Geeft met milde hand Hoofdpijn Deze Tentoonstelling is een uiting van den krachtigen wil ons zelf te helpen, ons zeiven door de ons nog wachtende moeilijkheden heen te slaan om zoo tenslotte de vroegere welvaart te herstellen. Wij zijn echter overtuigd dat wij bij dit streven op de eerste plaats behoeven den steun der Neder landsche Pers. Door ons Bestuur is het groote wer verrichtgebouwen en terreinen naderen snel hunne voltooiingthans rest nog alleen de zorg voor den „finishing touch", de groote zorg voor een al gemeen bezoek. In vakkringen, dank zij de mede werking der Vakpers, geniet deze Tentoonstelling reeds eene buiten gewone reputatie, zoodat een algemeen bezoek dezerzijds kan worden verwacht Waalwijk is voor den buitenstaander echter slechts een kleine plaats en het is dus begrijpelijk, dat men van een Tentoonstelling in Waalwijk niet da verwacht, wat het in werkelijkheid is De Pers wordt tot een bezoek uit genoodigd en in groote getalen werd aan de vele door ons verzonden uit noodigingen voldaan. Ik ben overtuigd dat Gij, M H. hier hebt gevonden eene Tentoonstelling, die Uwe verwachtin gen overtrof en ik doe thans een ernstig beroep op U, om in den korten tijd, die ons nog scheidt van den dag der opening, mede te werken, door het publiceeren Uwer bevindingen, tot een groot bezoek uit alle kringen der Nederlandsche bevolking; een zelfde verzoek tot U Heeren Vertegenwoor digers der Nederlandsche en Buiten- landsche Vakpers is haast overbodig, daar gij reeds hebt getuigd van Uwen ernstigen wil tot medewerking. Eerst dan M H. wanneer deze Ten toonstelling ook zal worden bezocht door zeer vele, niet onmiddellijk bij de Schoen- en Leder industrie be trokkenen, zal haar opzet als volko men geslaagd kunnen worden be schouwd. M. H. ik twijfel er geen oogenblik aan of dit beroep op Uw aller medewerking zal niet tevergeefs zijn geweest, temeer niet, daar de taak die gij vrijwillig op U gaat nemen, eene bij uitstek gemakkelijke is. Immers de vele nieuwe creaties die op deze Tentoonstelling zoowel van binnen- als buitenlandsch fabrikaat te bewonderen zijn, vormen, nu deze beide industrieën voor het overgroote gedeelte mode-industrieén zijn gewor den, eene voortdurende attractie, ook voor den ondeskundigen bezoeker. Ook de machinehal met hare vele ingewikkelde machines, de nieuwste vindingen uit binnen- en buitenland, waar men het ingewikkelde vervaar- digingsproces zal kunnen volgen, vormt een attractie op zichzelf. Het architectonische geheel, de prach tige tuinaanleg, de feeërieke feestver lichting zijn zeer zeker bezienswaar dig, terwijl zooals U zich hebt kun nen overtuigen door het Bestuur alles in het werk is gesteld om den bezoe ker de gelegenheid te geven het nut tige met het aangename te vereenigen. Een keurig restaurant, een schitterend ingerichte cabaretzaal, twee concerten dagelijksch, waaraan bekende muziek korpsen o.a. Goulmy Baar hunne medewerking zullen verleenen, een uitgebreid programma op het sport terrein en het Lunapark bieden den bezoeker ruimschoots gelegenheid zich te ontspannen. Laat mij ten slotte eindigen met U dank te zeggen voor Uwe tegen woordigheid, die wij op zeer hoogen prijs stellenvertrouwend dat het ge sprokene opnieuw moge verlevendigen de krachtige samenwerking tusschen Pers en Industrie, waarna M H. mij slechts rest een hartelijk welkom aan deze tafel Ik heb gezegd. De heer Verlinden, redacteur van De Zoom te Bergenopzoom, herinnerde er aan dat hij ook in 1903 bij de ope ning van de tentoonstelling is tegen woordig geweest en was toen de ge- heele Nederl, pers al vol lof voor deze tentoonstelling, deze lof zal zeer zeker thans nog overtroffen worden. De ver slagen zullen het Nederlandsche volk oproepen om een bezoek aan deze tentoonstelling te brengen. De WelEerw. heer Schutte, hoofd redacteur van het Kanton Oosterhout te Oosterhout, bracht het comité na mens allen hartelijk dank voor de bui tengewone gastvrijheid hier te Waalwijk ondervonden. Van zijn kant zei hij gaarne toe zijne lezers te zullen aansporen om deze buitengewoon mooie tentoonstelling zeker te gaan bezoeken. De heer Denteneer, algemeen secre taris, zegt overtuigd te zijn, dat de heeren hun lezers zooveel