TAFELZILV ER GERROWÉ, Zilverfabriek, ZEIST. P. KOESEN. J. CLEKAN VRN LEECJWEN-FRIJDfl, WRRLWlJK. Voor Fijn gebak, Koekjes, Chocolaad of Bonbons bovenstaand adres. jtebt K onze étalages reeds bezichtigd U vindt er zeker iets voor t( geschikt. Corn. P. van Zeist, HET ZUIDEN 1. COHEN WAALWIJK. Mr. wo Coislraal 16. MEUBELMAQ AZIJN EN 't „W o o n h u i s", Alle Bankzaken. Het is in Uw belang De Rooij-Bourgonjen, J0S. DEFOLTER-KOOLS Muziek en Muziekinstrumenten. Mij vjh. De Erven Trip Utrecht. Dijckerhoff-Portlandcement N.V. Motor- en Rijwielhnnilol US" 's-Bosch. Telefoon 52 denke men aan Per S.S. „THOR" naar en van DORDRECHT-ROTTERDAM- WAALWIJK Attentie Muziekhandel S. SPIERO. In Ieders huis EXTRA AANBIEDING A. P C Roothaert sHERTQQENBOSCH DE LAAGSTE PRIJZEN Meubelmaig&pijnen ,,'T WOOMHUI5' 'sHERTOGENBOSCH Te.ef 22 W. TIMMERMANS ZONEN Winkeliers van Waalwijk en Omstreken 34197 Importeur van Kluitkalk, Dakleien, Wand- en Vloertegels en andere Bouwmaterialen. v.lh. Gebrs, SCHOEP Extra aanbieding VAN DE FABRIEKEN ALPACCA- EN GERO-ZILVER, 10 jaar schriftelijke garantie. ORIGINEELE HOLLANDSCHE MODELLEN IN ETUI. JUBILEUM CASSETTE No. 2. Inhoud Gero-Zilver Prijs in Model JUBILEUM CASSETTE No. 3. InhoudGero Alpacca. Bevattende: 12 Tafellepels 12 Tafelvorken 12 Dessertlepels 12 Dessertvorken 1 Soeplepel 2 Sauslepels 2 Groentelepels 1 Aardappellepel Totaal 54 stuks (De bijbehoorende cassette ter waarde van f 30.— gratis f 30.- f 157.50 Prijs in Model Bevattende No. 20. 12 Tafellepels f 10 80 12 Tafelvorken f 10.80 12 Dessertlepels f 9.60 12 Dessertvorken f 9.60 1 Soeplepel f 4.75 2 Sauslepels f 5.- 2 Groentelepels f 5.— 1 Aardappellepel f 2.50 1 Vleeschdienvork f 2.75 12 Theelepels f 3.30 1 Theeschepje f 0.55 1 Suikerschepje f 0.55 2 Vleeschvorkjes f 150 1 Botermesje f 0.90 1 Kaasmesje f 0.90 2 Jamlepels f 1.50 Totaal 75 stuks f 70 Zadelmakerij. Kofferfabriek. HINTHAMERSTRAAT 61 Paardentuigen. Paardendekken. Voermansbellen. Reiskoffers Reismanden. Handtasschen. Motorbrillen en Kappen. Koffers voor Kostscholen en Dienstboden. Oudste adres voor 35063 Breukbanden. Buikbanden enz, KANTOOR VAN RECHTSKUNDIG ADVISEUR. Havenstraat 5 {nabij 't Station) 'b-Hbktoqsnboscb. (De bijbehoorende cassette ter waarde van f 20.— gratis.) Alleen verkrijgbaar bij 35101 GROOTESTRAAT. Adviezen en bijstand met be trekking tot processen, straf zaken, faillissementen, nalaten schappen, boedelscheiding, voog- djj, curateele, echtscheiding, ar beidscontract enz. Behandeling van alle voorko mende Rechtszaken, zoowel bij Rechtbank als bij Kantongerecht, innen van Schuldvorderingen, regeling saken van debiteuren' met hunne schuldeischers, maken van contracten, requesten enz. Degelijke en prompte afwerking. Billijke conditiën. ZONDAGS NA 1 UUR KANTOOR GESLOTEN. Hoogste onderscheidingen Tentoonstelling Luik 1923. *s Bosch 1924. 34848 Lid der Jury Parijs 1925. WAALWIJK bij de Markt. 34204 Stoombiljartfabriek TILBURG. 3181 Uitbreiding dienst Geertruidenberg-Rotterdam. Vertrek van Maan dag. Dins dag. Woens dag. Donder dag. Vrijdag. Zater dag. Waalwijk vm. 3.— nm. 2.— vm. 3. vm. 6. vm. 6.— nm. 2.— vm 6.— vm. 6.— nm. 2.— Rotterdam vra. 7.— nm. 12.-- nm. 1.— nm. 1.— vm. 7.