„SPAAPHUIS" „Ik ben verliefd en ik wordt geliefd Don zal je je wel zeer gelukkig gevoelen." „Maar het is niet dezelfde man." De Voorzitter zegt het is onmogelijk om overal op te letten. Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter deze Openbare Vergade ring. Bok afschrijving le «verleenen; op grond dat het desbetreffende, aangifte- Biljet per order was geteekend, zonder toestemming van den vader. Volgens den Voorz. had de Bok zijn hond weg gedaan, maar deze was terug gekomen. De Heer Snoek zegt, en hoe zit het dan met Hagoort, waarop de Voorzit ter antwoordt/ dat is een ander geval. Hagoort had zijn hond één dag na de aangifte weggedaan, zoodat voor die hond van Hagoort moest betaald wor den. De heer Donker zegt, dat is dan toch niet goed, waarop de heer Ver schoor in overweging geeft, om niet meer per order té laten teekenen. •"5* Besloten wordt den heer T. de Bok af-chrijving te verleenen. Hierna komt ter tafel een 'voorstel van B. en W. tot aankoop van een mo- toi brandspuit. De Voorzitter zegt» dat bij het blus- singswerk bij den brand der Wed. Bui- zer hem is gebleken dat het blussings- materiaal niet in orde is. Spreker heeft later de spuit uit elkaar doen nemen, en kwam toen tot de conclusie, dat een cylinder was doorgeroest, en in ver band hiermede heeft spreker, ecnige prijsopgaven gevraagd van een motor brandspuit; waaruit blijkt, dat voor een bedrag van 1734 een zoodanige spuit kan worden aangekocht, waar mede met twee stralen gewerkt kan worden. Er is 100 Meter persslang bij. In de gemeente Staphorst, Zuidwolde en Hoogeveen heeft spreker geïnfor meerd naar de resultaten van een der gelijke inotorbrandspuit, die over het algemeen gunstig waren. De Heer v. d. Meijden vraagt of zulk een brandspuit met de hand vervoerd kan worden. Waarop de Voorzitter ant woordt dat deze achter een auto, of achter een motorfiets kan worden voortbewogen. De Heer Donker brengt in 'l midden dat zoo'n motorspuit toch steeds nauwkeurig in orde moet wor den gehouden; spreker zegt, wanneer er b.v. in één jaar geen gebruik van ge- maa'kt zou worden, en er werd niets aan gedaan, dan kan de motor wel eens niet in orde zijn; als het noodig is. De Heer Verschoor vraagt hoeveel paardekracht die motor heeft, waarop de Voorzitter antwoordt van vijf, wat de Heer Verschoor te weinig vindt. De Heer Snoek is voor de aanschaf fing van een flinke motorspuit. Spre ker is bang dat «1e wielen van zoo'n kleine machine niet sporen op alle we gen. Welke meening de Heer van Leeu wen ook is toegedaan, maar spreker zou deze zaak willen verdagen tol na der onderzoek. De Voorzitter zou graag nu van den Baad vernemen of. in begin sel kan worden besloten tot aanschaf fing van zulk een spuit, en deelt tevens mede, dat wanneer de Raad in begin sel besluit door de Firma met bedoel de Motor Spuit alhier een demonstratie zal worden gehouden, op voorwaarden van niet aankoop, een schadeloosstel ling van 25,moet worden betaald. Op voorstel van den Heer Ottevanger wordt na ecnige discussie deze zaak uitgesteld tot een volgende vergadering. Bij de gebruikelijke rondvraag, blijkt de Heer Snoek zeer ontstemd te zijn, over de werkzaamheden van 't Stem bureau te Nieuwendijk bij de laatst gehouden stemming. Spreker vraagt uit hoeveel leden het Stembureau bestond, want er zaten 4 leden aan de tafel en meent dat er toch aan drie genoeg zijn, ook bewoog zich daar steeds de heer Van Helden; in de omgeving van de stemhokjes, wat volgens spreker niet te Wet. De Heer Ottevanger, die als Voorzit ter van dat Stembureau fungeerde, zegt dat niet vier, maar drie personen aan de tafel hebben gezeten. Wel heeft de Heer v. <1. Stelt hem gevraagd aan de tafel te mogen zitten, maar spreker heeft zulks geweigerd, die man heeft niets gedaan. De Heer Snoek zegt waar genomen te hebben, dat niet alleen „slecht zienden", maar ook personen die niet konden schrijven, maar wel zien, geholpen werden. De Voorzitter zegt, helpen is zeer rekbaar, niet zienden mogen geholpen worden. De