DE EM HET ZUIDEN 4 TARWEBROOD. Broodsoorten en Beschuit No. 62 Zaterdag 8 Aug. 1925. DERDE BLAD. PROVINCIAAL NIEUWS. Waalwijk, 7 Aug. 1925. Wij hebben reeds vroeger mede gedeeld dat de pers van Nederland namens de Tentoonstelling door het Comité Pers en Reclame was uitge- noodigd tot een bezoek aan de Ten toonstelling op a.s. Dinsdag 11 Augus tus a.s. ten einde zich persoonlijk te overtuigen wat de Tentoonstelling, reeds is en worden zal. Met genoegen vernemen wij dat hieraan door zeer velen is gevolg ge geven. Tot dusverre berichtten de na volgende bladen hun komst: De Maasbode, Nieuwe Rotterdam- sche Courant, Het Handelsblad, De Standaard, Het Vaderland, De Tijd, Het Centrum, Middelburgsche Courant, De Gelderlander, Het Huisgezin, Prov. Bossche Courant, Dagblad van Noord- Brabant, Nieuwe Tilburgsche Courant. Nieuwsblad van het Zuiden, Eind hoven's Dagblad, Tilburgsche Post. De Grondwet, Nieuwsblad v/h Kan ton Oosterhout, Het Nieuwsblad van Heusden, de Protestantsche Noordbra- banter, De Echo van het Zuiden, Het Correspondentiebureau „Vas Diaz." Voorts: De Katholieke Illustratie, Panorama en 't Leven. Vakblad voor de Schoenmakerij, Ned. Leder Industrie, Ons Bondsorgaan, Het Schoenenbedrijf, en de heer A. Stütz namens buitenlandsche Vak bladen. De Schoenmakersvereeniging „Streven naar Verbetering" te Dord recht komt Maandag a.s. in algemeene vergadering bijeen om te bespreken de regeling van de reis naar de Waal- wijksche Tentoonstelling. Wij vernemen dat ook de Kamer van Koophandel voor de Langstraat te Waalwijk, eene speciale vergadering zal houden gedurende de Tentoonstel- lingsdagen op het terrein. De heer W. Riemslag te Dongen, zal met de tentoonstelling alhier te houden, den dag herdenken waarop hij voor 25 jaar geleden bij de op richting werd benoemd tot penning meester van den Nederl. Bond van Schoenfabrikanten. Wij mogen hierbij tevens vermelden dat onze drukkerij dan 25 jaren onaf gebroken het Orgaan van den Bond heeft gedrukt. Voor de bekroningen op de a.s. Tentoonstelling werden reeds de vol gende bijdragen toegezegd M. van Loon, Den Haag. 2 groote gouden medailles fl. 100. Van Iersel, Witlox Co, Waalwijk, gr. gouden medaille ad fl. 50,—. Timmermans van Turenhout, Waal wijk. gr. gouden medaille ad fl 50, N V. E. W. Klijberg-Pernots Stoom- schoenfab. „Hollandia", Waalwijk, gr. gouden medaille ad fl, 50,— Kon. Stoomschoenenfabriek A. H. van Schijndel, Waalwijk, gr. gouden medaille ad fl, 50, M. L. Rosenberg, Amsterdam, gr. gouden medaille ad fl. 50, O. A. Donkers, Waalwijk. Verguld zilveren medaille ad fl. 35,—. H. Verheyen-Bressers, Dongen, fl. 10,—. Burgemeester van Waalwijk, fl. 10,—. J. Verwiel, Burgemeester van Oister wijk. Toezegging. D. Lackamp, Waalwijk, fl, 10,—. De maatschoenmakerij op de Inter nationale Tentoonstelling voor de Schoen- en Leder industrie te Waalwijk. Tot heden gaven zich voor deelname aan de afdeeling Maatschoeisel op j. H. Maks, Den Haag. Friso Huyman, Den Haag. Joh. de Man, Den Haag. Minor Schutz, Den Haag. C. Labrie. Den Haag. J. P. van Duijne, Scheveningen. J. W. Bierens Zn., Amsterdam. C. v. d. Linden, Rotterdam. M. Snelleman, Rotterdam. J. Cornelissen, Utrecht. T. j. Boersma, Utrecht. F. van Diggelen, Haarlem. J. Drukker, Zaandam. M. J. v. d. Schoor, 's Hertogenbosch. W. Brands, Arnhem. A. H. Elferink, Bathmen. A. Wetteraauw, Franeker. Joh. Kooistra, Bolsward, W. Rulkens, Roermond. Jan