Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. jonge vrouw. FEULLETOM NUMMER 63 WOENSQAO 12 AUGUSTUS 1925 48e JAARGANG. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-Adres: ECHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN, EERSTE BLAD. GEMEENTERAAD. GEERTRUIDENBERG. Openbare vergadering van den raad dezer gemeente op Vrijdag 7 Aug. des namiddags ten twee uur. Voorzitter Edelachtbare heer J. Bianchi. Ongeveer kwart over twee uur opent de Voorzitter de vergaderingaanwezig alle leden. AAN DE ORDE: 1. Installatie van den heer S. G. Meijers, als lid van den raad. Nadat de heer Meijers in handen van den Voorzitter de bij de wet voorgeschreven eeden heeft afgelegd, feliciteert deze hem op de eerste plaats met zijne benoeming tot lid van den Raad. Hij twijfelt er niet aan, of de heer Meijers zal gaarne zijn beste krachten geven en meewerken aan de bevordering van de gemeente. Meijers. Ik dank den Voorzitter voor zijn uitgesproken wenschen en zal mijn afgelegden eed indachtig, steeds alles doen voor de gemeente wat ik maar kan. Hierna worden de notulen der vorige vergadering voorgelezen. De heer Segeren zegt zich niet te kunnen vereenigen met de notulen waar wordt gesproken over de com missie noodig voor onderzoek van de distributie-kwestie. Spr. zegt gezegd te hebben dat hij er zich mee kan ver eenigen wanneer een commissie van 3 personen werd benoemd met daar naast zoo noodig een accountant, en nu is er een commissie van twee personen en dat kan nooit goed gaan Zoo'n commissie kan geen beslissing nemen. De wet en het reglement van orde spreekt daarom ook altijd van 3, 5 of 7 leden. Voorzitter. U heb dus bezwaar tegen de benoeming van de commissie en niet tegen de notulen. Wil u daar dan bij de rondvraag op terug komen. Segeren. Dat staat toch in verband met het goed of afkeuren van de notulen. Het staat mij vrij de notulen goed te keuren of niet. U moet me 76) TWEEDE DEEL. niet kwalijk nemen, mijnheer de Voor zitter, maar we slaan toch zoo'n mal figuur met een commissie van twee personen te benoemen. In Bergen-op- Zoom, we behoeven wel geen voor beeld van andere gemeenten te nemen, benoemen ze toch ook een commissie van vijf leden. Het is zoo gemakkelijk de schuld op iemand te gooien die buiten den Raad staat Heeft die man niet steeds tegenwerking gehad. Voorzitter. U verwart de zaken een beetje U maakt geen aanmerking op de notulen, maar maakt een aanmer king op een in de vorige vergadering genomen raadsbesluit en dat heeft met de notulen niets te maken. De notulen geven weer wat in de vorige vergade ring is besloten en dat is. dat besloten is een commissie van twee personen te benoemen. Het gaat nu toch niet aan Uwe goedkeuring aan de notulen te onthouden omdat u op een besluit wil terug komen. Komt daar straks bij de rondvraag op terug. Segeren. Het spijt me zeer. maar de zaak lijkt mij niet van ondergeschikt belang toe. Ik blijf bij mijne bewering dat een commissie van twee personen een onding is. U hebt gezegd dat er geen derde lid benoemd kon worden, maar toen met den Wethouder dan 1 Voorzitter. Dat heb ik zoo niet ge zegd. Ik heb gezegd dat de heer Meijers nog niet benoemd kan worden omdat hij nog niet geïnstalleerd was als lid van den raad en omdat de raad de wenschelijkheid had te kennen ge geven dat geen wethouders in de commissie zitting mochten hebben en ook was aangedrongen dat Mr. Allard daar buiten bleef en de heer Segeren verklaarde daarin absoluut geen zit ting te willen hebben, schoten er maar 2 leden meer over. Segeren. Er is niet gestemd. Als ge met het een niet nauw kijkt, moet ge met het ander ook niet nauw kijken. Voorzitter. Ik zal maar van verdere repliek afzien, want er worden dingen gezegd die niet waar zijn. Jansen. Omtrent de benoeming van deze commissie wil ik gaarne bij de rondvraag terug komen. Voorzitter. Dat kan u met plezier. Daarna werden de notulen vastge steld. 