teas UN het i W. 8. UI landstlfla sport! DERDE BLAD. PROVINCIAAL NIEUWS. Waalwijk, 14 Aug. 1925. Internationale Tentoonstelling voor de Schoen- en Lederindustrie Waalwijk 1925. Aanvullende lijst van geschonken medailles. Geldersche Credietvereeniging Waal dijk, Groote Gouden Medaille. H. Verheij, Nijmegen, Verguld Zilve ren Medaille. Fa. Van Boxtel Co., Dongen, Ver guld Zilveren Medaille. Raad van Beheer der Ned. Jaarbeurs Utrecht. Zilveren lauwerkrans in etui. Wij mogen met een enkel woord velen onzer lezers opwekken om boven staand goed voorbeeld te volgen en het bestuur der tentoonstelling te ont lasten van de zorg voor de bekroningen Men geeft daardoor o.i. tevens een uitnemend blijk van belangstelling in onze beide industrieën en in hetwerk dergenen die dit grootsche werk onder nemen en ook in degenen die deel nemen in den vreedzainen kamp om den eerepalm. Daarenboven zijn de kosten, ver bonden aan deze grootsche tentoon stelling. enorm en kan een tegemoet ko.oing daarin van de zijde van be larigstellenden en belanghebbenden slechts grootelijks worden gewaardeerd Uitgenoodigd bij de off cieele opening op Zaterdag 22 Augustus zijn om H. M de Koningin, de Com missaris der Koningin van Noord Brabant, de Ministers van Arbeid Handel en Nijverheid, Buitenlandsche Zaken en Financië i, de Gezanten van Vreemde Mogendheden, de G«rdepu teerde- en Provinciale S'a'en van Noord-Brabant, de Directeur Generaal en Inspecteurs van den Arbeid in de districten Maastricht en Breda, de leden der Tweede Kamer der Staten Generaal woonachtig m Noord Brabant, de Kamers van Koophandel iri Noord- Brabant, de Chef der Directie Econo mische Ziken van het Dept. van Bui tenlandsche Zaken, het Bestuur der N V Schoen- en Lederjaa beurs te Amsterdam, het Dagel. Bestuur der N V. Mij. tot Exploitatie van Jaar beursgebouwen te U recht, de Eere- Leden en Leden der Tentoonstelling, het Dag. Bestuur eri de leden van den gemeenteraad vam Waalwijk. Voor de paardenkeuringen enz. op het Sportterrein der Tentoonstelling te Waalwijk op 27 Augustus a.s. zijn niet minder dan 344 paarden ingeschreven en wel verdeeld over de navolgende klassen Klasse 'aalwijk er wel op wijzen ttjaig nut vlaggen na te zien en in orde te maken, opdat vanaf Zaterdag 22 dezer de ge- heele week door de nationale driekleur wappere van onze huizen, als een uiting van vreugde over het a s groote gebeuren en als een welkom aan de duizenden vreemdelingen, die onze gemeente zullen bezoeken. Op Maandag 24 Augustus, zal om het bezoek aan de Tentoonstelling gemakkelijk te maken, een goedkoope trein loopen van Amsterdam via Haarlem Rotterdam Lage-Zweluwe naar Waal wijk. De uren van vertrek te Amsterdam en te Waalwijk zullen nader worden aangekondigd r" Voor dezen ex'ra-trein gelden de inavolgende zeer gereduceerde tarieven Amsterdam^ Haarlem Leiden heen en terug heen en terug 2e klas f 4 50 3e klas f 3 2e klas f 2.75 I 10. II 20. III 23. IV 30. V 30. VI 11. VII 0. VIII 22. IX 12. X 5. XI 106. XII 56. XIII 19. 