Vriendenschaar I. Elke lepel helpt TARWEBROOD. Broodsoorten en Be se hu it QuikI tegen Akker's Abdijsiroop invoer en frauduleus stoken, maar goeddeels aan verminderd gebruik. Een verlaging van den accijns zou dan inderdaad, aldus is de redeneering, tot vermeerdering van consumptie leiden, en daaraan wil de minister niet mede werken. PROVINCIAAL NIEUWS. Waalwijk, 11 September 1925 Voor den nieuwen cursus der Middelbare Handelsavondschool alhier hebben zich tot dusver 15 leerlingen aangemeld, waaronder 3 van buiten de gemeente. Onze kunstschilder, de heer Theo van Delft, bracht dezer dagen met den heer Jos. Verwiel een bezoek aan den heer Felix Timmermans te Lier en had de eer den grooten schrijver te mogen schilderen. De heer Timmermans, reeds in portret gebracht door de beste meesters uit Holland en België o.a. door Jan Toorop, Opsomer e. a. was met het werk van Theo van Delft zeer ingenomen, waar nog nooit zulk een schitterende gelijkenis was getroffen. Wij vernemen dat reeds verschillende opdrachten uit die Vlaamsche streek aan onzen kunstenaar zijn verleenden herhalen bij deze onze vroegere vraag wanneer krijgen wij hier eens eene expositie van zijne werken. De wedvlucht Maastricht uitge schreven door „De Postduif", Waalwijk belooft een reuzen succes te worden. Behalve dat er gelegenheid bestaat een fiets te winnen, zijn er reeds twintig eereprijzen, waaronder een zilveren horloge, beschikbaar gesteld. Eereprijzen vanaf heden te zien in de etalage van den heer jac. van Engelen, Grootestraat Waalwijk. Op het politiebureau alhier zijn inlichtingen te bekomen omtrent de navolgende gevonden voorwerpen Een rijwieltaschje met inhoud, rood lederen dames handtaschje met inhoud, zilveren damesketting met medailles, witte enveloppe inhoudende paarsche strikjes, zwarte rozenkrans, rijwielbe- lastingpenning in etui, roode gummi damesbadmuts, dik kartouw, electrische boor, witte ceintuur, 'n paar dameshand schoenen, een schroevendraaier merk „P/aff", schroefsleutel vermoedelijk van een auto, zwart lederen portemonnaie met inhoud, dameshandtaschje met rozenkrans, gouden broche met inge zette steentjes, lederen riem vermoe delijk van een groote trom, dames handschoen, een paar witte dames handschoenen, rood lederen dames handtaschje, rozenkrans, huissleutel, een zilverbon, dames handtaschje met inhoud, gabardine regenjas, ring met twee sleutels, gouden broche met in gezet kinderportret. Dat men hier nog goede vee fokkers heeft, bewijst wel dat dezer dagen op de gemeentewaag voor reke ning van de Kinderen van Huiten een vaars werd gewogen van 1306 en een koe van 1516 pond. Rijksvakschool voor Leerlooiers en Schoenmakers te Waalwijk. De Winteravondcursussen, die met October wederom beginnen zijn voor de industrie en ook voor de werk lieden van het grootste belang. Aan de Schoenmakerij-afdeeling zal onderricht gegeven worden in al de onderdeelen van het vak, voor zoover die zich voor winteravondcursussen leenen, zooals: snijden en teekenen van bovenwerk, grondbeginselen van onderwerk, modelleeren met de gra- deermachine, snijden van bovenleder, stikkerij voor meisjes, werkmeester cursus. Aan de Looierij-afdeeling zullen cur sussen gegeven worden o.a. in plant aardig gelooid overleder. Aan deze onderwerpen zal niet streng vastgehouden worden indien het mocht blijken, dat in de industrie aan cursussen over andere onder werpen meer behoefte bestaat. Gaarne zullen wij dus voorstellen- uit de kringen der belanghebbenden in ernstige