten, Overtuigd houden wij ons, dat een wat dieper blikken in het katholicisme hen tot het inzicht zal brengen, dat zeer zeker op heden, een steeds ruimere ontplooiing van het katholicisme ten onzent in niet ge ringe mate mede bevordert den voort gang der ware christelijke beschaving, mede waarborgt orde en rust in onze samenleving, mede sterkt en schraagt de grondslagen van den koninklijken troon. Wanneer uit het behandelde komt vast te staan, dat door moeilijke tijden het katholieke geloof is vastgehouden, deze ligt de les klaar open, die we voor allen in practijk hebben te bren gen. Indien het heil afhankelijk was van een samenstellen van statuten en reg lementen, de hoogste trap van vol maaktheid was reeds lang bereikt. Neen gelijk in het verleden, zal ook in het heden en de toekomst het wel slagen der taak van de katholieken, naast de onmisbare hulp van boven, voor allen afhankelijk zijn van eigen godsdienstig inwendig leven. Na de rede, die met applaus be loond werd, werd besloten telegram men te zenden aan den Paus en aan de Koningin. Vervolgens kreeg pater B. H. Mol- kenboer O. P. lector aan de R K. Universiteit te Nijmegen het woord voor het uitspreken van een rede over de beteekenis van het katholicisme als hoofdfactor in de beschaving van Europa. Er werden tevens tal van belang rijke nevenvergaderingen gehouden. De voorzitter deelde mede, dat de katholieke ministers aanvankelijk niet aanwezig konden zijn in verband met de wisseling van ministers, die juist heden plaats heeft. Evenwel, het katho lieke volk stelde er prijs op zijn mi nisters te zien (applaus). Het is dank baar, dat zij juist als katholieke mi nisters het land hebben gediend (applaus). In deze plechtige bijeen komst neemt het katholieke volk af scheid met hulde en diepgevoelde erkentelijkheid (applaus). Het afscheid is niei weemoedig omdat zij het katho lieke volk blijven toebehooren. Op ander terrein heeten wij u welkom (applaus). De aartsbisschop van Utrecht, mgr. v. d. Wetering sprak de vergadering toe, wees erop wat de katholieke kerk gedaan heeft en verwachtte, dat uit het besef daarvan een nog inniger trouw aan de Moederkerk zal voort komen. Spr. voelde zich dankbaar voor hetgeen alleen reeds bereikt is in de 30 jaren, gedurende welke hij aan het hoofd der katholieke kerk in Neder land staat, en hij hoopte dat deze katholiekendag mocht strekken tot meerdere eer van God en tot heil van kerk en vaderland. De tweede vergadering werd geslo ten met eene algemeene vergadering, waarin prof. Dr. |an Witlox sprak over het onderwerp„de katholieken, ver kort in hun burgerrechten en toch oprechte vaderlanders." Volgens de Preangerbode heeft de heer Weiter geen parlementaire erva ring, maar is hij overigens volkomen onderlegd. Het blad noemt dezen be windsman den ambtenaar, die het meest toegerust Een kind des lands dat in het opperbestuur niet slechts administrateur der Nederlandsch-Indi- sche belangen zal zijn, hij zal zich geen minister van Koloniën, doch minster van Nederl.