Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen, Hel lÉMiap eener jonge vrouw. 1 m 1 FEÜLLET0M UITGAVE: WAALWIJKSCHE Telefoon No. 38. STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telegr.-Adres: ECHO. EERSTE BLAD. GEMEENTERAAD. 77) V NUMMER 64 VRIJDAG 14 AUGUSTUS 1925 48c JAARGANG wMlwyksfke en Lingsiraatsrhf Courant, Dit blad verschijnt WOENSDAG EN ZATERDAG. Abonnementsprys per 3 maanden 1.25. Franco per post door het geheele rijk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, onz. franco te zenden aan den Uitgever. DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN. Openbare Vergadering van den Gemeenteraad van Herpt en Bern op 11 Aug. 1925, n.m. 7 uur (N.T.). Voorzitter: H. J. van Eggelen, Bur gemeester. Secretaris: F. H. J. v. Lieinpt. Aanwezig alle leden. De Voorzitter opent de vergadering en stelt aan de orde de voorlezing der notulen, die worden goedgekeurd. 1. Ingekomen stukken. a. Proces-verbaal kasopneming d.d. 23 Juni 1925. b. Schrijven van Ged. Staten behel zende goedkeuring van de wijziging der begrooting 1925 inzake conversie 6% geldleening. Deze worden voor kennisgeving aan genomen. c. Rekening 1924 der Gezondheids commissie, zetelende te Heusden. Deze heeft aan inkomsten 2470,77"' aan uilgaven 2156,20', alzoo een batig slot van 320,57» Wordt goedgekeurd. d. Begrooting 1920 der Gezondheids commissie. Deze zal de zelfde bijdragen heffen als in het loopende jaar zijnde 5 ct. per inwoner. Eveneens goedgekeurd. e. Verzoekschrift v. d. R. K. Kweek school voor vroedvrouwen te Heerlen om eene subsidie voor het jaar 1925 ad 25. Wordt overeenkomstig het voorstel van B. en W. afwijzend beschikt. 2. Aanbieding gemeenterekening over 1924. Het is gebruikelijk dat de raad hier voor eene commissie benoemd ohi deze na te zien. Indien de raad er geen prijs op stelt om deze benoeming zelf te doen, wil de voorzitter dit doen. Hij benoemt daartoe de leden Chr. v. Herpt en P. v. d. Broek, die deze be noeming aannemen. 3. Benoeming van de leden der com missie lot wering van schoolverzuim. De Voorzitter zegt dat deze zaak al meer aan de orde is geweest, doch meestal om te voorzien in bestaande vacatures. Ged. Staten hebben dit nu in van „DB BOEO VAN HET ZÜIDBN". TWEEDE DEEL. Wie is dat? sprak een der ziekendie naars, die opeens liet gehuil van Virginie hoorde. Wat gebeurt er daar? Heeft men wel ooit aldus liooren schreeuwen? Virginie schreeuwde immer voort, uit al hare krachten: Laat de honden los. Zij ontsnappen. Zij ontsnappen. Uitmaal hebben de ziekendienaars haar geroep begrepen en zij leggen Oatiche op den grond. Beukt de deur in. De ellendelingen hebben mij hier opgesloten, riep Virginie. De deur is gesloten en moet inderdaad in gebeukt worden, maar de deuren van het Familiegraf zijn stevig. 't Is te vergeefs dat men er allen tegelijk op aanvalt. Zij weerstaat en men is ver plicht een hefboom te gaan halen. Middelerwijl houdt Virginie niet op te op to roepen Laat de honden los. Eindelijk is de deur geopend en mevrouw Harper bevrijd. Haar eerste woord was: Waar is mijnheer? Men wist liet niet. Hij was ongetwijfeld bezig met de dansers gerust te stellen. En de ziekendienaars spreken allen tege lijk om liaar uit te leggen hoe de plotselinge verschijning van Catiche in de danszaal, een algemeenen schrik verspreid had. Laat ons loopen, riep Virginie, zonder op het geval van Catiche te letten. Wij moe- overweging gegeven, omdat zij niet be stond uit een voldoend aantal leden of wel catègoriën waren die er in be hoorden en er niet in vertegenwoordigd waren, redenen waarom zij adviseerden deze commissie in eens te benoemen. Met het oog op de vacature van hoofd der R. K. Bijzondere school hebben toen R. en W. aan Ged. Staten uitstel ge vraagd, hetwelk vrekregen was tot dat in deze vacature zou zijn voorzien. Zij stellen thans voor om er toe over i te gaan en hebben als aanbeveling de heeren Stravers en de Man hoofd dei- scholen, en A. Buijs Jzn., C. v. Greven- broek en G. Muijen. Na stemming kan dc Voorzitter- con- stateeren dat de aanbevolenen zijn be noemd, hij zal de heeren er kennis van geven alsmede den Commissaris der Koningin en Gedeputeerde Staten. 