344. Zooals bekend zal de Ned. R K. Bond van Schoenfabrikanten Maandag 24 dezer alhier z'n 25 jarig jubileum herdenken. Wij vernemen dat het programma ongeveer als volgt is samengesteld Ten 9'/2 uur H Mis in de parochie kerk van St. Jan, opgedragen door den geestelijken adviseur pastoor Van Gelder, daarna gezamenlijk bezoek aan de tentoonstelling. Om 1 uur wordt receptie gehouden en des namiddags ten 3 uur feestvergadering, waarin als feestredenaar optreedt Dr. Kortenhorst. ten 6 uur feestdiner aan de leden aan geboden. Zooals wij aankondigden was Donderdagavond voor 't eerst de feest verlichting der tentoonstelling in haar geheel ontstoken. Duizenden verdron gen zich langs de terreinen op den Parallelweg en omgeving om dit schitterend schouwspel gade te slaan. Het Dag Bestuur der gemeente, de Gemeenteraad hadden aan de uitnoo* diging van 't Bestuur gevolg gegeven en gaven in plenum van hunne be langstelling blijk. Het was dan ook een lust der oogen, te genieten van de eenige aanblik die de feeërieke verlichting, met z'n plm. 150j0 electrische lampjes bood. die alle lijnen afteekenen van de schitte rend ontworpen gebouwen. Wij meenen dat misschien mooier feestverlichting in ons land nog niet werd aangebracht 't was een majes tueus en tevens tooverachtig gezicht dat niet naliet diepen indruk te maken en alleen een bezoek aan de schitte rende terreinen ten volle wettigt. We hebben gisteravond een voor proefje gehad van hetgeen het worden zal en ook van de menschen die komen kunnen en tevens een vingerwijzing voor de verkeersregeling. Wij mogen de ingezetenen van Den Haag Delft Schiedam tó,uS 3e klas f 1 75 Rotterdam heen en 2e klas f2 25 Dordrecht 'terug 3e klas f 1 50 De trein gaat denzelfden dag heen en terug. Hoe groot de waarde van publici teit in ons blad is kon Donderdagavond andermaal worden geconstateerd Een bericht in ors blad dat de electrische verlichting aan de Tentoon stellingsgebouwen zou worden ont stoken, was voldoende om duizenden ook van buiten daarheen trekken! Winkeliers plaatst uw advertentie geregeld in ons blad en duizenden zullen dan ook bij u komen. De groote winkelweek, welke ge durende de tentoonsteilingsdagen hier wordt gehouden, belooft schitterend te worden. Nagenoeg alle winkeliers, uit alle deelen der gemeente hebben toezegging gedaan hun uiterste best te zullen doen, zoodat verwacht mag worden dat de duizenden tentoonstel lingsbezoekers ook de Waalwijksche winkels op hun mooist zullen zien. De afdeeling Waalwijk—Tilburg van den Europeeschen Werkmeesters bond zal Woensdag 26 Augustus een gezamenlijk bezoek brengen aan de Tentoonstelling Om 1 uur heeft de begroeting van de Buitenlandsche col lega's in het hotel Verwiel plaats en om 2 uur daarna zal in de zaal van den Gildenbond een feestvergadering plaats hebben, waarop lezingen van technisch wetenschappelijken aard ge houden zullen worden. Het aantal ingeschreven werke- loozen bij het correspondentschap der Arbeidsbemiddeling bedraagt thans 89 Bij de heden gehouden verkoo- ping van landerijen en huizen van de familie Le Blanc ten overstaan van de Notarissen Canters te Drunen en Jansen alhier, werd koop 1 het huis gelegen in de tweede Zeine gekocht door den heer J. v. Loon voor f5425 een perceel weiland gelegen in de tweede Zeine door den heer G v Loon Lzn. voor f 3400, een perceel land in de 2e Zeine door den heer R. van Loon voor f 4200 het huis in de Sta tionstraat door mej Wed. Moonen voor f 4050, een perceel bouwland onder voormalig Besoijen door den heer P. Kierks voor f 2200 en een perceel bouw- en weiland aldaar door den heer J. Kuijsten voor f 3050. Bij de heden ten overstaan van Notaris Jansen gehouden verkooping van 2 perceelen hooiland van den heer Huijbers werd koop 1. een per ceel Dijkland, gekocht door den heer |ac. de Bie te Sprang voor f3250, en een perceel land gelegen over de Schouwsloot