21.1. Bi Mevr. IK Gtnbrhc- ftghtna. Zaterdag 5 September niel Ie consulteerea. OOGARTS DUURING Ranbesteling. 10 nette jongens, fiericM jan Inzet. WITTE BIOSCOOP Zaterdag 8 en Zondag 9 Augustus. jjk ElfhlriSRESTANTEN. Vanaf Zaterdag 8 Augustus Muziek-lDslrumenten JACOBS 1IDNDEL. Meubelfabriek en Stoffeerderij J.E.M.I." gevraagd, Abonnements kaarten te consulteeren. Voeten aan te besteden den verkoop van Sigaren Notaris Canters Notaris Jansen Notaris Canters verkoopen Notaris Canters verpachten 1. Journaal. 2. Hollandsch Nieuws. 4. Hoofdnummer Niemand verzuime dit boeiende filmwerk te komen zien. Explicatie: de Heer H. VAN ENGELEN. Zaterdag 8 uur. Zondag 6 en 8'|2 uur. Wij willen NIETS overhouden Dus alles opruimen. J, van Wcll-v. Doormalen ru e te Waalwijk PIANO. aanbesteden Het bouwen van 8 Arbeiderswoningen in de Besoijensche Steeg. Het bouwen van een Woonhuis, Boerderij en Bak kerij op een ter rein te Sprang. Vacantie PUROL WEGENS_VERTREK. Notaris Jansen veilen en verkoopen: HET HEEREfIHUIS Voor de Tentoon- stellingworden voor die de 14 jaar zijn gepasseerd. Bericht van Inzet. Jansen te Waalwijk Canters te Drunen WAALWIJ K. 3. Pcggy op zoek naar een man. (Klucht in 2 acM Damesmateis, Kindermantels, Japonnen, Kinder jurken, Blouses, Heerencostuums, Jongenspakken, Kinderpakjes te Kaatsheuvel. Notaris VAN HAM publiek verkoopen Regenmantels, Regenjassen Capes, uitierst lage prijzen Zie onze Stalage* 5 veilen en verkoopen: i I 3 5' 6-5 ook Zusters, bij Brabantsche fa milie, f 250,— huur en de jongere f 200,— huur, goed tehuis, schrij ven aan L. VAN WOENSEL, Schoolstraat 19, den Haag. 31533 Keel-, Neus- en Oorarts. Eerstvolgende spreekuur: van 4—5 uur R.K. KLINIEK Wit—Gele Kruis 35138 eene in goeden staat zijnde Waar zegt de uitgever van dit blad. 35134 Int. Tentoonstelling voor de Schoen- en Lederindu strie, Waalwijk 1925. voor den geheelen duur der ten toonstelling a f 4,— vanaf heden aan 't Bureau verkrijgbaar. (Tip top vereisc'nt.) 35072 OOR-, NEUS-, KEELARTS, is van 1 lot IS ugustus 35104 TE 's BOSCH is weer 35114 Stukgeloopen, branderige, door eelt of knellend schoenwerk pijnlijk ge worden voeten, verzacht en geneest men met 30 60-90 ct. PUROL BURGEMEESTER en WET HOUDERS van Waalwijk zullen op Maandag 17 Augustus, voor middags 11 uur Bestek en Voorwaarden liggen ter inzage ten kantore van den Gemeente—Opzichter, alwaar nadere inlichtingen te bekomen zijn. 35119 Op Maandag 24 Aug. a s. zal de Heer D. VOS, Bakker te Sprang trachten bij den Heer J. KLIS n.m. 3 uur. Bestek en teekening verkrijgbaar A f 5 bij de Gebr, van WILLIGEN- BURG te Sprang. Restitutie f 2.50 op den dag der aanbesteding. 35131 Ter verzachting en genezing van stukgeloopen voeten, zadelpijn, schrijnen der huid en zonnebrand, is het noodzakelijk op reis altijd voorzien te zijn van een Doos 30-60—90 ct. te WAALWIJK. zal namens de familie VAN DER HEIJDEN-Wakkers aldaar in het openbaar te Waalwijk in de Grootestraat gemerkt 242 met daar aangrenzende gebouwen en terrein Sectie C. nummers 1280—2012 en 2013 en Sectie B. nummer 1425 tezamen groot 30.33 aren. Het huis bevat a. beneden: 2 kamers en suite, 3 groote en 1 kleine kamer, keuken, 3 groote muurkasten, waschplaats. b. 1ste verdieping: 4 groote kamers en groote muurkasten. c. 2de verdieping: grooten zolder met dienstbodenkamertje, De aangrenzende gebouwen bestaan uit groot steenen pakhuis, groot 220 M2., voor de helft ver huurd' voor f 182.