4. Voorstel van B. en W. tot onder- handsche verhuring van de onderwij zer swoning. Onder dagteekening van 24 Juli is van het R. K. Kerkbestuur een schrijven ontvangen waarin dit aan den Raad vraagt om het woonhuis aan de open bare sehool aan genoemd bestuur te verhuren met het recht van 1 jaar op zegging. B. en W. hebben ter openbare kennis gebracht dat het schoolhuis te huur was en dat men, zoo hier geen bezwaar tegen kwam, het onderhandsch zou ver buren. B. en W. stellen thans voor om tot onderhandsche verhuring over te gaan voor den tijd van 10 jaren met een op zeggingstermijn van 3 maanden en te gen een huurprijs van 225 per jaar wat ook door mhr. Ceelen was betaald. De bedoeling is als dat het Kerkbe stuur aan geen ander zal verhuren dan aan het hoofd der school. De Voorzitter veronderstelt dat wel niemand hiertegen bezwaren zal heb ben. Het lid Couwenberg meent dat de huurprijs niet te hoog is en dal er wel meer uit te halen zal zijn. De Voorzitter. B. en W. meenen dat de huur hoog genoeg is, wanneer hij het huisje was gaan bekijken zag hij heneden twee niet te groote kamers, een opkamertje wat gebruikt wordt als slaapkamer en een keuken, verder is er heneden niets, boven is een groote zol der met een afgetimmerd kamertje,, daarbij is er een mooie tuin hij, zonder ten den bestuurder verwittigen. Er zijn zin- neloozen die ontsnappen, zeg ik u. Laat de honden los. 't Was dan eerst dat men de wanhoops kreten van Harper hoorde. Zijne kreten ver mengen zich met liet akelig gehuil van num mer 23. Men loopt 1111 in allerhaast naar het mid denpaviljoen. De sleutels, de sleutels, roept men, 't is mijnheer de bestuurder die daar binnen is. Hulp, hulp. Hij wurgt mij. Hy ver scheurt my. De deur van 110. 23 wordt eveneens inge beukt, en men haalt Harper uit de cel. In welke toestand, eilaas. Ily is nog slechts de schaduw van zichzelven. No. 23 heeft hem stuk voor stuk al de kleeren van het lijf gerukt, en op vele plaat sen zyn vleesch verwond. Zy ontsnappen, zy vluchten, de lafaards, riep hy op zjjne beurt, op jammerenden toon. Zij hebben my de sleutels ontnomen. Loopt hen achterna. Duizend frank belooning aan hem die ze levend of dood terugbrengt. Haastig, laat de handen los. stamelde hij nog, maar hy was gansch uitgeput en viel in de armen zijner ziekendienaars en van de verschrikte Virginie. Ditmaal hadden de dienaars begrepen wat er hun te doen stond. De drie tooverwoorden „duizend frank be looning" hadden hun als 't ware vleugels ge geven. Thug en Groc waren spoedig losgemaakt., Deze twee monsters waren door Ilarper goedi gekozen. Zij behoorden tot het ras der Deensche doghonden, die men in Amerika ge bruikt om op de Indianen en de negers jacht te maken. Zij hebben een buitengewoon fynen reuk en de ziekendienaars hitsten hen met de stem aan. Al spoedig hebben zy achteraan liet park het spoor der vluchtelingen gevonden. Een dof geblaf kondigt de menschenjagers dit goed nieuws aan. 