door den heer W Klerks te Waalwijk voor f950. Woensdag herdachten de echte lieden S. Vos en J. Timmermans den dag waarop ze voor 50 jaar in den echt werden verbonden Een buurtcommissie had de zorg op zich genomen dat deze dag voor de oudjes tot een onvergetelijke is ge maakt. Een mooie versiering was aan het huis aangebracht terwijl namens de buurtbewoners een prachtig cadeau werd aangeboden. De harmonie St Chrispijn, die steeds gereed staat om bij festiviteiten zooveel mogelijk luister bij te zetten, bracht de oudjes een serenade. Honderden en honderden hadden zich In de omgeving verzameld om mede de oudjes een aubade te brengen. Zweminrichting. Heerenbaden 217. Damesbaden 143. Kostelooze baden 81. Temperatuur gem 21°. Hedenmiddag Zaterdag 15 Aug. vier uur Loonschendijk optreden Ds Jonkers uit Waspik. WASPlK. Het was een lange lijk stoet van familieleden en vrienden die hedenmorgen het stoffelijk overschot van den heer P. Klazen, lid van het R K. Kerkbestuur, naar zijne laatste rustplaats vergezelde. Om 10 uur werd de plechtige gezongen lijkdiens opge dragen door den ZeerEerw Heer Pastoor terwijl aan de zijaltaren achtereenvol gens door zijn Eerw. Heerzoons, allen van de orde der Capucijnen, 4 H. Missen werden gelezen. Een zorgvol echtgenoot en vader, een vriend en •stille weldoener voor velen, die wars van alle grootheid en ijdelvertoon. als voorbeeldig katholiek steeds de eer van God zocht, is met hem heengegaan Moge hij voor de vele verdiensten en goede werken, reeds het loon des Hemels ontvangen hebben. RAAMSDONK. Naar men ons mede deelt zal de harmonie „Virtus nobilitat ariem" uit Waspik Zaterdagavond hier een concert geven op het terrein tegenover hotel Koppelpaarden. Bij Burgemeester en Wethouders is ingekomen een verzoekschrift van C. W van Dongen om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein voor het perceel E 76 Aan A. D Bossers is vergunning verleend voor het bouwen van een woning aan de Julianalaan. Nader vernemen wij, dat voor het aanstaande concours hippique nog be schikbaar zijn gesteldeen zilveren beker, een luxe zweep, twee hooid- stellen en 5 medailles. MADE. Bij den Postcheque en Girodienst alhier werd ten postkantore en daaronder ressorteerende gedurende de maa->d Juli gestort f65035 96 en uitbetaald aan chéques f 46435 38. Naar we uit goede bron ver nemen. worden alhier pogingen aan gewend om tot oprichting te komen van een Missienaaikring. Bij de gehouden aanbesteding te 's Bosch voor den bouw van een sluiswachterswoning en bijkomende werken sluis 8 Z. Willemsvaart was de laagste inschrijver voor f9640 de herren Th Blijlevens Znaan nemers te Made. Op Zondag 16 Augustus a.s. zal Ds. Mudde uit Made des voorm. 10 uur in de Ned. Herv Kerk te Terheidc (N Br.) een vacaturebeurt vervullen en des nam 2.30 ter zijner plaatse optreden. ALMKERK. De uitslag van de loting der Nationale Militie, lichting 1926, is als volgt: No. 1 A. Nieuwenhuizen. 2 J. Dekker 3 H Sterkenburg 4 A C Vink 5 T Ouwerkerk. 6 C Kraaiveld. 7 M Heistek. 8 L Kamp. 9 J C. Scherft 10 B. de Graaff. 11 A B Snoek. 12 A C. van Rijswijk. 13 A. Ippel. 14 J. A. Vink. 15 A. Lagrouw. 16 A v d. Koppel. ff 17 A. G. van Drunen. 18 J. de Hom. 19 P C Rombout. 20 Biesheuvel. 