overweging nemen. Het aanvanguur der cursussen zal rekening houden met het eindigen van de werkzaamheden op de fabrieken met dien verstande, dat tusschen het sluitingsuur der fabrieken en het uur van aanvang der cursussen een tijds ruimte ligt van l l'/a uur- Dit is bepaald om ieder in de gelegenheid te stellen de cursussen rustig te kunnen bezoeken. De Winteravondcursussen zullen gegeven worden vanaf 1 October tot 1 Maart, in tegenstelling met vorige jaren toen ze gegeven werden tot 1 April. Het is ons n.l. gebleken dat het niet doenlijk is om de leerlingen in de maand Maart ook nog te bewegen de cursussen trouw te volgen, trouwens ook in 5 maanden kan heel wat ge leerd worden, als men maar trouw de cursussen volgt en vooral goed op tijd komt. De avondcursussen zullen gegeven worden gedurende 2—3 uren per avond zonder pauze, terwijl aan het beginuur streng de hand zal worden gehouden. Uit het bovenstaande blijkt, dat wij ons uitsluitend willen laten leiden door het belang der industrie en dus der leerlingen. Wij. verwachten een groote en vooral trouwe opkomst. Het geringe lesgeld, bij de inschrijving te voldoen, van f2.50 onder 17 jaar en f5.daar boven, behoeft voor niemand een bezwaar te zijn. Inschrijvingen kunnen geschieden aan de Rijksschool op Woensdag 23, Donderdag 24 en Vrijdag 25 Sept., van 7'/28V2 uur 's avonds, als wan neer de Directeur daarvoor zitting houdt en gaarne mondeling alle inlich tingen verstrekt. Belanghebbenden, wien het niet doenlijk is zich op die avonden op te geven, kunnen zich daarvoor ook gedurende deze maand dagelijks aan de school vervoegen. De Directeur der Rijksschool voor Leerlooiers en Schoenmakers te Waalwijk, VAN DER WAERDEN. ONZE 34827 staan voortdurend onder controle van het STATION VOOR MAALDERIJ EN BAKKERIJ te Wageningen waar door U steeds verzekerd is van de beste kwalltit te ontv angen. Neemt proef met ons onovertroffen M. C. PULLES-HEESBEEN Grootestraat Waalw.jk. Naar aanleiding van een verzoek van de Kamer van Koophandel alhier, heeft de Directie der Staatsspoorwe gen besloten dat voortaan vanaf Made in plaats vanaf Geertruidenberg, des Woensdags marktkaarten zullen worden verstrekt. Verleden week ontliepen 2 min derjarige jongens te Dussen hun ouderlijk huis. In den Haag werden de jongens door de politie aar gehouden en via deze gemeente naar Dussen terugge bracht. Het bestuur der Waalwijksche Zwemvereeniging is van meening dat het zwemseizoen als geëindigd be schouwd kan worden en is dan ook voornemens de inrichting aan het Hoefswiel op 15 Sept. e.k. te sluiten. Als gebruikelijk stelt het bestuur zich voor in den loop van enkele weken eene algemeene vergadering voor hare leden te houden, waarin weder een volledig verslag over het afgeloopen seizoen zal worden uit gebracht. Voor onze handelsbalans heeft de in- en uitvoer van schoenen in Juli tegenover Juni geen slecht figuur gemaakt. Wel was de invoer van lederen en stoffenschoeisel in Juli '25 hooger dan in Juni '25. Hij bedroeg in Juli 245 671 paar ter waarde van f461.000 tegen in juni 228 537 paar h f448.000 en was dus in eerstgenoemde maand 17.134 paar of f 13 000 hooger dan in laatstgenoemde. Hierbij valt op te merken dat dit meerdere uitsluitend aan het leerlooze schoeisel te danken is, want de invoer van lederen schoen werk is nog weer gedaald, gelijk hierna nader zal blijken. Maar deze invoertoename wordt be hoorlijk opgewogen door meerderen uitvoer. Er zijn 20 912 paar schoenen ter waarde van f 102.000 in Juli '25 uitgevoerd, tegen 16 898 paar f 77.000 in Juni '25. zoodat er naar de waarde een accres is van f 25.000. De vergelijking van den invoer met de maand Juli 1924, de eerste maand dat de Schoenenwet buiten werking kwam, is ook gunstig; toen toch be reikte de invoer van lederen- en stoffen schoeisel de hooge cijfers van 391.322 paar a f 727.000. tegenover een uitvoer van 38.963 paar h f 188 000. Over de eerste zeven maanden is de totaalinvoer in '25 geweest 1 632.709 paar k f 3 655.000 tegen in '24 1.554.673 paar f 3 312.000. De uitvoer heeft het in de eerste zeven maanden voor de beide soorten schoeisel tezamen gebracht tot 157.097 paar a f 938.000 in 1925, tegen 302.995 paar f 1,393.000 in 1924. Per maand bedroeg de invoer in die zeven maanden van '25 dooreen 272.118 paar a f609.200, de uitvoer 26 183 paar a f 156 400. V. v d. S. DRUNEN. Naar wij vernemen heeft hel Hoofdbestuur van den Nederl. Lederbewerkers-arbeidersbond aan den Voorzitter van de afdeeling Drunen, den heer W. v. d. Wiel, als zoodanig en ook als lid, ontslag gegeven op grond dat hij de belangen van de .eden en die van den Bond, niet op waardige wijze heeft voorgestaan. In haar jongste vergadering be sloot het bestuur der Harmonie „De Volharding" tot het houden van een nationaal concours voor solisten. Liefhebbers van instrumentale muziek sunnen derhalve een genotvollen dag tegemoet zien. Waarschijnlijk wordt dit concours gehouden in het laatst van October, doch de juiste datum is nog niet vastgesteld. Dezer dagen zal de aanbesteding plaats vinden van een woning, voor den Veilingmeester, der Veilingvereen. „De Langstraat". Met de pas aanbesteede uitbreiding van het Veilinggebouw zelve, wordt nu een fraai complex verkregen en «an Drunen met trots neerzien op een dergelijk bezit. KAMPIOENEN-WEDSTRIJD ZONDAG a. s. 2'/a uur terrein Quick DRUNEN. De heer J. Akkermans arbeider aan het station Drunen-Heus- den is in gelijke betrekking overge plaatst naar Oss. In zijn plaats is van Oldenzaal naar hier overgeplaatst de heer M. Muijen. Donderdag 17 Sept. gaat hier een processie naar Bokhoven ter vereering van den H. Cornelius. Gisteren had hier, ofschoon het weer niet mooi was. de groote vlieger wedstrijd plaats, welke georganiseerd was door de Eerw. Broeders. Te 5 uur gingen de deelnemers met tal van belangstellenden onder trom geroffel naar den Dijk, waar de vliegers werden opgelaten. De jury, bestaande uit de heeren kapelaan De Vocht, den Eerw. heer Van Dal. broeder Bonifacius, Canters Mz. en Jos van Kessel, had een zware taak bij het toekennen der onderscheidingen, waarvoor talrijke fraaie prijzen beschikbaar waren. Te 7 uur was de pret teneinde. N1EUWKUIJK. In het Café van den heer Th. v. d. Geld werd een z g. Kermispot opgericht genaamd „De Voorzorg". Als leden van 't bestuur werden gekozen de heeren Th. v. d. Geld, Hub. v. Engelen enj Doremans resp. als Voorzitter, Secretaris en Penningmeester. Werd eenige dagen geleden ver meld, alszou het hier een goed bijen jaar zijn, hetgeen zich ook aanvanke lijk liet aanzien, naar aanleiding hier van werd ons uit een onderhoud met een vooraanstaand persoon en bekend vakman in de bijenwereld medegedeeld dat het in geen jaren zoo slecht is geweest. Bedoelde persoon deelde dan ook mede dat't zijn plan was er geheel en al mede uit te scheiden daar het niet loonend meer is. Op het gehouden bondsconcours van Kruisbooggezelschappen te Vlijmen behaalde het Kruisbooggezelschap „De Jonge Batavieren" alhier met 2 zes tallen 