Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Tentoonstelling. NUMMER 68 WOENSDAG 26 AUGUSTUS 1925 48e JAARGANG. UITGAVE: ANTOON TIELEN. WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ Telefoon No. 38. Telegr.-Adres: ECHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN. EERSTE BLAD. Na afloop van de officieele opening, welke wij Zaterdag in ons extra nummer (dat zeer veel belangstelling had) nog geheel hebben vermeld, had op het Sportterrein de groote voetbalwedstrijd plaats tusschen een Zuidelijk Elftal en H.B.S., waarvan men onder de rubriek „Sport" een verslag aantreft. Na afloop van dezen wedstrijd werd op het middenterrein door het Kon. Muziekcorps Goulmy Baar uit Den Bosch een concert gegeven. Op schitterende wijze werd door dit 62 man sterk muziekgezelschap het zeer varieerende programma afge werkt. De jongeren onder de bezoekers, en dat waren velen, brachten een bezoek aan het kermisterrein, waar vele attracties den bezoeker tot pret- maken uitnoodden. Ondanks dat zoo nu en dan een regenbuitje de pret dreigde te verstoren, bleef het den geheelen avond zeer druk op het terrein, zoodat de verschillende ver- makelijkheden niet te klagen hadden. Vanzelfsprekend is het, mogen wij wel schrijven, dat in de tenten waar Terpchichoor hoogtij viert, het 't drukst was. Tengevolge van den regen was het op het terrein Zaterdagavond niet zoo druk, maar des te drukker in de Cabaretzaal, alwaar 18 eerste rangs- artisten, onder wie de bekende Bart Elfrink, het publiek vermaken. Geen plaats was meer te krijgen, ook al zat men als haringen op elkaar gepakt. Zondagmorgen heerschte er in onze gemeente reeds vroeg een drukte, zooals wellicht te voren nog nooit het geval is geweest. Voor de verschillende mooie etalages verdrongen zich aanhoudend een groot aantal menschen om den goeden smaak van de Waalwijksche winkeliers te bewonderen. Nu, het moet worden gezegd, alle winkeliers zonder onder scheid hebben hun beste beentje voor gezet. Allen hebben medegewerkt om ook op dit gebied den naam van Waalwijk hoog te houden. En zonder overdrijving mogen wij zeggen dat men daarin bijzonder is geslaagd. Onmogelijk is het de prachtige etalages een voor een te noemen en daarom volstaan wij er mee met te zeggen dat de winkeliers getoond hebben op dit gebied veel te kunnen presteeren. Tegen half een verzamelde zich in Musis Sacrum een groot aantal muziek- en zanggezelschappen om gezamenlijk met ontplooide banieren en onder het blazen van lustige marschen zich naar het Tentoonstellings- terrein te begeven, alwaar in de groote mooie Cabaretzaal de deelnemende vereenigingen het welkom zou worden toegeroepen en de huldiging van de jubileerende Liedertafel „Oefening en Vermaak", zou plaats hebben. Nadat de leden van het bestuur der verschillende vereenigingen hadden plaats genomen, nam de heer Aug. v. d. Heijden, Voorzitter van „Oefe ning en Vermaak", het woord en sprak de menigte als volgt toe Geachte Bestaren der aan dit festival deelnemende Vereenigingen Leden van het Comité der Tentoon stelling en verdere toehoorders l Het is mij een groote eer en een waar genoegen tevens, U thans van deze plaats te moge toespreken. Een groote eer, wijl het Comité der Ten toonstelling de welkomstrede aan mijne zwakke krachten wilde toevertrouwen een waar genoegen, omdat ik het woord mag richten tot U, geachte Collega's, presidenten, directeuren, dus leiders, aanvoeders van vocale of instrumentale Gezelschappen, hier gekomen om het festival onzer jubileerende liedertafel „Oefening en Vermaak" met Uwe ge vierde medewerking op te luisteren. Wel mag deze dag van gansch bijzon dere beteekenis voor ons heeten. 