warenhnis -'tuingrond T. W. E. M. TILBURG. 1 U.K. Dienstboden Tentoonstelling. MEISJES Kinderwagen, INBOEDEL Penrwaardcr Gerris Belangrijk Erfhuis J. ELEKAN Autorennen door de Lucht!! H. B. S. (Kampioen van Nederland) ZUIDELIJK ELFTAL. is gen mb raaogever. Drukwerken Bezoekt de STANDS 1 I. C. Mortier Muziek-InslrumenteD J L Dames- en Heerenkleeding Cora. P. van Zeist P. Notaris Jansen gevraagd, Gevraagd Vier nette Notaris Jansen Abonnements kaarten Kunstrijden op den Motor!! Entréeprijzen{°?eenRJngbune ïl KARNCMCLKZCCPI merk MELKMEISJE Ni Heuvelstraat 7, Bestelt Uw bl| de Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tieten. naar maat is Gekookte Ham f 1,350,- Billijk te koop f 18,500,- Pakhuis en Looierij publiek v er koop en te Kaatsheuvel. Notaris VAN HAM publiek ver koop en Op 15 en 16 Augustus om 4 uur Zaterdag 22 Aug. (Openingsdag) 4 uur Gouden-, Zilveren- en Juweelen Sieraden en Gebruiksartikelen HET ADRES ADR. APPELS, i -2 fi k voldaan en een globale begrooting a gemaakt. Voor het werk en de berekening der {raving was een kleine toelage uil rokken, die welverdiend is, gezien geen er voor gedaan is. Doch ter ce.Mhr. Leenhouts becijfert dat de nen krijgen. De Wilt. Hel moet toch zeker ineens besteed worden. Couwenberg. En hel zal wel minder als 45 ets. gebeuren. J. v. Bokhoven. De menschen die on der mijnheer Leenhouts te Hedikhuizen sten van het werk, alles inbegrepen I werken, zeggen dal er wel veel af zal berekend naar een eenheidsprijs van |gaan. Do Wilt. Als het eenmaal land is, is het veel mooier. Voorzitter. Ik meen, dal 't voldoende toegelicht is. Als er niemand bezwaar tegen heeft, zullen wij ^aannemen, dat het voorstel goedgekeurd is en dat hel niet meer dan 4500.mag kosten en kan men dan B. en W. machtiging ge ven om het uit te voeren, altijd mits jven, doch daar is het voorstel nu |wjj toezegging krijgen om het in de win- t op gebaseerd. De kosten worden |terdagen uit te voeren. Dienovereenkomstig wordt met al- gemeene stemmen besloten. 6. Wijziging gemeente-begroot ing 1925. Deze betreffen aan premiën voor pen sioen van den veearts over enkele jaren 4.62'/s. Voor zegelkosten ƒ157 van de con- ct. per M3. te verwerken grond zullen dragen 4320,rond berekend 500.Indertijd heeft men Van Bom- 1 uit Hedikhuizen een opneming en doen van het kleine boschje en kwam lot een hoogere eenheidsprijs 05 ets. en een kosten van 1300. ij hebben nu later gehoord dat de sten wel heneden de 45 ets. zullen aamd op 4500. Hoe is nu de bere- tiing van de opbrengst en van deze wij bij omwerking zullen maken, ij hebben de laatste vier jaren n dit boschje gemaakt, met trek van het onderhoud heeft t per jaar opgeleverd 97,77 gulden, te Waalwijk, bericht, dat het groot 37,10 are van den Heer E. KEIJER, is ingezet op De serre is lang 100 meter en breed 18 meter. Toeslag heeft plaats Maan* dag 17 Aug. 1925. 's avonds 8 uur in Hotel GERR1S te Waal wijk. 35149 rond 100. Dit is gunstig genomen. verband met de slechte conditie van |verSie-geldleening. Dan hebben we het boscli zou dit opnieuw omgelegd >eten worden en de kosten hiervan iden ƒ800 per H.A. bedragen, het is m 2 H.A. groot, dus dat wordt ruim 600 Dit is kapitaalverlies. Van Herpt. Ja, maar het kon dan toch k weer meer opbrengen. )e Voorzitter en enkele leden ontken- i dil. £r is gedacht om van het bosch wei- id te maken, omdat daar veel behoef- aan is in deze streek en wij werkelijk n dat hier meer weiland noodig is. opbrengst wordt dan geraamd op Ï5 per bont, wat zeker niet te hoog is, is 15 hont groot, dus dat wordt ƒ375 r jaar en dan hebben we nergens er mee te maken. Wethouder Verhoeven. Daar is dan es mee gedaan. 3e Voorzitter. Wat het geld voor dit rk betreft, op het grootboek Natio- le Schuld staan 7000.tegen een lie van 2*/a Deze staan genoteerd 62 en een fractie, wat een bejlrag i worden bij. 't van de handdoen van 357.