2 tweede prijzen, terwijl de heer Joh Meijs van de personeele den len prijs behaalde. Een mooi succes. NIEWKUIJK. Algemeene leden- en propaganda-vergadering van de man denmakers. Donderdagavond had in het café van de Wed. Frans Brok alhier eene groote leden- en propaganda-vergadering plaats voor de mandenmakers. Als spreker hiervoor trad op de heer Van Leeuwen, bestuurslid hoofdbestuur houtbewerkersbond uit Utrecht De heer v. Leeuwen begint met te zeggen dat in hoofdzaak deze verga dering belegd is met het doel de af deeling aan te sporen den grooten propaganda en meetingsdag op 11 October a.s. te Ammerzoden te houden, mee te maken en te doen slagen. Verder wordt door spr. in eene duidelijke uiteenzetting aangetoond hoe sinds de staking welke voor ons zoo schitterend is geslaagd de toestanden aanmerkelijk verbeterd zijn door het vastleggen der verschillende collec tieve contracten. Echter is dit nog geen bewijs dat we met deze overwinning klaar zijn. De overwinning behaald in de man denindustrie is van dusdanigen aard, in aanmerking genomen andere plaatsen, dat we ten zeerste kunnen tevreden zijn. Ook in de omliggende plaatsen Ammerzoden en Kerkdriel zullen we nu gaan trachten ze daar te kunnen organiseeren. In Kerkdriel is het een tijd in de industrie zeer slecht gegaan, vandaar dan ook dat er velen naar elders b.v. in de mijnen zijn werk gaan zoeken. Nu echter schijnt het weer beter fe gaan en hadden we ook daar verleden week een druk bezochte vergadering. Als wij spreken over wat we hebben gedaan ter verkrijging dezer kleine verbetering dan kan niet anders wor den gezegd dan dat er heel wat op offeringen getroost zijn. Er moest toch een staking worden aangegaan waarin absoluut geen zekerheid van slagen te zien was, doch vasthoudendheid en aaneengeslotenheid behaalden toch de overwinning. Spr. toont aan dat het thans onze plicht is er zorg voor te dragen de gemaakte overeenkomst van jaar tot jaar te vernieuwen, 't Is niet gezegd dat het met de drukke werkzaamhe den zal blijven zooals het thans is en dan zouden de uitkeeringen bij -wer keloosheids niet in staat zijn een be- hoorlijk bestaan te geven. Als we eens nagaan wat een uitkeeringen er door den bond gedaan worden dan zullen we tot de conclusie komen wat de Bond beteekent. Het le halfjaar van 1925 werd alles bij elkaar eene kleine f 70.000 aan staking, werkeloosheid en ziekenfonds uitgekeerd. Spreker vraagt steun voor de staking der lucifers-fabrieken te Eindhoven. Hij wijst op de notulen, waarin ge- sproken wordt over 't congres te Nij megen, de uiteenzetting over de H Landstichting door den geestelijken adviseur, Voor de vergadering van hedenavond heeft Z.Eerw. een briefje van verhin dering gestuurd. Verder toont spr. aan dat men een geestelijk adviseur ter voorlichting van een en ander zoo dikwijls noodig heeft. Spr. feliciteert verder het bestuur dat wederom zooals hij uit de notulen vernam, is herkozen. Veel moeielijk- heden zijn door hen meegemaakt doch deze hebben toch tot den weg der overwinning geleid. Hij hoopt en ver trouwt dan ook dat men elkaar in moeilijkheden zal blijven bijstaan. Hij spoort allen aan om in een massaal aantal op de meeting in Ammerzoden aanwezig te zijn waar voorzitter de Bruijn zal spreken. Verder wordt de vergadering nog medegedeeld door Spr., dat hij zoo juist van het bestuur vernam dat de firma Wagenberg—Corman in Vlijmen, hout had laten bewerken van zeer slecht materiaal en met de prijs 2 ct. ver hoogd. Doordat die