— per jaar en een groote leerlooierij (2 verdie pingen) met steenen pakhuis groot 205 M2. waarvan een klein gedeelte verhuurd voor f 80. per jaar; beide huren kunnen worden beëindigd met ljuli 1926. Voorts nog aan ongebouwd terrein groot ongeveer 2900 M2., beplant met vele fruitboomen, geschikt voor fabrieksterrein. Het geheel heeft uitgang ten Oosten door het bestaande gan getje en ten Westen door een rijweg naar de Grootestraat. Het huis is terstond te aan vaarden. De verkooping zal geschieden te Waalwijk op Maandagen 10 en 17 Augustus 1925, 's avonds te 7 uur resp. in HÖtel VERW1EL en GERRIS. 35078 Aanmelding bij H. KOLSTEREN- Lagarde. Sigarenhandel, Waal wijk. 35132 te Drunen, bericht, dst het vastgoed van den Heer LAUR. LAMB. MERKX te Heusden op Donderdag 6 Augustus 1925 geveild en in gezet op f 2500. De toeslag blijft bepaald op Donderdag 13 Augustus 1925, voormiddags elf uur precies in het café van den Heer LAUR. LAMB. MERKX, Wilhelminaplein 35 te Heusden. 35135 te Waalwijk, zal ten verzoeke van den heer EUG. KEIJZER in het openbaar Een warenhuis met bouw land te Waalwijk groot 41 are gelegen achter de looierij van den heer P. Mombers, met uitweg naar de Groote Straat. Het warenhuis is 100 M. lang en 18 M breed en is verhuurd voor f600 per jaar tot 1 Nov. a. s. waarop het te verkoopene is te aanvaarden. 35127 De inzet geschiedt op Maandag 10 Augustus 1925 in het Hotel VERW1EL en de toeslag op Maandag 17 Augustus daarna in het Hotel GERRIS, te Waalwijk, telkens des avonds 7 uur. De perceelen HOOILAND j te Besoijen. geveild namens den heer C. HUIJBEN zijn ingezet als: KOOP 1. Dijkland groot 1.44 50 heet. op f3250. KOOP 2. Over de Schouwsloot groot 86 30 are op f 950,— Toeslag heeft plaats Vrijdag 14 Augustus 1925 v.m. 11 uur in HOTEL VER WIEL te Waalwijk. 35122 Notaris JANSEN. ADVERTEEREN DOBT VERKOOPEN. 33600 Alleen bij: TH. LÖWENTHAL. Grootestraat 216. W A A L W IJ K. Notarissen en berichten, dat de door hen op j Vrijdag 31 Juli 1925 te Waalwijk geveilde Onroerende Goederen na inzet en hooging thans staan als volgt Koop 1 I 5200 Koop 2 1050 Koop 3 2000 Koop 4 (Massa 2 en 3) 3200 Koop 5a 2200 Koop 5b 1800 Koop 5c (Mass 5a en 5b) 4000 Koop 6 2200 Koop 7 1800 Koop 8 2650 Toeslag blijft bepaald op Vrij dag 14 Augustus 1925 voorm. 10 uur in HOTEL VERWIEL te Waalwijk. 35125 te DRUNEN, zal op Dinsdag II Augustus 1925, voorm. half tien precies te Drunen in het gebouw van „Ons Belang" publiek a contant Een winkel- en bakkerij inven taris, bestaande uit200 groote beschuitdoppen in 2 koopen 390 kleine beschuitdoppen in 4 koopen 12 groote bakplaten in 3 koopen1 kleine bakplaat; 1 harteprent, 1 tulbandvorm, 3 speculaasprenten in een koop 2 blokken gewicht in 2 koopen 2 tweeponders in 2 koopen 2 vierponders in 2 koopen 1 tien ponder, 1 rakelijzer, 1 doofpot, 1 houtskolenschep, 12 brood bussen in 3 koopen1 brood trog, 1 werkbank, 1 bakkerij weegschaal, 1 toonbank bascule, 1 koffiebus, 1 koffiemolen, 1 be schuitmes, 2 zeven in een koop 2 broodmanden in 2 koopen, 1 broodtrommel, 1 oliestel, 1 lesse naar, 3 zinken emmers in 3 koopen2 waschkelels in 2 koopen1 steekspade. 1 tafel, 6 stoelen in 3 koopen 1 liter met waterschepOliematen ('/2 L., 2 d.L 1 d.L., '/2 dL.) Azijn- maten ('/2 L en 2 d.L.); een kachel met pijpen, een hand wagen met berries voor paard, een bakkerswagen, een flinke hond, een damesrijwiel, een nieuwe wagenlantaarn, een oude wagenlantaarn, een vliegenkast, een groote bassule, een bureau kastje, enz. Alles te bezichtigen Maandag 10 Augustus 1925 van 5 tot 8 uur namiddags. 