— )eze zouden dan noodig zijn voor het iken van het werk. )ie 7000.van het grootboek bren- n aan rente op 175,die missen 1 dan, hiertegenover staat een zuivere brengst van 375.dil geeft ons in ns een zuivere winst van 200. dijk zelf zou er ook heter van kunnen irden, maar om ook dit te demon eeren, daar hebben wij ons niet aan vaagd. Wij zouden zoodoende 200 nnen profiteeren. Herpt meent dat de zuivere winst lar 100.is, daar het thans ook 00.per jaar opbrengt. Van Bokhoven, Wethouder. En dan jgen we al gauw die 1600.on sten. )e Wilt. Volgens die berekening zou t boschje nogal veel opbrengen. d. Broek. Die raming van 25. logal hoog. )e Wilt en van Hérpt vinden dat ook. d. Broek. Daarbij is de grond aan dijk van slechte kwaliteit en het is is niets waard. 3e Wilt. De eerste jaren, wat zal het u zijn, dan zal het wel de helft van 15.opbrengen, op den duur kan n er wel mee winnen. Weth. van Bokhoven. Wij hebben on- vergelijking genomen met 't Herpt- ke Veld. Couwenberg. Als het goed teelland is, het meer opbrengen. Verhoeven. Daar staat nu geen water de greppen. 3e Wilt. In de maand Mei bij 'n vloed at het water altijd bovenaan. Van Herpt. Er staat altijd water. 3e Wilt zegt dat er veel grond in de oten zal gaan. Verhoeven. Wij weten precies hoe- ïl dal het hooger wordt, er komt 25 im meer op. 3e Wilt. Op den duur zult ge er mee nnen, maar de eerste jaren niet. d. Broek. Ik heb altijd gezegd, dal t een gewaagde onderneming is. [)e leden de Wilt en van Herpt bea- •n dit. v\ d. Broek. Als wij er geld voor op >esten nemen, was er niet aan te be- ïnen. Voorzitter. En dan een aflossing op ïgen termijn, dat gaat ook niet, voor ileggen mogen we die 1600.niet n het grootboek afnemen. 1. v. Bokhoven. Nu is de onderhouds- •t verschrikkelijk. v\ d. Broek. Nu verdienen we er toch g 100.mee. I. v. Bokhoven. Als het kwade grond is het niet lekker, maar de kwaliteit er goed. Couwenberg. Het is beste klei en het is van het perceel naast Heusden vre- i de beesten best. Voorzitter. Er is altijd nog eene moei- dieid. Ged. Staten hebben gezegd, dat t niet gebeuren mag tusschen 1 No- nb. en Maart. We hebben alle moeite laan om het toch de gemeente te la- i doen, laat ons hiervan uitgaan om probeeren om het dan gedaan ie kun- I voorrecht gehad bij het festival de deel- nemende vereenigingen te kunnen ont vangen ten raadhuize, welke receptie- kosten ruim 53.bedroegen. Kunnen de heeren zich hiermede ver- |eenigen. Goedgekeurd. Van de rondvraag wordt geen ge- bruik gemaakt. De vergadering wordt hierna ge- I sloten. ADVERTENTIëN. VERLOOFD: Christina jCruijssen en Theo Bakker. Waalwijk, Amsterdam Aug. 1925. 35156 ook Zusters of Vriendinnen, bij Brabantsche familie, f250,— huur en de jongere f 200,— huur, goed tehuis, geen kinderen. 35158 Schrijven aan L. VAN WOENSEL, Schoolstraat 19, den Haag. (boven 16 Jaar) voor den verkoop der Catalogi der Tentoonstelling. Zich aan te melden aan 't Bureau van dit Blad. 35159 een prachtige zoo goed als nieuw. 35147 AdresWEGMAN, woning Station Capelle Nieuwevaart. te Waalwijk, bericht, dat het pand van de fa milie VAN DER HEIJDEN- Wakkers. groot 30.33 are is ingezet op zijn gedeeltelijk verhuurd voor I 262.— per jaar tot 1 Juli 1926 Het huis met terrein is terstond te aanvaarden. Toeslag heeft plaats Maan dag 17 Aug 1925. 's avonds 7 uur in Hotel GERRIS te Waal wijk-35148 Int, Tentoonstelling voor de Schoen- en Lederindu strie, Waalwijk 1925. voor den geheelen duur der ten toonstelling f 4,— vanaf heden aan 't Bureau verkrijgbaar. (Tip top vereischt.) 35072 te WAALWIJK, zal Dinsdag 18 Augustus 'snam. 3 uur ten verzoeke en woonhuize van den Heer ALPH. VAN HOOF te Besoijen. Grootestraat, wegens vertrek a contant 35159 EEN NETTEN w. o. 2 linnenkasten, waarbij mooie mahoniehouten, 12 mah. stoelen, dito ovale tafel, 6 stoelen met groen pluche, groen geëm. vulkachel, regulateur, pendule, schilderijen, spiegels etc., bene vens een in beste staat zijnde piano, als nieuw gazon-maaima- chine en wat meer zal voorkomen. Bezichtiging ten dage der ver- kooping van 's-nam. één uur tot den aanvang der verkooping. te Kaatsheuvel, zal ten verzoeke en ten huize van de kinderen van wijlen den Heer en Mevr. SWAGEMAKERS de Schamps aan de Hoofdstraat te Kaatsheuvel, op Dinsdag, 18 Augustus 1925, des voorm. 