He! besfe voer is hei voordeeligst. Een net Meisje nette keukenmeid Solaris lidielhoop J. ELEKAN firiua P. Odenkirchen Marktberichten. Voert daarom verboden is Gevraagd burgeïuIjkê^tandT" In den Hoenderhof. Broodsoorten en Beschuit TARWEBROOD. Wordt gevraagd: klasse B V.B. tegen de Waalwijksche kampioen 1ste klasse B V.B.—H.E.C 1. Ook hier kan het er aardig spannen daar het twee partijen zijn welke vol komen aan elkaar gewaagd zijn, Doch H.E C. zal Zondag haar uiterste kracht inspannen om een woordje mee te spreken naar den lsten prijs. De Tilburgers komen Zondag met hun volledige kampioensploeg naar Waalwijk. WAALWIJK. Geboren Maria A J dv J G J H Ex en A F van Dijk Petronella M Th dv J A de Kort en H H van Erp Theodora F Th dv F L 1 Dallue en van Th Vlveen Jacoba H dv A J de Beer en van J Taks Wilhel mus C zv C v d Velden en van M Rieijes Henrica W M dv F J v d Hoven en M A de Vries Wilhtlmina H Th dv F J v d Hoven en M A de Vries Franciscus J zv L J Dumoulin en P A Stravers HuwelijkenJohannes Staal 27 j en Johanna van Delft 24 j H N v d Grindt 26 j en A M v Bladel 34 j. Overlijden: Nicolaas Blom 3 mnd Vertrokken: A W Wilmont naar Helmond, J Bogers naar Sprang Capelle, J A G Kuijpers naar Vlijmen, C G Maas en gezin naar Rotterdam M Hansgen naar Raamsdonk H Goedhart naar Heusden, C Stijnis naar Strijensas (Z H) Waalwijk, 14 Aug '25. Eieren 10—11 et; Varkens f 14—f 20 CHTENDV0ER ERGH'S PF0KV0ER NAAML. VENNOOTSCHAP BERGH S GRAANHANDEL en v. d. Bergh's Gem. voer roodmerk, groenmerk, geelmerk, samengesteld uit prima granen VRAAGT HET OORDEEL VAN DESKUNDIGEN Verkrijgbaar bij: J. v. d Assem Borsten, Kaatsheuvel Jan Verwiel, Waalwijk Fl. Michaël, Vrijh Capelle. W. v. Beek, Nieuwstr., Capelle. A. v.Strien. Waspik. De Jonghe, 's Gravenmoer. H Hamers, Dongen. L P. v, lersel de Beer, J. v. Spaendonk-Spijkerman, Firma S. B. Dames, Heuvelstraat. Tilburg. P. de Wert. Hilvarenbeek. Waar niet vertegenwoordigdsoliede agenten gevraagd. AGENDA'S. WAALWIJK. Zaterdag 15 Aug. 12'/2 uur. Repetitie Liedertafel „Oefening en Vermaak", mannenkoor. Musis Sacrum. Zaterdag 15 Aug Wiltc Bioscoop, „Het Reddende Licht", 6 en 8'/2 uur Zondag 16 Aug. 12 uur. Repetitie Liedertafel „Tot Bloei der Toonkunst". Zondag 16 Aug Witte Bioscoop, „Het Reddende Licht", 6 en 8'/2 uur. LAATSTE BERICHTEN Wij vernemen dat ZEx. de Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid Mr Dr. Kooien, de tentoonstelling op Za terdag 22 dezer officieel zal openen. Ook de commissaris der Koningin Baron van Voorst tot Voorst zal daarbij tegenwoordig zijn. Waarschuwing. In de „wenken van deze week" in 't nummer van Zaterdag j.l. waarschuw den we met ernst tegen 't aanschaffen van pluimvee van onbekende adres sen, om de vele gevaren hieraan ver bonden. We achten dit gevaar groot genoeg om eens in een afzonderlijk ar tikel hierop terug te komen in den tijd dat juist het meeste jonge goed aan geschaft wordt. In het laatst der maand Juli maakten verschillende dagbladen melding van 't feit dat de zoo ge vreesde hoenderpest in Zuid-Limburg plotseling was uitgebroken. Gelukkig mogen we thans reeds van een verle den spreken, daar men de ziekte tot stilstand heeft weten te brengen, laten we hopen niet tot een schijnbare! Het feit, dat we deze ziekte, via België, weer aan den invoer van Italiaansche hoen ders te danken hebben mag de koopers van goedkoop pluimvee, zooals dat vaak in allerlei bladen en blaadjes ge presenteerd wordt wel eens te denken geven. Vaak treft men week in week uit aanbiedingen aan van dezelfde (hoenderparken?1-10 W.