mogelijk willen mededeelen van al wat ze heden in zich hebben opgenomen en daarom wil hij met enkele woorden dieper in gaan op het doel waarvoor deze ten toonstelling in het leven is geroepen. De heer Donker uit Rotterdam, Re dacteur van Ons Bondsorgaan, orgaan van den Ned. Bond van den Ned. Bond van Schoenwinkeliers en Schoenma- kerspatroonsvereenigingen, wees op de buitengewone gastvrijheid van de Noord Brabanters. Voor de samenstel ling van zijn gedenkboek heeft hij langeren tijd in deze streken kunnen vertoeven en van de gastvrijheid pro fiteered en is daarbij tot de con clusie gekomen, dat er vele mannen worden gevonden, vol energie, vol werkkracht en werklust en sterk door den durf waarmede ze zijn bezield. In zijn mooie rede wees hij er op, dat de heer Van Iersel het is geweest die het eerst, ondanks spot en tegen werking, op machinale wijze het leer is gaan bereiden en dat het de over grootvader van den wakkeren Voor zitter is geweest die van hieruit moei zame voetreizen maakte naar Vlissin- gen en Antwerpen om daar zijn fabri kaat aan den man te brengen. De -energie zit de mannen van Chrispijn hier in het bloed en dat doet hem, die zich tot levenstaak gesteld En hierme was de uitstekend ge slaagde, maar niet minder uitstekend verzorgde lunch, waar een zeer prettige en geannimeerde stemming heerschte, ten einde. Nog werd een bezoek gebracht aan de bijna voltooide R. K. Kerk. Onnoodig te zeggen dat deze aller bewondering afdwong. Aan tafel zaten beneven het Dag Bestuur en de leden van de Commissie van Pers en Reclame aan de journa listen van De Maasbode. De Nieuwe Rotterdamsche Courant, Het Handels blad, De Standaard, Het Vaderland, De Tijd, Het Centrum, Middelburgsche Courant, De Gelderlander, Het Huis gezin, Prov. Bossche Courant, Dagblad van Noord-Brabant, Nieuwe Tilburg- sche Courant, Nieuwsblad van het Zuiden, Tilburgsche Courant, Tilburg, sche Post, Eindhovens Dagblad. Nieuws- ,Pa Pippel No. 20." De ee-rste, Ministerraad van het nieuwe Ministerie. Van links naar rechts de Ministers RutgersDe Geer, Schok king, ran Kar- nebeek, Colijn, Kooien, Bongaerts en Lambooy. ïeeft de schoenmakers op het peil te jrengen, waarop ze als vakmenschen recht hebben niet alleen goed, maar daar heeft hij ook respect voor. De heer J. van Iersel neemt daarna tiet woord en zegt o,m. 't volgende M. H. Het is voor mij een aangename taak om als lid van het Dag. Bestuur allen dank te zeggen voor Uwe bereidwilligheid om aan onze uitnoo- diging gevolg te geven. Wij geven U de verzekering dat wij dit ten zeerste op prijs stellen en is het voor ons een genoegen en voldoening, een gast vrijheid welke wij U con amore ver eenen, waarom trouwens Noord-Bra bant bekend is en welke spreekwoor delijk is geworden. Wij weten M. H., dat Uw ambt als ournalist een gewichtig is en inder daad een gave welke wij waardeeren. Deze Tentoonstelling is M. H. het ubileum van den Algem. Ned. Bond van Schoenfabrikanten en het Comité heeft aan dit werk een jaar lang en de laatste maanden dag en nacht ge zwoegd en gearbeid. Wij hebben deze Tentoonstelling tot stand gebracht om de Schoen- en Lederindustrie nieuw leven in te pom- 3en, om de moeilijke tijdsomstandig heden waarin alle industrieën verkeeren het hoofd te bieden en te boven te «omen. Wij hebben deze Tentoonstelling tot stand gebracht om de nationale en nternationale relaties te bestendigen en hooger op te voeren. Wij hebben deze Tentoonstelling tot stand gebracht, niet alleen uit zelfbehoud als werk- j gevers, doch ook in het belang van de werknemers om hun levenspositie e bestendigen en zelfs in betere banen te leiden en werkeloosheid te voor omen. Daarom vertrouwen wij M. H. dat. wanneer gij weer tot Uwe haard steden zijt teruggekeerd en gij morgen voor Uw werktafel in Uwen geest de uitgebreide hallen en alles wat Uw oog en geest getroffen heeft weer eens de revue laat passeeren, dat Gij dan Jwe krachtige schouders mede zult zetten onder het grootsche werk dat door onze industrieën is opgezet tot welzijn van de Schoen- en Leder- ndustrie en allen en alles wat hier mede in verband staat. Tenslotte M. H. geven wij U nog de beste wenschen mede voor U allen, wenschen die voortvloeien uit een dankbaar