Meubelfabriek en Stoffeerderij ..K.E.MJ" GOOSEN «SWA6EBMAN Geldersche Credietvereeniging. Bierlaagh-v. d. Heijden Bakapparaat „Modern". [Jaren Siiijtoiiolenï. 2 gaats, i 2.10. Bel aanpiezen aires Huwetijbskaarlen en - Brieven, Maagpijn ^Ve tg Uwe Varkens <n Koele* m«t SNEEP's GROFMEEL Mij. v.h. De Erven Trip Utrecht N.V. Holer- ei Rijwielhandel .US" J0S. DE FOLTER» KOOLS WatzulJen wj eten Jfonig's Jlaizena Ansichtkaarten De Echo van het Zuiden WIT EN GESTREEPT INWIKKELPAPIER m. Extra-nummer Mr. Dr. A. G. Heineken. 35154 H. van Straaten. Verzuim niet de Etalage te bezichtigen. Bierlaagh-v. d. Heijden, Dijckerhoff-Portlandcement 100 RECEPTEN Hallen A. en B. HET ZUIDEN VUCHTEBSTR.17. PF^ROSCH Petroleum Rookstellen f abrleksprij zen Weck glazen en toestellen. IMIJNHARDT's 34197 Importeur van Kluitkalk, Dakleien, Wand- en Vloertegels en andere Bouwmaterialen. v.|h. Gebrs. SCHOEP Inzendingenbestemd voor de Hallen en 13. A, P. C. Reothaert hetzij voor Kantoor. Salon, Huis of Slaapkamer VOLGENS ELKE STIJL EN ELKE VERSTREKTE TEEKENING wordt in den kortst mogelijken tijd tegen billijken prijs vervaardigd in de 7&r323 ^VRAAGT 0N5 3 JARIG HüURSySTEEM v Agent voor Waalwijk J. VERHOEVEN, Antoniusstraat. Vraagt gratis demonstratie van de „NEW EDISON". Het beste op Gramophoon-gebied. Natuurgetrouwe weergave der menschelijke stem. Maandelijksche Staat per ultimo JULI 1925. Volgestort kapitaal Statutair reservefonds Deposito's Crediteuren Debiteuren Kas, munten, coupons, enz. Schatkistpapier, bankaccepten, enz. Herdisconto's DE HOOFDDIRECTIE: f 14.000.000.— 2.000.000.-- 7.340.501.78 17.384.518 61 39.781.455.12 2.654.220.74 1.275.966.69 VAN 1 vl. 3 vl. 4 vl. f 1,25 f 3,80 f 6,50 Het wonder der Kookkunst 35037 Beleefd aanbevelend, a./d. Markt, WAALWIJK. Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Helen MAAGTABLETTEN I ook 35028 Zeer GUNSTIGE analyse. Een fabriek met ruim dertigjarige ondervin ding geelt VERTROUWEN. Weigert ALLE ANDERE namaak in Uw eigen belang. LET op den naam van het roode kaartje. Niet alleen een zeer goed en gezond, maar ook nog het GOEDKOOPSTE VOEDER. Voor Noord-Brabant levering uitsluitend aan den handel. Telefoon No. 102. W A A L W IJ K. met het nieuwe „platte" loopvlak geven U de meeste voldoening. Vraagt nadere inlichtingen en prijzen bij 35110 DE DIRECTIE. Markt, WAALWIJK, Gegarandeerde eerste kwaliteit Spring-Matrassen. Spiraal Kapok Zeegras Slroo Kinder Wollen dekens. Ruime Keuze in de nieuwste en uitsluitend Leder Damestasschen. Portefeuilles. Portemonnaies Sigarenkokers. Acte mappen. Koffers enz., enz. Soiled concurreerend adres voor Paardentuigen. Honden Ook voor het be- kleeden van Auto kappen en Meubelen. Reparatlen aan bovenstaanc 33603 spoedig en billifk Ie artikelen Als U die vraag stelt, neemt dan het gratis receptenboekje ter hand met VAN M. WITTOP KONING voor en U zult 100 maal een afdoend antwoord vinden. Vraagt Uw winkelier het boekje of zendt ons aangehechte coupon ingevuld terug en U ontvangt het gratis en franco. £au 3e(o/^ne^oyzeMe Opwekkend en verfrisschend Parfumerie Joyzelle, Haarlem. VERSCHENEN der nieuwe kerk van St. Jan Baptist. Winkeliers, Hoteliers enz. die zich met den verkoop daarvan willen belasten, kunnen zich vervoegen ten onzen kantore. 33187 Verkoopsprijs 5 cent waarop 20°/o korting. Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. Intern. Tentoonstelling voor de Schoen- en Leder industrie, Waalwijk 1925. Den deelnemers wordt beleefd verzocht de expeditie van goederen voor op te dragen aan de Fa. MAX GOVAERTS alhier, die door ons Bestuur als Expediteur der Ten toonstelling is aangesteld. Dit geldt niet voor goederen die met eigen vervoermiddelen op den Stand gebracht worden. 35152 Stoombil j artfabriek TILBURG. 3181 99 Waalwijksche en Langstraatsche Courant bedrukt en onbedrukt voor Heeren Schoenfa brikanten. 34435 ZEER BILLIJK. Bij de opening van de a.s. te houden groote Intern. Tentoon stelling voor de Schoen- en Lederindustrie, geven wij een uit, dat door de geheele vakwereld zal worden gelezen en bewaard, omdat het naast tal van artikelen van vooraanstaande personen op het gebied van de Schoen- en Lederindustrie, ook een verslag zal geven van de opening. Daarenboven mogen wij U er op wijzen, dat „De Echo van het Zuiden", Waalwijksche en Langstraatsche Courant", die straks 50 jaar bestaat, in Waalwijk, de Langstraat en Omgeving algemeen gelezen wordt, zoodat U door Uwe advertentie in dit blad ongeveer alle schoen- en lederfabrikanten, patroon en personeel bereikt. Van dit nummer stellen wij slechts een beperkte ruimte beschik baar voor advertenties en desondanks stellen wij die zeer goedkoop- nl. ter grootte van 70 regels f 10.— en 35 regels f 5.— Aangezien maar enkele firma's worden aangeschreven, verzoeken wij U op onderstaande strook te willen mededeelen of U een annonce van f 10.— of f 5.— wilt plaatsen, met den tekst. Uw antwoord gaarne omgaand wachtend, Hoogachtend, WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. De ondergeteekende verzoektinhet op 22 Augustus a.s. te verschijnen speciale nummer van „DE ECHO VAN HET ZUIDEN", ter gelegenheid van de Interna tionale Tentoonstelling van Schoen- en Lederindustrie te Waalwijk, tot den prijs van f 35128 Handteekening Doorhalen wat niet verlangd wordt. 4. 34224 IS maagzuur, oprisping, gebrek aan eetlust Gebruik Per koker 75 ct. Bij Apothekers en Drogisten. O* C> O Honig's Muizenafabr. Koog a.d. Zaan j. Vozoeke op adv. in receptenboekje te zenden aan: plaatsing van bijgaande annonce bespreking over te plaatsen annonce

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 8