10 uur h contant Zwart Salon Ameublement be staande uit: groote uittrektafel, canapé, 2 fauteuils, 6 stoelen, dressoir, open haard, schilderijen, spiegels, Pendules met coupes, Mahonie eetkamer ameublement met groote uittrektafel, stoelen, fauteuils, groote spiegel, Pendu les met coupes, schilderijen, ma honiehouten fantasie tafel, kachel, lampen, piano, vuurscherm, Louis XVI cabinet, uittrektafels, stoelen, schilderijen, kachels, theetafels, slaapkamer ameublementen, ver schillende bedden en matrassen, ledikanten, groote linnenkasten, secretaires, karpetten, leuning stoelen, beelden, wollen en andere dekens, keukeninstallatie, keuken kachel, gasstel, keukentafel, glas werk. Verderantiek porcelein, aarde werk, loopers, theeservies (wedg wood zwart) likeurkeldertje, speeltafeltje, antieke schilderijen, bronzen penduletje, Mangel, put- terskooi, ganglantaarn, brandkast, waschinstallatie, tobben, ladders, trappen enz. enz. en wat verder te koop zal worden aangeboden. Kijkdag Maandag 17 Aug. 1925 v.m. van 9—12 en 'snam. van 2—5 uur. 35139 KANTOOR VAN RECHTSKUNDIG ADVISEUR Hatinstbaat 5 {nabij 't Station '■-Hbbtoqbnbosch. Adviezen en bestand met be trekking tot processen, straf zaken, faillissementen, nalaten schappen, boedelscheiding, voog- dfl, curateele, echtscheiding, ar beidscontract enz. Behandeling van alle voorko mende Reohtszaken, zoowel bfj Rechtbank als bij Kantongerecht, innen ran Schuldvorderingen regeling zaken van debiteuren met hunne schuldeischers, maken van oontroeten, requesten enz. Degelijke en prompte afwerking. Billijke conditiën. ZONDAGS NA 1 UUR KANTOOR GESLOTEN. Sensationeel I 35145 ZIE RECLAMEPLATEN. Internationale Tentoonstelling voor de Schoen en Lederindustrie, Waalwijk 1925. op het Sportterrein tegen Overdekte Tribune f 2.50 2e Rang f 0.60 UIT EfN BRIEF imSCHIVENiNGEM tudf- use/*4/ 'Triade 'TrUfW ZEEPFABRIEK "HET KLAVERBLAD" HAARLEM Wijkt daarom daar eens van af en gaat eens bij het inkoopen van naar 35113 en U zult ondervinden, dat U steeds te duur betaald heeft Wij hebben ireuzen voorraad en boven alles LAGE prijzen. Telefoon 709, Vraagt keuze-zending en prijsopgaal en w A a l w 1J K Ijzerwaren. Schoenfournituren. Agent LIPS Brandkasten- fabrieK. 35151 op onderstaand laddertje vindt men >n Groote keuze. ■6» o» •aï B O S Billijke prijzen. Gramaphoons. Pathéfoons Harmonica's. Mond-Orgels. Cithers. Mandoline's. Violen. Occarino's Fluiten. Gramaphoon en Citherplaten Snaren. rc rn oX m w H er r 3 S 5 3 VOOR 34203 WAALWIJK bij de Markt. Dagelijks verkrijgbaar Haas, Bief, Oesters, Vinken, Carbonade, Rib, Lappen, Schijfrollade, Fricandau, Saucijsjes, Worst, Gehakt, Lever, Nieren, Reuzel, Enz. enz. De grootste zindelijkheid wordt bij 't bereiden in acht genomen. STEEDS IN VOORRAAD. Beleefd aanbevelend, Grootestraat 225, - WAALWIJK. Tusschen Markt en Mr. v.Coothstr. Telefoon 56. Vcsche Varkenszult 30 cf. per pond. 34739 Opticien31822 25 Vuchterstraat 25, a-HERTOGENBOSCH. Telefoon Intercommunaal 176, Fabriek tan kunstledematen, Breuk- dn Buikbanden, Rxchthouders, Plattoetzolbn etc Spreehdag alle Dinsdagen. Groote VaelkaMtriji Vraagt Uwen winkelier bij onze groote stukken Kar- nemelkzeep een Albunvplaatje. Vogel- en Bloemen- albums, ter verzameling ciezer plaatjes, zijn bij eiken winkelier of aan onze faibriek verkrijgbaar éo cents. Voge!- en Bloemenplaatj-ps kunnen voor elkaar geruild worden. Antoon Ghijben, Tilburg. w X'c S Z-a B ca Jr O c 5 «fi O. W. QJ v :=r Cd O km O w Ow 3 Bi n 9 CQ Bi te 3 SCfQ (V ft 0 c 3 N 9 O- fi' «pp =r 9 BI Tj o> 2. or 3 3 ro 3 3 fü bid. —t 9 5T 0 N 3 ca

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 2