ijl (,eS|e toer jS |,e| voordeeliést. DE ECHO VAN HET ZUIDEN m Voert daarom k rLf In den Hoenderhof. m m et M wmm B M ife: TWEEDE BLAD. Voeding. Heeft de droogvoermethode zijn voordeelen, speciaal wat betreft de groote tijdsbesparing voor groote be drijven, de z.g. natte- of aanmaak - methode is voor kleine hoenderliou- ders te prefereeren, omdat li ij dan meer precies kan afpassen hoeveel het kop pel dient te worden voorgezet. Uitge breide onderzoekingen hebben bewe zen, dat echter bij de droogvoermetho de weinig gevaar bestaat, dat de die ren te vet worden. Men dient er echter speciaal op te letten, dat het ochtend- voer voor de droogvoermethode zeer fijn gemalen is, daar er anders veel ge vaar bestaat, dat de dieren er in gaan zoeken en zoeken leidt tot morsen. Zoo goed als alle ochtendvoeren die in den handel zijn worden momenteel voor de droogvoermethode geprepareerd. Wordt het ochtend voer in drogen vorm de dieren den ganschen dag in daarvoor speciale droogvoerbakken voorgezet, met het aangemaakte voer worden verschillende methodes toege past. De heer Victor, leider van den Xijineegschen .Eierlegwed strijd, Ver strekt het, de aan zijne zorg en con trole toevertrouwde dieren, niet 's mor gens doch 's avonds, één uur voor liet op stok gaan. ?,Een mensch moet des avonds niet slapen gaan", aldus dezen practicus, „met een maag volgestopt met zwaar verteerbaar voedsel. De lichtste kost geeft voor den nacht de kalmste, meest verkwikkende rust!" „Daarom 's avonds geen 70 gram kor relvoer. waarbij moeilijk verteerbare ma is en haver, doch een rul aange maakt voer, dat zonder moeite snel in opneembaren toestand overgaat." Tegenover dit standpunt plaatsen velen de oude zienswijze, welke prefe reert de dieren 's morgens zoo gauw ze van stok komen een snel verteerbaar ontbijt te serveeren. Daar beide nietho- CHTENDVOER ERGtTS en v. d. PF0KV0ER NAAML. VENNOOTSCHAP v. BERGH'S GRAANHANDEL VECHEL roodmerk, groenmerk, geelmerk, Bergh's Gem. voer samengesteld uit prima granen. VRAAGT HET OORDEEL VAN DESKUNDIGEN Verkrijgbaar bij: J. v. d. Assem-Borsten, Kaatsheuvel. Jan Verwiel, Waalwijk Fl. Michaël, Vrijh.-Capelle. W. v. Beek, Nieuwstr., Capelle. A. v. Strien. Waspik. De Jonghe, 's Gravenmoer. H. Hamers, Dongen. L. P. v, Iersel de Beer, J. v. Spaendonk-Spijkerman, Firma S. B. Dames, Heuvelstraat, Tilburg. P. de Wert. Hilvarenbeek. Waar, niet vertegenwoordigdsoliede agenten gevraagd. groeide rennen opgesloten, zorg dan voor groenvoer. Ook hier geldt weer de zelfde leuze: „Het beste is voor (le kip pen niet te goed". We willen hiermede niet zeggen, dat slechts prima kropsla en jonge bakgroenten. mogen worden voorgeworpen, doch verlegen, verflens te bladgroenten, hard gras of allerlei vaak vergiftige onkruiden vormen geen geschikt groenvoer. In den winter een paar doorgesneden mangelwortels of knolrapen, een paar stronken boeren kool of andere kool, komt de gezond heidstoestand zoowel als de productie der dieren ten goede. Vooral groeiend groen, zooals boerenkool, bevat de z.g. vitaminen, die het lichaam niet kan ontberen. Tevens bevat het groenvoer mineralen, welke een zoo gunstigen in vloed o]) de gezondheid uitoefenen. Ge malen klaver, hooi en luxernemeel, wordt ook daarom in het ochtendvoer verwerkt. WENKEN VOOR DEZE WEEK. 1. Wees zeer voorzichtig met den aankoop van kippener wordt zoo ont zettend veel aangeboden dat rommel is. Koopt uitsluitend bij vertrouwde adressen. Over 't gevaar van aankoop van minderwaardig goed, de volgende week een artikeltje. 