— nm. 2.— nm. 12.-- vm. 7.— nm. 12.-- Geertruidenberg vm. 4.— nm. 3.30 vm, 4.— nm. 3.30 nm. 3.30 vm. 7.— nm. 3.30 vm. 7.— nm. 3.30 vm. 7.— nm. 3.30 Rotterdam vm. 7.— nm. vm. 7.— nm, 1.— vm. 7.— vm. 7.— nm. 3.— vm. 7.— nm. 1.— vm. 7.— nm. 1.— Passagierstarief le Klasse 75 et, 2e Klasse 50 et. Woensdag van GEERTRUIDENBERG naar 's Bosch 3.30 v.m. Woensdag van 's-BOSOH naar Geertruidenberg 12.n.m. De Motorboot „THOR I" haalt goederen af van de pakhniaan te Rotterdam en brengt deze aan den loswal in de haven te Waalwijk. Agenten: Waahoijk-BesoijenG. MILLENAAR, Grootestr. A287. (Telefoon No. 111). DordrechtH. BLOMMERS, Palingstraat 18. Rotterdam: (Telef. No. 289), Ooaterkade en Oude Hoofdplein. Reedei ARIE SMIT SS. Thor, Slikkerveer, Telefoon No 201 Speciaal-Schoenvoerings, Garen, Band, Sajet en Gros. 34938 STEEDS VOORRADIG: Gebleekte en Ongebleekte dubbeldraads Witte en Zwarte 5eans, Gekleurde en'Zwarte 2)rils, flanel, Sever, Molton (voor tusschenvoering) Gekleurde en Zwarte foppeline en Satinet. Engelsche Stof (voor pantoffels). Jtozetten, Strikken, fompons Veel ongeregelde Partijen beneden fabrieksprijzen. VUCHTERSTRAAT 46 en 48 bezochte en bekendste adres der Zuidelijke Provinciën. om onze groote sorteering prima afwerking en 30206 Geregeld zeer grooten voorraad in Salon-, Huis- en Slaapkamer-Ameublementen. Stoelen, Fauteuils, Bedden, Matrassen. Spiegels, Schilderijen, Geschilderde Meubelen enz Bij ons gekochte Meubelen worden door ons per eigen Vracht auto thuis bezorgd, zonder prijsverhooging. ENGROS. Firma G Vennix Hendriks. ENDETAIL VUCHTERSTRAAT 46 en 48 KASSIERS EN COMMISSIONNAIRS IN "EFFECTEN, W A AL WIJK. KANTOORURENVAN 9 TOT 4 UUR. 20413 ZATERDAGS VAN 9 TOT 12 UUR Wegens uitbreiding der Safe-Inrichting zijn weer loketten verkrijgbaar. om uwe inkoopen van Sigaren, Sigaretten, Tabak, Koffie en Thee te doen .«bij 33302 GROSSIER, WAALWIJK. VRAAGT MONSTER, PRIJS EN CONDITIËN. Markt, WAALWIJK, Gegarandeerde eerste kwaliteit Spring-Matrassen. Spiraal Kapok Zeegras Stroo Kinder Wollen dekens. Ruime keuze in de nieuwste en uitsluitend Leder: Damestasschen. Portefeuilles. Portemonnaies Sigarenkokers. Acte-mappen. Koffers enz., enz. Soiled concurreerend adres voor Paardentuigen. Honden Ook voor het be- kleeden van Auto-kappen en Meubelen. Reparatien aan bovenstaande artikelen 33603 spoedig en bJUtJk. Kerkstraat 17-19, 's-HERTOGENBOSCH. Het beste en goedkoopste adres voor alle mogelijke 35105 VOOR EEN GULDEN zoolang de voorraad strekt: Klassieke en Populaire Succes nummers voor Piano, Zang en Piano. Franco post 11.25. KT-jÊ** Zoo even ontvangen Een prachtvolle collectie nienwe opnamen HIS MASTER'S VOICE en COLUMBIA Gramophone-platen. Alsmede de laatste opnamen van WILLY DERBY. Hoofdvertegenwoordiger voor 's Bosch en Omstreken van HIS MASTER'S VOICE COLUMBIA-PLATEN. le KWALITEIT SNAREN en alle onderdeelen. ZONDAGS GEOPEND. Voor Noord-Brabant levering uitsluitend aan den handel. Telefoon No. 102. - WAALWIJK. met het nieuwe „platte" loopvlak geven U de meeste voldoening. Vraagt nadere inlichtingen en prijzen bij 35110 DE DIRECTIE. No. 20. f 30.- Electrische Luie Bakkerij Goaflère.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 4