-Leghorn 3 mnd. oud a 2,25: l12 W.-Legh. 4 mnd. oud 2,50; 16 Patr. Legh. 3 1/2 mnd. oud 2,40, alles raszuiver en kerngezond. Wat dat voor rommel is, vooral als het aangeboden wordt door (hoenderparkhouders!?) uit het Zuiden des lands? We zullen even „de kleinveeteelt" van 30 Juli j.l. laten spreken. De Re dactie schrijft in dat nummer: „Nu is deze ziekte (de Hoenderpest) niet de eenige, welke die geïmporteerde hoen ders meebrengen, want ook de vogel- cholera, Kleinsche ziekte, tuberculose, leucaemie, diphtheric, vogelpokken en de snot staan op hun gedragslijstje. Als we dat zoo lezen, dan zal vanzelf de vraag zijn: Wat doen wij met dat zoodje hier?Ja, maar ze zijn goedkoop! Neen, zeggen wij, ze zijn zoo duur. Een mengelmoes van dieren, zonder be kende afstamming, op een leeftijd van 4 5 maanden, dus zonder voldoend weerstand vermogen, uit een veel zui delijker land afkomstig met een totaal ander klimaat dagen onderweg in propvolle wagens, waarin natuurlijk een broeitemperatuur, onvoldoende be weging en onyoldoende verzorging, verzwakt, ongeacclimatiseerd, losgela ten op den Nederlandschen Hoender stapel, welke op zich zelf al voortdu rend toezicht vereischt om ziekte-vrij te blijven, kan nooit anders beteekenen dan een groote gevaren-kans voor, de zen geheelen lioenderslapel, en we be hoeven heelemaal niet in finesses te treden om al te mogen beweren dat goedkoop hier zeer zeker duurkoop moet beteekenen. Als men dan nog weet, dat er jaarlijks in een importsei- zoen van ongeveer 5 maanden enkele honderd duizenden Italiaansche hoen ders via België worden ingevoerd, dan houdt men z'n hart vast en blijft de verwondering over d;ft de rampen niet grooter zijn dan thans het geval is. Hoe verder de huisvesting bij den importeur is die dat rommeltje binnen brengt laat „de Kleinveeteelt" ook even hooren. „De Dierenarts Hameleers uit Maastricht deelde op het laatste Pluim veecongres daarvan een typeerend ^taaltje mede. Hij trof n.l. vorig jaar hij zoo'n importeur te Eysden, een 2500 van die hoenders aan, gehuisvest in een drietal paardenstallen, waarin de bo dem bedekt was met een voet hoog lurfstrooisel. Van de talrijke lijkjes zag men alleen de pootjes, die nog boven 't lurfstrooisel uitstaken! Als men dan voor nog geen 2,zoo'n jonge hen uit dat door en door besmette zoodje koopt, is men toch wel erg goedkoop uit. Ze mogen ons gestolen worden! Zoo staat het met de dieren uit Italië of Zuid-Europa via België geïmpor teerd. Of het met het goedje dat vele handelaars hier in Holland aanbieden veel beter is. Natuurlijk zijn de geva ren niet zoo groot als hierboven ge schetst, doch dat ze niet denkbeeldig zijn zal iedereen begrijpen, dat geen enkele bezitter van een degelijk hoen derpark met goed doorgefokte gezon den stam wekelijks voor spotprijs jonge hoenders behoeft te adverteeren. Een enkele aanbieding en gewoonlijk is reeds alles uitverkocht. Waar week aan week wordt aangeboden, mogen we met grond gaan twijfelen wel met fokkers te doen te hebben. In de meeste geval len zullen die adverteerders opkoopers zijn, die het platteland afstroopen, de markten afgaan en alles bijeen garen wat gepluimd is. Onder stam zus en zoo wordt 't een week later aan de markt gezet. En noch verkooper noch kooper weel wat hij heeft. Afgezien van het zeer groote gevaar geen gezonde dieren te krijgen, loopen we gevaar goedje in onzen ren te halen, waar noch productie noch exterieur grondslag bij 't fokken geweest is.'Of we onze goed- koope dieren dan te duur hebben. Een