't Is Tlnig die het eerst geblaft heeft. Groc geeft hem weldra het antwoord met een lang gerekt gehuil. En de twee doghonden, gevolgd door de zie kendienaars. komen het spoor behoudend, weldra voor de kleine poort aan, welke door Prijs der Advertentlën 20 cent per regel; minimum 1.50. Reclames 40 cent per regel. By contract flink rabat Advertentlën moeten Woensdag en Vrydag des morgens om uiteriyk 9 uur in ons bezit zyn. welke de huur zeker te hoog zou zijn. Hij meent dat met een huur van 225 voor dat huis dit goed betaald is. Ofdat er nu niet iets meer uit zou te halen zijn, men moet toch ook in aan merking nemen dat de verstandhouding tusschen liet Kerkbestuur en het Ge meentebestuur in goede banen moet blijven. Door den heer Ceelen is nooit meer dan 225 voor deze woning betaald en daar is ook geene zeer bijzondere rede 0111 deze huur te verhoogen, er is daar om ook alle reden toe om dit bedrag te handhaven, alhoewel men toch op moet leiten .0111 hierbij hel belang van de ge meente niet uit het oog te verliezen. De verstandhouding tusschen beide besturen mag toch ook wel behoorlijk goed gehouden worden. V. d. Broek meent dat andere huur ders er gaarne 300 voor zouden geven en dat toch ook goede huurders zijn en dit mag men toch ook wel in 't oog houden. De Voorzitter. Wij weten dit niet, wij staan hier vreemd tegenover, wij heb ben het gepubliceerd om gelegenheid tel geven met bezwaren te komen, ons is niemand bekend die meer wil ge ven. V. d. Broek. Ja maar het zijn geen gemeentenaren ilic het voor dien prijs wilden hebben. Alexis zorgvuldig gesloten was. zoodra hij en zyne gezellen den drempel overschreden hadden. Daar had men dus een gedwongen opont houd, maar liet was slechts van korten duur. By middel van haken deden de ziekendie naars het slot-springen en de mensclienjacht begon opnieuw, sneller en hardnekkiger dan te voren. I11 het bosch nemen de twee doghonden hunnen weg langs het verscli gemaakte spoor en de ziekendienaars kunnen de dieren steeds van op grooten afstand volgen. Van tyd tot tyd hoort men een gehuil of een langgerekte» kreet in de stilte van den nacht. De honden zyn op het spoor en zullen het niet verlaten vooraleer de vluchtelingen be reikt te hebben. -Een uur verloopt. De doghonden vervolgen nog immer hunne jacht. De ziekendienaars zyn hijgend zeer ver achter gebleven en blyven staan 0111 wat te rasten. Opeens hoort men in de diepte van het bosch verscheidene doffe slagen. Dat zyn revolverschoten. Er is dus een worsteling aan den gang. Laat ons loopen, roeiien de knechten. Zy docden de huiulen. E11 allen schieten tegelyk vooruit. De maan verlicht opeens het bosch. Een der knechten slaakt opeens een kreet van woede. Na een langen tyd langs den zoom van het bosch geloopen te hebben, struikelt liy over de levenlooze romp van Thug. De arme hond is op slag dood gebleven. Verder ligt Croc doodelyk gekwetst. Maar een andere bloedige iy'n wordt nog op den grond gezien. Een der vluchtelingen is door een hond vreeseiyk gebeten. Ja, maar welke vluchteling? VII. EENE ONVOORBEREIDE REDDING. Een brief voor 11, mynheer Tito. hotelhouder, van tópt „Groene Hert", het ruim en gunstig bekend hotel van Mnn- De Voorzitter. Maar al woonden zij huiten de gemeente, dan haddden zij dit toch kunnen zeggen, zij hadden dan dit bod kunnen doen. De Voorzitter weet niet wie het is, en dan moet men er ook niet te veel aandacht aan schenken, 300.Kende deze persoon het huis wel. v. d. Broek. Die kende het huis heel goed, en 't is ook een goede belasting betaler en daar zou de gemeente veel voordeel aan kunnen hebben. De Voorzitter: Ik zeg nog eens, wij weten het niet. v. d. Broek: Maar nu weet u het toch. De Voorzitter: Maar waarom heeft men zich dan niet verklaard, het is gek dat de gelegenheid er is geweest en dat men dan geen bod heeft gedaan. v. d. Broek: Ze zouden het misschien wet gedaan hebben, indien het huis niet reeds was bewoond. Van Herpt. Uit de notulen zult u nog