DE ECHO VON HET ZUIDEN De Pers en ome Tentoonstelling 5 n X Vacantie Ut ff:; ff ff 11 9 ff ifff! ff to ff': Hl s mf Ipi No. 64 Vrijdag 14 Aug. 1925. TWEEDE BLAD. Dinsdag had de ontvangst plaats van de Nederlandsche Dagblad-, Pro vinciale- en Vakpers. Aan het station werden de vertegen woordigers der Nederlandsche bladen, ruim een dertigtal, door leden van het Comité Pers en Reclame ver welkomd en per auto naar het terrein gebracht, alwaar in de Cabaret zaal, die reeds geheel gereed was ge komen en er bijzonder smaakvol uit zag, de kennismaking plaats had. Nadat de koffie was geserveerd nam de heer Jan Tielen, Voorzitter van het Comité Pers en Reclame, het woord en sprak WelEerw. Heer, M. H. Het is mij als voorzitter van het Comité Pers Reclame der Intern. Tentoonstelling voor de Schoen- en Lederindustrie Waalwijk 1925, een bizonder voorrecht U heeren vertegen woordigers der Ned. Pers, namens het Tentoonstellingsbestuur een hartelijk welkom te mogen toeroepen op het terrein onzer Tentoonstelling. Ik zal U niet behoeven te zeggen, dat mijn Comité en niet minder het Dagelijksch Bestuur, dat hier volledig tegenwoordig is, Uwe komst hierheen ten zeerste op prijs stellen. Wij toch zijn daardoor in de gelegenheid U door eigen aan schouwing te laten zien, wat de ten toonstelling moet en zal worden, U te overtuigen dat deze tentoonstelling ten doel heeft de bevordering van de Nederlandsche Schoen- en Leder industrie. Wij meenen dat de opzet van dien aard is, dat deze Vaktentoonstelling om tal van redenen er eene is, die de belangstelling verdient van de vak- menschen op de eerste plaats, maar niet minder van het Nederlandsche publiek, omdat daardoor duidelijk wordt gedemonstreerd, wat deze in dustries nog te weinig gekend en ge- waardeerd in den lande, beteekenen in de rij onzer nationale nijverheid. Waar wij bij ondervinding kennen de groote waarde eener vaktentoon- steiling en verschillende heeren zul len zich nog met mij herinneren het groote succes der Eerste Vaktentoon stelling te Waalwijk in 1903, hebben wij niet geaarzeld om bij gelegenheid van 't 25 jarig bestaan van den Bond De heer Welter, Minister van Koloniën in het nieuwe Ministerie. van Schoenfabrikanten, de handen op nieuw aan den ploeg te slaan en deze tweede grootsch opgezette tentoon stelling in 't hartje van de Schoen- en Lederindustrie te organiseeren. Of wij daarin, zoover dat thans reeds te beoordeelen valt, zijn geslaagd, laat ik gaarne, na onzen rondgang aan 't oordeel der heeren over, maar toch durf ik nu reeds het vertrouwen uiten, dat Uwe belangstelling voor deze onderneming zal worden opge wekt, welke U dan wel door Uwe geachte 'persorganen zult willen uit dragen over 't publiek van Nederland. Met dezen wensch heet ik U hartelijk welkom, spreek de hoop uit, dat Uw verblijf onder ons voor U aangenaam moge zijn en stel U voor den rondgang door de gebouwen en over de terreinen aan te vangen." Direct daarop werd groepsgewijze een rondwandeling gemaakt door de gebouwen en over de terreinen. Begrijpelijkerwijze werd het eerst een bezoek gebracht aan de pers kamer, die voor, aan den linkervleugel van de cabaretzaal is gelegen en ge legenheid geeft tot rustig werken. Gezellige stoffeering en meubileering, door de firma Vroom Dreesmann te 's-Hertogenbosch, maken het verblijf aldaar aangenaam en zal den zwaren arbeid der journalisten zeker veraangenamen en vergemakkelijken, terwijl drie telefooncellen de verslag gevers gelegenheid geven zich met hun redactiebureaux in verbinding te stellen. Vandaar brachten wij het eerst een bezoek aan de groote hal B. Vanzelfsprekend is het, dat wij bij onze beschrijving meermalen feiten zullen vermelden die we reeds eerder hebben gegeven, maar wij willen thans een volledig overzicht geven opdat voor heden en nog meer voor de toekomst bewaard blijve een duidelijk draadindustrie groote bedrijven heeft, mede hier op de tentoonstelling komen kijken naar deze machine. Ook de firma Vincent Hoffmans Zonen uit onze gemeente was reeds druk doende met haar reuzenstand, een oppervlakte van 240 M2 beslaande in orde te brengen. Deze firma zal