Swaters, Lochem. j. L. Beumer, Lochem. J. F. Severin, Zutphen. P. Koens, Appingendam. jac. Veerman. Volendam. Inlichtingen betreffende het exposee- ren van werkstukken in de afdeeling Maatschoeisel zijn te bekomen bij Friso Huykman, Secr. van het Comité Maatschoeisel. Bilderdijkstraat 98, Den Haag. De volgende vermakelijkheden Nougalkraam. Galanteriekraam. Luchtschommel. Hippodrome. Rolschaatsenbaan. Lijntrektent. Minervatent. Schiettent. Wondermensch in kijktent. Acquariumsport. Apentent. Papagaaientent. Ponneybaan. komen op het kermis-terrein der Ten toonstelling Stoomcaroussel. Zweefmolen. Champignonbaan. Cake-Walk. Poffertjeskraam. Open draaimolen. Vroolijk Rad. Danssalon. Suikerkraam. Snel-Foto-tent. Hengelsport. Werptent. Palingkraam. Zuurkraam. Gebakkraam. De groote geheel overdekte tribune, gebouwd voor de groote sportfeesten, welke tijdens de Ten toonstelling gehouden worden, is in de afgeloopen week geheel gereed gekomen. Vanaf deze tribune heeft men een schitterend uitzicht over het sportterrein. Reeds morgen bij gelegenheid van den wedstrijd W.S C.Quick zal ge noemde tribune in gebruik worden genomen. Wij raden eenieder aan deze ge legenheid te benutten, ten einde zich zoodoende voorloopig een idee te vormen omtrent zijne bevindingen over deze zoo keurig gebouwde tribune. Aan de uitnoodiging van Waal- wijks Belang om Donderdagavond in het Hotel „De Twee Kolommen" eene bespreking te komen houden om tijdens de a.s. Tentoonstellingsdagen eene winkelweek of i.d. te organiseeren, hadden vele winkeliers gehoor gegeven. De Voorzitter van „Waalwijks Be lang", de heer M. A. van Liempt, lichtte toe dat de vereeniging „Waal wijks Belang" deze vergadering heeft bijeen geroepen omdat uit den boezem der winkeliers door middel van een ingezonden stuk, dat den Redacteur Uitgever van „De Echo van het Zuiden" bereikte die tevens Secre taris van deze vereeniging is erop werd gewezen dat de winkeliers het aan zichzelf verplicht zijn om tijdens de tentoonstellingsdagen iets bijzonders te doen. Deze vergadering zal nu moeten beslissen of alle winkeliers er zoo over denken en wat zal worden ge daan. De winkeliers moeten ook den naam van Waalwijk ophouden als een winkelcentrum, aanpassend bij de roemrijke tentoonstelling, waaraan zoo veel zorg wordt besteed en dat kan nooit beter dan op een oogenblik dat ontzaggelijk veel menschen onze plaats bezoeken. Allen, zonder uitzondering waren het er over eens dat de winkeliers deze gelegenheid niet mogen laten voorbijgaan om Waalwijk die dagen een bijzonder aanzien te doen geven. Na eene aangename gedachten- wisseling werd besloten een winkel week te houden. Alle aanwezigen zegden toe bijzonder mooie etalage's te zullen maken. Een commissie van voorbereiding werd benoemd bestaande uit de heeren L. van Adelberg, P. Bierlaagh, J. van Erp, J. van Wel en J. C. v. Eijkelen- burg, die de niet aanwezige winkeliers zullen bezoeken om dezen aan te sporen, ook mee te doen aan deze Winkel week. Waar hier een zeer zeldzame ge legenheid bestaat om de geheele om geving te doen zien wat Waalwijk ook op dit gebied presteert, twijfelen wij er niet aan of alle winkeliers zullen zonder uitzondering mee doen om door pakkende etalage's Waalwijk die dagen een bijzonder aanzien te doen geven. Hedenmorgen ongeveer half negen brak een begin van brand uit in het pand van de Levensverz. Mij. Noord- Braband, gelegen naast het kantoor en bewoond door den heer B. Doordat de opperbrandmeester bin nen enkele minuten met een brand- blusch-apparaat aanwezig was en dat direct in werking stelde, was het begin van brand spoedig gebluscht en tege lijkertijd werd een slang aangelegd en met een krachtige straal het vuur geheel gedoofd. De brandblusch-apparaten hebben ook hier hun waarde bij 't begin van brand bewezen. In het afgeloopen kwartaal zijn door den keuringsdienst voor het ge bied dezer gemeente 131 keuringen verricht, waarvan 23 in bakkerijen. 