kinmen zien dat aan Mhr» Ceelen ont slag van zijn huur was verleend, mits de gemeente er geen schade op zoude lijden. Nu heeft het Kerkbestuur in overleg met den heer Ceelen en het nieuwe hoofd het zoodanig weten te schikken dal het nieuwe hoofd het huis zou overnemen voor denzelfden prijs, daar uil die voorwaarde was af te lei den dat B. en W. hang waren niet meer hetzelfde bedrag te maken, dacht het Kerkbestuur dat de zaak zoo wol in orde zou zijn. Wethouder Verhoeven ontkent dal die vrees hij B. en W. bestond. De Voorzitter was daar ook niet hang voor en is daar nog niet hang voor, doch is persoonlijk van meening dat een huur van 225 zeer billijk is en vooral niet te laag, hij heeft het werke lijk nooit gedacht dat er iemand een poging zou doen 0111 het huis hooger te huren. Hij begrijpt dat de heeren er vreemd van opkeken dat het nieuwe hoofd er zoo introk, dat was hij hem persoonlijk ook zoo het geval en het is niet precies in den haak, maar het is redelijk te verklaren. De pastoor heeft liet geheel te goeder trouw aangezien voor een onderwijzerswoning en toen de heer Ceelen er uitging is de andere er in gegaan. Er is niet aan gedacht dat de huur aangevraagd moest worden, daar is geen kwade trouw in het spel. Wij hoorden niets en zijn toen eens op informatie uitgegaan; hetKerkbestuur liet niets van zich hooren en wat van- tes-la-Jolie, reikte een verzegelden brief aan een jongeling niet zwarte, schoon gekruldo haren, die voor liet hotel gezeten was en ach teloos een sigaret rookte. Hot was een ver waand mensch. Wie ten duivei mag mij hier schryven? Wie kan er weten dat ik mij te Mantes be vind? Er is geen middel om een minuut vry te zyn. Een schuldeiseher ongetwyfeld. Ah, liy kan wachtenik voel my geneigd deze brief,, die toch niets goeds bevatten kan, in liet vuur te werpen zonder hem te lezen, j En hy liegon met den brief te ver from me- len en er een hol van te maken. Door eene zeer natuurlyke nieuwsgierig- j beid aangedreven echter, zeide hy j Laat ons zien; ik waag er niets aan te I zien waarvan er kwestie is. Hy was al spoedig gerust gesteld, 't Was i een brief van een zekere Oarolie, die hem als tenor r>00 francs bood, 0111 met hem een j tournée te maken. Ha, ha, sapristi, 'k geloof dat ik komen zal; het zal zelfs niet lang duren. Een venster vani den voorgevel van het ..Hotel du Grand G'erf" werd geopend en het «enigszinsVerwilderd hoofd van eene j kleine en nog jonge vrouw verscheen in i het door de zon beschenen groen geschilderd I raam. j Blondliarig, met groote blauwe oogen, frissclie wangen, roode lippen en schoone witte tandeu, was Victorine Montville voorzeker geen schoonheid, maar men j kon haar niet zien voorbijgaan op straat, zonder zicli 0111 te keeren en te zeggen j Wat een schoon meisje. Goeden dag, beste Tito, riep de jonge vrouw zeer vriendelijk, j Hoe gaat het u. Zeer goed, antwoordde Tito op barschen toonz Hoe gy dat toch zegt. Hoe gtf my toch antwoord. Gy zijt niet erg vriendelyk. Wacht een oogenblik wy zullen samen eene wandeling langs de rivier maken. De" jongeling, die met zyn waren naam Titus Bastien heette, was te Nizza gebo ren en bezat een zeer schoone stem. Hy deugde voor een enkel ambacht en ver trok naar Parys om als artist zyn brood te verdienen. Titus Bastien werd Tito Bastini. zelf spreekt het nieuwe hoofd ook niet; in dit verband heb ik een kerkmeester en den pastoor bezocht en zooals ik zeg heeft de pastoor in deze volkomen te goeder trouw gehandeld; de pastoor heeft tegen het nieuwe hoofd gezegd: ziedaar uw woning, zonder er aan te denken dat de gemeente eigenares was en dat het aangevraagd moest worden; dit schriftuur is de heele geschiedenis. De heer de Man heeft