2. Wacht niet met den bouw van een hok, als de dieren reeds veel te klein zitten. De groei houdt op, zoo de plaatsruimte te beperkt is. 3. Ruimt op, wat niet voldoet. Laat uw uitgelegde dieren niet zoo lang loo- pen tot ze volop in den rui zijn. Ze worden dan minderwaardig. VRAAGBORD. Verschillende aanvragers om jonge Wit-Legliorns van mijn stam, moet ik berichten, dat ik momenteel niets meer kan afleveren, dan datgene wat bespro ken is. We kwamen dit jaar pl.m. 1500 Leghorn-hennet jes voor levering te kort. hokhanen leveren we liefst pas af in de maanden September en Octo ber. We kunnen dan nog blijven selec- teeren en zijn overtuigd iets goeds te leveren. Komen zien en bespreken staat eenieder vrij. A. I'. te I). U vraagt mij of 't nog tijd is iets te broeden. We hebben al menig maal herhaald, dat laat broeden uit den booze is. Alleen krielen zouden we nog met cenige kan* op succes kunnen wagen. 1\ E. te K. Volgens uwe aanduiding zijn uwe dieren verkouden. De tranen de of schuim vormende oogen betten met wat boorwater. Wat I'erniauganus in het drinkwater, om verspreiding te voorkomen. Vooral droog en uit den tocht herbergen. J. TUERL1NGS, Pluimveeteelt-leeraar, Kaatsheuvel. Ter voorkoming hiervan moet het hooi gelijknfatig worden opgestapeld, als 't ware flink uit elkaar geschud zoodat het overal regelmatig neervalt. Is dit niet geschied, dan vormen zich licht z.g. .haarden", dit zijn holten, waarin de warmte zich dan verzamelt, in plaats van naar buiten te trekken. Een ander gevaar is dat er z g. .plukken" of „platen" ontstaan. Is hooibroei ontstaan dan ga men voorzichtig te werk. Is de berg nog sterk, dan gaat éér. persoon er bovenop, nadat er een plank op gelegd islaag voor laag, heel voorzichtig, moet het hooi worden uit gehaald; zeer plotseling zal men dan vuur zien in een der gevormde „haar den". De waarschuwingstemperatuur is, volgens den Zwitser Laupper, 70 gra- den Celcius; dan dient men op zijn hoede te zijn, bij 90 graden is de toestand critiek en moet direct worden ingegrepen. Er is ook in den hof nu nog veel te doen. Het erwtenland is vrij gekomen, en hierop kan men nu winterspinazie zaaien en veldsla. Voor het eerste neme men het ronde zaad, niet te dik zaaien, later, zoo noo- dig nog wat uitdunnen, dan krijgt men groote bladeren. Veldsla zaaie men wat dikker, overigens gelijk behandelen. I Eerst het land een schop diep omspit- ten; is het droog, dan flink vochtig maken. Wilt ge einde October nog worteltjes plukken, dan kunt ge nu nog zaaien, maar dan mag niet getalmd worden. Pluk bij warm weer nu stoksnijboonen om den anderen dag, om ze niet te hard te laten worden. Legt men ze in een koelen kelder uitgespreid, dan kan men ze lang bewaren. Slaboontjes (spercie- of suikerboontjes) heeft men het liefst, als er boontjes in beginnen te komen, dus hier komt het plukken op tijd er niet zoozeer op aan. Huismoeders gebruiken voor de inmaak de jonge vruchten, waar nog geen boontjes inzitten. Boerenkool waarvan men de bladeren wil oogsten in het volgende voorjaar, kan nu ge zaaid en in October uitgeplant worden. Verschillende zaden kunnen thans ver zameld worden. Dat doet men bij droog weer, beware ze in genummer de zakjes op een droge plaats, waar ze veilig zijn voor muizen. Steun uw tomaten, als ge die hebt, waarvoor te kort geworden boonenstaken kunnen worden gebruikt. De stengels zijn vrij sap, maar kunnen als ze gesteund Damprobleem No. 19. Oplossing vorige week: Wit: 27—21, 40—34, 24, 25 5- Zwart alles gedwongen. Fig. linksJongedamcs-costmt-mpje ran Kaslm marineblaww. lid lijfje is redil en rrijtrel om het lichaam slui tend; het rokje is er met Ure ede /tintte /tlooien aangezet. De garneering be staat uit wit laken. Fig. rechts; Toiletje ran crêpe de ('hi tte met ge/tliseerd middenstuk. Van on deren en aan de lm Is effen Crêpe de ('hitte in dezelfde of contra streven de lintnaar eigen smaakDe bijbehooreli- de shatrl is in dezelfde geest uitgeroerd, effen zijde met gepli-seerde einden. den