T FELZIL V ER GERROWÉ, Zilverfabriek, ZEIST. VHM LEEUWtN-FRIJDR WRflLWlJK. In Overhemden. Dassen, Zelinders, Corn. P. van Zeist, P. li O E SEN. JiE COIN WAALWIJK. Mr. ra Mrctraat 16. MEUBELMAGAZIJNEN 't „W o o n h u i s", Voor Fijn gebak, Koekjes, Chocolaad ol Bonbons bovenstaand adres. Gevonden. C. Klerks Pfaff-Naaimachinefabriek, H. 1. d. Damn. Stationstraat 63. REISKOFFERS, R. v. Mil-Bohnen. Alle Bankzaken. Het is in Uw belang De Rooij-Bourgonjen, DAMES EXTRA AANBIEDING 's-Bosch. gaaffl&nflaBnraBBgHBHBaHigfflBBHi 'sHERTOQENBOSCH Telefoon 52 denke men aan In RIJWIELEN In Kinderwagens Meest bezochte en bekendste adres der Zuidelijke Provinciën. Bekend om onze groote sorteering prima afwerking en 30206 DE LAAGSTE PRIJZEN Attentie Meubeimagazijnen ,,'T WO ON HU 15" 'sHERTOQENBOSCH. Te.ef Per S.S. „THOR" naar en van DORDRECIIT-ROTTERDAM WAALWIJK Waalwijk, ONTVANGEN eene groote zending In alle maten en modellen. W. TIMMERMANS ZONEN Winkeliers van Waalwijk en Omstreken „SPAAR HUIS" VAN DE FABRIEKEN ALPACCA- EN GERO-ZILVER, 10 jaar schriftelijke garantie. ORIGINEELE HOLLANDSCHE MODELLEN IN ETUI. JUBILEUM CASSETTE No. 2. Inhoud Gero-Zilver JUBILEUM Inhoud CASSETTE No. 3. Gero Alpacca. Prijs in Model Bevattende No. 20. 12 Tafellepels f 30.- 12 Tafelvorken f 30.- 12 Dessertlepels f 27.- 12 Dessertvorken f 27.— 1 Soeplepel f 12.- 2 Sauslepels f 12.- 2 Groentelepels f 13 1 Aardappellepel f 6.50 Totaal 54 stuks f 157750 (De bijbehoorende cassette ter waarde van f 30.— gratis) Prijs in Model Bevattende No. 20. 12 Tafellepels f 10 80 12 Tafel vorken f 10.80 12 Dessertlepels f 9.60 12 Dessertvorken f 9.60 1 Soeplepel f 4.75 2 Sauslepels f 5.- 2 Groentelepels f 5.- 1 Aardappellepel f 2.50 1 Vleeschdienvork f 2.75 12 Theelepels f 3.30 1 Theeschepje f 0.55 1 Suikerschepje f 0.55 2 Vleescnvorkjes f 150 1 Botermesje f 0 90 1 Kaasmesje f 0.90 2 Jamlepels f 1.50 Totaal 75 stuks f 70.- (De bijbehoorende cassette ter waarde Alleen verkrijgbaar bij ENZ., ENZ. 34202 VINDT U BIJ ONS STEEDS IETS APARTS. Prima Overhemden met boord f 2,50. WAALWIJK bij de Markt. Zadelmakerij. Kofferfabriek. BINTHAMERSTRAAT 6! Paardentuigen. Paardendekken. Voermansbellen. Reiskoffers* Reismanden. Handtasschen. Motorbrillen en Kappen. Koffers voor Kostscholeq en Dienstboden. Speciaal-Schoenvoerlngs, Garen, Band, Sajet en Gros. 34938 STEEDS VOORRADIG: Gebleekte en Ongebleekte ^Dubbeldraads Witte en Zwarte <3eans, Gekleurde en Zwarte 2)rils, flanel, Bever, Molton (voor tusschenvoering) Gekleurde en Zwarte foppeline en Satinet. Ëngelsche Stof (voor pantoffels). Rozetten, Strikken, pompons Veel ongeregelde Partijen beneden fabrieksprijzen VUCHTERSTRAAT 46 en 48 GROOTESTRAAT. Oudste adres voor 35063 Breukbanden. Buikbanden enz, Hoogste onderscheidingen Tentoonstelling Luik 1923. 34848 Lid der Jury Parijs 1925. 