gemoed, dat Gij U de moeite ebt getroost dezen dag in ons midden door te brengen. Nadat de heer A. Prins uit Tilburg, redacteur van de Tilburgsche Post, nog het woord heeft gevoerd, dankt en heer Klijberg alle sprekers voor de uitgesproken wenschen en hoopt at de Tentoonstelling in alle opzichten zal slagen, met welken wensch alle aanwezigen ten volle instemden. blad van het Kanton Oosterhout, De Protestansche Noordbrabander, Nieuws blad van Heusden en het Land van Altena en de Bommelerwaard, De Echo vanhet Zuiden benevens foto-redacteurs van De Telegraaf, De Katholieke lllu stratie, Panorama en 't Leven. Voor de Vakpers waren aanwezig Ons Bondsorgaan, Het Schoenenbedrijf, en de heer A. Siütz, hoofdleeraar aan de Rijksvakschool alhier, namens de buitenlandsche Vakbladen. Door den storm waren verhinderd Vakblad voor de Schoenmakerij, Ned Lederindustrie te Doetinchem en De Grondwet. (Hj Verstrooid. „Maar Proffessor, waarom loopt t midden in den winter barreroctsT' ,/Ja, gisteren heb ik vergeten mijn schoenen uit te trekken voor ik naar bed ging en zooeren dacht ik, roar het weer gebeurtzal ik ze maar rast uit trekken." (Der Brommer). OPROEP. Het Nederlandsch B. K. Huisvestings comité, Centraal Bureau te 's-Hertogen- bosch, heeft besloten in verband niet de stormramp, deel te nemen aan de hulp verleening. Het heeft aan zijn voor naamste comité's, gevestigd in de nabij heid der geteisterde streken, telegra fisch verzocht maatregelen te nemen voor hel onderbrengen van dakloozen, kinderen en volwassenen, voor zoover die onderbrenging noodzakelijk zal blij ken te zijn. Het verzoekt zijn comité's, die voor onderbrenging in aanmerking komen, zich op hel ontvangen van dakloozen voorbereid te houden. Hel Centraal Bu reau heeft zich reeds mei verschillende autoriteiten in verbinding gesteld en verzoekt aan gemeentelijke en geeste lijke autoriteiten in de geteisterde plaat sen telegrafisch mededeeling wanneer in hun gemeenten dakloozen zijn die onderbrenging behoeven. In afwachting van de samenstelling van een groot landelijk comité, dat de onmiddellijke hulpverleening zal orga- niseeren, zal het R. K. Huisvestingsco mité giften voor de geteisterde streken in ontvangst'nemen en noodigt het door deze al zijn afdeelingen in het land uit voor dit doel gelden in te zamelen. Het bestuur van het R. K. Huisvestings comité heeft besloten zelf een bedrag van duizend gulden beschikbaar te stel len voor onmiddellijke hulpverleening in Oostelijk Noord-Brabant en 'n gelijk bedrag voor huipverleening in de sire- ken van Borculo enz. Giften kunnen gezonden worden aan de plaatselijke afdeelingen, den alge- meenen penningmeester te 's-Hertogen- bosch, Postbus 5, Gironummer 34348, of aan de Nederlandsche Bank te 's-Hcr_ togenbosch op rekening van het Comité. Het Comité verleent steun zonder on derscheid Van godsdienstige gezindte. Voor wat Noord-Brabant betreft, is overleg gepleegd met den Commissaris der Koningin, die de plannen zeer loc- juichte. Eenige leden van hel bestuur zijn naaf de geteisterde streek bij Zee land vertrokken om ter plaatse de hulp verleening te regelen. De comité's in Noord-Brabant worden uigenoodigd zich voor onmiddellijke onderbrenging van dakloozen gereed te houden. Hel Comité vertrouwt dat zijn oproep om steun algemeen beantwoord zal worden. HET BESTUUR VAN HET NEDERL. R.K. HUISVES- TINGS-COMITE, 's-HERTOGENBOSCH. Een officieele opdracht aan het R. K. Huisvestings-Comité. Van officieele zijde wordt ons mede gedeeld De Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant, als voorzitter van het provinciaal Comité tot huipver leening hij rampen, heeft hedenochtend een onderhoud gehad met het bestuur van hel R. K. Huisvestings-Comité te dezer stede. Daar dit Comité beschikt over veel ervaring en uitstekende be trekkingen heeft in geheel het land, heeft de Commissaris het gemachtigd, onmiddellijk een algemeene hulpbcwe- m Zuivere was en terpentijn. Maken Erdal extra Hjn. «•spaarzaam int gebruik f nnifutrtrr mé<h ging te organiseeren en geldinzamelin gen te houden voor de getroffenen door de ramp te Zeeland en Langenboom. Een gift van Mgr. Diepen. Naar het R. K. Huisvestings-Comité ons bericht, beeft Z. D. H. Mg». A. F. Diepen, Bisschop van Den Bosch, aan genoemd Comité 300.