jaar probeeren, dan elkaar verder.spre ken WENKEN VAN DEZE WEEK. I. Bij warm weder blijven de jonge dieren wel eens buiten overnachten. Zoo we dit merken moeten we dit verhinderen. Een flinke regenbui kan hen 't snot bezorgen. II. Zoo uwe jonge hennen groot ge noeg zijn om te roesten, zet ze dan op stok, doch laat ze niet rusten op alles waarop in 't hok plaats is. III. Open drinkbakken zijn vooral bij jong goed gevaarlijk, daar deze de gewoonte hebben overal op te gaan zitten en zoo natuurlijk gemakke- - lijk het drinkwater bevuilen. GEMENGD NIEUWS. Woensdagmorgen omstreeks 10 uur zijn te Delft twee onbewoonde woningen nabij het Koningsplein eigen dom van het Rijk. waarin door de jeugd ergerlijk was huisgehouden, onder donderend geraas ingestort. Er vielen geen persoonlijke ongelukken voor. Een N.T.A. telegram uit Salzburg meldt, dat gisteren bij St. Gilgen een auto, die op weg was van Salzburg naar Ischl, waarschijnlijk tengevolge van het weigeren van de remmen, van den berm van den weg is gereden. De wagen vloog tweemaal over den kop; de inzittenden kwamen onder het voertuig te liggen. De eigenaar dr A. A. Boonacker uit Groningen werd zwaar gewond. Zijn vrouw, een andere dame en de chauffeur bleven onge deerd. Te Utrecht geraakte bij de Grift een zesjarig knaapje al spelende onder een auto der gemcentereiniging. Het knaapje was op slag dood. Terwijl auto's elkaar te Hardinx- veld passeerden, wilde het 6 jarig dochtertje van den heer S. naar het „Vad" meldt, den weg oversteken.v Hoogstwaarschijnlijk de andere auto niet gezien hebbende, wachtte het kind tot de eene was gepasseerd en werd toen door de andere gegrepen. Het was onmiddelijk dood. Te Maastricht geraakte gisteren de 64 jarige Franssen op de fabriek .de Sphir.x" tusschen de molens be kneld. Met ingedrukte borstkas en hoofdwonden werd hij stervende op genomen. Dinsdag heeft te Katwijk aan Zee in de Annastraat de echtgenoote van den heer B van Dijk een brandende petroleumlamp laten vallen, welke te recht kwam op het naast haar staand elf-jarig dochtertje. De kleeren van dit meisje geraakten in brand en eveneens de kleeren van de moeder toen zij poogde de vlammen te blusschen Toe gesnelde buren hebben met behulp van water bij de moeder de vlammen gedoofd en bij net meisje door het afrukken van de kleeren. De moeder kwam er vrij goed af. Het meisje kreeg echter hevige brandwonden. Zij is na voorloopig door eenige doctoren te zijn behandeld, naar het Academisch ziekenhuis te Leiden overgebracht. (Vad.) Door het springen van den voor band van een motorfiets, werden op den Rijksweg tuschen Blerick en Baarlo, de beide berijders een heer en een dame afgeworpen en zeer ernstig gewond. Opden Rijksstraatweg te Castricum werd de heer S. uit Velsen, die daar op de fiets reed, door een automobiel die twee andere auto's voorbij wilde snorren, overreden. De toestand van den heer S. is ernstig Tijdens de vaart door het Noordzeekanaal Is op het uitgaand Britsche stoomschip „Whitwood" een matroos in het ruim gevallen. De man was tersiond dood. Het lijk werd medegenomen naar Hul om daar te worden begraven. Te Brunssum is in den vijver van de voormalige bruinkolenontgin— ning .Energie" de 19 jarige H. Metten uit Weert bij het baden verdronken. De 15 jarige loodgieter G. B.. die te Hilversum met een ladder kwam te vallen, is aan de gevolgen van dien val overleden. Bij de loting voor den dienst plicht (nationale militie), Maandagoch tend ten Raadhuize te Gorinchem. waren 68 lotelingen. Toen de laatste aan de beurt kwam