-Indië gevoelen, zijn glorie zal zijn, als hij land en volk vooruit kan brengen, De heer Weiter is geen Indisch chauvinist, hij weet dat Indië sedert tientallen jaren leiding door Europeanen noodig heeft. De Preangerpost noemt den heer Weiter een eminenten man, die de sympathie en het volste vertrouwen van Indië heeft. De West-Java editie van de Indische Courant schrijft, dat, indien ooit een benoeming van alle zijden met gejuich is begroet,» het zeker wel die is van den heer Weiter tot minister van kolo niën. Het bestuur kan, volgens het blad aan geen betere handen toevertrouwd worden. marine, worden tegemoet gezien". In regeeringskringen is men met de benoeming van den heer Weiter zeer ingenomen. Men verwacht in de toe komst een uitstekende samenwerking tusschein Plein en Buitenzorg, gezien het feit, dat men thans wederzijds volkomen op de hoogte zal zijn van de veranderde politieke verhoudingen Het Soer. Handelsblad noemt den heer Weiter iemand van zeer bijzondere werkkracht, die groote kennis van Indië heefthij kan gelden als de belichaming van een stevig centraal gezagversterking daarvan heeft Indië noodig. Zijn benoeming is voor Indië gelukkig. De correspondent van de Tel. te Weltevreden heeft met „'n bevoegde autoriteit uit minister Welter's omge ving" een vraaggesprek gevoerd over den nieuwen minister. De heer Weiter heeft getoond een uiterst zuinig financier te zijn en daar naast een welvaartspolitiek voor te staan. De minister is een voorstander Wie iets goeds weet te waardeeren. Zal steeds Erdal prefe- reeren. -het goede oude merk van lage belastingen en beschouwt de grootbedrijven als de basis van de welvaart. Men mag dus verwachten, dat men in cultuurkringen tegenover den minister een tegemoetkomende houding zal aannemen. Ongetwijfeld" zei onze zegsman, is reeds overeenstemming met minis ter Colijn bereikt over de betaling door Nederlandsch Indie van de geheele Indische defensie. Waarschijnlijk kan zeer spoedig de indiening van een nieuwe vlootwet, welke voorziet in de Instelling van een zelfstandige koloniale BURGERLIJKE STAND. WASPIK. Over de maand Juli 1025. Geboren Johanna Martina Elisabeth d.v. Ge- rardus J. Timmers en Christina E. v Dommelen. Thomas z.v. Willem v 't Geloof en Adriana Ligthart. Pie- ternella d.v. Laurens H. Timmers en Susanna M. Schellekens. Catharina Pieternella Maria d.v. Adrianus van Knijk en Maria M. Matheijsen. Ad riana Huiberdina Petronella, d.v. Adri anus van Buren en Johanna M. Pagie. Sara d.v. Marinus van Beveren en Johanna van Dijk. Adriana Clasina d.v. Arnoldus A. de Grauw en Cornelia -I. Pols. 1 Cornelia Laurina d.v. Jo hannes G. de Hoogh en Wilhelmina L. Hooijmaijers. Cornelis Adrianus z. v. Petrus Verwijmeren en Hendrika W. Bols. Ondertrouwd Gerardus Roksnoer, wedn. van An- tonia Catharina Hooijmaijers 45 j. en Christina H. M. Vugts, 44 j. Getrouwd Johannes C. Koreman 25 j. en Pe tronella J. v. d. Hoven 23 j. Gerrit W. van Eersel 28 j. en Marie Martin 20 j. Laurens C. Verschuren 27 j. en Johanna C. v. d. Heijkant 25 j. RAAMSDONK. Van 15—31 Juli 1025. Geboren Adrianus A. z.v. Hubertus A. van Dongen en Cornelia P. Berkelmans Adrianus C. z.v. Martinus H. van den Kieboom en Cornelia P. Blankers. Gerard, z.v. Gijsbertus van der Sluijs en Johanna M. Fijneman. Cornelia d.v. Huibertus H. Lankhaar en Anna M. Pols. Johannes A. z.v. Rocus Zijlmans en Catharina J. van Gils. Adriana A. d.v. Joseplius C. A. Mul ders en Adriana L. van Montfort. Wilhelmina M. d.v. Marinus -T. Lep- pens