(Postbus 5, gironummer 34348, bank rekeningen bij de Nederlandsche Bank en de firma Lentjes en Drossaerts te 's Hertogenbosch) of deponeer uw gaven bij de couranten, die eene in schrijving voor de Noord-Brabantsche slachtoffers geopend hebben. Het Ned. R.K. Huisvestings Comité. Een aanmoediging door Z. 2). K- Mgr. 2)iepen De St. „Jansklokken" van heden bevatten het volgend schrijven van Mgr. Diepen Aan de Geestelijkheid en de Geloo- vigen van ons Bisdom, De vreeselijke ramp, die het Ooste lijk deel van ons Bisdom heeft getrof fen, legt aan de Christelijke liefde Onzer Geestelijkheid en Geloovigen den ernstigen plicht op van bijzonder edelmoedige hulpvaardigheid. De georganiseerde steunverleening van het R.K. Huisvestings Comité, wel ke overigens de officieele goedkeuring ontving van den heer Commissaris der Koningin in Noord Brabant, heeft ook onze volle sympathie, die wij door het zenden eener gift reeds getoond hebben. Wij vertrouwen, dat ook onze gees telijkheid en geloovigen hun volle medewerking bij voorkeur aan deze georganiseerde steunactie zullen ver- leenen, en zich in ieder geval bij deze gelegenheid door hun milde gave de door God toegezegde honderdvoudige belooningen der christelijke liefdadig heid zullen verwerven. f A. F. Diepen, Bisschop van 's Hertogenbosch. 25 JAAR BURGEMEESTER VAN SPRANG. Sprang viert feest vandaag en al lang heeft liet daarnaar gehunkerd, niet zoozeer voor liet feest op zich zelf, maar om gelegenheid te hebben, om te kunnen laten zien dal men burge meester Meijer hoogacht, lief heeft als een vader. (leen enkele ingezetenen, zelfs niet één kind is er geweest, die niet heeft bijgedragen om dit feest waardig te doen slagen. Allen hebben volgaarne hun pen ningske geofferd om burgemeester Meijer een stoffelijk bewijs van hoog achting en liefde aan te bieden. Geheel hel dorp is in feestdos her schapen en de wapperende vlaggen doen in de heerlijk stralende zon vroo- I ij k aan. De eerebogen, die op vele plaatsen zijn aangebracht, zien er zeer smaakvol uit. Zonder de andere te kort te doen in hun waarde mag die, slaande op het Oosteind, ontworpen door Adr. Spui- broek, als een bijzondere mooie worden genoemd. Ook zijn vele tuin- en gevelver- sieringen aangebracht, -die ieders be wondering afdwingen. De straatversiering voor de woning van den burgemeester aangebracht tot en met het oude raadhuis doet door de honderden en honderden vlaggetjes heel aardig aan. Om 8 uur wierpen de klokken hun vroolijk gebeier over de gemeente en kondigden herauten te paard het feest aan. Ten 10 uur had voor de woning van den jubilaris een aubade der school jeugd plaats. Onder leiding van den heer Dijk, hoofd der Chr. School werden op verdienstelijke wijze eenige toepasse lijke liederen gezongen. De burgemeester-jubilaris dankte voor deze attentie en sprak de kinde ren in eenige goed gekozen woorden hartelijk toe. Hij spoorde hen aan op school steeds hun best te doen opdat ze later flinke ingezetenen van Sprang mogen wor den. Zijne mededeeling dat hij hun een versnapering zou doen aanbieden werd met een „lang leve de burgemeester" begroet. Intusschen was men overal druk doende, alles in orde te brengen voor de groote allegorische optocht, om deze zoo goed mogelijk te doen slagen. Dat ze hun doel, de een al beter dan de ander, hebben bereikt, bewees wel de groote bewondering van de zijde van het talrijke publiek, dat in dikke rijen langs de straten stond geschaard. De volgorde van den stoet, die op het Oosteind werd samengesteld was als volgt: 1. Herauten te paard. 