132 monsters melk zijn genomen waarvan 7 ondeugdelijk van samen stelling bleken te zijn. Wij vernemen dat het Belgisch Elftal bericht heeft gezonden dat het geen wedstrijd kan komen spelen op Zaterdag 22 of Zondag 23 Aug. a.s. Waar de volgende Zaterdag en Zondag reeds bezet zijn door de Groote Turnfeesten, heeft het desbetreffend comité zich gewend tot H.B.S. kam pioen van Nederland, in den Haag, dat zich direct bereid verklaard heeft een wedstrijd te komen spelen tegen het Zuidelijk Elftal op het sportterrein der Tentoonstelling. De Firma J. C. van Beurden te Dongen, zal bezetten Stand No. 134a in hal A. Zwem-inrichting. Heerenbaden 164. Damesbaden 138. Kostelooze baden 17. Temperatuur gem. 20°. Commissarissen van Noord-Braband, Maatschappij van verzekering op het Leven te Waalwijk, verklaren de reke ning en verantwoording over het per 5 .Januari 1925 eindigende 82e boekjaar niet de daarbij beboerende boeken en verdere schrifturen te hebben onder zocht en alles accoord en in orde te hebben bevonden. Wij hebben ons over tuigd van de aanwezigheid der op de balans vermelde effecten, berekend naar den koers 3 Jan. '25, en andere waarden, terwijl uit een door de directie van de Nederlandsche Bank geviseer- (len staat een depot van de bij die Bank in open bewaargeving berustende fond sen ter waarde van f 508.763.10 effec tief is geconstateerd. Eene verklaring van de directie der Société Générale de Belgique te Brussel geeft aan dat aldaar effecten gedeponeerd zijn tot een effectieve waarde v. frs. 509.315.50. Een voordeel ig koersverschil op ef fecten ten bedrage van f4910.09 werd geheel toegevoegd aan «1e bestaande effecten-reserve. De winst werd vastgesteld op f 165.085.55, waarvan een bedrag van f.2000 werd bestemd als dotatie aan het ondersteuningsfonds voor beamb ten, hetwelk met de in het afgesloten boekjaar gekweekte renten thans be draagt f26.365.40 en derhalve wordt gebracht op f28.365.40. Ter Waalwijksche Stoomdrukke rij Antoon Tielen is verschenen het jaarverslag van „Noord-Braband", Maatschappij van Verzekering op het Leven", te Waalwijk. Wij ontleenen aan dit verslag hier onder eenige cijfers, getuigend van den gestagen bloei en vooruitgang, de rus tige soliditeit dezer belangrijke onder neming op het terrein der Levensverze kering. Afd. BclgiSuit de afzonderlijke ba lans blijkt, dat de premiën-reserve ruim is gedekt door Belgische rente- gevende waarden en dat onroerende goederen-reserve ad fres. 89.000 en de effecten-reserve ad fres. 32.920 werden gehandhaafd. De post „Hoofdkantoor" in het debet der Belgische balans bedraagt slechts fres. 20.309.33. De exploitatie in het jaar 1924 was zeer gunstig zooals moge blijken uit onderstaande gegevens Aantal contracten: steeg met 10.870 lot. 380.348. Verzekerd kapitaal: steeg met 1.858.638:20 tot ƒ30.420.163.20, en met frs.4.920.756 tot fre.28.139.945.50 Het gemiddeld verzekerd kapitaal per polis blijft zich in stijgende lijn ontwikkelen. Het herverzekerd kapitaal in guldens bedraagt 468.687de reserve dezer posten, berekend volgens