21 H van Hemert. Het mond- en klauwzeer onder deze gemeente breidt zich nog steeds uit. Nog slechts enkele dagen en gij zangers van „Excelsior" alh. (Directeur de heer Snijders van Raamsdonksveer) zult weer uwe éér op het groot nationaal concours te de Meern (Utr.) hebben te verdedigen. Door veel geduld en aanhoudende repetities hebt gij het zoover gebracht dat gij 18 Augustus a s. zult uitkomen in de 2e afdeeling (Zang) op boven genoemd concours. Dus deze enkele dagen nog eens flink gestudeerd misschien wordt daardoor uw succes nog grooter. Luister goed naar uwen Directeur en de glorie zal niet uitblijven. Wij wenschen U zangers van „Excelsior" een schitterend succes toe in boven genoemde plaats. Maandag jl. had Ds. Rö h het ongeluk bij het aanzetten van den motor van zijn auto. doordat de kruk terug sloeg de rechterpols te breken Z Eerw. zal wel eenigen tijd verhinderd zijn, zijn dienst waar te nemen. N1EUWKU1JK. Naar we met zeker heid vernemen, zal onze liedertafel „Oefening baart Kunst" deelnemen aan het festival te Waalwijk en wel op Zondag 23 Aug. a.s. ter gelegenheid der Tentoonstelling aldaar. NIEUWS UIT KAATSHEUVEL. der N. C. B. te B'eda. alwaar de hoenderclub „Kaatsheuvel" de eieren levert, een prijs bereikt van f 8 97 per 100 eieren, dus bijna 9 ct. per stuk. Wekelijks worden de eieren verzonden. Gem. Gasfabriek. Gasdebiet en Gasprijs. Het gas verbruik bedroeg in 1924 454 237 M3. in 1923 434.177 M3. toename 20060 M3. In totaal waren aangesloten 15 motoren met 52 P K. De gasprijs was gedu rende het dienstjaar voor gewoon en muntgas 14 cent per M3 bij een maandeltjk- sche afname van 25 M3. 12 cent per M3 bij een maandelijk sche afname van 26 50 M3. 10 cent per M3 bij een maandelijk- sche afname boven 50 M3. Voor motoren was de gasprijs 12l/2 ct.. voor verwarming 6 ct per M3 Voor muntinsiallaties werd 25 cent per maand als huur in rekening ge bracht. Cokes. De prijzen der cokes waren als volgt Van 1 lan - 30 juni Gr. f120 Gekl. f 1.40, Gruis f0 90. Van 30 Juni—18 Nov. Gr. fl.-. Gekl. fl.20, Gruis f 0.60. Van 19 Nov.30 Nov Gr. f0 80, Gekl fl.Gruis f0.50 Van 1 Dec.—31 Dec.: Gr. f0 70 Gekl. f 0.90, Gruis f 0.50. Kootteer. De zuivere opbrengst van het koolteer varieerde van f 1.12'/2 tot f3.09 per 100 K.G. Buizennet. ln het Hoekje en de Telefoonstraat werd 400 M 60 mM buis gelegd De totale lengte van het buizennet bedraagt 17.366 M. Openbare gasverlichting Kaatsheu vel. Er toerden ontstoken 49 lan taarns en wel vanaf 1 Januari tot einde April en vanaf 25 October tot 31 December. Hierbij waren 11 lantaarns voor nachtverlichting. Het totale gasverbruik bedroeg 10 732 M3. Openbare gasverlichting Sprang en Vrijh-Capelle. Er werden ontstoken 37 lantaarns Het aantal branduren be droeg 21.8 41waarvoor berekend werd van Januari tot April 2 ct en van Oct tot 31 Dec l3/4 ct perbranduur Gasmeters. Op einde December waren in Kaatsheuvel aangesloten 368 gasmeters en 591 muntgasmeters. In Sprang Capelle 161 gasmeters en 172 muntgasmeters. De installatiehuur bedroeg in Kaats heuvel f 1701.50, in Sprang-Capelle f501.25. Naar aanleiding van een ge houden bespreking met den heer Meijer de Vries, hoofdambtenaar bij het Departement van Btnnenlandsche Zaken en Landbouw, werd in de op 12 Aug. j.l gehouden raadsvergade ring besloten binnen zeer korten tijd over te gaan tot een werkverschaffing ten behoeve van de werkelooze arbei ders in de schoenindustrie. Deze werk verschaffing zal vooreerst bestaan in het aanleggen der diverse wegen, terwijl vermoedelijk later zal worden overgegaan tot het aanleggen van drainagevelden in Loonopzand De werkzaamheden zullen plaats hebben onder toezicht