2. Aanbieding Gemeenterekening dienst 1924. 3. Benoeming rekening- en begroo- tingscommissie. Werden benoemd tot Voorzitter de heer de Kroon en tot leden de heeren Mr. Allard en S. G Meijers. De Voorzitter deelt mede, dat, naar aanleiding van een vorig jaar gestelde vraag, het rapport van de commissie schriftelijk zal worden opgemaakt en bij de stukken ter inzage zal worden nedergelegd. Segeren. Ook met de begrooting is dat zeker de bedoeling. Voorzitter. Een vorig jaar wisten de leden niet hoe dat rapport zou luiden en toen is er op aangedrongen dat het schriftelijk zou worden uitgebracht en het voor de vergadeiing bij de diverse stukken ter visie wordt gelegd. Sassen. In vele gemeenten bestaat de gewoonte dat de leden daarvan een afschrift thuis gezonden krijgen. Voorzitter. Dan moeten er afschriften van gemaakt worden en het komt nu ter visie liggen. Sassen. Dat is wel zoo, maar als men afschrift thuis krijgt kan men zoo iets op z'n gemak eens inzien. lansen. Dat is zoo. Men heeft 's avonds dikwijls tijd genoeg en dan zou men het eens kunnen bestudeeren. Voorzitter. In dit geval heeft men er toch zoo weinig aan want men heeft bij de bestudeering daarvan toch de begrooting en verschillende andere stukken noodig om in te zien. Er Is toch al werk genoeg en daarom dacht ik dat men er mee kan volstaan dat het schrijven ter inzage wordt gelegd. Watvik kan doen is, het rapport een dag of 8 voor de leden ter inzage leggen. Zoodra het rapport binnenkomt zal ik de leden daarvan in kennis stellen. De Commissie wil misschien wel rekening houden met een en ander en zorg dragen dat het rapport zeker een dag of acht voor de te houden ver gadering binnen is. Is het rapport klein, dan is er geen bezwaar om daarvan een afschrift te te maken. Jansen. Het is waar wat de Voor zitter zegt, dat men bij de bestudee ring van het rapport toch de begroo ting en verschillende andere stukken noodig heeft en daarom kan ik me wel vereenigen met het voorstel van den voorzitter. 4. Brieven Ged. Staten betreffende wijziging verordening voor het Ge meentelijk Electriciteits en het Ge meentelijk Grondbedrijf en wijziging der Gemeentebegrooting en begrooting G. E. B. Segeren. Er staat daar nog een lee ning voor de licht- en grondbedrijven van f 17.500 tegen een rente van 7 pCt. Is dat een besluit goedgekeurd door den Raad en Ged. Staten. Voorzitter. Wil u dat straks bij" de rondvraag behandelen. Jansen. Ged. Staten blijken de zaken buitengewoon nauwkeurig te hebben nagegaan en daar ga ik accoord mee, maar te bejammeren is het dat ze vroeger niet zoo oplettend zijn geweest. Was dat wel het geval geweest, dan zou de gemeente wellicht niet voor de groote finantieele zorgen zitten te kijken. Conform het voorstel van Burg. en Weth. wordt verder besloten. 5. Herziening verordening op de invordering der plaatselijke inkomsten belasting. De Voorzitter deelt mede dat het hier meer eene administratieve wijzi ging betreft. De gemeente-verordening moet in overeenstemming met die van het Rijk worden gebracht. Aldus wordt besloten. 