onze grond slagen in Belgische francs. Francs 135.000 met een reserve van frs. 6.808.95 De aangenomen rentevoet voor de reserve-berekening is 4% en gedeeltelijk 34 de gemiddeld gekweekte rente der beleggingen was in de afgesloten periode 5.28% voor de afdeeling Neder land en 5.10% voor de afdeeling België. Berekende en waargenomen sterfte: de verhouding was gunstig, hetgeen blijkt uit de navolgende cijfers: Voor de afdeeling Nederland bedroeg de per sonensterfte voor de in 1885 gesloten afdeeling „Begrafenisfonds" 70.32% voor de overige verzekeringen bij over lijden 60.23%; voor de afdeeling Bel gië 76.68%. De kapitaalsterkte bedroeg voor Nederland 71.25% en 64.49%, voor België 72.37%. De waarde der effecten, werd ook thans berekend naar den koers van den laatsten dag van het boekjaar. Het voordeelig saldo ad ƒ4.910.09 werd ge heel toegevoegd aan de effecten-reserve voor de afdeeling Nederland, welke daardoor steeg tot ƒ54.910.09; de ef fecten-reserve voor de afdeeling België werd gehandhaafd op frs. 32.920, welke omgerekend tegen den koer s van ƒ12.35 tot een bedrag van ƒ4065.62 onder den post effecten-reserve in de algemeene balans is opgenomen, waar door de totale effecten-reserve komt op ƒ58.975.71. Deze reserve is, waar dc effecten naar beurskoers berekend wor den, eene vrije reserve; bovendien mo gen wij er op wijzen dat ingevolge de leeningsvoorwaarden van onze af los bare pandbrieven en obligatiën, in de waardeeding een latente reserve is ge legen van pl.m. ƒ98.000. De extra reserve: hieraan wordt een bedrag van 13.085.55 toegevoegd, waardoor deze reserve komt op een be drag van 63.085.55. Het totaal der vrije reserven stijgt derhalve tot 133.052.76. Het 'ondeVsteuningsfo'nda voor be ambten vermeerderde met de daarvan gekweekte rente ad 1255.50 tot een bedrag van ƒ26.365.40. Van de winst over het afgesloten boekjaar werd een bedrag van ƒ2000 voor toevoeging aan dit fonds aangewezen. Verslag van comwiixsariaxm. ONZE 34827 staan voortdurend onder controle van het STATION VOOR MAALDERIJ EN BAKKERIJ te Wageningen waar door U steeds verzekerd is van de beste kwaliteit te ontvangen. Neemt proel met ons onovertroffen M. C. Pl'LLES-HEESBEEN Grootestraat Waalw.jk. Demonstratie Moldrainage te Zeven bergschenhoek. Op verzoek der Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw zal op Dinsdag 18 Augustus a.s. door den heer Prof. M. Visser, directeur van het Instituut voor Landbouwwerktuigen en -Gebouwen te Wageningen eene demonstratie worden gegeven met de moldrainageploeg. Deze demonstratie heeft plaats 's nam. 2.30 uur (zomer tijd) op het terrein van den heer W. A. de Lint te Zevenbergschenhoek. Des middags 12 uur zal Prof. Visser in café „De Zwaan" van den heer R. V. Hermus te Zevenbergschenhoek over de moldrainage eene inleiding houden. Lezing en demonstratie zijn voor iedereen toegankelijk. Aan het postkantoor alhier en de daaronder ressorteerende hulpkanto ren werd gedurende de maand Juli 1925 ingelegd f38488 86, terugbetaald f 40614,50 Het laatste, door dat kantoor uitge geven boekje draagt het nummer 11760. Wij vernemen dat de opbrengst van de collecte voor den Gewapenden Dienst bedroeg te Waalwijk f 29,78 te Almkerk f 26.92; te Dongen f 46,27I/2te Ois- terwijk f 26,13; te Oss f 61,55. Voor het 1.1. gehouden examen voor liet Merenrius-diploma Boekhou den te VBosch, slaagde de héér J. Buddiugh alhier, die zijn opleiding ge noot van den heer Siemer, leeraar in Boekhouden en