2. Ridders te paard. 3. Ruiters. 4. Maagdekenswagen. 5. Wagen: Muzen. Groep versierde fietsen. 7. Wagen: Indische meisjes. 8. WagenKabouters. 9. Rijtuig met leden Hoofdcomilé. 10. Rijtuig met Burgemeester en Me vrouw. 11. Groep versierde fietsen. 12. Wagen: Holland en de jaargetij den. 13. Twee rijtuigen leden Eere-Comité. 14. Fanfare „Sirena". 15. Twee rijtuigen leden der Com missie. 16. Wagen: De elf provinciën. 17. Groep: de regenboog. 18. Wagen: Tirolers. 19. Groep Patrimonium. a. Acht Pijpers te voet. b. Zeven poorters te voet met hoofdman te paard. c. Vier edellieden in rijtuig. d. Bestuur van Patrionium in rijtuig. e. Leden van Patrimonium. 20. Maagdekenswagen. 21. Korfbalvereeniging N. E. O. 22. Wagen Boerenbedrijf. 23. Stoomboot. 24. Groep versierde fietsen. 25. Wagen Boerenbedrijf. 26. Oude Diligence. 27. Wagen Polderkeet. 28. Groep ezeltjes. 29. Versierde hondenkar. 30. Ruiters. Direct nadat de stoet was saamgesteld nam de heer .1. L. van Santen het woord en sprak als volgt: Hooggeachte. Heer Burgemeester! Als Voorzitter der Feestcommissie is het voor mij een groot voorrecht UEd. namens de geheele bevolking van Sprang allerhartelijkst te mogen ge in kwenschen met uw 25-jarig jubileum als burgemeester. Toen voor een kwart eeuw de blijde tijding tot ons kwam, dat een onzer geachte ingezetenen tot burgemeester was benoemd, verwekte dit algemeene vreugde. De feestelijke wijze waarop U toen werd ingehaald was daarvan een spontane uiting. Vol vertrouwen gingen we met U de toekomst in en in dat vertrouwen is Sprang niet teleurgesteld. Integendeel, dat vertrouwen heeft uw wijs beleid nog overtroffen, ook in de moeilijke jaren, die nog zoo versch achter ons liggen. Zie de geestdriftige bevolking, die zich in feestelijke stemming heeft opge maakt om U E. A. Hoofd te huldigen! Wil een blik werpen op den feest stoet, die zich heeft opgesteld om U in triomf met zich te voeren! Zie de buurtversieringen en eerebo gen, die alom zijn aangebracht Het is alles ter eere van U. Om U hulde te brengen op uw zilveren jubi leum als burgemeester; om U dank te zeggen voor alles wat U in de voorbij gegane 25 jaren voor Sprang geweest zijt. Edelachtbare Heer Burgemeester! Namens de geheel bevolking van Sprang bieden wij U deze hulde met gelukwenschen aan. Moge voor U en voor Mevrouw, uw echtgenoote, nog vele levensjaren zijn weggelegd. Moge de Almachtige U lust en kracht schenken om nog een lange reeks van jaren aan het hoofd der gemeente te staan. Dat is onzer aller wensch. Veel hebt U in de afgeloopen jaren voor Sprang en haar inwoners gedaan. Oud en jong, rijk en arm, ieder vond bij U steeds een welwillend gehoor en, waar noodig, hulp en steun. U hebt daardoor dan ook de harten van alle inwoners gewonnen. Dankbaar herdenken wij hierbij ook de weldoende hand van Mevrouw, uw hooggeachte echtgenoote, die steeds getoond heeft een levendig belang te stellen in alles wat het wel en wee van Sprang betrof. Groot was dan ook de vreugde toen we, bij de vereeniging van gemeenten, hoorden, dat we U als burgervader mochten behouden. Is het wonder dat toen reeds stemmen opgingen om de zen dag van uw jubileum tot een feest dag te