Heer Verschoor informeert welke eigendommen de Gemeente heeft en waar die zijn gelegen. Waarop de Voorzitter antwoordt, dat zulks op de kaart te zien is. De Heer de Jong, vraagt aan den Heer Verschoor waar ligt het dan dat IJ bedoelt. Waarop de Heer Verschoor zegtdaar bij de „Boer". Spr. vraagt of de Gemeente daar een „Hek" ge plaatst heeft, van meening zijnde dat het aldaar gemeentegrond is. De Voorzitter zegt daar geen „Hek le hebben geplaatst. Ook vaagt de Heer Donker of de grond lussehen de muur v. d. kerk eigendom is van de gemeente. Waarop de Voorzitter antwoordt dit eens te zullen onderzoeken. De Heer van Leeuwen vindt dat de stemhokjes alhier bij de laatste stem ming, evenals vorige keeren, niet goed geplaatst zijn, en acht de mogelijkheid niet uitgesloten dat het publiek kan zien, op welken candidaat wordt ge stemd. („The Humorist"). SPORT. W.S.C.—QUICK. In aansluiting op ons bericht van j.l. Woensdag aangaande den plaatse lijken wedstrijd WSC—QUICK, welke morgen ter gelegenheid van het inge- bruik nemen van het geheel nieuwe speelterrein van WSC, gespeeld zal worden, kunnen wij mededeelen, dat beide partijen geheel volledig zullen opkomen. Naar ons wordt medege deeld, zal de bekende BVV speler, Blom, die in het vervolg voor Quick zal uitkomen, morgen reeds van de partij zijn. Omtrent den wedstrijd zelve behoeven wij niet veel uit te wijden. Beide tegenstanders voerden de laatste jaren als het ware een nek-aan-nek race om de supprématie van Waalwijk, waarin ten slotte de Blauw-witten op keurige wijze omhoog wisten te komen. Ook morgen zal als voorheen weder om fel gestreden worden. WSC zal willen toonen, nog steeds een geduchte tegenstander te zijn, terwijl daaren tegen de nieuwe tweede klasser alles in het werk zal zetten, den nieuwen titel waardig te zijn. Het publiek gelieve er nota van te nemen, dat bovengenoemde wedstrijd eerst om ZES uur zal kunnen aan vangen, in verband met de kerkelijke diensten, welke eerst op dit uur ge ëindigd zijn. Het terrein is uitsluitend en alleen door de Westelijke toegangspoort van de Tentoonstelling van den Paral elweg te bereikeniedere andere toegang is ten strengste verboden en zal hier tegen van politie zijde streng opge treden worden. Tenslotte iets geheel nieuws en daarbij zeer aantrekkelijk voor Waal wijk en wel het in gebruik nemen van de groote overdekte iribune, speciaal gebouwd voor de sport- feesten tijdens de Tentoonstelling. Bij gelegenheid van de opening van het sportterrein zal genoemde tribune in gebruik genomen worden met dezen voetbalwedstrijd Het WSC bestuur heeft goed inge zien, de tribuneprijzen redelijk te stellen, opdat een ieder reeds thans in de gelegenheid gesteld wordt een schitterend overzicht te kunnen nemen over het geheele speelterrein. ^I*A AHII HXSmT met 4°/0 samengestelde rente, garantie, plus winstaandeeleo 10—15 of 20 jarige kassen. HET RISICO VAN DE GELD. BELEGGING NIET VOOR REKENING VAN DE - SPAARDERS. - HOOGSTE U1TKEERING Jaarbas 1913—1923 1726.27 1914 1924 f 678 02. 1915-1925 1778.38. Per aandeel van f 5OO.- - bij storting van f 5O per jaar. 34196 OPENBARE VERGADERING VAN DEN RAAD DER GEMEENTE HEUSDEN OP 6 AUGUSTUS ten 7,30 uur n.m. Met iloii Voorzitter -waren alle leden aanwezig. De notulen van de vorige vergadering werden voorgelezen en onveranderd vastgesteld. Vervolgens werd door den Voorzitter nicdedee- ifng gedaan van de volgende ingekomen stukken: le Goedkeuring door de Gedep. Staten gehecht aan den aankoop van twee obligaties tot een he- drag van 1500 a 5 pCt. De Voorzitter merkt op, dat Gedep; Staten wel eenig bezwaar maakten tegen belegging van het geld, doch dat deze kwestie bij nadere bespreking met genoemd lichaam, in verband met den finan- cieclen toestand dezer gemeente wel tot een goed einde gebracht zou kunnen worden. 