65 jaren toch vloden heen, sinds ons ge boorteuur sloeg, onze levenszon voor de eerste maal zich schuchter boven de kim verhief. Onze stichters, die de hitte van den dag, de vinnigheid van den strijd om het bestaan zoo vaak moesten verduren, verwisselden allen het tijdelijke met het eeuwige, en zelfs van de tweede generatie, de z.g. jon gere garde, waartoe ook ondergetee- kende behoort, zijn de gelederen reeds schrikbarend gedund. Hoe gaarne brengen wij op dit gedenkwaardig oogenbiik, een eerbiedige, dankbare hulde, een stillen groet aan de nage dachtenis van die verdienstelijke, on vergetelijke voorgangers en medeleden, met wie wij eenmaal door de banden des bloeds, van toonkunst en vriend schap, zoo innig verbonden waren wier schimmen gewis thans om ons heenzweven en ons toefluisteren „Voltooi ons werk, verspreidt vriend schap, vreugde, genot en beschaving om U heen, en bovenal versaagt nim mer, hoeveel dreigende wolken zich ook boven Uwe Vereeniging samen pakken". Ja, geachte kunstbroeders, vriend schap, vreugde, genot en beschaving, ziedaar de kostelijke vruchten, die de beoefening der Muziek, die schoonste, edelste en goddelijkste aller kunsten, dat troetelkind van den Allerhoogste, in zoo ruime mate en in vollen was dom afwerpt, mits- wij ons goede deskundige tuinlieden betoonen, die de planten in onzen muzikalen hof naar behooren weten te verzorgen, en niet schroomen, daar, waar dringende noodzakelijkheid zulks gebiedt, zelfs snoeischaar en kapmes te hanteeren. Ik behoef hierover niet in tijdroovende bijzonderheden te treden. Gij allen weet evenzeer, misschien nog beter 0an ik, hoe in het Gezelschapsleven licht en schaduw, strijd en vrede, overwinning en nederlaag, energie en lusteloosheid, kortom lief en leed onder velerlei vormen en gestalten elkaar voortdurend als in cirkelgang afwisse len. en hoe onze leuze dus immer en onveranderlijk dient te zijn„Ende desespéreert niet l" En dit geldt niet alleen in het rijk der tonen en der Muzen, maar ook op industrieel en commercieel gebied. Drukte de malaise ooit zoo loodzwaar op de schoen- en lederindustrie,als op den huidigen dag? Hoorde men ooit talrijker, luidere je remiades en pessimistischer voorspel- ligen Stak het spook der werkeloos heid ooit dreigender de magere, knok- kige handen _naar de werklustige ar beiders uit? En desalniettemin dorst een schare kloeke, vooruitstrevende mannen, gedachtig aan 't aloude spreek woord: „Helpt U zelf, zoo helpt U God!" het bestaan, den strijd tegen het noodlot aan te binden, en een tentoonstelling te organiseeren, even groot als grootsch van opzet, welke, naar wij met grond durven hopen, evenals in 1903 wederom een nieuw tijdperk van bloei zal ontsluiten voor onze zoo zwaar beproefde industrie, die aan zooveel duizenden hier en in onze omgeving werk en brood ver schaft. Waarlijk, op deze plaats, binnen deze omheining, mogen we zeggen reiken kunst, handel en industrie elkaar de broederhandhier worden de harp en de lier getooid met den krans der nijverheid hier rijden Apollo, Euterpe, Cecilia en Mercurius eendrachtig met en naast elkaar in hetzelfde gespan hier zijn in onverminderde beteekenis nog zoo geheel van toepassing dere gelen uit de prachtcantate van Verhuist, gezongen bij de opening der eerste wereldtentoonstelling te Amsterdam in 1883: Wat belangen de volkeren ooit scheidden op aard, Hier geen staatszorg of erflijke veeten, Waar alles het beste mag heeten. Hier een wedstrijd voor alles, wat goed is en schoon, Daar een streven naar Nijverheids; bloeiende kroon, Zonder bloedige lauw'ren te halen. Welnu, ook Uwe gezelschappen zul len vandaag het beste bieden wat /binnen hun bereik ligt, wij zullen te zien en te hooren krijgen een vreed zaam, vriendschappelijk tournooi op muzikaal gebied. Ook hier dus geen staatszorg, of erfelijke veeten, geen vijandschap haat wrok of wrevel, neen in diesen Heiligen Hallen kennt man die Rache nicht, doch wel daarentegen een levendige belangstelling allerwegen, en die warme waardeering, waarop Uwe kunstvolle prestatie's met recht en reden aanspraak mogen maken. O, hoe gaarne zou ik hierover nog geruimen tijd willen spreken, daar ik langer dan 25 jaren als stille mede werker aan verschillende vaktijdschrif ten werkzaam geweest ben, en dus zooveel belangrijke zaken uit de schoen en lederindustrie nog nader zou kun nen belichten of „en relief' doen treden. Doch daar de tijd dringt zullen wij dat alles voor later in petto houden. Bij het hartelijk welkom dat ik ten slotte namens Oefening en Vermaak en het Tentoonstelli.igscomité U heden toeroep, betuigen wij U reeds bij voorbaat onzen diepgevoelden dank voor Uwe verdienstvolle medewerking, in de hoop, dat Gij allen bemoedigd van harte en verheugd van