GEMEENTERAAD. r^rfêrrrtt blïirTr rcwrn isenirnh rr"'E~ip Z)c IT oUandsche Estafette-ploegv. d, Kolk-IT ogen&tegp-E ohler en ran sdf- hout, die de Itelgen Zondag te I lrecht icist te kloppen. Ook mag ik niet vergeten dank en lof te brengen aan den heer v. d. Akker, den instructeur, die er bijzonder voor geijverd heeft om de harmonie op dit peil te brengen. Moge hij zich nog lang beschikbaar stellen voor het wel zijn van de vereeniging. Moge de harmonie haar standplaats blijven handhaven. Dan rest mij nog een woord van dank te brengen aan hen die zich de vele moeiten gegeven hebben om dit feest te bewerken. Mogen zij in hunne verwachtingen niet teleurgesteld wor den. Ik breng hen allen hulde voor de voorbereiding. Zonder iemand te kort te willen doen, breng ik apart hulde aan den president en den algemeenen secretaris van dit feest, den heer Aug. Ritéco, iemand die als het ware onmisbaar is voor zulke werkzaamheden. Deze beiden breng ik een woord van hulde bij den wensch voor het welslagen van dit festival. Ik verklaar het hierbij geopend en moge het een paar genoeglijke dagen brengen. Moge Pluvius ons verschoond laten van zijn overigens weldadigen vloed, mogen wij deze twee dagen bevrijd- blijven van al zijne zegeningen. Hierop werd een kleine verfrissching aangeboden. Vervolgens sprak de heer J. Buijs, president der harmonie Mijnheer de Burgemeester, Mevrouw, deelnemers aan liet festival. Wanneer er in een huisgezin feest is, is het hoofd verheugd omdat er festiviteiten plaats hebben. Wanneer zulks in een vereeniging is, geldt dit niet alleen voor den president, doch vooral ook voor de gasten en de leden. En wanneer we dan bij de gasten de autoriteiten nog aan het feest zien deelnemen, dan stijgt onze vreugde ten top. Op de eerste plaats breng ik dan een woord van dank aan den burge meester dank voor de s-ympathie en steun die hij ons heeft willen verleenen. Ook den burgemeester van Elshout breng ik een woord van dank. Dikwijls heb ik mijn toevlucht genomen tot hem, daarvoor breng ik hem dank. Bij het organiseeren van zulke feesten heeft men dikwijls den raad van anderen noodig. Ook het eere-comité bedank ik voor hunne belangstelling. Na de woorden van den burgemeester roep ook ik het welkom toe aan de harmonieën. Ook dank ik den burgemeester voor de woorden persoonlijk tot mij gericht. Ik zal blijven werken met onvermoeiden ijver voor de harmonie. Moge dan de aangenaamste herinne ringen aan dit festival ons bijblijven. Hierna werd voor het gemeentehuis de Herptsche festivalmarsch uitgevoerd, compositie van den heer v. d. Akker, onder leiding van den heer P. v. d. Broek, directeur der harmonie. Dat deze een zeer bekwaam directeur is, bewees wel het feit dat de heer v. d. Akker, mede tegenwoordig, zijne creatie gerust aan hem toevertrouwde. Zij werd ook keurig uitgevoerd. Na een rondgang door het dorp vingen de concerten aan, die alle zeer prompt en accuraat ten gehoore wer den gebracht. Ook den volgenden dag werd weder om door den burgemeester ten ge meentehuize officieel geopend in tegen woordigheid van het bestuur der harmonie, het eere-comité en bestuur- deren en presidenten van deelnemende gezelschappen. de harmonie hier door haar bestuur vertegenwoordigd is, wil ik haar toch nogmaals gelukwenschen met dit feest. H.H. Presidenten en Directeuren, ik heet U nogmaals welkom en een speciaal woord van welkom wil ik toeroepen aan mijn linker buurman, den heer Prinsen, voorzitter van den bond „Langstraat". Ik stel er bijzonder prijs op dat U zich de moeite