Handelswetenschap pen aan de R. K. Hoogere Handels school alhier. Vanaf heden verschijnt weder om wekelijks ter Waalwijksche Stoom drukkerij Antoon Tielen „Ons Bonds orgaan", Officieel Orgaan van den Ned. Bond van Schoenmakerspatroons- en Schoenwinkeliersvereenigingen te 's Hage, in een oplaag van plm. 5000 exemplaren. DRUNEN. Werkloosheid. Bij het correspon dentschap der Arbeidsbemiddeling zijn 35 werklooze lederbewerkers inge schreven. SPRANG-CAPELLE. (Vm. Sprang.) Ds. J. C. Wothers, predikant bij de Ned Herv. Kerk alhier ontving de toezegging voor een beroep naar Onstwedde A.s. Zondag des voorm. 9.30 uur en des nam. 5 30 uur hoopt in de Geref. Kerk alhier op te treden Ds. Oudkerk van Kralingen. (Rotterdam,) SIRA NG—CAPELLE. De uitslag van de heden te Waalwijk gehouden loting voor de nationale mi litie is als volgt: J. M. J. van Beek 7, H. de Bie 18, H. .T. Brouwers 12, J. J. Dalmaijer 24, J. .T. van Drongelen 4, P. van Esch 10, Izak van lersel 28, T. Haverhals 27, D. A. J. Ku ij sten 13, N. v. d.Mast26, M. Chr.Meijer 22, C. A. Mouthaan 21, H. Nieuwenhuijzen 25, D. H. Oerle- mans 11, C. van Peer 17, A. P. Rijken 20, D. R. Ie Sage 9, P. B. E. v. Santen 2, A. Snijders 5, P. Snijders 23, A. H. Spierings 6, E. Sprangers 3, P. H. v. Thielen 19, P. .T. v. Tilborgh 16, N. C. v. d. Ven 1, A. Verduijn 15, S. A. van Vuuren 14, A. Waarts 8. CAPELLE. A.s. Zondag des nam '/2 uur zal in de Ned. Herv. Kerk optreden Ds. Schlemper uit Besoijen. De Chr. zangvereer.iging Halle lujah alhier behaalde op het j.l. Woens dag te Schoonhoven gehouden concours den tweeden prijs in de eerste afdeeling. Zij werd des avonds feestelijk afgehaald door de beide te dezer plaatse bestaande muziekgezelschappen In de Ned. Herv. Kerk a. d. Loonschendijk zal op a.s. Zondag des voorm. half tien uur optreden Ds. Muhlnikkel uit Waalwijk. WASPIK. Het circus „Westfalia" gaf gister voor ecu talrijk publick zijn eerste voorstelling. Was men over 't geheel zeer tevre den, paardrijden en paarden dressuur, vielen vooral bijzonder in den smaak. Een bezoek aan dit Circus beloont de moeite en is een aanbeveling waard. Mej. M. L., per fiets met een em mer eieren op weg naar het Bondsge- bouw, werd gister door een motorfiets aangereden. De laatste kon voor een auto hij een gevaarlijken bocht van den weg, niet spoedig genoeg uitwijken, met bovengenoemd gevolg. Mej. L. kwam gelukkig met den schrik vrij, terwijl de eieren voor het grootste deel gebro ken over den grond verspreid lagen. De alhier gehouden Missie-ten toonstelling bracht ongeveer ƒ860 op, behalve de schaalcollecte in de kerk. MADE. De heer J. v. Alphen, werk zaam bij den heer Th. Blijlevens, had het ongeluk zijn hand door klemming zoo ernstig te bezeeren, dat hij zich aanstonds onder geneeskundige behan deling moest stellen. Waarschijnlijk zal hij ter nader on derzoek naar het ziekenhuis te Breda overgebracht moeten worden. De firma Th. de Lange en Zonen gaat haar nog kort geleden opgerichte confectiefabriekaanmerkelijk uitbreiden. De fabriek wordt zoo ingericht dat een 50 dames daar geregeld werkzaam gesteld kunnen worden. Het metselwerk is opgedragen aan den heer A. Knoop en het timmerwerk aan D. Heel. Zondag 9 Aug. zal Ds Visch des voorm. 10 uur te Drimmelen in de Herv. Kerk voorgaan. Te Made zal dien dag des voorm. 10 uur in de Herv. Kerk een predik dienst gehouden worden door den Wel Eerw. heer Th. ten Have, Godsdienst leeraar te Tilburg. Door de harmonie „St. Cecilia" zal Zondag a.s. haar 4e Zomerconcert worden gegeven op de kiosk op het Molenplein. Zondag a.s zal des voorm. 