6. Ingekomen stukken. De Voorzitter deelt mede, dat van het Comité, belast met het geven van volksconcerten een schrijven is inge komen waarin er op wordt gewezen dat men voor een tekort komt te staan van f 75. Spr. wijst er op dat het geld vrij willig door de particulieren is bijeen gebracht en waar men 13 September zoo luisterrijk mogelijk wil vieren wordt den Raad verzocht f 75 subsidie te willen verleenen. Waar eenige ingezetenen zich heb- ben beijverd om de kiosk zooveel mogelijk tot zijn recht te laten komen en waar men nu om de 14 dagen kan profiteeren van een concert, meent hij dat de gevraagde bijdrage wel mag worden verleend, vooral omdat er op de begrooting zich een post bevindt van f 100 voor vermakelijkheden. De concerten vallen zeer in den smaak, vooral omdat eenieder daarvan kan genieten, De heer Jansen zegt het heel mooi te vinden dat door particulieren een bedrag bijeen is gebracht om daar voor concerten te kunnen geven, maar aangezien er al dikwijls een aanvraag bij den Raad is geweest voor andere zaken en men toen zeer karig bleek te zijn zou hij nu in dit geval ook maar karig zijn. Voor het adverteeren van de indu strie terreinen, wat toch een groot volksbelang mag worden genoemd, was men zeer karig. Daar komt nog bij dat de gemeente voor groote finantieele moeilijkheden zit te kijken en men niet weet wat het van den winter zal worden dat men nog niet weet voor welke gevallen men zal komen te staan. Gaat men nu dus subsidie geven, dan zal men straks ook voor andere zaken royaal in de kas moeten tasten en doet dat maar als er niets in is. Mocht men eenige subsidie geven, dan zou spr. toch in ieder geval een gespecifieerde rekening laten over leggen. Niet dat hij twijfelt dat on waardige groote uitgaven zullen worden gedaan, maar hij meent dat de raad dit in geval van subsidie-verleening mag verlangen. Verder stelt hij de vraag of het bij zulk een gelegenheid wel noodig is of de besturen van de diverse muziek gezelschappen telkens met een kleine tractatie moeten worden ontvangen. Op zoo'n manier komt men zeker geld tekort. De Echo van het Zuiden, Waalwpsclie ui Langstraatsche Courant. Dit blad veracht) nt WOENSDAG EN ZATERDAG. Abonnementsprijs per 3 maanden 1.25. Franco per post door het geheele rtJk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever. Prijs der Advertentiën 20 cent per regel; minimum 1.50. Reclames 40 cent per regeL BtJ contract flink rabat Advertentiën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons bezit zijn. van „DB EO EO VAN HET ZUIDEN' 'tWas een ziekendienaar die de vlucht genomen had met een paar flesschen cham pagne en die ze met een confrater ging ver- deelen. Wat stond Alexis nu te doen? 'tWas te laat om op zfjn stappen terug te keeren. Een kreet van razende gramschap weer klonk op een paar stappen van Alexis, die aanstonds naar het nummer keek van de deur der cel, waarin zich een woedende zin- nelooze bevond. 'tWas nummer 23, de schrikwekkende 23, wiens gehuil hem lieermalen reeds heeft doen sidderen. Er ztjn straffen, die het lot oplegt. Wees niet ongeduldig, zeg ik u, Phili- bert. De dronkaard komt altyd nader en wel dra zal hy Alexis verrassen. Deze neemt eensklaps een wreed besluit en opent de deur van no. 23. Achteraan in de cel is een man op zyne knieën gezeten. zyne oogen zijn verwilderd, zyn haar staat recht en geeft aan zijn ontsteld gelaat een woest voorkomen. Uit de handen van Yvon neemt Alexis de menscheltJke vracht, die Harper is en dien liy op den vloer legt. Ik vertrouw u dezen man toe, mynheer, zegt hy tot den zinnelooze, die hem ver baasd en verbysterd aankykt. Dan verlaat hy met Yvon de cel, die hy zorgvuldig sluit. Phllibert, roept de dronkaard, die met een fle9ch onder eiken arm verschynt. Waar is hy dan? En zwymelend komt liy voorby Yvon en Alexis, waarvan hy alleen de eerste ziet, die voor hem, nog altyd de bretonsche meid is. Ha, zeg, hebt gy Philibert niet gezien? Stil, ziet ge? Zeg niets aan