der Nederlandsche Heide Maatschappij. Door den Raad onzer gemeente is goedgunstig beschikt op het ver zoekschrift van de vereeniging „Kaats heuvels Belang" om de kiosk gratis te verlichten rvoor Quick beslag kunnen leggen op een diietal pracht Xl-tallen, Ter opening speelt Quick dan tegen den Westelijken 2de kldsser D.C L. uit Rotterdam. Hiertegen krijgt het Quick reeds hard te verantwoorden, daar deze 'n vereeni ging van groote kracht is Het verheugt ons dan dat alle Quick 1ste Xl-tal- speleis disponibel zijn en met goeden moed deze wedstrijden aanvat om in het a.s. seizoen een goed figuur te slaan. We krijgen dan zoodoende de volgende opstelling van beide clubs QUICK. A. Trommelen W. v. Stippent, H. v. d. Griendt, J. v Bladel, P. Verhclst J. v Hilst, v. Lier, Hensen, v Hilst. Blom, v. d. Heuvel. CAPELLE. Deze week is een koe van den landbouwer G j H. loopende in den buitenpolder alhier, door den bliksem getroffen en gedood. As. Zondag des voorm half tien uur en des nam half drie uur zal in de Ned. Herv. Kerk alhier optreden Ds A. Meijers. De heer M C Rijken heeft bedankt als eere voorzitter van de Chr. Zangvereeniging „Hallelujah" alhier. A.s. Zondag des voorm. om half De heer J. Kleijn, onderwijzer aan de 0. 1. school No. 1 alhier, is benoemd tot onderwijzer aan de R.K. M U L.O. School „St Antoine" te Rijswijk. De heer C. v. Ginneken, ambte naar op het post- en telegraafkantoor alhier, is met ingang van 10 Aug overgeplaatst naar het telegraafkantoor te Tilburg. VOETBALSPORT. De Quick donateurs worden er aan herinnerd, dat Zondag de nieuwe kaarten zullen worden gepresenteerd. Hoewel Quick thans 2de klasser is en meerdere dure reizen gemaakt moeten worden, zal de contributie der donateurs niet' verhoogd worden, doch alLen het verplichte belastingkaartje wat recht geeft op eerste rang zal voor 5 cent gekocht moeten worden. Zaterdag 15 Augustus houd Quick haar jaarvergadering in de zaal van den heer J. Fransen. Naast bestuurs- en Xl-tal commissie verkiezing, stemming over 15 nieuwe leden, komen nog zeer belangrijke punten ter tafel, zoodat aller opkomst dringend noodzakelijk is. De aanvang is op 12 uur gesteld, zoodat het voor elk Quick lid gemakkelijk gemaakt is deze vergadering bij te wonen. Om den Zilveren Miss-Blanche beker. Was het de gewoonte van onze W. V. V. Quick om het seizoen te openen met een vriendschappelijken wedstrijd, ditmaal had Quick naar een ander middel uitgezien ter opening van het nieuwe seizoen. Maar al te dikwijls heeft de ondervinding geleerd, dat vriendschappelijke wedstrijden niet die spanning verwekken, welke de toeschouwer graag ziet. Het publiek wil nu eenmaal wed strijden, waarin elke kans om te doelpunten benut wordt en een wed strijd te zien die vol emotie zit Daarom was het goed gezien van Quick om een tournooi te organiseeren, waarin de vereeniging welke Quick met de meeste cijfers kan kloppen den beker krijgt, uitgeloofd door de Miss Blanche Cigarettenfabriek. En geducht zullen de Haij, v. Stein, de Reus, Barendrecbt, Pors, Ambachtseer, Spatreboom, A. Los, Nooteboom, A Donker, D.C L. C. van Zelfde. Tevens kunnen we mededeelen dat het Quick-terrein keurig in orde is. De prachtige afrastering, geschenk der supportersvereniging, is geheel vol tooid en geelt het terrein een mooi aanzien. Het speelveld is één groene glasvlakte, terwijl ongelijkheden ver wijderd zijn Het zal onnoodig blijken de voetbalsupporters aan te moedigen dezen wedstrijd bij te wonen want de gesprekken loopen steeds over de ontmoeting Quick D. C. L. op as. Zondag 16 Augustus op het Quick- terrein. Voor goede leiding is zorg gedragen en niet minder dan den heer B. Vullijn uit 's Bosch zal deze ont moeting leiden. Dus allen Zondag naar het Quick- veld. Aanvang half drie. W.S.C.