10 uur in de Ned. Herv Kerk door Ds. Mudde een preekbeurt worden vervuld en tevens bediening van den H. Doop doen. Een kind van R. kreeg een trap van een paard waardoor het ernstig aan het been werd gewond, zoodat geneeskundige hulp moest worden in geroepen. De 46 M. hooge Watertoren kwam gisteren onder de kap. Toch zal het nog ongeveer 2 maanden duren alvorens 't gebouw, waarin boven een reservoir is aangebracht voor een inhoud van 250 000 liter, geheel voltooid zal zijn. MADE. Bij de laatst gehouden lief- dadigheidsbazar te Drimmelen, waar aan ook een verloting was verbonden, had mej. Cath. den Boer het geluk op haar lot een prachtige damesfiets te trekken. Geslaagd voor examen M.U.L.O. de heeren C. A. van den Hove en F. G. Nuijten alhier. DUSSEN. In het Liefdegesticht te Dussen overleed op 4 Augustus 1925 de Eerw. Zuster Diderica, in de wereld mej. Elisabeth von Wederen, geb. 9 Oct. 1845 te De Rijp N. H. Zij trad in de Congregatie der Zusters van Liefde, Moeder van Barmhartigheid te Tilburg 8 Sept. 1868 en werd geprofest 30 Juli 1872. In haar kloosterleven was de Eerw. Zuster werkzaam te Amsterdam, Gro ningen, Utrecht, Eindhoven en Stratum waarna zij op 1 October 1895 alhier werd geplaatst als Hoofd der school alwaar zij werkzaam bleef tot het einde harer dagen. ALMKERK. Tot groote blijdschap der Gem. heeft Ds. J. F. Both, Herv. pred. alhier voor het beroep naar de Herv. Gem. van Aalsmeer bedankt. De Heer N Snijders te Raam- donksveer, is naar wij vernemen be noemd tot Directeur van het Mannen koor „Exelsior" alhier. VLIJMEN. Met het oog op den bin nenkort te houden Landstorm. Land dag te Vught, zal Zondag 9 Aug. eene propaganda-en feestvergadering worden gehouden voor de leden van den Bijz. Vrijwilligen Landstorm, afd. Vlijmen, Nieuwkuik, en Haarsteeg, des voormid dags om half twaalf in het .Bondsge- bouw. Als spreker treedt op de heer J. v. Genabeek, lid van het plaatselijk Hedenmorgeu had iu het gymnastiek lokaal van de openbare school de loting plaats voor de nationale militie. De uitslag is: Corn. Tli. Adriaanse ÖO, S. W. Blom 22, H. van Breugel 20, A. J. D. Broumels 45, A. Cuppens 58, L. M. Couwenberg 37, F. L. v. Delft 20, J. C. Fyneinan 23, II. v. Gee- nen 44, C. A. v. Gelder 19, J. II. Greve 40, M. H. de Haan 29, P. Henkes 11. H. J. van Herwijnen 34, W. C. Hesselberth 52, M. .1. v. d. Heuvel 49, W. K. v. d Heuvel 31, H. J. van Heijst 61, H. v. d. Hoek 3. J. P. v. d. Hoven 48, L. .T. van Huiten 4, H de Jong 57, W. Oremer 7. J. J. Krnijssen 51, J. H. J. va nder Lee 38. H. J. van Leeuwen 41, L. L. v. d. Leur 25, Th. L. J. de Leyer 50. M. Ley tens 10. 1'. Ley tens 5, J. M. van Loon I. A. J. Mahieu 43, C. J. Mandemakers 00, M. v. d. Mee 27. II. G. v. Mierlo 9. C A J. Mulders 33. J. Th. Muskens 36. A. P. Nieu- wenhuyzen 54, A. van Oers 59. A. C Pen ning» 30, J. J. Plevier 32, F. L. J. Pullens 2, H. W. Pullens 8, W. .T. K. Schiferli 6, H. A. C. Schilders 55, C. A. Schoondermark 24, C. W. Soyer 13, B. J. J. Surig 18, .T. Thijs- sen 14, F. Timmermans 02, J. A. Timmer mans 47. M. J. v. Veldhoven 53, C. L. Ver hagen 35. A. J. A. Verhoeven 17, .T. Ver- hoofstad 12, P. A. Verlioofstad 21, C. J. Vermeulen 39: J. M. C. L. Verwiel 03, .T. A. Wagemakers 28, J. II. v. Wees 15, G. H. Witlox 10. P A. van Woensel 42, .T. G. I.Tzer- mans 40.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 9