om te trekken, was er geen lot meer in den glazen kom. Later werd bij den loteüng thuis door een ambtenaar ter secretarie een lot no. 16 gebracht. De minister van Justitie is met het geval in kennis gesteld Iets over.....scarpologie. Naast de graphologie, de kunst om cies menschen karakter te bepalen uit zijn handschrift, naast de chiromantie de kunst om karakter en lot te lezen uit de lijnen der hand, naast de phre- nologie die uit den schedelvorm des menschen zijn wezen en leven afleidt, bestaat er sinds eenigen tijd een nieuwe wetenschap, de scarpologie, die onze karaktereigenschappen afleidt uit de. ..slijtage van onze schoenzolen. Wie zijn schoenzolen gelijkelijk over de heele oppervlakte slijt, aldus doceert zij is een gematigd man, of een vrouw van onberispelijk zedelijk gedrag. Zolen, die aan den buitenkant afge sleten zijn, wijzen op een sterken wil durf en doorzettingsvermogen; zelfs op koppigheid. Zolen, die aan den binnenkant afge sleten zijn, duiden op heel iets anders en wel bij den man op zwakheid en kinderachtige slapheid, bij de vrouw op grilligheid en ontrouw. Het allerslechtste is een slijtage aan de punt. Menschen die, ook onbewust altijd op hun teenen loopen, moeten, dat kan niet anders, zegt descarpolo- gie, een slecht geweten hebben Hoedt u voor dezulken 1 Na deze openbaringen gaat gij na tuurlijk letten op de schoenzolen van uwe kennissen. Wij hebben er vrede mee; maar bedenkt, dat op alle regels ook op die der scarpologie, uitzonde ringen bestaan. ont- e verwoeste s Oost-Brabant. Aan een artikel van de „Tel. leenen wij het volgende: Zoo vaak lezen we telegrammen uit verre plaatsen: Cycloon, ontzettende verwoestingen, dooden, gewonden en zoo weinig schokt het ons als niet nabije bevolking getroffen wordt. Maar nu zijn het landgenooten, Hol- landsch sprekenden, die met oogen, groot van ontzetting de straat oprenden op den verschrikkelijken avond van den lOen Augustus. Alle verhalen, en hoevelen hebben we niet gesproken op onzen tocht langs den weg van den cycloon, van den ach terhoek tot den Peelrand, stemmen overeen. De beangstigende atmosfeer, de onrust der „beesten", donkergeel wordt de lucht. Daar komen de eerste donderslagen, een vreeselijk onweer volgt, de bliksem is op tal van plaatsen ingeslagen. Het wordt donker, bijna zoo donker als 's nachts. Men wordt bang. Velen zijn op dat moment al naar buiten gegaan. Vooral moeten de boe ren dat gedaan hebben, de boeren, die hier en daar op hun hofstede te kijken hebben of niets gevaar loopt in den storm, de boeren, die altijd naar de lucht kijken, omdat het land, hun oogst, hun bedrijf zelf van het weer afhangt. Het lijkt ons de eenige, maar dan ook de eenige oplossing vanj het groote raadsel, dat voortdurend dengene moet bezighouden, die zooveel verwoesting zag als wij op dezen dag: Hoe is het mogelijk, dat er zoo weinig dooden te betreuren zijn? Bepalen wij ons tot Zeeland bij Uden. Uitsluitend de gemeente van Burge meester Doedens, groot als zoovele in deze buurt in oppervlakte, klein in zielental slechts 2509 En alleen hier liggen 55 boerderijen tegen den grond. Men denke dit even in. Een streek als waarover de golf van den oorlog gegaan is. Groot zijn deze boerderijen niet. Een kleine woning, een flinke stal, waarvan het bovenste gedeelte gebruikt wordt om den oogst te bewaren. Een hooiberg, wat varkenshokken, dit alles overschaduwd door hooge boomen, twee, drie, vier, die het geheel beschutten tegen al te felle zonnestra len. Men ziet er van een willekeurige plaats drie, vier, vijf