heeft getroost aan dit festival te willen deel nemen. Wij weten allen dat de heer Prinsen lange jaren reeds zijn schouders gezet heeft onder het vereenigingsleven en dit tot grooten bloei heeft gebracht. Het moet bijzonder op prijs gesteld worden dat hij lange jaren het muziek corps van Hedikhuizen heeft gesteund. Die vereeniging draagt hij een goed hart toe en die is veel aan hem ver plicht. Moge het hem gegeven zijn nog lange jaren aan het hoofd van den bond te staan en aan het hoofd zijner geliefkoosde harmonie. Mijne Heeren. de muziek is iets wat in de hoogste mate den mensch ver edelt, die veel bijdraagt tot de cultu- reele samenleving. Het is een gelukkig verschijnsel dat er haast geen dorpje is of het heeft zijn eigen muziekgezel schap of zangvereeniging. Dit is nog een buitengewoon gunstig verschijnsel Ik waardeer het dat er nog genoeg menschen gevonden worden om aan het hoofd van zoo'n gezelschap te staandeze begrijpen hun tijd en weten van hoe een groot belang het is dat de kunst gesteund worde. Het is geen lichte taak president eener harmonie te zijn, vooral geen lichte taak om de vereeniging altijd in het rechte spoor te houden. De hoofdzaak is dat er een goede leiding straat hier te ontvangen om deel te nemen aan ons le festival. Thans hebben wij wederom de eer een der gelijk festival te houden en wel nu wij het 80-jarig bestaan onzer harmonie herdenken. Ik breng U dank voor de welwillend heid waarmede gij aan dit festival wilt deelnemen Dank ook aan den burgemeester voor de welwillendheid die hij heeft gehad om dit festival te openen en de vertegenwoordigers der deelnemen de harmonieën te ontvangen Wanneer zulk festival georganiseerd is en er heeft geen ontvangst op het gemeentehuis plaats, dan gaat het cachet hiervan verloren. Mijnheer de Burgemeester, ik breng bij Want wij allen weten dat een stijve kas een goede harmonie geeft, alhoe wel het dikwijls moeilijk is deze goed gevuld te houden. Wij feliciteeren de harmonie met de invoering daarvan en tevens met haar 80-jarig bestaan. Hiermede was deze plechtigheid gedaan en werd wederom dezelfde festivalmarsch, onder dezelfde leiding, door alle gezelschappen uitgevoerd en een kleine rondtocht gehouden, waarna de concerten werden ten ge hoore gebracht, waarover dezelfde lof was als gisteren. Bij de verloting der prijzen kreeg de harmonie „De Volharding" van Drunen f 25, het mannenkoor Vlijmen f 15, het mannenkoor van Haarsteeg „Pa Pip pel No. 19. Bijzonder fraaie foto van de nie uwe R. K. Kerk te Waalwijk. Ook thans heette de burgemeester de deelnemende gezelschappen namens het eere-comité en de harmonie welkom en sprak toen verder ongeveer als volgt: Ik zeide namens de jubileerende vereeniging. De harmonie van Herpt bestaat thans 80 jaar. Dit is een zeer heuglijk feit; ik wil dit niet zoo in den breede herhalen als gisteren, alhoewel goede dingen niet dikwijls genoeg herhaald kunnen worden. Nu De zware regenslag der laatste dagen heeft verschillende verkeerswegen in rivieren herschapen. Deze foto geeft een Fordje te zien onder het viaduct, aan den Rijswijkschcn weg te Den Haag, dat den strijd tegen het water wel aand urft. is om zoodoende alles op behoorlijk peil te brengen. Wanneer dit gaat, is het wel een moeilijke, doch tevens een dankbare taak voor de presidenten. Ook de directeuren bewijzen dat hun taak zoo eenvoudig niet is. Wan neer ik die heeren bezig zie met hun stokje te zwaaien, dan heb ik eerbied voor hun werk en als zij dan in het felle van hun ambitie zijn, dan is iedere zweetdruppel