35111 te DRUNEN, zal op Donderdag 13 Aug. 1925, voorm. half elf precies, in het „WAPEN VAN AMSTER DAM" te Heusden, Voor Mevr. de Wed. L. van Herpt.de Wilt te Her pi. De Weitoemaat van 7 42.00 H A. uiterwaard onder Bern, afkomstig van de Familie Ver hagen, genaamd de „Acht Morgen" in één perceel. De Weitoemaat van den „Grooten Fuskenswaard",onder Bern, afkomstig van de Oude Schutters van Heusden in één perceel. De Weitoemaat van „Het Waardje" onder Bern, tegen over de Hoef, groot 1.88.30 in één perceel. Voor den ZeerEerw. Heer Frans Eraspastoor te Boxtel. 7.33.00 H A. „De Groote Haagh" onder Bern, in één perceel, om te weiden tot 15 October 1925 met hoornvee, en twee eenjarige paardjes, of drie veulens De pachter moet zelf voor afheining zorgen. Voor de Familie Buijs te Herpt. 4 02.50 H.A. „De Kleine Haagh" gelegen onder Bern naast het land van Pastoor Eras in éen perceel om te weiden tot 15 October 1925 met hoornvee en twee eenjarige paardjes of drie veulens. 35088 Een schitterend gespeeld drama in 9 acten. In de HoofdroUen de meest beroemde filmartlsten. Aanvang der Voorstellingen: 35099 Maak gebruik van den voorverkoop van kaarten bij Fa. WED TH, PULLES, Sigarenmagazijn, ruimen wij alle nog voorhanden zijnde te Kaatsheuvel, zal ten verzoeke en ten huize van de kinderen var. wijlen den Heer en Mevr. SWAGEMAKERS de Schamps aan de Hoofdstraat te Kaatsheuvel, op Dinsdag, 18 Augustus 1925, des voorm. 10 uur a contant Zwart Salon Ameublement be staande uit: groote ulttrektafel, canapé, 2 fauteuils, 6 stoelen, dressoir, open haard, schilderijen, spiegels, Pendules met coupes, Mahonie eetkamer ameublement met grootte uittrektafel, stoelen, fauteuils, groote spiegel, Pendu les met coupes, schilderijen, ma honiehouten fautasie tafel, kachel, lampen, piano, vuurscherm, Louis XVI cabinet, uittrektafels, stoelen, schilderijen, kachels, theetafels, slaapkamer ameublementen, ver schillende bedden en matrassen, ledikanten, groote linnenkasten, secretaires, karpetten, leuning stoelen, beelden, wollen en andere dekens, keukeninstallatie, keuken kachel, gasstel, keukentafel, glas werk. Verderantiek porcelein, aarde werk, loopers, theeservies (wedg wood zwart) likeurkeldertje, speeltafeltje, antieke schilderijen, bronzen penduletje, Mangel, put- terskooi, ganglantaarn, brandkast, waschinstallatie, tobben, ladders, trappen enz. enz. en wat verder te koop zal worden aangeboden. Kijkdag Maandag 17 Aug. 1925 v.m. van 9—12 en 's nam. van 2—5 uur. 35139 op oncsfefstiand laddertje vindt mi* to Groote keuze. Billijke prijzen. (in katoen en wol) voor nog NOOIT GEKENDE lage prijzen op. Gedurende deze OPRUIMING zullen wij alle verdere artikelen aan noteeren, welke prijzen alleen geldig zijn gedurende deze opruiming. Grooteslraat 207 - WAALWIJK. NB Onze comfectie is boven geëtaleerd 35136 £5 O c o A - - es g£ O O Gramaphoons. Pathéfoons Harmonica's. Mond-Orgels. Cithers. Mandoline's. Violen. Occarino's Fluiten Gramaphoon en Citherplaten Snaren. •r o w 0 oN m CU 25 cu w p g-s* 3 S 3 S hetzij voor Kantoor, Salon, Huis of Slaapkamer VOLGENS ELKE STIJL EN ELKE VERSTREKTE TEEKENING wordt in den kortst mogelijken tijd tegen billijken prijs vervaardigd in de KANTOORUREN VAN 9-12 UUR. DES ZATERDAGS VAN 9-11 UUR DrVlMENS, „De raai van een Koning" I O 4> M 4. QJ X c N •o" 3 «j a Z-o B T3 u. Sri O c a m» U- CO v> w 4» e* ♦- V-" hm CU TO'Z Q X as se r- o 13 T O n Z o c 2 3 N 2 PT H 3* 69 - n- 0 PT O N 5S 3 C/3 353 0 4196

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 3