ziel, straks huiswaarts zult keeren en ook Uwe Vereeniging moge groeien en bloeien tot in lengte van dagen. En terwijl ik thans een dronk wijd op Uw aller gezondheid en voorspoed verklaar ik dit festival voor geopend 1 Nadat het applaus, waaraan schier geen einde scheen te komen, tot be» daren was gekomen, verkreeg de heer A. van Liempt, Voorzitter van Waal- wijks Belang, het woord en sprak als volgt „ln mijn kwaliteit van Voorzitter van de vereeniging Waalwijks Belang had Ik reeds meermalen de gelegenheid Uwe liedertafel namens Waalwijks Burgerij te complimenteeren en be tuigingen van sympathie en erkentelijk heid over te brengen. Zoo ooit, dan is er zeker bij dit merkwaardige jubileum aanleiding voor Waalwijks bevolking om deel te nemen in Uwe feestvreugde en de betuigingen van sympathie en erkentelijkheid te vernieuwen. Bij het gedenken van Uw 65-jarig bestaan treden naar het mij voorkomt vooral twee feiten op den voorgrond. Op de eerste plaats het langdurige bestaan Uwer vereeniging op zich en op de tweede plaats de invloed die zij heeft uitgeoefend op de muzikale ontwikkeling onzer bevolking. Ieder die ook maar eenigszins in het vereenigingsleven thuis is, wee' hoe moeilijk het is om in een ver eeniging, die uilsluitend geestelijke idealen nastreeft, de leden blijvend te binden over een tijdsruimte als hier het geval is Daartoe is noodig op de eerste plaats groote liefde voor het na te streven doel, doch daarnaast saam- hoorigheidsgevoel, wederzijdsche waar- deering van de individueele goede eigenschappen der leden en verdraag zaamheid van ieders tekortkomingen, daartoe is noodig eenheid van zin, harmonisch samenwerken en opofferen de genegenheid. Hierop steunende heeft Uwe veree niging de tijden getrotseerd, getrotseerd de perioden van tegenspoed, die ook Uwe vereeniging niet zijn gespaard gebleven en treedt na een 65 jarig be staan zij krachtiger dan ooit naar voren en vormt zij een kern van mannen, gesierd met de zooeven genoemde burgerdeugden, die Uwe vereeniging de eereplaats inruimt in ons plaatse lijk vereenigingsleven. Daarvoor bij deze gelegenheid een eeresaluut. De muzikale ontwikkeling onzer be volking is tot een merkwaardige hoog te opgeklommen. Wat in onze gemeente op gebied der muzikale kunst wordt geboden, overtreft verre dat, wat men aantreft in gemeenten van gelijke, vaak van veel grooten beteekenis dan de onze. De waarde van den gunstigen invloed die hierdoor op het bescha vingspeil wordt uitgeoefend is van niet te onderschatten beteekenis en het is naar mijne overtuiging, dat hieraan voor een groot deel is te danken de vooraanstaande positie die onze ge meente in onze streek inneemt. Aan uw vereeniging komt de eer toe dat zij tot de kunstzinnige ontwikke ing onzer bevolking meer dan eenige vereeniging heeft bijgedragen en ik gevoel mij gedrongen bij deze gele enheid oprechte erkentelijkheid daar voor te betuigen. Moge ik dan onder aanbieding van de hartelijkste gelukwenschen der be volking de hoop uitspreken, dat Uw oude vereeniging met een zich telkens verjongenden geest zal voortgaan de schoone kunst der muziek te dienen in dezelfde lijn als getrokken is vanaf 860 tot heden, dan is haar krachtig voortbestaan verzekerd tot eer een voldoening voor U zelf, tot ons aller heil. Direct nadat de eerewijn was rond gediend. nam de heer Jos. Klijberg, Voorzitter van het Tentoonstellings comité het woord. „1925, aldus begon spr., is voor de gemeente Waalwijk van buitengewoon groote beteekenis Immers, niet alleen dat de R. K. Bond van Schoenfabrikan ten, in deze gemeente gevestigd, haar zilveren jubileum viert, bij welke ge legenheid deze tentoonstelling is ge organiseerd, heden zijn wij in hoofd zaak bijeen om een feit van nog grootere beteekenis te herdenken, n.l. het 65 jarig bestaan van de Liedertafel „Oefening en Vermaak". Beide ver eenigingen hebben reeds veel bij gedragen tot het welzijn van de schoenindustrie in deze gemeente. Ook de Liedertafel heeft daarin een groot aandeel. Zij toch was het die hare leden na volbrachte dagtaak liefde bracht voor de kunst en alzoo een groote beschaving onder de be volking bracht. De Liedertafel mag terugzien op een verleden waarop ze trots kan