een blik in de toe komst laten zien. Met haar groot aan tal machines zal ze de dringende noodzakelijkheid aantoonen hoe men de inrichting van de fabrieken tot in de kleinste onderdeelen moet perfec- tionneeren. Niet minder dan een hon derdtal der allernieuwste machines zal men hier in werking zien. Bovendien zal men daarnaast aan treffen een keur-collectie chemische preparaten welke op de tentoonstelling liet Engclsche Muziekkorps van het L et/er des lleils, de Sonthsea I Hand, bracht een bezoek aan Utrecht, wuar het officieel door Hurgem. Fockrma Andreae op het Stadhuis werd(rntvan gen. Op onze foto de Utrechtache Burgemeester met ambtsketting. beeld van hetgeen hier in 1925 is tot stand gebracht kunnen worden. Hal B, die door een 19 M. hooge toren wordt geflankeerd is de grootste der drie hallen. Een honderdtal van de best geschool de arbeiders waren bezig met het op bouwen en in orde brengen der ver schillende stands. Onze aandacht werd nu reeds ge trokken door zeer mooie werkstukken van grootsche artistieke opvatting en uitvoering. Alles wijst er op dat men hier als straks alles gereed is gekomen, zich als in een sprookjespaleis zal wanen. Aan deze hal is de restauratie 2e klasse aangebouwd met een overdekte waranda van 40 M. lengte. De hal op zichzelf is een sierlijk opgetrokken gebouw van een bijzondere spanconstructie, welk gebouwnietalleen van buiten, maar ook van binnen prettig aandoet door het vele licht dat door een groot aantal ruiten naar binnen wordt geworpen. De machinehal, die met de andere hallen door begroeide pergola's is verbonden, is geweldig groot en biedt een standoppervlakte van 1452 M2. zij is 90 M. lang en 25 M. breed. Gedurende onze rondwandeling hier, werd onze aandacht getrokken naar stand 5, alwaar men onder technische leiding der directie van de N.V. Van Thiels Draadindustrie uit Beek en Donk bezig was de stand in orde te maken. Deze firma, welke de eenige firma in Nederland is die alle benoodigde speciaal draadnagels voor de schoen industrie fabriceert, komt met de meest moderne machines in deze branche naar voren. Tevens wordt daar, zoo verzekerde men ons, een speciale draadnagel machine opgesteld, welke 800 draad nagels per minuut maakt. Deze machine, geleverd door Malmedie Co. te Dusseldorf, welke voor het eerst op een tentoonstelling wordt ge demonstreerd, zal zeer zeker aller aandacht trekken. Door Regeeringspersonen zal naar aanleiding van deze vinding officieel uitgemaakt worden of deze leistungs- fühig is om in de toekomst in 8 uur dezelfde productie te halen als vroeger met meer langzaam loopende machines in 10 uur het geval was. De Directeur-Generaal van den Ar beid met verschillende districts-inspec- teurs van arbeid, zullen met de werk geversorganisaties in de metaalnijver heid en de werknemersorganisaties, dit probleem trachten op te lossen. Naar wij verder nog uit betrouwbare bron verna men, zullen vele deskundigen uit Duitschland en België, alwaar die worden verwerkt juist zooals dat in de practijk geschiedt. Verder zagen wij de firma Phaff, de Deutsche Vereinigte en de Singer Mij., druk bezig met hun stand in orde te brengen. Wij kunnen ons levendig voorstellen dat in deze reuzenhal de vakmenschen gaarne uren en uren zullen vertoeven en dat belangstellenden hier een betere kijk op de vervaardiging van machinaal schoeisel zullen gaan krijgen dan dat dit nu veelal het geval is. Terwijl onze gids er ons op attent maakte dat voor de expeditie van de groote en zware machines een aparte weg was aangelegd, trok het geraas van een ronkende motor onze aandacht naar omhoog. Een vliegmachine zweefde heel laag boven en om het groote ter rein om luchtfoto's te nemen. Intus- schen nam een redacteur-photograaf van een der geïllustreerde bladen een kiekje van het fotografeerend vlieg- tuig. Twee aardige modellen voor een fanta sie-schortje. Model links is vervaardigd uit cyclamen-kleurige taffetas, niet een moltonneeqrsteekje in zwarte zijde af gewerkt. Het hartje wofdt aan den hals opgehouden dooi4 een snoer zumrte kralen. Het rechtsche modal is gemaakt van groene taffetas met een ruche langs