die zij laten te waar- deeren. Ik hoop voor de directeuren, dat het hun moge gelukken hun stok als het ware te laten zijn als een magneet, waarmede zij de leden aan 't touwtje hebben. Ik hoop dat het de presidenten en directeuren moge gelukken hun ver- eenigingen tot hoogen bloei te brengen. Dit is de wensch van mij en van allen hier. Tot slot roep ik U dan nog van harte welkom in de weinige uren die gij hier tegenwoordig zult zijn. Mogen zij U een prettige ontspanning bieden. Ons klein dorpje heeft niet meer kun nen geven, maar wat het gedaan heeft, heeft het gedaan met opofferingen Heeren bestuurderen van harmonieën, met het weinige wat wij U geven, moge het de aanleiding zijn, dat wan neer gij van hier gaat, dat gij dan genoeglijke uren hebt doorgebracht. Hierna werd de eerewijn rondgediend. Nu kreeg de heer Buijs, president der harmonie, het woord en sprak ongeveer als volgt Het was gisteren juist 5 jaren ge leden dat de harmonie de eer had, de gezelschappen van den bond „Lang- U hiervoor dank, alsmede aan de heeren Wethouders, die mede in den raad onze harmonie steunen en door zitting te nemen in het eere-comité van hunne goedgezindheid doen blij ken om de harmonie in stand te houden. En deelnemers aan het festival, nu deze hier allen vertegenwoordigd zijn, wil ik mij aansluiten bij de woorden van den burgemeester en U allen het welkom in ons midden toe roepen. Moget gij aangename uren in Herpt doorbrengen. Nu kwam de heer Prinsen aan het woord en dankte als bondspresident op de eerste plaats den burgemeester voor de welwillendheid waarmede hij het festival opende en de waardeerende woorden, niet alleen tot allen, doch ook tot hem persoonlijk gericht. Hij stipte ook aan dat, al zijn wij niet van muziek misdeeld, wij ze toch moeten steunen als burgerplicht. Het is een gelukkig verschijnsel dat er gemeentebesturen zijn die inzien dat de muziekgezelschappen dezen steun, verdienen. M. de B., gij weet niet zoo goed als wij hoeveel geld muziekgezelschappen kosten aan par tituren enz. Aan alles kost het veel geld, en het is dikwijls een heele strijd deze gezelschappen in eere te houden. Het is een gelukkig verschijnsel te kunnen constateeren dat de harmo- niën zich krachtig in goede banen ontwikkelen. Nu wij hier samen met den bond vereend zijn roep ik U het welkom toe. niet om elkander te be knibbelen. maar om lessen te trekken en alzoo het te kort aan te vullen. Dan zal het festival een opbouwende kracht voor ons zijn. Moge het een prikkel, een spoorslag zijn om op den ingeslagen weg door te gaan, dan verdient het ook groote waardeering en als het dan cultureele waarde voor het volk heeft, dan moeten wij de muziek hoog houden en doet het ons goed te midden van onze vele aardsche beslommeringen daarvoor van tijd tot tijd iets te kunnen doen. Daarom doet het ons genoegen van den burgemeester deze sympathieke woorden vernomen te hebben. Mijnheer de Burgemeester, moget gij nog lang genoegen hebben van uw gezelschap en moget gij nog lang aan het hoofd staan van deze gemeente. Voor den heer Tax, voorzitter der harmonie van Vlijmen, was het aan genaam en vereerend deze ontvangst bij te wonen en de uitnoodiging voor het festival te mogen ontvangen. Zij hebben over de uitnoodiging niet ge twijfeld doch haar direct aangenomen. Zij hadden nog de beste herinneringen aan het festival van vóór 5 jaar, toen zij met een prachtigen optocht Herpt tot in alle onderdeelen waren door gereden. Zij waren wel overal door gekomen, maar het gevolg was dat zij voldaan hadden