gaan, ook al zijn haar de moeilijke jaren niet gespaard gebleven. Spr. zegt nog kort geleden een ver- slag gelezen te hebben van het 50 jarig bestaan en het heeft hem getroffen hoe het bestuur steeds de groote moeilijkheden, waarmede iedere ver eeniging op zijn beurt heeft te kampen, het hoofd heeft weten te bieden en zoowel in binnen- als buitenland roem rijke overwinningen heeft weten te behalen. De vereeniging .Oefening en Vermaak" heeft een goeden klank tot ver over de grenzen en daar gaat Waalwijk trots op. Het comité der tentoonstelling heeft gemeend het niet bij deze hulde te moeten laten, maar uwe vereeniging ook een stoffelijk blijk ivan waardeering aan te bieden, be staande in een nieuw vaandel. (Lang durig applaus.) Ik hoop, mijne heeren, dat U onder deze nieuwe vlag allen uw plicht nauwgezet zult weten te vervullen opdat daaraan spoedig vele lauweren bevestigd zullen kunnen worden. (Ap plaus.) De heer Aug. v. d. Heijden sprak, zich naar het vaandel wendend, daarna ongeveer als volgt, wat op allen een diepen indruk maakte. j De heer v. d. Heijden zei dat het hem een groot voorrecht was als Voorzitter het eerst dit mooie vaandel te mogen begroeten. Het oude vaan- i del, waaraan zoovele edele metalen i waren gehecht van roemrijke over winningen die zoowel in binnen- als buitenland waren behaald, is jammer- i lijk genoeg toen Musis Sacrum na een j concert in vlammen is opgegaan, ver- woest. In een oogenbiik tijds werd alles, de piano en de bibliotheek^ waaraan 50 jaar lang was gewerkt om om een groote verzameling te hebben en de grootste, de meest uitgebreidste van bet geheele land mocht worden genoemd, vernietigd. Een bibliotheek, zij bet op beschei den schaal alsook een piano waren, dank zij de hulp, van eenige dona teurs van de vereeniging, er spoedig doch een vaandel bleef achterwege, ook al werd telkens en telkens beslo ten tot aanschaffing daarvan over te gaan, maar telkens moest daarvan door gebrek aan middelen, wijl men .eerst en vooral voor iedere Heilige het lichtje wenschte te ontsteken, worden afgezien, omdat de kas in een Egyp tische duisternis verkeerde. En nu mo gen wij het geluk smaken van het Tentoonstellings-comité een nieuw prachtig vaandel te ontvangen. Naar dat vaandel zullen steeds onze blikken zijn gericht. Wees welkom fiere vlag met eerbied groeten wij u, u die ons ten strijde zal voeren en glorierijke dagen zal bezor gen. De heer Frans Passier, Voorzitter van de R. K. Werkliedenvereniging, boodt namens de harmonie St. Crispijn de jubileerende vereeniging een prachtig bloemstuk aan, daarbij de beste wen- schen uitsprekend. Oogenblikkelijk daarna opende de Liedertafel het festival met „De Ruïne" van F. Brandts Buijs. Daarop traden achtereenvolgens op 1. Fanfare Concordia te Oosterhout. 2. Harmonie Tilburgsche Capelle St. Jan te Tilburg. 3. Muziekkorps l'Echo des Montag- nes te Tilburg. 4. Oisterwijksche Liedertafel te Oisterwijk. 5. Mannenkoor Euterpe te Rijen. 6 Berlicum's Mannenkoor te Berli- cum. 7. Liedertafel te Drunen. 7a. Harmonie Jongens-Congregatie te Drunen. 8. Fanfare Nos Jungit Apollo te St. Oedenrode. 9. Harmonie Kunst en Vriendschap te Vught. 10. Zangvereen. Post-, Telegraaf- en Telefoon-Ambtenaren te's Bosch. 11. Liedertafel „Echo der Duinen" te Loon op Zand. 12. Gemengd Koor van „Oefening en Vermaak" te Waalwijk. 13. Zang-en Tooneelver. Werkmans- kring te Vught. 14. Zangvereeniging Zang en Vriend schap te Goirle. 15. Kon Erk. Harmonie Apollo te Kaatsheuvel. Door de verschillende vereenigingen werd er zeer goed gezongen en geblazen. De belangstelling was dan ook buitengewoon groot. Intusschen verdrongen zich in de hallen duizenden en duizenden per sonen om de vele en ongekend mooie stands te bewonderen. Jongens-Congregatie Dit blad verschijnt WOENSDAG EN ZATERDAG. Prfls der Advertentiën 20 cent per regel; minimum 1.50. Reclames 40 cent per regeL Abonnementsprijs per 3 maanden 1.25. Bfl contract flink rabat Franco per post door het geheele rUk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. Advertentiën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons bezit zfjn. franco te zenden aan den Uitgever.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 1