onder- en bovenkant, alsmede de zak ken van het schgrtje. Ingezonden Mededeelingen. Ter verzachting en genezing van stuk- geloopen voeten, zadelpijn, schrijnen der huid en zonnebrand, is het nood zakelijk op reis altijd voorzien te zijn van een Doos 30-60-90 ct. PUROL Alvorens naar hal A te gaan werden eerst het sportterrein, het terrein voor concours-hippique en het Lunapark n oogenschouw genomen en het moet worden gezegd dat ook hier alles even grootsch van opzet is. Een overdekte tribune geeft gelegenheid om het ge- heele terrein gemakkelijk te overzien, terwijl de velden zelf aan de strengst gestelde eischen voldoen. Vandaar werd de wandeling voort gezet over het middenterrein om zoo hal A te bereiken. Nauwelijks daar aangekomen werden de heeren door een aardig idee staande gehouden. Door een aardige jongedame werden de heeren verzocht uit een bouquet een sigaret te pluk ken Ook dat moment werd door een gevoelige plaat vereeuwigd. Van het middenterrein kan niet anders dan met lof worden gesproken. Juist door de geweldige breedte van het terrein in welks midden zich nog een breede laan van hooge canada's bevindt, komen de gebouwen zoo machtig mooi uit. Vooral de machinehal met zijn hooge torens strak in lijn opgetrok ken, komt ook door de helle moderne kleuren, eenig tot zijn recht. De tuinaanleg der firma v. Bladel is in een woord schitterend te noemen waartoe zeker bijdraagt de mooie fon tein, die het water hoog de lucht in doet spelen. De verschillende gebouwtjes waarin de firma Kolsteren sigaren verkoopt, Goutière chocolade en Wijnand Foc- king likeur, passen goed aan bij de groote gebouwen en vormen samen een mooi geheel. Hal A binnentredend merkt men, dat de standoppervlakte niet zoo groot is dan die in Hal B. De oorzaak hiervan is dat het Restaurant le klasse en Cabaretzaal daarin zijn gebouwd. Van Hal A kunnen wij ons van eenige beschrijving ontslaan achten, aangezien deze geheel gelijk is aan die van B. De restauratiezaal le klas, een groote driehoek vormend, is magnifiek in gericht en biedt den bezoeker gelegen heid om rustig wat te gebruiken en dat zulks in elk opzicht verzorgd zal zijn, daarvoor staat de naam van de exploitanten, de heeren Mulders uit 's Bosch van het welbekende hotel Noord-Braband, ons borg en pleitte de uitstekende pers-lunch. Voor het gemak van de bezoekers zijn in het Restaurant telefooncellen aangebracht. De Cabaretzaal, is zooals wij boven reeds schreven, al geheel gereed ge komen. Deze zaal, plaats biedend aan on geveer 700 personen, en een opper vlakte van 560 M2 bedragend, is keu rig van decoratie. In lange rijen hangen de velums, in stemmige kleuren gehouden, van de hooge gebinten naar beneden het hout maskeerend. De verlichting in hypermoderne hangbak- DamproUleem No. 20. van F. Bouillon. Oplossing Hontpnz&le. Laat het stuk c (dat op een stuk trap gelijkt), recht overeind staan en daar naast liet stuk a, zoodanig dat een der loodrechte deelen 't verst van het hoog ste punt van c is verwijderd. jes aangebracht met figuren uit de sprookjeswereld ontleend, als de ge laarsde kat, klein duimpje e.m.a. geeft aan het geheel een gezellig aanzien Beide zalen zijn gedecoreerd naar een ontwerp van den leeraar der Kon School te 's-Bosch, den heer Verhorst en uitgevoerd door de firma Vroom Dreesmann te 's Bosch. Nu alles ge reed is, doen ze het beide uitstekend Vermelden wij nog, dat het geheele terrein een oppervlakte van circa 90.000 M2 bestaat, dat de Hoofdpoort met de andere poorten, toegang gevend tot Lunapark en Sportterrein door een modern hekwerk, voorzien van bloem bakken en schitterende electrische verlichting het prachtterrein afsluiten dan kan men zich eenigszins een voor stelling geven van welk een ongekende grootsche opzet deze tentoonstelling is De feestverlichting opgedragen aan den heer Fr. Koopmans te Rotterdam en uitgevoerd door de firma Borstrok en Stoop alhier, belooft sprookjesachti te worden. Trouwens bij het beproeven tro deze verlichting, die zijn weerga in ons land nog niet heeft gevonden, ie deren avond duizenden bewonderaars Vermelding verdient verder nog dat de bekapping