's Bosch 1924 Wanneer u een VERTROUWD en VOORDEELIG ADRES zoekt vindt u dit bij ondergeteekende. lever ik u alles wat er op dit gebied in den handel is, van het fijnste fabrikaat tot de meest eenvoudige uitvoering. vertegenwoordig ik een eerste klas fabriek, die aan zeer billijke prijzen levert. Prijscourant wordt op aanvrage gaarne verstrekt. Inruilen van Rijwielen ook bij aankoop van Kinderwagens. Af te geven vele tweedehands als nieuw uitziende 34510 RIJWIELEN aan voordeelfge prijzen Geregeld zeer grooten voorraad in Salon-, Huis- en Slaapkamer-Ameublementen. Stoelen, Fauteuils, Bedden, Matrassen. - piegels, Schilderijen, Geschilderde Meubelen enz Bij ons gekochte Meubelen worden door ons per eigen Vracht auto thuis bezorgd, zonder prijsverhooging. ENGROS. Firma Q Vennix Hendriks. ENDETAIL VUCHTERSTRAAT 46 en 48 Uitbreiding dienst Geertruidenberg-Rotterdam. GROOTESTRAAT 45' D R U N E N. Rijwielen, Kinderwagens, alle onderdeelen. Vertrek van Maan dag. Dins dag. Woens dag. Donder dag. Vrijdag. Zater dag. Waalwijk vm. 3.— nm. 2 vm. 3 vm. 6. vm. 6.— nm. 2.— vm 6.— vm. 6.— nm. 2.— Rotterdam vm. 7.— nm 12.- nm. 1.— nm. 1.— vm. 7.— nm. 2.— nm. 12.-- vm. 7.— nm. 12.-- Geertruidenberg vm. 4.— nm. 3.30 vm, 4.— nm. 3.30 nm. 3.30 vm. 7.— nm. 3.30 vm. 7.— nm. 3.30 vm. 7.— nm. 3.30 Rotterdam vm. 7.— nm. 1.— vm. 7.— nm, 1.— vm. 7.— vm. 7.— nm. 3. vm. 7.— nm. 1.— vm. 7. nm. 1.— Ba m&Èt Heeft U zich een NAAIMACHINE aangeschaft, vervaardigd in de dan heeft U HET BESTE wat er te krijgen is op gebied van Naaimachines. TELEFOON IN T E R C 124. 34801 34623 XA8BLEB8 EN COMMISSIONNAIRS ÏN EFFECTEN WAALWIJK, KANTOORUREN 20413 VAN 9 TOT 4 UUR. ZATERDAGS VAN 9 TOT 12 UUR Wegens uitbreiding der Safe-inrichting zijn weer loketten verkrijgbaar. om uwe inkoopen van Sigaren, Sigaretten, Tabak, Koffie en Thee te doen bij 33302 GROSSIER, WAALWIJK. VRAAGT MONSTER, PRljS EN CONDITIËN. Passagierstarief ie Klasse 75 ct. 2e Klasse 50 et. Woensdag van GEERTRUIDENBERG naar s Bosch 3.80 v.m. Woensdag van 's-BOSCH naar Geertruidenberg 12.n.in. De Motorboot „THOR I" liaalt goederen af van de pakhuizen te Rotterdam, en brengt deze aan den loswal in de haven te Waalwijk. Agenten: Waahoijk-Besoijen: G. MILLENAAR, Grootestr. A287. (Telefoon No. 111). DordrechtH. BLOMMERS, Palingstraat 18. Rotterdam: (Telef. No. 289), Oosterkade en Oude Hoofdplein. ReederijARIE SMIT SS. Thor, Slikkerveer, Telefoon No 201 met 4°/o samengestelde rente, garantie, plas winstaandeelea. 10—15 of 20 jarige kassen. HET RISICO VAN; DE GELD. BELEGGING NIET VOOR REKENING VAN DE - SPAARDERS. HOOGSTE U1TKEERING: Jaarkas 1913—1923 1726.27. 1914 -1924 1 678.02. 1915-1925 1778.38, Per aandeel van fsOO.-- bij storting van f sO.-~- per jaar. 34196 Zendt in den Schoonmaak uwe GORDIJNEN, DEKENS enz. ter behandeling naar de 34312 Oudste TiLBURG. - f 1 w,"Hl uu,im 1UUJ en meest moderne inrichting. Telefoon No. 146 I Mrische Luie Bakkerij Goutière. 22 NAHMASCH INI3N - FABRIK G. M. PFAFF KAISERSLAUTERN N.V. VERZEKERING-MAATSCHAPPIJ HAARLEM. Goedgek. bfl Kon. Besluit van 27 Nov. 1912. COMMISSARISSEN: J. H. VAN DEN WALL BAKE, to Heem stede "Voorzitter. J. R. VAN OSSELEN, Directeur der Hol- landsche Sckeepsverband-Maatschapptf te Amsterdam. P. I.. FESCHOTTE te Amsterdam, Secretaris. CHR. VAN AMSTEL, Architect en Expert., xYrasterdani. Mr. J. L. NIERSTRASZ R.Hzu., Directeur der Levens-Verzekerliig-My, „De Hoop", te 's-Gravenhago. Mr. CH. M. J. WITLOX, Advocaat-Procureur en Candidaat-Notarls te 'srHertogenbosch E. K. J. BERTLING te Santpoort, Directeur van het Bijkantoor „Haarlem" van „Noord-Hollandsch Landbouw-Crediet". DIRECTIE: O. E. HOORENS VAN HBIJNINGEN.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 4