maken. De bevolking wilde eens uiting geven aan wat in haar hart om ging. Zij wil U hulde brengen! Leve de Burgemeester! Na deze geestdriftig uitgesproken rede zette de stoet zich in beweging. Van het Oosteind trok men door de Kom alwaar aan het oude Raadhuis werd halt gehouden en beklommen de jubilaris met zijn vrouw benevens de le den van het Comité en Eere-Comité de oude Raadszaal alwaar de aanbieding van het huldeblijk zou plaats hebben. De Voorzitter van hel Comité, de heer Van Santen, sprak hier als volgt: Hooggeachte Burgemeester, Mevrouw en Leden der Feest-Commissie! De plaats waar wij hier thans veree- nigd zijn, heeft voor Sprang eene bij zondere beteekenis. Gedurende tientallen van jaren was hier de zetel der regeering van voor malig Sprang gevestigd, is hier trouw gezworen aan Koningin en Wet, zijn hier huwelijksbeloften afgelegd, zijn hier de belangen van voormalig Sprang door onze vroede vaderen behartigd naar beste weten. Ongeveer 23 jaren hebt U, geachte Burgemeester, op deze plaats gewerkt voor het welzijn van Sprang. Het is daarom dat wij deze plaats hebben uitgekozen om U, hooggeachte Jubilaris, onze hulde te brengen. Het valt mij moeilijk onder woorden te brengen wat thans hier op deze plaats in onze harten omgaat. Woorden van hulde, dank en geluk- wensch heb ik daar straks reeds tot U gericht. Ik zal daarom niet in herhaling vallen, maar alleen constateeren, dat wij allen U erkentelijk, dubbel erkente lijk zijn, voor uw goed en wijs bestuur. Als blijk dier erkentelijkheid heeft de bevolking van Sprang gemeend U een huldeblijk te moeten aanbieden. Ons oog is gevallen op een stel antieke vazen, die U hier voor U ziet. Wij ho pen dat U dit klein geschenk wilt aan vaarden als een bewijs onzer hoogach ting, toegenegenheid en dank. Het is voortgekomen uit giften der inwoners. Allen, zonder onderscheid, hebben hun penninkske daartoe bijgedragen. Moge het een plaats vinden in Uw woning en bij het aanschouwen daar van tot in lengte van dagen dezen blij den dag bij U in herinnering brengen. Deze blijde dag, waarop er alle re den is tot vreugde. Laat ons daarom heden jubelen en vroolijk zijn.! Omhoog hel hart! Omhoog het glas! Laat ons op Uw en ook op Mevrouw's gezondheid drinken en' laat de juich toon weerklinken, die vandaag op aller lippen leeft van: „Leve de Burgemees ter!" Deze kreet werd door allen m< erma- len herhaald. Nadat de eerewijn was ron Jgediend, verscheen de jubilaris op liet balcon van het raadhuis en sprak de dicht op eengehoopte volksmenigte als volgt toe: Geachte mgezeten&n van Sprang Toen heden vóór 25 jareu mijn groote wensch werd vervuld en ik Uw burge meester werd, nadat ik 18 jaren in Uw midden had vertoffd en Sprang had lief gekregen, mede door afkomst en tradi tie, sprak ik den wensch uit, U na 25 jaren oogmaat te kunnen toespreken als uw burgemeester en óók dien groo- ten wensch is weder vervuld. Groote dankbaarheid gevoel ik voor dat feit, vooral omdat ik zeker weet, dat ook gij U daarin verheugt. Kan iemf nd meer bewijzen van ach ting en genegenheid ontvangen dan mij van Uwe zijde ten deel valt? Velen van U waren 14 Augustus 1900 ook tegenwoordig, met zeer veel inge nomenheid begroet ik U, velen ook zijn voor altijd heengegaan, waaronder dierbare vrienden, die ik zeer betreur en allen heoben mij die 25 jaren tot den aangenaamsten tijd van mijn leven