— geschonken voor de slachtoffers van de stormramp in deze provincie. Giften Ned. R. K. Huisvestings-Comité. Het R. K. Huisvestings-Comité verzoekt om bij de giften, welke liet voor de slachoffers van de stormramp worden toegezonden, wanneer men de gift voor een bepaalde streek wil bestemmen, te vermelden: „Voor den Achterhoek" of „Voor Noord-Brabant/' Als we ooit dien hulpkreet door het land mochten doen klinken dan is het thans, nu in slechts weinige minu ten tijds duizenden land- en westge- nooten door een natuurramp, waarvan de hevigheid in onze geschiedenis nauwelijks te vinden is, huis en goed verloren en alles wat zij bezaten zich door het geweld van den orkaen ont nomen zagen. Duizenden menschen, die even te voren nog vredig hun bestaan leidden, zagen in weinige minuten, alles vernield wat zij door jarenlangen ijverigen handenarbeid zich vergaard hadden. Hun woning tegen den grond gesmakt of geheel onredderd, hun meu belen door den stormwind meegevoerd en verbrijzeld, hun oogst verwoest, hun bedrijf vernietigdDaar staan ze nu hopeloos, onmachtig om zich zelf weer op te richten, als wezeloos, nog door de ontzettende angstmomen ten, die zij hebben moeten doorleven. Maar de hoop leeft nog in hun hart, want ze kennen ons volk, dat den roep geniet van zeer hulpvaardig en milddadig te zijn zij weten hoe sterk het saamhorigheidsgevoel is van het Nederlandsche volk en zij beseffen dat het niet mogelijk is, dat dit lief dadige volk, dat reeds zooveel nood gelenigd heeft, dat in het buitenland geleden werd, nu broeders en zusters van eigen stam in den steek zoude laten. Dat vertrouwen, dat geloof in de oprechte naastenliefde van ons volk, zal niet beschaamd worden. Celijk de stormwind over het getei sterde land ging om alles te vernielen zoo gaat nu een golf ven hulp vaardigheid uit alle hoeken des lands naar de zwaar getroffen streken om te herstellen, zoo veel mogelijk wat de natuurramp vernield heeft. Ook hier in Noord-Brabant gaat onze hartelijke sympathie uit naar de onge lukkige slachtoffers, niet het minst naar die in eigen gewest, in wier droe vig lot wij zoo innig medeleven. Maar bij dit medegvoel zullen de Noord— Brabanters het niet laten. Zij zullen daaraan ook toevoegen de helpende daad. Het Ned. R. K. Huisvestings-Comité heeft onmiddellijk na den ramp al zijn comité's in het land opgeroepen tot hulpverleening voor de slachtoffers in Noord-Brabant, Gelderland en Over ijssel. Het Comité is werkzaam naast zoo vele andere comité's, die reeds in den lande zijn opgericht en kon door zijn uitgebreide organisatie reeds onmiddelijk functionneeren. Hier in NoordBrabant heeft zijn actie echter eene bijzonder karakter, omdat het door de machtiging die de Commissaris der Koningin aan het bestuur verleende, het officieel aangewezen Comité is geworden, dat in deze provincie de geldinzameling voor de slachtoffers te Zeeland en langenboom zal leiden. Waar het Comité aan deze hulpver leening een zoo algemeen mogelijk karakter gegeven heeft, geen onder scheid maakt tusschen godsdienstige gezindten en dus niemand van zijn hulpverleening uitsluit, is er voornie mand aanleiding om zijn steun aan deze hulpbeweging te onthouden. De actie wordt gevoerd in voortdu rend overleg met den heerCommissa ris der Koningin, die er zijn vollen steun aan heeft toegezegd. Van de medewerking van alle wereldlijke auto riteiten kan het Comité zich dan ook ongetwijfeld verzekerd houden. Met groote ingenomenheid kan het Comité mededeelen, dat ook Z.D.H. Mgr. A. F. Diepen een hartelijke aan- boveling van deze actie tot de Z Eerw. Geestelijkheid en de geloovigen heeft gericht. Laat thans geen enkele Noord-Bra- banter achterwege blijven in het ver eenen van hulp aan de noodlijdende )ewoners van Langenboom en Zeeland Geeft met milde hand. Er is ontzaglijk veel noodig en spoedig. Stelt uw gift dus niet uit, doch zendt ze onmidde- ijk aan de plaatselijke afdeelingen of aan het hoofdcomité te 's Hertogenbosch Ingezonden Mededeelingen. bedaart spoedig door het gebruik van Hoofdpijntabletten Buisje 60 c. Mijntiardt VfVfWVVWW?»»»»»»

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 6