tot heden goede resultaten gaven, willen we niet de eene afmaken en (1e andere aanbevelen. We zouden zelfs raden, breng zoo mogelijk nu en dan afwisseling in uwe voermethode en volgt ge de natte methode, geeft dan nu eens in den ochtend, dan vóór den avond het rantsoen hoendermeel. lireng zoo mogelijk nu en dan af wisseling*. We kunnen dat niet genoeg herhalen. Zitten uwe kippen dag in dag uit aan den vollen droogvoerbak, ontneem ze dan om de zes of acht we ken eens voor drie of vier dagen geheel het ochtendvoer. Geef" ze daarvoor in de plaats wat meer hard voer en als versnapering eenige handen vol ge broken garnalen, wat gezonde vleesch- afval of wat gehakt, rauw paarden- vleesch, een portie gemalen vetkanen (kaaikes), een schep runderbloed raet( wat meel of iets dergelijks. Met bloed, waarmede sommigen nogal dwepen, echter zeer voorzichtig. Bloed gaat zeer spoedig tot bederf over en vormt dan vergiften, die hevige darmontstekingen kunnen verwekken. Breng afwisseling, door naast och tend en graanvoer, geen enkelen dag groenvoer te onthouden. Loopen de die ren vrij uit. zoo nemen ze zelf wat hun bekoort. Zitten ze echter in niet-be- mmm ONS NIEUWE MINISTERIE Eerste rij ran links naar rechts: 1. ('(dijn (Min. President en Financiën), 2. dhr. ran Karnt beek (Hnitenl. Zaken), 3. Mr. Schokking [Justitie), 4. Ir. MCE. Bongaerts (Waterstaat). Tweede rij van links naar rechts: 1. Mr. V. Rutgers {Onderwijs), 2. Mr. Dr. 1). A. P. N. Kooien (Arbeid), 3. dhr. Mr. I). J. de deer (Hinncnlandschc 'Anken en Landbouw), 4. I. M. >JM. Lambooy (Oorlog). LAND- EN TUINBOUW. Wal elke maand te doen geeft. (le helft Aug..) Nadruk verboden. Ongeveer 1 Augustus of kort daarna wordt de geschikste tijd geacht om van het aardappelgewas poters te oogsten. Ter verkrijging van gezond pootgoed, vrij van bladrol en topbont moeten de knollen onrijp geoogst wordende smetstof door de bladluis verspreid, is dan nog niet tot de knollen door gedrongen. Alle knollen van de gezonde planten (die flink ontwikkelde stengels en gave, vlakke, gelijkmatig groene bladeren hebben) kunnen als poters dienen; alleen de allerkleinste niet. Leg de onrijpe knollen voorloopig, tot ze worden ingekuild, op een droge, luchtige plaats, b v. op een zolder zij drogen dan wat in en worden wel licht wat groenaldus houden ze zich beter dan de laat gerooide knollen. Gebruik ook van de laatste een deel poters ter vergelijking. 10 Aug is een der data, die de boer in gedachten houdt „Wie knollen wil eten moet Sint. Lau rens niet vergeten." Knolgroen en spurrie zaait men in dezen tijd als stoppelgewassen. Als 10 Aug. het knolzaad gezaaid zal zijn, is er in den regel voor bewerking van den stoppel weinig tijd. Direct na het roggezichten ploegt men ondiep, of maakt den grond los met een veertandcultivator. Daarna volgt bemesting, zoo noodig eggen, dan matig diep ploegen. Het zaad, waarvan men 2 Kilo per H A gebruikt, wordt licht ondergeëgd of ondergesleept. Knolgroen wordt meestal, spurrie al toos breedwerpig uitgezaaid, In deze maand begint de oogst voor tarwe haver, erwten en boonen en boekweit. Vóór dien tijd verweidere men zooveel mogelijk de onkruiden opdat de onkruid zaden niet op het land of in den oogst terecht komen. De hooioogst schijnt over 't geheel zeer te zijn meegevallen, gezien de minder gunstige verwachting in 't voorjaar, toen vele graslanden zoozeer door de emelten werden getei sterd. Het eerst gemaaide gras is niet zoo goed gewonnen binnengekomen. Men lette dus op mogelijke hooibroei worden, toch heel wat vruchten dragen. De snoei is eenvoudig, laat de plant doorgroeien tot de top, boven den vierden tros, die komt op ruim 1 M. hoogte, er uit kan. Verwijder geregeld de zijscheuten of deven en ook het schot, dat soms aan een