zoo in den omtrek als markante plekjes op het vlakke land. Zoo zijn er aan den Peelrand vijf en vijftig volkomen verwoest. Wat moet er omgegaan zijn bij al die menschen op dien ontzettenden avond. Het dak wordt opgenomen, weggeslin gerd. Het neemt brokstukken muur mee andere muren zakken in. Hier is een halve kamer blijven staan, daal de voorgevel met de deur er achter een ruïne. de hopiberg is weggezo gen, het land ziet geel van het ver spreide hooi, de haver, de rogge, de koeien krijgen een kolder, rennen, ver breken afzettingen, hollen een landweg op of rennen dwars over de velden, de schuur zakt als een cartonbouwsel, dat slecht gelijmd is. En de groote vol-groene boomen lig gen rechts en links over de verwoesting als kransen op een versch gedolven graf. Ditmaal vijf en vijftig alleen in Zeeland En dat al die boeren er bijtijds tus- schenuit wisten te komen, dat er geen zieken of ouden van dagen zijn geweest die moesten achterblijven, om verplet terd te worden onder het instortend huis, dat al die kinderen behouden hieven dat is het groote raadsel van den lOen Augustus. ONZE 34827 staan voortdurend onder controle van het STATION VOOR MAALDERIJ EN BAKKERIJ te Wageningen waar door U steeds verzekerd is van de beste kwaliteit te ontvangen. Neemt proef met ons onovertroffen M. C. PlfJXES-HEESBEEN Grootestraat Waalw.jk. Het geteisterde Borculo. ADVERTENTIëN. Burgemeester en Wethouders van W A A L W IJ K MAKEN BEKEND: dat ingevolge artikel 56 van de Algemeene Politieverordening der gemeente W a a I w ij k van 22 Augustus tot 1 September a.s. met de Baardwijksche Steeg, vanaf de Minister Loeffstraaten de Putstraat vanaf de Groote straat en voorts in Westelijke richting te berijden of vee te drijven op den Parallelweg vanaf de Put straat tot de Stationstraat, dan wel met rij- of voertuigen of vee op laatstbedoelden weg stil te staan. Waalwijk, 14 Augustus 1925. Burgemeester en Wethouders 35162 voornoemd. voor de huishouding en hulp in den Winkel. (Boven 20 faar Liefst dag en nacht. Brieven onder letters E. L. Bureau van dit Blad. 35163 voor October een v-8 835164 Mevr. A. v. SCHIJNDEL-v.Thiel, Mr. v. Coothstr. 14. Waalwijk. te CAPELLE, bericht dat de goederen in veiling voor de Familie QU1RIJNS in bod staan als volgt: Koop 1 op f 1875 - 2 op f 450.— 3 op f 900.- 4 op f 50.- 5 op f 10 6 op f 1025.- 7 op f 800 8 op f 2450.— 9 op f 4250 - 10 op f 1500. 11 op f 100.- 12 op f 1000 13 op f 2000.- 14 op f 1000.- 15 op f 250.- 16 op f 100.— i toeslag blijft bepaald staande 's nam. 5 uur ten herberge van L. F. VAN DONGEN te Capelle. 35165 KANTOOR VAN RECHTSKUNDIG ADVISEUR. Havenstraat 5 (nabij t Station) 'ü-Hbrtogiinbosch. Adviezen en bijstand met be trekking tot processen, straf zakenfaillissementen, nalaten schappen, boedelscheiding, voog dij, curateele, echtscheiding, ar beidscontract enz. Behandeling van alle voorko mende Rechtszaken, zoowel b$) Rechtbank als bij Kantongerecht, innen van Schuldvor deringen, regeling zaken van debiteuren met hunne schuldeischers, mazen van contracten, requesten enz. Degelijke en prompte afsoerking. Billijke conditiën. ZONDAGS NA 1 UUR KANTOOR GESLOTEN. Opticien, 31822 25 Vuchterstraat 25, s-HERI OQENBOSCM. Telefoon Intercommunaal 176. Fabriek tan kunstledematen, Breuk- en Buikbanden, Rbchthouders, Platvobtzolbn etc Spreekdag alle Dinsdagen. •s BOSCH, 12 Aug. 1925. Op de markt van heden waren aangevoerd 2195 stuks: 817 stuks hoornvee. 90 kalveren. 1175 biggen. 72 zeugen. 