jongen dit ter onderzoek aan 't bestuur mededeelde werd hij ontslaan. Door ingrijpen onzerzijds echter is die jongen kunnen blijven. Ook hier weer een bewijs van 't nut van organisatie. Ge ziet hieruit wederom een bewijs temeer u vast aaneengesloten te hou den hetgeen U dan ook in de toe komst meer levensvreugde zal brengen. Nadat door het bestuurslid den heer Falier hieraan nog eene kleine wijzi ging ter opheldering dezer zaak was gegeven, sluit de voorzitter de verga dering met den christelijken groet. HERPT. Heden hield de schutterij „St. Catharina" haren jaarlijkschen teerdag. Deze ging tevens gepaard met een onderlingen schietwedstrijd op de „Wip„. Ai kwam er nu en dan eens bijzonder toegift van Pluvius, toch was de wedstrijd goed bezocht en de kamp hevig. De prijzen werden door de volgendeleden behaald le pr. Corn, de Kort 9 p.2e pr. Jac. Kuijs met 9 p.3e pr. Arn. de Kort 8 p. 4e pr. Adr, v. Sprang 8 p.5e pr. Bast. v. Sprang 7. p.6e pr' Adr. de Kort 6.7e pr, Joh. v. d. Wens 6 p 8e pr. Mart. Titters Antz. 6 p.9e pr. Nic. de Kort 5 p.10e pr. Joh. v. Sprang 4 p.1 le pr. Mart. Titters Johz. 3 p.12e pr. G. v. d. Wens 3 p., alles in 10 schoten. Hierna werden de prijzen in het schutslokaal uitgereikt. Naar wij vernemen bestaan hier bij het bestuur der harmonie ernstige plannen om eind October of begin November een wedstrijd te geven in komische voordrachten. Er zullen als dan flinke prijzen worden beschikbaar gesteld. Op Zondag 27 Sept. a. s. zal de handboogschutterij „Ons Genoegen" hare jaarlijksche onderlinge prijsver- schieting houden inhet café „de Ploeg". Door de leden wordt reeds flink geoefend om alzoo een kansje te heb ben naar de mooie prijzen die reeds zijn aangekocht. HERPT. Woensdagmorgen ontstond bij H. v. d. P. een schoorsteenbrandje, die geen zeer ernstige gevolgen naliet. Onze Harmonie maakte Zondag een rondwandeling door het dorp, wat nogal verschillende menschen naar buiten lokte. HEDIKHUIZEN. Plaats van op voering langs „de Wetering". De een kwam van den Bosch, de ander wilde er heen zij ontmoetten elkander dus. Afstappen en handjes geven. Het handjes geven neemt toe. Zij komen kort bij „de Wetering" en geven nog handjes. Zij vallen in „de Wetering". Zij komen er uit en gaan beiden naar huis. Of zij nu gearmd gingen, dat wordt niet beweerd. SPRANG-CAPELLE. (V.m. Sprang). A.s. Zondag des voorm 9.30 uur en des nam. 5 30 uur hoopt in de Geref. Kerk alhier op te treden Candidaat J. Visser van Kokenge. De in de gemeente langs de hui zen gehouden collecte voor den storm ramp te Langeboom en Zeeland (N.Br.) heeft opgebracht in totaal f 915.86, waarvan te voorm. Sprang f 366.—, voorm. Vrijh. Capelle f 177.05 en v.m. Capelle f 372.81. CAPELLE. A.s. Zondag des voorm half tien uur zal in de Ned. Herv. Kerk alhier optreden Ds. A. Meijers. Onze dorpsgenoot M. Ramsteijn, Kommies 2e kl sse te Gemert, is bevorderd tot kommies le klasse. Ds. Louwe Kooimans uit Baard wijk zal a.s. Zondag, des voormiddags half tien uur optreden in de Ned. Herv. Kerk aan den Loonschendijk Naar we vernemen zal ons muziekgezelschap „Kunst na Arbeid" a.s. Zaterdagavond een concert geven op de Nieuwevaart alhier onder leiding van zijn directeur, de heer A Christ. De collecte voor de ramp te Zeeland en Langeboom heeft in deze gemeente opgebracht f 914,26. WASPIK. De hier heden gehouden open schaalcollecte langs de huizen voor de door den stormramp geteisterde streken in ons land, bracht f 280 op. Met de gecollecteerde f 100 In de Ned. Herv. en