en Bertha Kanters. Anna A. M. d.v. Johannes B. de Bont en Alle- gonda C .Zijlmans. Hendricus J. z.v. Adrianus T. van Hulst, en Huiber dina M. de Bruijn. Elisabeth P. d.v. Adrianus Hoogers en Cornelia A. Hooijmaijers. Marinus M. z.v. Adri- aan C. van Suijlekom en Dirkje M. in 't Veld. Overleden Huiberdina van den Kieboom. echtg. van Franciscus A. Zijlmans, oud 30 j. Adriana van Kuijk, echtg. van Ja cobus Joore, oud 00 j. Maria J. Kan ters oud 12 j. Adriana Schouten, echtg. van Petrus de Hond oud 75 j. Theodorus van Tiel, echtg. van Adri ana A. Simon is, oud 00 j. Getrouwd Hendricus C. A. Baijens 20 j. en Ma ria A. A. Kolsteren 25 j. Jacobus Koopman 30j en Johanna C. van den Hoek 28 jaar Joannes P. C. M. Sprangers 33 j. en Catharina J. M. A. Simonis 30 j. Hendrik J. Dank, 34 jaar. Ondertrowwd Adrianus C. Quirijnen 28 j. en Ma ria A. van Aalst 35 j. Bernardus, J. J. Blom 28 j. en Anna M. P. Zijl mans 20 jaar. Ingekomen Helena van Wanrooij van Oosterhout Petrus J. Fijneman-van Gils en ge zin van Dubbeldam Johanna C. Jespers van Dongen Cornelis Kel derman van Oisterwijk. Vertrokken Hubertus van Drunen naar Vegliel. Geertruida Treffers naar Breda. Catharina J. M. van Dongen naar Geertruidenberg Pieter C. van Don- gen-de Graaf naar Zeist. Johanna C .van den Heijkant naar Waspik Liewe L. Boonstra naar Calcutte Johanna C. van den Hoek naar St. Maartensdijk. SPRANG—CAPELLE. Burgerlijke Stand over Juli 1925. Geboorten Catharina Cornelia d.v. B. v. Beek en P. J. Braspenning Cornelia d.v. A. Timmermans en G. J. Geenen Helena Catharina d.v. W. M. Blom en H. J. Waarts Johannes z.v. G. v. d. Hoeven en J. M. Rijken Denis z. v. J. W. v. d. Schans en M. T. v. Thieleu Johanna Wilhelmina d.v. J. Snij ders en C. Donkersloot Formina Woutera d.v. P. Kamp en J. v. Ooster hout Hendrika d.v. A. Snijders en A. de Bie Wilhelmina Johanna d.v. Th. J. Rijken en P. G. Straver. Hmoelyken G. v. d. Have oud 57 jaar en J. C. de alk oud 37 jaar J. Sprangers oud 24 jaar en A. Hoefnagel oud 23 jaar C. Sterrenburg oud 25 jaar en D. Paans oud 23 jaar J. H. de Man oud 23 jaar en A. C. Varossieau oud 21 jaar C. Haverkals oud 25 jaar en C. P, van Drimmelen oud 20 jaar A. A. Snijders oud 28 jaar en C. J. Nieuwenhuizen oud 24 jaar. Overlijden: J. J. Ophorst oud 34 jaar echtg. van A. Haverhals H. M. Taktor oud S w. z.v. P. Taktor en A. Kuup P. JL. v. d. Esck oud 15 j. z.v. W. v. d. Esch en W. van Heijst. SPORT. R.W.B. De 2e wedstrijd voor het tournooi van R.W.B. 2 tegen Quick 2 is geëin digd in een gelijkspel 1—1. Er is zoo als verwacht werd goed gespeeld hoe wel er slecht geschoten werd. Op de seriewedstrijd te Baardwijk is ondanks er met 4 invallers is gespeeld, vooral na de rust goed partij gegeven hoewel B.V.V. een beter spel te zien gaf is de uitslag 2—3 voor B.V.V. 2 wel iets te veel. R.W.B.3—Quick 3 3-8. Voor Zaterdag 8 Aug. is definitief vastgesteld de finale voor den R.W.B.