WITTE BIOSCOOP VIER VOORSTELLINGEN. Zaterdag 15 en Zondag 16 Augustus Heerenartikelen SPORTARTIKELEN. ALLE KRUIDEN CompoÉnHap Eersla Klasse van de lied. dank te Waalwijk, jtebt K onze étalages reeds bezichtigd? U vindt er zeker iets voor tt geschikt. Corn. P. tan Zeist, Fa. Wed Joh Verhuist Zonen, Internationale Tentoonstelling voor de Schoen- en Lederindustrie 22-31 AUGUSTUS 1925. Foto-Atelier A. Oudkerk lel adres vnor ledeslrieele opnamen. De kinderen HOEDEN PETTEN Corn. P- tail Zeist nijpianken, tanzblokken. choenrekken Pa Stralende Zon", WAALWIJ K. telkens om 6 en 8'|2 uur. Voor beide dagen een bijzonder prachtig programma. Hoofdnummer Niemand verzuime dit boeiende filmwerk te komen zien. Explicatie: de Heer H. VAN ENGELEN. Wordt verwacht99 Gedurende de Tentoonstelling te Waalwijk Zaterdag en Zondag GEEN Voorstellingen. GEDURENDE DE TENTOONSTELLING Smokinghemden. Strikjes. Dassen, Hoogehoe- den, Handschoenen, Parapluies, Enz. Enz. In de zijn voorradig voor den inmaak van Augurken, Uitjes, enz Machinefabriek WAALWIJK Telefoon No. 134. Muziekhandel S. SPIER0 tlc&uQQQ groeien als kool fl. Bonis, Besoijen. ff Fa. Orie»Dumoulin. Waalwijk. IF Kindermeel Prachtig gespeeld filmwerk In 8 acten. 35099 Ook ons bilprogramma is deze week wederom uitstekend verzorgd. Maak gebruik van den voorverkoop van kaarten bij Fa. WED TH. PULLES, Sigarenmagazijn. zullen een groote attractie worden Dit wordt een Tentoonstelling op zich zelf, daar men de mode kan zien van de DAMESHOEDEN van Nederland, Engeland, Duitschland, Frankrijk en Italië. Op het gebied van 35161 voor de Tentoonstellingbezoekers hebben wij APARTE ARTIKELEN als: ON PARLE FRANCAIS. ENGLISH SPOKEN. - MAN SPRICHT DEUTSCH. 35073 Beleefd aanbevelend, Telefoon 123. Depot .NUTRICIA". KANTOORUREN VAN 9—12 UUR. DES ZATERDAGS VAN 9-11 UUR 4196 WAALWIJK bij de Markt. 34204 WAALWIJK. 11*00 Interc. Telefoon No. 41. Complete Drijfwerken. Condenseurs. Walk vaten. ZATERDAG 22 AUGUSTUS. 12,30 uur: Officiëele Opening. Middag-Concert van 35 uur. Avondconcert 811 uur Kon. Muziekcorps Goulmy Baar, 's-Bosch. 4 uur: GROOTE VOETBALWEDSTRIJD. H. B. S. kampioen van NederlandZuidelijk Elftal. ZONDAG 23 AUGUSTUS. 2 uur: GROOT FESTIVAL VAN ZANG- EN MUZIEK GEZELSCHAPPEN, ter gelegenheid van het 65 jarig bestaan van „Oefening en Vermaak". MAANDAG 24 AUGUSTUS. FEESTVERGADERING Jubileerende Bond van Schoenfabrikanten. Middag-Concert 35 uur. Harmonie St. Crispijn. Avond-Concert 811. Kon. Erk. Harm. Apollo van Kaatsheuvel. DINSDAG 25 AUGUSTUS. 2 uur: CONCOURS d'élégance en behendigheidswedstrijd voor AUTOMOBIELEN. Behendigheidswedstrijd voor MOTOREN. Muziek Harmonie St. Crispijn. Avond-Concert 8—11 Tilburgsche Kapelle, Tilburg. WOENSDAG 26 AUGUSTUS. 2 uur: KORTE BAAN-DRAVERIJ (Handicap) voor alle in Nederland geregistreerde paarden aange spannen, (Maximum Afstand 3UÜ Meter). (Geheel nieuw voor deze Provincie). Muziek Harmonie St. Crispijn. Avondconcert 811 uur. Kon. Erk. Harmonie „Concordia", Loon op Zand. DONDERDAG 27 AUGUSTUS. 8 uur: PA ARDENKEURINGEN voor M. C. en de Prov. Reg.-Commissie. 12 uur: Verrichtingsproef 15 K. M. (Waalwijk-Labbegat- Hoogevaart-Sprang - Antoniusstraat - Tentoon- stellings-terrein). 2 uur: GROOT CONCOURS HIPPIQUE. Landbouw-, Luxe-, Tuig-, Rij-, Jacht-, en Spring paarden. (Wisselbeker wordt verreden in het Spring-concours) Muziek Harmonie St. Crispijn. Avondconcert Kon. Harm. „Euphonia" Kaastheuvel. VRIJDAG 28 AUGUSTUS. Vergadering van den Bond v Ned. Lederhandelaren. Middagconcert 35 en Avondconcert van 811, Kon. Muziekcorps Goulmy Baar, 's Bosch. 7 uur: OPSTIJGING OP 't SPORTTERREIN LUCHTBAL LON W. Pottum, Rotterdam, bekend luchtreiziger. ZATERDAG 29 AUGUSTUS. 2 uur: Vervolg FESTIVAL voor Muziek- en Zanggezel schappen. 2 uur: Groote TURNFEESTEN. ZONDAG 30 AUGUSTUS. 1 .uur: Slot FESTIVAL Muziek- en Zanggezelschappen. Na afloop verloting en uitreiking der prijzen. 2 uur: Vervolg TURNFEESTEN. MAANDAG 31 AUGUSTUS. Middagconcert 3—5 uur Hagpionie St. Crispijn. Avondconcert Sofia's Vereeniging, Loon-op-Zand. In de pauze GROOT VUURWERK op het Sport terrein. Ie klas Cabaret, Bals Champètre. Uitgelezen Kermesse d'Eté annex Tentoonstel lingsterrein (kermis gratis toegankelijk). Uitstekend ingericht AUTO-EN RIJWIELPARK, deskundig geëxploiteerd door de Firma Volbeda en Siro. Entrée f 0.75. Na 6 uur f 0.50. Abonnementskaarten f 4. Fa. TH. VAN DELFT 35155 Hoofdvertegenwoordiger voor 's-Bosch en Omstreken van 35160 HIS MASTER'S VOICE COLUMBIA PLATEN. Kerkstraat 19, •s-BOSCH. die beneden het jaar sterven, gaan in den regel dood aan ingewandsstoornissen. Babies met Molenaar's Kindermeel gevoed lijden bijna nooit aan de ingewanden doch Vraag attesten-brochure aan P. MOLENAAR Co., Westzaan 30 35153 33600 Alleen bij TH. LÖ WEN TH AL. Grootestraat 216. W A A L W IJ K. 34201 EN DE NIEUWSTE MODELLEN. WAALWIJK bij de Markt TIMMERMAN. Door ons keurig, vlug en GOED KOOP werk breidt zich onze Cliëntèle steeds uit, TILBURG. 34622 HET REDDENDE LICHT". de Etalages van Louis van Adelberg. Drogisterij „De Gaper" .Hu Master Voice" - Dapata Th. v. 4. Saadcn. «raatast*. Kaatahauval: Firma Pt. Strarara. Hdat.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 3