-R K. Bonds-Elftal. (Heden Zaterdagmiddag) Niet minder dan drie aanvragen te gelijk kwamen er jl. Woensdag bij den secretaris van W.S C. binnen voor het komen spelen van een wedstrijd op het nieuwe speelterrein. Uit deze diie aanbiedingen werd eene zeer mooie en niet alledaagsehe keuze gedaan. Onze plaats zal hedenmiddag (Zater- d tg Heiligendag) het voorrechi genie- t n, het Bonds Elftal van de RK. Fe deratie, Afd den Bosch in haar midden ie zien tot het spelen van een wedstrijd tegen het Iste Elftal van W S C. Genoemd elftal, hetwelk de laatste weken met stijgend succes diverse wedstrijden speelde tegen sterke tweede klassers, bestaat uit de beste spelers van vereenigingen, uitkomende in de Overlangs klasse van genoemden bond. zoodat het publiek reeds vooraf verzekerd is van een interess mten wedstrijd. De thuisclub, welke in dezelfde op stelling als vorige weck tegen Quick, zal uitkomt, n zal er zeer zeker voor zorg dragen dal hare supporters niet teleurgesteld worden en zeer zeker niet, wanneer er met datzelfde animo als jl. Zondag gespeeld wordt De leiding van bovenstaanden wed strijd. welke om vier uur zal aanvan gen. berust bij scheidsrechter Hoen, een bekend arbiter in deze Federatie. Waar er hedenmiddag elders in onze plaats géén enkele voetbalwedstrijd gehouden wordt, verwachten wij zeer zeker eene groote belangstelling voor bovenstaande belangrijke ontmoeting. Wij laten hierbij nog de opstelling volgen waarmede de gasten zullen uit komen. J van Rooij Gremme Vesters C. Ekels Boumans Beekwilder Hammer Schuurmans, van Goch, Venroij, van der Steen. R. W. B. Zaterdag 15 Aug. 3 uur wordt voor de leden van RWB een sportdag ge houden in hardloopen, vertrappen, kogelstooten enz. Er zijn 16 prijzen disponibel gesteld waaronder ver schillende degelijke voorwerpen, zoodat wel een genoeglijke sportdag te wachten staat. Zondag 16 Aug. half 3 speelt RWB tegen Oisterwijk een vriendschappe lijke wedstrijd. Oisterwijk speelt 3e klas NVB. We verwachten een gelijk opgaand spel. Aanvang half 3 terrein RWB. De 4e wedstrijd voor het tour nooi van RWB 2 wordt om 4 uur ge speeld tusschen RWB 2 en WSC2. L I. Woensdag was een combinatie van Juliana Baardwijk op bezoek ge weest Hoewel de reservespelers goed spel gaven was de 6—1 overwinning geflatteerd, doordat de keeper van Juliana 3 ballen had moeten houden. Maandag 17 Aug. laatste wedstrijd voor het tournooi RWB 2HEC comb. 6'/2 uur. Zaterdag as. 15 Aug zullen de Eindwedstrijden plaats hebben om den Juliana Beker en zal het bij gunstig weer niet aan belangstelling ontbreken daar er spannende wedstrijdeh te wach ten staan. Om 2 uur komen in het veld: de Waalwijksche 2de klasse Quick tegen het Bossche B V.V. 2 dat eveneens in de Zuidelijke 2de klasse uitkomt. Dat het er hier warmpjes naar toegaat, is te begtijpen daar beide ploegen op zijn sterkste opkomen. Zullen de Blauw-Witten Zondag zege vieren en de eer van Waalwijk hoog houden. Om 3 uur komen in den strijd Broekhoven I uit Tilburg kampioen 1ste K.4it>i>bcufei, 14 Aujj 1925* WAALWIJK W. V. V. JULIANA.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 9