ge maakt, door mij te steunen bij mijn vaak moeilijke taak, door achting en liefde. Stonden we toen vóór die jaren met niets dan vraagteekens, daar immers de toekomst voor ons verborgen is, nu w-eten we, dat met de zoo vriendschap pelijke hulp van Wethouders, Secreta ris en Raad, vele verbeteringen moch ten tot st ind komen. Een der eerste was: de verharding van het Spranscl.e pad, dan de restau ratie van onZcii teven, vervolgens kre gen we gaslicht, en de mobilisatie en distribaiietijd niet te verbeten. Ook kwam nog de Waterleiding in wording, die er nu is. We bouwden enkele we llingen enz., terwijl de finantieele toe stand van de gemeente naar omstan digheden gunstig was. Thans kan ik door onze vereeniging met de Capelle's niet meer uitsluitend mijn zorgen aan Sprang wijden, wees echter overtuigd, dat ook nu nog de belangen van Sprang mij zeer ter harte gaan. Lest best, rest mij nog de zoo aan gename taak, U allen zoo hartelijk mo gelijk dank te zeggen voor het prach tige feest mij bereid. Er zijn geen woor den genoeg te vinden om dat ten volle uit te drukken. Den wensch koesteren over 25 jaren weer tot U te spreken, wordt als tè on bescheiden, niet uitgesproken, doch ik eindig met den hartelijken wensch en de bede: God zeeg'ne Sprang. Geestdriftig juichte het volk den burgemeester toe. Het was een ware ovatie, waaraan schier geen einde scheen te komen. Toen de burgemeester weer op het Raadhuis verscheen, nam de heer v. d. Willigenburg het wooord en sprak den jubilaris op de hem eigen manier als volgt toe: Hooggeachte Jubilaris! Heeft de Voorzitter van de Feest commissie tol U gesproken namens de bevolking van Sprang; zij het mij ver gund als lid van het eere-comité, tot U het woord te richten, namens raads leden en oud-raadsleden. Wij allen toch hebben de eer gehad hetzij korter of langer tijd met U to mogen samenwerken en zijn mitsdit n beter dan iemand in staat te waardce- ren wat Gij voor de gemeente hebt ge daan. Het is ons daarom een behoefte des harten U hartelijk dank te z< ggen voor al Uwen arbeid, in het bij; onder voor de wijze waarop Gij als Voorzit ter van den Raad der gemei nte Uw ambt hebt vervuld. Waart Gij eener- zijds de man die er steeds op uit waart verbeteringen in de geme nte aan te brengen, waardoor het 1 wen der be volking werd verrijkt; anderzijds hebt Gij er steeds voor gewnakt dat de las ten niet te hoog werden opgevoerd. Veel en velerlei is er in do 25 jaren van uw bestuur in onze vergaderingen behan deld en was ook daar wel eens ver schil van meening, de wijze waarop Gij ieders meening tot zijn recht deed ko men, ja waar ge wensch t Uw meening voor een hetero gaf, had tot gevolg dat in onze vergaderingen steeds een aan gename, hartelijke toon heerschte, iels wat zeker bi het belang der gemeeuto was. Gij hebt steeds Uw tijd verslaan en Uw arbeid daarnaar gericht. Was het groot? te gedeelte van Uw regee- ringstijdoerk, een rustige tijd, wauri 1 weinig vragen voorkwamen, Gij be stuurd», in dien geest en toen een meer bewogen tijd aanbrak en meerdere vra gen ;.ich voordeden, waart («ij de inan die ook die strooming in rustige bed ding hebt voortgeleid. Waren de raads leden mannen uit deftige kringen of mannen uit den burgerstand, 'ec'.er die zich waardig gedroeg kon op Uw harte lijke sympathie rekenen. Alles saam vattende mogen wij vcrklaien, dat U steeds was „de rechte man op de rechte plaats". Wij zeggen U nogmaals dank en spreken de wensch uit dat God U nog lang moge sparen, U kiacht en opge wektheid geve om Uw ambt te vervul len, mede tot heil van ons aller ge liefd Sprang. Mevrouw! Zij het mij vergund een enkel woord ook tot U Ie richten. Wij allen weten met hoe gi oote liefde U steeds jegens Sprang z/jt gezind geweest, waardoor U in hooge mate het werk van Uw man hebt gesteund. In lief en leed hebt Gij met onze bevolking mede geleefd en daar vaar nc.od of ellende was, s'ond Gij st< eds klaar te helpen en te steu nen. Wij zeggen U daarvoor hartelijk dank en bidden aan God dat Ilij U, naast Uw man, nog vele jaren voor Sprang moge sparen. Na deze rede antwoordde de Burge meester als volgt: Hartelijk dank geachte heer v. San ten, Voorzitter van de feestcommissie en geachte heer v. Willigeuburg, tolk van den laatsten gemeenteraad wan, Sprang, ook namens mijn vrouw, voor de waardeerende woorden tot ons ge sproken. Het was mij altijd een genoe gen met en voor U werkzaam te zijn naar mijn beste krachten. Mijn liartelijken dank alsnog oud- Wethouders, Secretaris en Raad, voor den vriendschappelijken steun, mij steeds zoo ruimschoots ten deel geval len van Uwe zijde. U, geachte feestcommissie, dank ik in 't bijzonder voor het pra< htig hul deblijk, mij geschonken. Ik stel 't zeer op prijs, ik zal het in hooge eere hou den. Tevens ben ik U hoogst dankbaar voor het schitterende feest dat door Uw goede zorgen zoo goed belooft te slagen, 't Is waarlijk een heele prestatie. Wees overtuigd van mijn grootst mogelijke waardeer ing. Ik beveel mij bij voortduring in Uw aller vriendschap aan en ledig dit glas op Uw welzijn. Na deze plechtigheid, die op allen en niet het minst op den jubilaris, een diepen indruk hebben gemaakt, ver volgde den stoet den aangegeven weg om tenslotte in de Oude Straat te wor den ontbonden. Het geheel was een mooie stoet die terecht ieders bewondering afdwong. De receptie én serenades beloven druk te worden, doch daarover verder in ons volgend nummer. VRIJHOEVE-CAPELLE. De ver grijsde jongeling en zijn 40-jarig ju bileum. Door den heer L. Metske alhier zal a.s. Maandag worden herdacht dat hij voor 40 jaren geleden de functie van penningmeester aanvaardde op de Ger. Jong.Vereen. te dezer plaatse. Voor den functionaris en voor de J.- V. is dit een bijzondere gebeurtenis, daar zulk een feit tot de zeldzaamheden behoort. Het getuigt van onverdroten ijver en werkzaamheid, wat door een vereeni ging niet genoeg Ie waardeeren valt. Het spreekt dan ook wel vanzelf, dat dit jubileum niet onopgemerkt zal voorbijgaan. Jubilaris on Jong.-Vereen, gelukge- wenscht met deze gebeurtenis. Naar wij vei n» men zal dhr. Metske thans afscheid nemen van zijn depar tement. Een \v :lverdiende lust zij hem toegewenscht. WASPIK. I'ehben wij in een vorig nummer genuhl, dat hier bij een dei- kappers een olectrische haarsnijderij zou worden i.igericht, naar wij thans vernemen, zal ook deze nieuwe instal latie gesehie I n in de oudste coif feurszaak hi< i ter plaatse, den heer Jan Kools-Heestei s. Wij v ens' h. n hem gaarne hiermee alle succes. RAAMSDONK. Vergadering van den raad d izcj gemeente op Vrijdag 14 Au gustus 11:25, d< s namiddag., ten 6 ure. Aan do orde: 1. O iderzoek geloofsbrief van het nieuw benoemd raadslid, den heer G. H. dc Wit. 2. Ingekomen stukken. Voorstel van Burg. en Wethouders t inwilliging verzoek van het bestuur der R. K. Joi gensschool te Raamsdonk (dorp) om beschikbaarstelling van gelden voor schoolbouw en schoolmeu- belen. 