41 schapen—lammeren. De prijzen waren als volgt Kalfkoeien van f 290—f 450 p. st. Kalfvaarzen van f 280—f 430 p. st. Magere ossen en koeien van f 170—f 275 Vette ossen en koeien van f 0.57i pd lekw Vette ossen en koeien van 10.50 pd2ekw Pinken van f 135—f 210 per stuk. Zeugen van f 80—f 140 per stuk. Biggen van f 2.50—f2 75 per week. Schapen van f 25—f 40 per stuk. Lammeren van f 18—f 26 p. stuk. Vetvee traag. Kalfvee williger. Uit een artikel van het „Hbl." knippen wij nog het volgende: De aanblik van Borculo tart alle beschrijving. Het stadje is vreeselijker gehavend dan een plaats in de vuurlinie. Geen huis is ongedeerd. De straten zijn doorgangen tusschen puin, pan nen, steen en balken, latten, takken, stroo en stukken huisraad. Geen lach klinkt er. Alom zitten de menschen met de wanhoop op hun gelaat. Verslagen, radeloos. In de meeste huizen zijn gewonden. Tallooze ver bondenen ontmoet men. Hoofd of arm in verban den. Voor de verwoeste huizen in triest-gehavende stoelen zitten de gekwetsten. Nog nimmer heeft een razende vernielende kolkwind in enkele mi nuten zulk een verwoesting aangericht. Het hart wordt saamgeknepen als men de moe der ziet, bij haar doode kindje, dat met bebloed gelaat in de armelijke bedstede ligt, als men de levenlooze uitdrukkingen ziet op de aangezichten der zwaar geteisterden, wier huis, eeu puinhoop, wier winkelvoorraad absoluut vernietigd, wier vrucht van jaren en jaren noeste vlijt in een enkele seconde door een alles-overweldigende macht is verwoest. Alle verbinding is gestoord. De electrische geleiding is totaal stuk, de waterlei ding en de gasvoorziening zijn onbruikbaar. Te midden van de diepste duisternis kwam de ra zende dood met één slag van honderden, van dui zenden levens, welvaart, geluk vernielden. Wie het aanschouwt vindt geen woorden die den toestand naar waarheid weergeven. Het droevigst schouwspel leverde de Hervorm de kerk op. Dit oude Romaansche gebouw uit plm. 1300 was tot een puinhoop vervallen. Onbeschrijfelijk woest was de aanblik. De toren lag in brokken ter aarde, balken en puin lagen manshoog in de toegangen en het middenschip was één verwoesting. Het huis van den predikant was mee een der hevigst gehavenden. Niets was meer ongeschon den. Meubels waren naar buiten geslingerd, liet dak was weggeworpen, muren gescheurd, de bo venverdieping was verdwenen en lag aan brok ken her en der. Onbeschrijfelijk. Het gansche meu bilair was geschonden, zoo niet vernietigd. Gor dijnen hingen aan flarden naar buiten. In meer of mindere mate was dit alom. Tallooze verhalen werden ons gedaan van gezinnen, die ernstig bij elkaar zittende of voor de aankomende bui zich thuis beschuttende werden overvallen door plot- ledul werdén geworpen, stoelen tafels, kachels, haarden van het eene vertrek in het andere werden gewor pen als waren het houtblokjes. In het alles doovend geraas der vernieling en in het geloei van den storm hoorde men niet hoe het eigen huis instortte, hoe op eigen erf de boomen kraakten, hoe het dak neersmakte. Sommigen wierpen zich op den grond, anderen vloden naar buiten en wierpen zich plat ter aarde, anderen vluchtten in den kelder. Alle huizen zn beschadigd. Geen dak is heel. Geen ruit ongebarsten. Menschen zijn door ruiten lieengeslingerd, deu ren zijn uit hun hengsels, schuifdeuren uit hun richels gelicht en de vertrekken binnengeploft Naast de Roomsche kerk lag de toren. De R. K. pastorie was er schijnbaar vrij goed afgekomen. De kerk toonde inwendig scheuren. M n n n n if n n n n ff n f$ n n

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 10