bloemtros komt. Leg den eersten band niet te stijf, waardoor de stengel te zeer gekneld zou worden. Men kan nu van de Pelargonium Zonale stekken nemen: jonge planten zijn boven oude te ver kiezen. Vroeger stekken geeft vaak mislukking omdat het hout, dat dan nog niet hard en rijp genoeg is, licht gaat rotten. Vergeet-mij-nieten kunnen in open lucht of op den kouden grond worden gezaaid, na het opkomen ver spenen de plantjes doorstaan de strengste winters. Uitgebloeide perken kan men door Asters vervangen, deze staan spoedig in bloei, ze laten zich gemakkelijk ver planten, zelfs dan als ze bloeien. Voor verplanten van Coniferen is het nu de goede tijd, ze maken dan voor den winter nog wortels. Festival te Herpt. Dit festival werd Zaterdagmiddag om 3 uur ten raadhuize van Herpt officieel geopend in tegenwoordigheid van Eere-comilé en comité-leden, pre sidenten en directeuren van de deel nemende vereenigingen. De opening geschiedde door den Edelachtb. heer H. J. van Eggelen, burgemeester en Beschermheer der -larmonie, met de navolgende rede ongeveer Heeren eereleden, bestuurders der Harmonie „de Eendracht" van Herpt en Bern, presidenten en directeuren van de deelnemende vereenigingen, ik heet U van ganscher harte welkom. Het is mij werkelijk een groot ge noegen en een aangename voldoening U hier in ons midden te zien. Dat dit festival hier zou gehouden worden was wel te verwachten. Er bestond immers een natuurlijke aanleiding toe om dit in Herpt te houden. De har monie „de Eendracht" viert thans haar 80 jarig bestaan. Dit is een zeer ge wichtige gedenkdag. Zoo nu en dan wordt er in de Langstraat een festival gehouden en dat het nu in Herpt wordt gehouden, heeft een zeer na tuurlijke rede. Ik kan daarom niet nalaten de harmonie van Herpt geluk te wenschen met dit 16e lustrum. Dat men hier feest wenscht te houden komt voort uit een natuurlijken drang, de harmonie bezit ondanks haar rijpen leeftijd en hoogen ouderdom een on verflauwde belangstelling in de muziek, speciaal hier in de omgeving. Ik wensch haar daarom van harte geluk en hoop met het oog op het gunstig verleden, dat zij in de verste toekomst op den ingeslagen weg moge voortgaan en voortleven. Het moge de harmonie gegeven zijn in een lange reeks van jaren nog te toonen, dat wat ze in 80 jaren geweest is, een onmisbaar element te blijven in de Herptsche samenleving. Zij is dit altijd geweest en dat zij dat blijven zal, daar bestaat hier geen vrees voor. Het heeft mij onlangs zeer onaan genaam getroffen een bericht te lezen in een der provinciale bladen, dat de harmonie zou staan en vallen met dit feestgetij. De Herptsche harmonie valt nooit, zij kan wel eens struikelen, doch ik kan gerust zeggen: „De Herptsche harmonie gaat nooit verloren". Ik kan U de verzekering geven en ik heb het vaste vertrouwen, dat in Herpt voldoende krachten zitten die er voor zullen zorgen dat zij zal blijven bestaan, die de harmonie in stand zullen houden, ja de geheele gemeente zonder uitzondering, bijna van allemaal zal zij den financieelen steun blijven hebben als het moet, hiervoor bestaat geen twijfel. Mijnheer de President van de har monie, ik wensch U geluk met het schitterend feest dat gij vandaag viert. Moge de harmonie onder uwe leiding groeien en haar roem handhaven. Ook den Directeur feliciteer ik, die zijn uiterste krachten besteedt voor den groei en bloei der harmonie. Mooie hout-puzzle. Maai van hout, uit een oude blok kendoos h.v. (5 voriueu, geheel gelijk en iji verhouding, als op bijgaande teeke- ning in projectie is aangegeven en tracht door in-elkaar-sluiten hiervan een kubus te maken. Oplossing Klok-puzzle, vorige week. Jan, Anna, naar, Arie, riet, eten. >—30, 30—

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 5