4. Alsvoor tot inwilliging verzoek van het b» stuur der N. H. Scholen te Raainsdonksveer voor alsvoor. 5. Alsvoor tot inwilliging verzoek van de R. K. longensschot 1 te Raainsdonks veer om alsvoor voor aanleg waterlei ding. 6. Alsvoor tot inwilliging verzoek van het b< stuur der R. K. Meisjesschool te Raamsdonk(dorp) voor alsvoor. 7. Voorstel van Burg. en Wethouders tot inwilliging v.-rzoek van P. v. Ooyen tol uitbetaling der in het ongereede ge raakte obligatie no. 581, groot 500. de:- 6 geldlcening. 8. Ontwerp verordening tot wijziging der bouwverordening. 9. Ontwerp-besluit tot wijziging ge- meentebegrooting, dienst 1925. 10. Vaststelling va nhet primitief ko hier der Straatbelasting. 11. Ontwerp-besluit tot het aangaan eener geldleening groot 100.000. 12. Benoeming lid in de Sshattings- coinmisde, bedoeld in art. 57 der Wet op de Inkomstenbelasting (vacature J. A. Dorrenbooin). 13. Benoeming lid in de Commissie tot wering van het schoolverzuim te Raainsdonksveer (vacature W. A. Mar tens). 14. Benoeming lid in de Commissie van Fabricage (vacature P. Broeders). 15. Bezwaarschriften tegen aanslag in het schoolgeld. 16. Staten van oninbare en nog te verhalen posten. HERPT. De arbeider G. B. in dienst bij C. v. M. had het ongeluk bij het verzetten van een kar koren, uit te schuiven, zoodat de kar voorover kwam en hij bekneld geraakte onder de burrie. Door toegeschoten hulp werd hij uit zijn gevaarlijke positie verlost en kon zich zelf onder geneeskundige behan deling stielen. EETHEN. De uitslag van de op 8 Au gustus 1925 voor deze gemeente gehou den loting is als volgt: 1 L. A. v. d. Beek, 2 H. de Graaff, 3 M. Splinters, 4 G. J. de Waal, 5 A. van der Kolk, 6 A. P. Lankliaar, 7 M. A. v. Andel, 8 C. H. J. Branderhorst, 9 J. C. Lankhaar, 10 S. de Joode, 11 P. de Fij- ter, 12 L. Doedijns, 13 G. M. v. d. Kolk, 14 P. W. Tfeffers, 15 A. F. Kramer. NIEUWS UIT HEUSDEN. Heusden, 14 Aug. '25. De Heer J. Vos, die reeds ten vorige jare slaagde voor 't examen Rijksklerk bij de Dir. belastingen, ontving Dinsdag zijn benoeming als zoodanig met Utrecht tot standplaats. Zondag 23 Aug. biedt de Fanfare der H. Familie in den tuin der ver eeniging een buitengewoon zomercon- cert aan hare donateurs met familie. Bij genoegzame deelneming zal op 31 Aug. van wege de Oranjevereeni- ging gehouden worden een vlieger wedstrijd voor jongens van 10 tot 15 jaar en een costuumwedstrijd voor meisjes van 10 tot 15 jaar. Ook niet- schoolgaande mogen deelnemen. Voor beide heeft men zich voor 20 Aug. aan te melden bij Mevr. Auër. De volgorde, waarin de Nos. voor de militie-lichting 1926 getrokken zijn is aldus: 1. Cor Schaap, 2. Qodefr. Hoogendoorn, 3. Leon Kuijpers, 4. Hendr. v. Overbeek, 5. Ant, Duijsters, 6. And. Smits. 7. Meind. Bax. 8. Aart v. Horssen, 9. Pieter Maas, 10 Ad. Merkx, 11. Petrus Geene, 12. Koen Lantinza, 13. Corn. v.d. Oever. Dinsdag herdacht het echtpaar G. ten Dam onder zeer vele bewijzen van belangstelling den dag, waarop het voor 50 jaren in den echt werd ver- eenigd.Een aardige attentie was het van de Heusdensche Harmonie des avonds een serenade aan te bieden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 7