- bal, tusschen S. V. W. Gorinchem en Quick alhier. Zaterdag 8 Aug. half vier R.W.B. 2 W.S.C. 2 voor het tournooi. Dongen I speelde Zondag in 't •ournooi der K.S.W, tegen Kaats heuvel I. Vanaf den aanvang was Dongen, dat vóór rust slechts met 10 man speelde, in de meerderheid. Na de thee kwam Kaatsheuvel door het onsportief weggaan van een der spelers met 10 man te staan, waartegen Dongen toen met 11 man stond. Van een over wegend sterker zijn was ondanks het getalsverschll toen geen sprake meer. Dongen scheen meer dan vermoeid te zijn. Het prachtige gecombineerde spel der gasten viel zeer te roemen. Vooral 't kopwerk dat geleverd werd was zeer goed. De back Emmen was de ster van 't veld. Bij de Kaatsheuvel-groep gaf In 't Groen en Musters een goede partij. Esch en Mosselveld waren belden ook zeer verdienstelijk. Het spel eindigde onder goede lei ding van den heer IJpelaar met een 5—2 overwinning van Dongen. >De Combinatie», gevestigd bij den heer Jan v. Duo, hield Zondag een wedvlucht vanuit Mons. Uitslag: 1 J. v. Riel, 2 14 20 23 W. Lugters, 3 4 7 9 11 P. v. d. Assem, 5 15 J. Opperman, 6 P Stokkermans, 8 21 A. v. Riel, 10 16 19 28 J- Stokker mans, 12 A. Verster, 13 M. v. d. Velden, 17 P. v. d. Mortel, 18 M. Zacht, 22 24 29 M. Donders, 25 J, v. Duo, 26 F. Damen, 27 A. v. d. Ven. Ie overdutf W. Lugters. Ie duif 12.29.37, laatste duif 12,55.5. >De Getrouwe Duif», gevestigd bij >Euphonia», hield een wedvlucht vanuit Mons. Uitslag 1 5 7 22 A. Pijnenburg, 2 10 11 P. Pijnenburg, 3 4 L. v. Mosselveld, 6 W. v. d. Ven, 8 W. v. d. Velden, 12 J. v. Boxtel, 9 13 17 25 A. v. d. Velden, 14 21 P. Zijlmans, 15 J. v. d. Linden, 16 19 M. Zwaans, 18 W. Kemmeren, 20 J. Oomes, 23 G. v. d. Linden 24 A, Snaphaan. »De Gevleugelde Vrienden», ge vestigd bij den heer P. Wagenmakers, hielden een wedvlucht vanuit Mons. Uitslag I IT P. v. d. Velden, 2 5 P. Snoeren, 3 15 H. v. Wanrooij, 4 M. v. Boxtel, 6 13 M. Soeterboek, 7 8 K. v. Dongen, 9 D. Donders, 10 H. Hendriks, 11 H. v. Boxtel, 12 Fr. Snoeren, 14 M. de Vries, 16 K. v. Wanrooi), 18 H. v. Boxtel, 19 Jac. v. Wanrooij, 20 P. Pruijmboom. Ie duif 12.20.10, laatste duif 12.5116. De Postduivenvereniging »De Postduif, te Loonschen Dijk, gevestigd )ij den heer A. Rijken, hield Zaterdag 1 Aug. een wedvlucht vanuit Bordeaux. Uitslag1 3 G. Vos, 2 J. Haverhals, W. v. Drongelen. Met jonge duiven vanuit Solgnles. Uitslag 1 3 W. Haverhals, 2 H. de Bie, 4 W. v. Drongelen, 5 J. Rijken, 9 G. Kozenbrand, 7 8 G. Vos. Ie overdulf G. Vos. Uitslag van de Postduivenvereni ging de Luchtvaart, gevestigd bij J. Treffers op Zondag 2 Aug. van uit Mons. 1—6—7 89 A. Versteeg, 2 A. Verhagen, 34 P. Nieuwenhuizen, H. Rosenbrand, 10 D. de Bie, 11 1. Wittebol. lste overduif Arn. Zwart. Zondag 11. hield de postdulvenver- eeniging «Koningin Wilhelmina» een wedvlucht vanuit Mons. De prijzen werden behaald al9 volgt: 1 8 10 C. Kerremans, 2 11 12 13 14 J. Jonker. 3 en 5 J. van Alphen, 4 6 en 7 A. Machielsen, 9 C. de Bont. Wedvlucht van uit Bordeaux. 1 3 2 6 en 19 Jonker, 2 A. de Vries, II 14 en 17 J. de Vries, 7 C. de Boot, 9 A. Machielsen, Voermans, 12 en 15 F. M. van Gils, 18 J. Bax, 4 Bont, 8 P. 10 en 16 Fr. de Vries, 13 20 C. Goossens. NIEUWKUIJK. Zondag j.l. hield de postduiven- vereen. G.V.V., een wedvlucht vanuit Mons. De prijzeiti werden als volgt be haald W. Falier 1, 6r 14, 15, Th. v. Eetlien 2, 7, 9, A. Brok 3, 5, P. Bertliens 4, 11, 16, 17, A. Coolen 8,12, A. v. Steen- sel 10, A. Samuëls 13, 18. Zondag a.s. wedvlucht vanuit Chimay. KAATSHEUVEL. KAATSHEUVEL. GEERTRUIDENBERG.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 2