den meester, anders betaal ik u met geiyke munt. In allerhaast en zonder zich om den dronk aard te bekommeren, liepen Alexis en Yvon den trap af. Gy, sprak Alexis, keer terug naar de danszaal alsof er niets gebeurd was, alleen let op alles. Wy zullen vluchten langs de deur van het park, uitkomende in hettgroote bosch. Ik weet het, meester, verzekerde Yvon. En hy verwyderde zich naar de keuken. Alexis keerde terug naar de zaal, waar men volop aan het dansen was. Zoodra Virginie hem bemerkte, kwam zy haastig naar hem toe. Waar zyt gy dan toch geweest? Het is reeds meer dan een kwartier dat ik naar u zoek. O, James, Mynheer James, wat hebt gy iny ongeduldig gemaakt. Eu waar is mijn man? Kom, kom mede, hy wacht op u. Waarom? Om u een mededeeliug te doen. Laat ons dan gaan. zy gingen het park in en Alexis, die de struische mevr. Harper onder den arm ge nomen had, richtte zich met vlugge stappen naar het paviljoen, bewoond door mevr. Ca- zeres en Etiennette. Waar brengt gy my heen James? vroeg Virginie, niet wetende wat te denken van die onvoorziene byeenkomst, welke zy met haren man hebben zou, doch haar vertrou wen in den valschen correspondent van de Times was onbeperkt. Kom, herhaalde Alexis, nog eenige stappen. Maar eensklaps, naast een dicht struikge was gaande, werd Alexis door eene lichte siddering geschud. Was het een zinsbegoocheling? Geloofde hy niet de stem te hooren van Oatiche? Er was geen tyd zich ervan te verzeke ren. Er was haast, inderdaad, want elk oogen- blik kon men zich verontrusten over de af wezigheid van den bestuurder, hem opzoe ken en ontdekken. Eindelyk bereikt Alexis met zyne gezel lin de deur van het paviljoen, waar Virginie haren man vinden moet. Wel toch, bemerkt zy, hoe komt het dat er geen licht brandt? Bevindt Harper zich daar binnen in de duisternis? Alexis, die intusschen de deur geopend heeft, geeft zich de moeite niet, op die vraag te antwoorden. In zijn sterk gespier de armen licht liy mevr. I-Iarper van den grond op, draagt haar binnen en sluit haar op in een der kamers, waarna hy inderhaast het paviljoen verlaat, zonder zich om het geroep te bekommeren van de woedende en verschrikte Virginie, die te laat bemerkte, dat zy zich zoo dwaas had laten bedriegen. Ha, James, James, ik zal u vinden. Vrees mijne wraak, schreeuwde zyj Maar Alexis was reeds ver weg en keer de naar het bal terug. Aanstonds zocht hy mevr. Cazéres en Etiennette. Zy bevonden zich daar beiden, midden in de zaal, bevend van angst, maar stil, beweeg- loos. Zy wachtten, wetende dat het oogenblik gekomen is waarop er over hunne vryheid, over hun lot gaat beslist worden. Weinige stappen van hen bevinden zich bewaaksters en ziekendienaars; zy aanschou wen den dans, ja, maar zy bekommeren zich ook met de bewaking. Hoe zullen de arme vrouwen uit dien kring geraken? Kost wat kost, gaat Alexis het wagen hun een teeken te geven. Iiy heeft er den tyd niet toe. Een algemeene schrik maakt zich opeens van de dansers meester en de paartjes hou den stil, terwyl zy met van angst openge sperde oogen naar eene vrouw kyken, die met verwilderd voorkomen in hun midden verschenen is. 