2e Verslag uitgebracht door de commissie, die belast was niet het nazien van de rekening van den gemeente-ontvanger, waarin deze commissie verklaart alles in orde bevonden te hebben. :$e Wijziging van dc gemeentebegrooting. Bovengenoemde drietal ingekomen stukken wer den voor kennisgeving aangenomen. Punt 2 der Agenda bevatte de aanbieding der geineenterekenhig en die der' rekening van het vlecschkcuringsbedrijf, heide over het jaar 1921. De Voorzitter deelt mede, dat tot het nazien hier van een commissie, bestaande uit drie leden moet benoemd worden en zegt, dat B. en \V. gedacht hebben hiervoor in aanmerking te doen komen de heeren raadsleden de Mol, de Haan en Schmie- liuisen. Op de vraag van den Voorzitter of de heeren zich hiermee verecnigen kunnen word» bevestigd geantwoord. Punt 3. Voorstel van B. en W. tot het bouwen eener Openbare school voor gewoon Lager onder wijs. De Voorzitter merkt op, dat er zooals de heeren vermoedelijk wel zullen weten, sinds jaren plannen hieromtrent bestonden en stelt verder voor in beginsel daartoe te besluiten. De Voorzitter stelt aan den Raad voor het aan knopen van een terrein voor de eventueel te bou wen school. B. en W. meenden hiervoor een geschikt ter rein gevonden te hebben in een stuk grond gele gen op de plaats der vroegere militaire kazerne aan «1e Demerkade. Dit stuk grond is eigendom van de godshuizen en wordt daarvan gehuurd dooi den heer Kuipers. B. en W. zijn hiervoor reeds in onderhandeling geweest niet de godshuizen, die dit voor een bedrag van 1500 aan de gemeente in eigendom willen afstaan. Besloten werd tot den aankoop over te gaan, behoudens goedkeuring van de, Gedep. Staten. TTPtint I. In pas komt en tevens in strijd is met de I kele opmerkingen hebben, welke volgens zijn i,r I ning slechts van formeelen aard zijn, n.l. da V il i3 y r'. v Ingekomen verzoekschrift van het Be stuur der Kweekschool „Moederschapsz.org" voor vroedvrouwen te Heerlen, om subsidie voor dit jaar. Hierbij was een memorie van toelichting inge sloten, waarin genoemd bestuur uiteenzet welke voordoelen voor de gemoeide aan tleze subsidie verbonden zijn. De Voorzitter deelt mede, dat het B. en W. na rijp overleg niet goeddunkt aan dit verzoek ge hoor te geven. Het voorstel om op dit verzoek afwijzend te be schikken wprdt met algemecnc stemmen goedge keurd. ;4'unt 5. Ingekomen verzoekschrift van de I.and- stormcommissie „l)e Meierij" 0111 subsidie voor het houden van een landstormdag. Ook hierbij was een advies, waarin deze commissie uiteenzette met welk doel deze landstormdag wordt gehouden en welk nut er uit voortvloeit. In dit schrijven wordt er o.a. op gewezen dat in deze gemeente 19 iand- storniers zijn. De Voorzitter bracht dienaangaande in 't mid den, dal bovengenoemde commissie er reeds meer malen mee in kennis is gesteld, dat de vrijwillige landstorm hier sinds 192(1 is opgeheven, hetgeen door wethouder Verhoeven, oud-commandant der vrijwillige landstorm werd bevestigd. Met algcmeene stemmen werd daarna het ver zoek van de hand gewezen. Punt tl. Ingekomen rekening van de Gezond heidscommissie over 1921 en de begrooting voor 1920. Naar de Voorzitter meedeelt sluit «le rekening over het jaar 1924 met een batig slot van 320,51*, en wordt voor de begrooting van 1920 opgegeven een bedrag van 99,95 berekend ii 0,05 per in woner. Rekening en Begrooting werden ongewij zigd goedgekeurd. Punt 7. Nota van Gedep. Staten betreffende «le in de vorige vergadering vastgestelde verordening op het beheer van den Vleeschkeurlngsdienst. De Voorzitter deelt mede, dat Gedep. Staten en- mee- «lat van de kasopneming proces-verbaal moest worden op gemaakt, en «lat dit proces-verhaal aan den Raad en de Gedeputeerde Staten voorgeleg«l moet wor den. Verder een opmerking betreffende de machti ging van den Raad voor af- en overschrijvingen, die volgens Gedep. Staten in strijd zijn met enkele artikelen van «le gemeentewet. Bovendien moet bij dc rekening een verslag van den directeur van den veekeu ringsd lenst De Voorzitter stelt voor 0111 een en ander vol gens den wensch «Ier Ge«lep. Staten te wijzigen en. het artikel omtrent af- of overschrijvingen te laten vervallen, aangezien «lit laatste