de f 230 in de R.K. Kerk, hebben de hier gehouden collecten in totaal f 610 opgebracht. Als een zeldzaamheid mag ge meld, dat in den tuin van J. v. d Vleu ten een pompoen werd geteeld met een omvang van 1.45 M. bij een gewic van 53 pond. Deze reusachtige vrucht is nog te bezichtigen. De prijs van goed hooi bedraagt voor deze streek op 't oogenblik f 17 per 500 K G. De handel is flauw. De belasting op de publieke ver makelijkheden bracht met de afgeloo pen kermis bijna f 600 op. De missienaaikring hield heden eene feestelijk bijeenkomst in het Liefde huis, waar de dames een gul onthaal wachtte en enkele gezellige uren wer den doorgebracht. om Uw ontstoken keel te verzachten en die afmattende hoestprikkel weg te nemen Akker's Abdijsiroop dankt haar snel werkende geneeskrachtige eigenschappen aan de kruiden- extracten in haar samenstelling. Stilt als bij tooverslag de hevigste hoestbuien en verruimt de borst I RAAMSDONKSVEER. Woensdag hoopt het echtpaar V. Vark-van Andel zijn Gouden Huwelijksfeest te vieren. Voor de Herv. Kerk treedt Zon dagmorgen op 't Dorp om half tien en des middags om half drie op Ds. Leen- mans van Gameren, Ds Bavink uit Rotterdam treedt Zondag om half tien en om 5 uur op voor de Ger. Kerk. De Werkliedenvereeniging van den C. N. W. Bond houdt Zaterdag haar vergadering. GEERTRUIDENBERG. Op Zondag 13 September e k. zullen de muziek gezelschappen, welke gedurende het zomerseizoen alhier concerten hebben gegeven, te zamen een muziekavond geven volgens onderstaande regeling Harmonie Apollo te Geertruidenberg; 5 .5,30 uur muziek op de kiosk. 5.30 6.— uur muzikale wandeling. Harmonie Volksvlijt en Volksver maak te Waspik 6 .6 30 uur muziek op de kiosk. 6.30 7.— uur muzikale wandeling. 7.— 8.— uur verloting der prijzen en pauze. Harmonie De Eendracht te Raams- donksveer 89.— uur muziek op de kiosk. Gezien het uitstekend verloop der gegeven concerten belooft deze avond een waardig slot te vormen van hetgeen op dit gebied door het ijverig comité werd tot stand gebracht. Het woonhuis van wijlen den heer Tielens is Woensdagavond 1.1. in hotel Centraal verkocht voor f 1260. Het huis was ingezet voor f 1100. In de Geref. Kerk zal Zondag a.s. leesdienst gehouden worden. In de Ned. Herv Kerk hoopt Zondag as. te 9,45 uur op te treden Ds.Vink uit Drimmelen. MADE. Zondag 11. had de door de Kynologenclub Made en Omstreken uitgeschreven Sportdemonstratie plaats waarvoor de R.K. Turnvereeniging „Staalt Spieren" en de alom bekende Athleten-club „De Roode Duivels" uit Breda, hunne medewerkiag hadden toegezegd. Er werd kranig werk geleverd Voor al „De Roode Duivels" hadden voor hnn werkelijk buitengewone kracht toeren herhaaldelijk een welverdiend applaus in ontvangst te nemen van het ondanks het slechte weder, talrijk op gekomen publiek. De harmonie „St Cecilia" verleende hare gewaardeerde medewerking en wist door haar vroolijke tonen een aangename stemming onder het publiek te brengen en houden. Nu men zich voortaan bij brand van de op de waterleiding aangesloten brandkranen kan bedienen, worden de z.g „brandpoelen" van gemeentewege opgeruimd, hetwelk vooral in de kom der gemeente ter verfraaiing medewerkt. Woensdag 16 September zal het 25 jaar geleden zijn, dat de WelEd. Z.Gel. heer Dr. J. H Kleijn alhier tot gemeente geneesheer werd benoemd. Het Bestuur der Patronaats har monie heeft, met toestemming van Overal per koker Dc groote Bacons zijn voordecllgeri

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 10