der gebouwen uit eene eigenaardig geconstrueerde dakbedek king bestaat, die door hare levendige lijnen en felle kleurschakeering zich tegen de omgeving scherp afteekent. Ook deze nieuwe dakbedekking, voor het eerst in ons land in toepas sing gebracht, blijkt in alle opzichten te voldoen, want de felle slagregens van de laatste dagen heeft zt schitte rend weten te weerstaan. Van deze plaats willen wij gaarne i inf pii Oplossing vorige week: Wit: 47—41, 24—20, 37—32, 39—33, 34 3, 40 20, 3 2. Voor zwart alles gedwongen. een woord van hulde brengen op de eerste plaats aan de architecten, de ïeeren Van Gestel en Bouman, voor hun ingenieus en smaakvol ontwerp en goede leiding en op de tweede )laats aan de aannemers, de firma Wed. A. Aarts Zn. alhier, die tot genoegen van het bestuur dit reuzen werk in zoo'n korten tijd heeft gereed weten te krijgen. Het mag een prestatie genoemd worden om in een tijdverloop van nog geen half jaar 80 wagons hout te verwerken en dat op deze schitte rende wijze. Voor het bestuur, speciaal het Hoofd bestuur met aan het hoofd den ener gieken Voorzitter, den heer Jos. Klij- berg, kan en heeft trouwens ook het geheele publiek van Waalwijk en omgeving niets over dan grooten lof en respect, omdat zij allen hun kennis, tijd en moeite beschikbaar stel len om zooiets tot stand te brengen in 't belang van industrie en niet minder in het belang van den naam onzer plaats. Thans is het hier de plaats nog niet om hun voor dit alles onzen warmen dank te brengen, wij zullen daarvoor nog wel gelegenheid krijgen. Na dezen rondgang vereenigden allen zich in de cabaretzaal waar een keurige lunch werd aangeboden, even grootsch van opzet als al het andere werk dat is en wordt verricht. Nadat allen hun plaats hadden in genomen, nam de heer Jos. Klijberg het woord en sprak als volgt: Mijne Heeren, Dezen morgen werd U door den Voorzitter van het Comité Pers Reclame het welkom toegeroepen op het Tentoonstellingsterrein en het ver trouwen uitgesproken, dat de rondgang door gebouwen en over de terreinen bij U belangstelling zoude wekken voor deze onderneming. Deze rondgang is thans beëindigd, wij hebben U volkomen op de hoogte gesteld van het groote doel dat met deze Tentoonstelling wordt beoogd en in mijn qualiteit van Algemeen Voor zitter, wil ik thans het woord tot U richten, teneinde U aan te sporen aan deze onderneming Uwen krachtigen steun te verleenen, dien zij zoo zeer van noode heeft. Ons kleine Nederland bestaat hoofd zakelijk uit eene handeldrijvende en landbouwende bevolking, doch enkele gewesten, waaronder dan zeer zeker mede op de eerste plaats Noord-Brabant mag worden genoemd, zijn door de gesteldheid van den bodem en hunne geografische ligging aangewezen op de industrie. Bij de voortdurende jaarlijksche toe name der Nederlandsche bevolking, de heerschende werkeloosheid in alle landen der wereld, wordt het vraag stuk der werkverschaffing steeds moei lijker. Beter dan landbouw of handel is de industrie met hare kolossale behoefte aan arbeidskrachten in staat, mede te werken tot de oplossing van dit vraagstuk. Niets ligt dus m.i. meer voor de hand dan een algemeen streven tot het bevorderen van onze Neder landsche industrie, een streven dat met recht aanspraak mag maken op den krachtigen onverdeelden steun der ge heele Nederlandsche Pers. Reeds van ouds wordt door de Schoen- en Lederindustrie een belang rijke plaats ingenomen in de rij der vele Nederlandsche industriën. In de achter ons liggende jaren, de jaren na den grooten wereldoorlog, heeft de Nederlandsche industrie met buitengewone moeilijkheden te kampen gehad en ook de Schoen- en Leder industrie heeft alle krachten moeten inspannen om de wereld malaise het hoofd te bieden en haar plaats te be houden. Dankbaar herdenk ik daarbij den steun van regeeringszijde onder vonden, op het oogenblik dat absolute ondergang dreigde en met trots denk ik terug aan het vele en groote werk, dat ter voorbereiding van deze Ten toonstelling door vele Schoen- en Leder- industrieelen is verricht. IslP .egt-.' W#r5.. 1 am1--

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 5