minder be langrijk is. Hel lid Uhl vraagt wat er gebeurt als er niet voorzien is in dit laatste. De Voorzitter deelt mee, «lat het dan op «1e ge wone manier gaat met goedkeuring van «le Gedep. Staten, waarna dienovereenkomstig wordt beslo ten. Punt 8. Benoeming van een lid der schattings commissie voor de Rijksinkomstenbelasting, we gens ontslagname van den heer A. Verschuur. De Voorzitter deelt mede, «lat «ie heer Verschuur als motief van zijn uittreding opgeeft, het niet kunnen bijwonen der vergaderingen. B. en W. stellen voor het gevraagde ontslag te verleenen en oyer te gaan tot het benoemen van een nieuw lid. Om het den Raad gemakkelijk te maken stellen B. en \V. voor een keuze te doen uit de heeren Johan de Mol en P. Sclunlehusen, waarbij de Voor zitter opmerkt, dat ook anderen in aanmerking kunnen komen. Bij stemming kreeg de heer de Mol vijf stemmen en het raadslid Schmiehusen twee, zoodat de heer «le Mol gekozen is, waarvan hij door den Raad in kennis gesteld zal worden. Vervolgens had «le Voorzitter npg een Voorstel, dat niet op de agenda voorkomt. Dit betreft 11.I. de verhooging van het salaris van den ambtenaar ter secretarie. De Voorzitter stelt voor de verhoo ging vast te stellen op '11 bedrag van 100,—. Dit is n.l. omdat hij zijn diploma gehaald heeft en omdat zulks met zijn voorganger ook geschiedde. Daar bij «Ie gebruikelijke rondvraag niemand meer het woord verlangde, sloot «le Voorzitter de vergadering. uit B V.V. I, deze Is een kraebt «a# beteekcnls. We krijgen du* een wes telijke en zuidelijke 2e klasser, beide xijn hier genoeg; bekesd. Een zee» spannende strijd staat ons echter te wachten waarvoor zeer groote belang* stelling Is, vooral nu de wedstrijd op Zaterdag gespeeld wordt is ledereen in de gelegenheid den wedstrijd te be* zoeken. Quick heeft mogelijk door den mo- reeieo steun van baar talrijke supporters, wel eenlg overwicht, doch S.V W. slaan we een beeje hooger aan tn spelkwall elt, zooda' het een zeer open vraag is wie den p«ach'lgen bal zal winnen. Aanvang half zes. Leider de heer F. Slaats, bijgestaan door 2 neu trale grensrechters. Opstelling elftallen S V W. Kouwen- hoven (Doel), Boon en K ame» (ach'e>) Drost Adel-Boutnan (midden). Drost- Dam Rou9se— KuipersVos (oor- hoede). Qu-ck. Th. v. Delft (doel), J. Mu'saers eo W. v. S Ippeol (ach'e J. v. Bladel P Ver hels j v. Hils* (mldder J van Lier C. BeereosA. van H 1st A. BlomJ v. d. Heuvel (voorhoede) R.W.B. I g»at Zondag te Kaatsheuvel tegen K S W spelen voor het toumool. De opstelling ls weer ge wijzigd wa» nog een proef Is, P Ver- sttjnen als lioksach'er blijft vooraan op die plaats en (s voor de ach e> hoede een fl oke versterking de laatste 2 wedstrijden heeft hij uitstekend voldaan. De wedstrijden voor het tournoot van R.W.B 2 worden voo"gef,et me1 op Za e dag om half 4 R.W B. 2 W.S C 2 Maandag 10 Aug. om half 7 R W.B. 2 —Baardwijk. Zondag 16 Aug. laatste wedstrijd R.W.B. 2—HE.C. R. W. B. De serlewedstrijd om den R.W.B - bal zal dan a.s. Zaterdag 8 Augustus afgespeeld worden. Zooals reeds bekend Is wordt de fioale gespeeld tusschen S V.W. Gorinchem en Quick Waalwijk. Blijkens onderstaande opstelling kom* S.V.W. geheel compleet, terwijl Q Dek met 2 Invallers speelt, doch een nieuwe kracht in de voorhoede nl. A, Blom N.V. VERZEKERING-MAATSCHAPPIJ HAARLEM. Goedgek. bfl Kon. Besluit van 27 Nov. 1912. COMMISSARISSEN: J. H. VAN DEN WALL BAKE, te Heem stede Voorzitter. J. R. VAN OSSELEN, Directeur der Hol- landsche Scheepsverband-Maatachappö te Amsterdam. P. L. FESCHOTTE te Amsterdam, Secretaris. CHR. VAN AMSTEL, Architect en Expert., Amsterdam. Mr. J. L. NIERSTRASZ R.Hzn., Directeur der Leven»-Ver zekering-Mij, „De Hoop", te 's-Gravenhage. Mr. CH. M. J. WITLOX, Advocaat-Procureur en Candldaat-Notarls te 'a-Hertogenboach E. K. J. BERTLING te Santpoort, Directeur van het Bijkantoor „Haarlem" van „Noord-Hollandach Landbouw-Crediet". DIRECTIE: O. B. HOORENS VAN HEIJNINGEN.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 7