aan de verplich ting van den bond om het festival jaarlijks bij te wonen. Het is den heeren bekend dat ik niet gesympathiseerd heb met het jaarlijks terugkeerend festival met het oog op de groote optochten en alles wat dit voor kosten voor de vereenigingen medebrengt. Deze bezwaren hebben bij mij nog gewogen, doch zijn wel eenigszins verminderd. Het is het wijze bestuur der har monie van Herpt dat besloten heeft een deel van deze festiviteiten af te schaffen. Hierdoor worden de kosten veel minder en men vaart er thans wèl f 10 en de harmonie der Jongens congregatie te Drunen f 5. Hiermede behoort het festival tot het verleden, doch zal nog dankbare herinneringen nalaten. Een woord van lof komt toe aan den president, den heer Jan Buijs, die, bijgestaan door zijn wakkeren secretaris, den heer Aug. Riteco en zijne vele andere mede bestuurderen, deze zeer genoeglijke dagen tot in de kleinste puntjes zoo bij uitstek heeft bewerkt en alzoo heeft laten zien dat hij de noodige takt heeft om dergelijke feesten te organi seeren en ze een goed verloop te doen hebben. Ik wil aan het bewuste bericht toevoegen, dat een vooraanstaande persoonlijkheid der harmonie dikwijls bij mij klaagde dat deze courant zoo weinig opnam van de harmonie. Ook was van hem die uitdrukking, dus officieele bron. Overlees dus nogmaals het bewuste bericht en maak dan uwe conclusie. Desniettegenstaande hopen ook wij, dat de harmonie moge groeien en bloeien, waartoe wij nog steeds onzen steun zullen verleenen. De Correspondent. Openbare Vergadering van den Raad der gemeente Almkerk op Dinsdag - 4 Aug. 2 uur n.m. Voorzitter de Weled. Achtb. Heer J. W. Egberts, burgemeester. Secretaris de Heer C. J. v. d. Wiel. Afwezig de Heer v. d. Stelt. De Voorzitter opent de Vergadering als naar gewoonte met Gebed en ver zoekt den Secretaris de notulen der vo rige vergadering voor te lezen, welke onveranderd werden goedgekeurd. Aan de orde zijn: Ingekomen stukken. Een schrijven van de R. K. Vereeni ging Moederschapszorg te Heerlen, waarin aan den Raad wordt verzocht eene subsidie voor dit jaar te mogen ontvangen. B. en W. stellen voor dit adres voor kennisgeving aan te nemen, aldus wordt door den Raad besloten. Hierna wordt aangeboden, de Rekening en Be grooting van de Gezondheidscommissie te Heusden, welke worden goedgekeurd. Een schrijven van Heeren Ged. Staten dezer Prov. waarin zij den Raad be richten hunne goedkeuring aan het Raadsbesluit waarbij aan den Heer S. Dekker alhier een gedeelte bouwgrond in erfpacht is afgestaan. De Heer Koek koek informeert wie de eigenaar is van den grond waarop die hoornen staan, waarop den Heer van Leeuwen ant woordt: van den Heer Tienhoven. De Heer Donker geeft in overweging voorzichtig te zijn met het verleenen van erfpacht, wil men later geen moeite krijgen, spreker vraagt tevens welk be drag Dekker aan erfpacht moet beta len, waarop de Voorzitter antwoordt 2,50 per jaar. De Heer Ottevanger, weth., zegt, het wordt hem verleend met lusten en lasten. Op voorstel van B. en W. wordt be- sl'oten aan de plaatselijke Landstorm alhier een subsidie van 30,toe te kennen. Hierna wordt de Gem. Reke ning 1924 den Raad aangeboden en wordt tot nazien daarvan eene Com missie benoemd, bestaande uit de Hee ren Walraven, Snoek en Donker. Thans komt in behandeling een door B. en W. ontworpen Instructie voor de Gem. Secretarie. Na eene kleine bespre king wordt deze Instructie door den Raad goedgekeurd. Voorstel van B. en tv. om aan Tv de

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 6