'tis Catiche, die, op een stuk hout steunend, als op een kruk, de menigte met somberen, dreigenden blik aankykt. Die geruchten van het orkest, van de ge zangen van den dans en al het rumoer van liet feest, hadden de zinnelooze ten hoog ste opgehitst. Zij had zich aangekleed en al hare krach ten vereenlgend, had zy zich by middel van dat stuk liout voortgesleept tot in het mid den van het bal, om er hare dreigende stem te laten hooren. Zy sleepte zich vooruit en begon uit al hare macht stokslagen uit te deelen aan de onvoorzichtigen die het waagden ouder haar bereik te komen. Het orkest is stil geworden. De verschy- ning van de zinnelooze heeft '11 waren schrik verwekt onder de aanwezigen, die verward door elkaar dringen om veilig te zyn; maar de bewakers springen toe en hare slagen ontwykend, maken zy zich meester van de razende zinnelooze, wier gelaat vreeselyk ontsteld is en op wier blauwe lippen een wit schuim verschynt. Alexis heeft dat onvoorzien voorval be nuttigd. Etiennette, mevr. Cazéres en Alexis loopen reeds in alleryi dwars door het park in de richting van de kleine poort. Een geroep treft hunne ooren. Zou hunne ontsnapping reeds bemerkt zyn. Ik ga ook mede, meester. Ik heb hier niets meer te doen, roept eene stem. 't Is Yvon, die by hen komt, Yvon, aan wien Alexis niet meer gedacht heeft, zeggen de dat de behendige jongen zich wel alleen uit den slag zou weten te trekken. Loopende heeft Yvon zich ontdaan van zyne vrouwenkleederen en zet men nu te samen de vlucht voort. Maar luide kreten, een waar gehuil en doodgeroep, worden gehoord van den kant waar zich de cellen der gevaariyke zinne- loozen bevinden, en van den kant van het paviljoen, dat sinds zoolang reeds aan mevr. Cazéres en aan Etiennette tot woning diende. De zinnelooze, of liever nummer 23 heeft den bestuurder van het gesticht herkend, den man die de schuld is van al zyne smar ten en kwellingen, en waariyk, Harper kan zich daar niet zeer op zyn gemak gevoelen. Zyn slachtoffer is eensklaps zyn beul ge worden. De zinnelooze werpt zich als een razende op hem, zyn gelaat met zyne nagels verscheu rend, zyn haar uitrukkend en zyne kleeren aan stukken trekkend. Gelukkig voor Harper, in de geweldige ontketening zyuer woede, heeft nummer 23, zonder het te weten, den rooden lederen band losgerukt, waarmede de bestuurder gebonden was en hem ook van zyn mond- prop ontdaan, indien hy nu niet sterk ge noeg is 0111 zich tegen den woedenden zinne looze te verdedigen, was hy aanstonds be ginnen te huilen als een bezetene, hopende dat men hem hooren en ter hulp komen zou. Andere kreten, meer verwyderd, maar wel even scherp en jammerend, voegden zich by de eersten. Deze kwamen uit het paviljoen. In den beginne, toen Alexis zich zoo schie- iyk van haar ontmaakt had, was Virginie een oogenblik verbysterd geweest; maar toen zy bemerkte dat het ernst was en dat de valsche briefwisselaar van de Times haar bedrogen had, kende hare woede geen gren zen. Maar ondanks hare angsten zag zy al spoedig de zaak klaar in. Ja, die groote James Sindloy wus slechts een gemeeue bedrieger. Dat feest, dat bal, die byeenkomst, dat alles behoorde tot de uitvoering van het programma van een complot, om wie? te doen ontsnappen. Zy was naar een venster geloopen dat zy, in de volslagen duisternis, waarin zy zich bevond, eerder bereikte dan zy zag, en met den elleboog stampte zy eene ruit uit. Zy ontsnappen. Zy vluchten. Sluit de yzeren hekkens. Laat de honden los, huilde zy dan uit alle kracht. E11 zonder verpoozen herhaalde zy Im mer, met klimmende razerny Laat de honden los. Dat is de kreet dien zy het meest her haalt, want zy wil zich bloedig wreken en kent beter dan iemand de wreedheid van de honden. O, konden zy den ellendeling die haar be drogen had, verscheuren. Wat zou zy zich verheugen in hare wraak. Intusschen was men er in gelukt zich van Catiche meester te maken en men bracht haar terug naar de zolderkamer van het paviljoen van mevr. Cazéres en van Etien nette, hetzelfde dat voor het oogenblik aan de vrouw van den bestuurder tot gevange nis diende. (Wordt vervolgd).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 1