de woning in orde bevonden, dat kan hem niemand kwalijk nemen; 't is niet in den haak, maar daar is goede trouw in hel spel, we zitten 1111 voor het feit. Wanneer ik II mijne meening moet zeggen, ik heb veel huizen in Heusden gezien en dan vind ik hier een huur van 225 redelijk. III Heusden is de huur 300. v. d. Broek. Ik zeg niet dat het niet redelijk is, maar de veldwachter ver woont hetzelfde geld. De Voorzitter. Daar heeft u gelijk in, maar wanneer men de woningen eii terreinen beziet dan weet u het niet. Van Herpt. Dan kan dat van den veldwachter nog wel heler zijn. v. d. Broek.Hel is vreemd dal wan neer men een goede woning heeft, er een aanvraagt. De Voorzitter. Een goede veldwach terswoning is nog niet goed voor een hoofd der school, dan zou er nog veel moeten gebeuren, maar ik zou er maar niet al te veel op afgeven, wat de ruimte hij het hoofd der school betreft. Ik zou niet weten waar hij met de kinderen moet blijven. Hij kan nog geen logé hergen; ik zou er niet langer meer over praten. Besloten werd het huis overeenkom stig voorstel B. en W. te verhuren. 5. Voorstel v. Burgemeester en Wet houders tol afgraving van den Bern- sehem dijk. De Voorzitter. Dit is een hoogst be langrijke kwestie, waarover reeds veel is gehoornd en 1111 weer gehoornd moet worden; wij hopen dat we 1111 tot een definitief resultaat zullen komen. De heer Lecnhouts heeft een bereke ning gemaakt van den grond die be schikbaar zal komen hij afgraving vol gens de gewone beslissing. Dit is een zeer uitvoerig rapport dat zeer gede tailleerd is uitgewerkt en waaruit blijkt dat de grond die afkomt, voldoende is 0111 het bosch in weiland 0111 te leggen. Er was ook gevraagd wat de kosten zouden zijn van dit werk, hieraan is De jonge tenor zeide Italiaan te zyn en zijn gemak van uitdrukking en zyne schoo ne stem deden hem in den beginne nogal veel byval oogsten. Maar toen waren slechte dagen geko-j men. Hy had deel gemaakt van eene troep die te La Plata in de slechtste omstandig heden ontbonden was. Sindsdien had Tito kennis gemaakt niet de diepste armoede en meermalen honger en dorst geleden. Nu gaf hij hier en daar met een of twee andere „artisten" van zyn gehalte, eenige concerlen en het was zoo dat hij voor het oogenblik zich te Mantes bevond met de schoone en bevallige Victorienne Montville, die eene zeer lieve en buigzame stem be zat en zelfs een eersten prys aan het con servatorium behaald had. Met een komiek, Onésime Lampiu. ge naamd, een kameraad van Tito, had)rlen zij een klein troepje gevormd, en zonder andere kosten dan die van het huren dei- zaal maakten zy zich gereed 0111 eene reeks concerten te geven die voorzeker een groo ten byval zonden hekomen. Onésime Lampiu, nummer drie van de kleine troep, was een goede jongen, doch had geen al te knap uiteriyk. Hij was een goed muzikant; hy bespeel de alle instrumenten, doch zonder groote ervarenheid. Dien avond zouden zy dus een concert geven, toen Tito plotseling mededeelde dat hy een andere verbinding had aangegaan. Nog dienzelfden middag vertrok liy naar Parys, zyn twee mede-artisten in den groot sten kommer achterlatend. Ha, de booswicht, mompelde Onésime, toen hy weg was, hy heeft zelfs zy» ver* teer in het hotel niet lxdnald. Met de omnibus kwamen nieuwe reizi gers van liet station. Het waren vooreerst eene jonge vrouw beeldschoon, gansch in liet zwart gekleed; heel eenvoudig, een toilet dat des te meer hare groote schoonheid deed uitschynen. Zy was vergezeld van een bejaarde vrouw, vrouw, eene Bretonsclie, met een rimpelig en gebruind gelaat, maar waarop eene be stendige uitdrukking van goedheid lag. (Wordt vervolgd).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 1