geile iioslMe. Zaterdag 12 September 8 oor Zondag 13 September 6 eo 8 oor. H.U.A0ri3nos0erlew^Z6iien's TEEKËNSCHOOL Omeoipg CirsPt 1925-1926 TeplPPRStelliPb pTkoesen. HET ZUIDEN Pelterijen L. van Well-Appels Gummi-, Gabardine-. Len to, Mantel, Jekker oi Lépe. GroeieiibweM I. van Es, Firms P. Odsnkirchea Alle Bankzaken. Kiespijn Sanapirin Marktberichten. Attenlie. Gevraagd mÊÊÊmmm WAALWIJK. CORNELL WOOD Waalwijk. 1 October e.k. Zondag27Sept.l925 's-Bosch. P. C Roothaert ONTVANGEN de nieuwste aan scherp concurreerende prijzen. Grootestraat 209, Waalwijk. Telefoon 89. „ALS DE WINTER KOMT" Paramount-film In 7 acten. II. Wereldnieuws. III. Hef beleende Horloge. ZATERDAGS een voorstelling te geven, Prijzen als gewoon REGEN, REGEN en nog eens REGEN Expositie van Dames- en Kindermodelhoeden. L. van Adelberg-v. Lieshout. MO LEN AA R'S KINDERMEEL ■S» J W De lage p r i j s BflBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBI W. TIMMERMANS ZONEN BBBBBHBlBBSBBBBBBBBBBBIiilfflBI Ingezonden Mededeelingen.' tandpijn en aangezichtspijn verdrijft men het beste met geertruidenberg. Duivensport. KANTONGERECHT. Waalwijk, 10 Sept. '25. Eieren 10—11 ct. Varkens f 15—f 21. AGENDA'S. WAALWIJK. Zaterdag 12 Sept Witte Bioscoop, „Kean", 8 uur. Zaterdag 12 Sept. Flora Bioscoop, „Het licht dat verdween" 8 uur. Zondag 13 Sept. 12 uur. Repetitie Liedertafel „Tot Bloei der Toonkunst". Zondag 13 Sept. 12'/2 uur. Repetitie Liedertafel „Oefening en Vermaak", mannenkoor. Musis Sacrum. Zondag 13 Sept Witte Bioscoop, „Kean", 6 en 8'/2 uur. Zondag 13 Sept. Flora Bioscoop, „Het licht dat verdween", 6 en 8'/2 uur. Zondag 13 Sept. 6 uur. Groot Bal bij P. v. Daelen. IDinsdag 15 Sept. S]/2 uur. Alge- meene ledenvergadering van Waal- wijks Gemengde Zangvereeniging in hotel Verwiel Wegens gebrek aan plaatsruimte moeten o.m. blijven liggen Raadsver- ^ag Almkerk, artikel Dr. Casperie, artikel over het nut van organisatie van M., artikel over de Tentoonstelling uil „Vakblad voor de Schoenmakerij" en diverse siukken en berichten. Heeren correspondenten en inzenders gelieven zich wat te beperk ri vooral Hunne bijdragen niet te uitgebieid le maken. RED. GEMENGD NIEUWS. Er is ingebroken in de magazijnen an de Rotterdamsche Spaar en Voor scholbank aan den Beukelsdijk alhier. Uit de uitstalkast is voor een waarde van ruim f 4000 aan gouden en zilveren voorwerpen gestolen, waaronder 105 gouden en zilveren heeren en dames horloges. 85 gouden ringen, 40 zilveren armbanden,6 gouden broches 18 gouden dasspelden 14 zilveren servetringen, 14 gouden hangers en 22 zilveien vingerhoeden. Een 26 j*rige man, dien een bewoner van een perceel aan de Heeren gracht te Amsterdam bij diens thuis komst in zijn huis aantrof en zich ijlings uit de voeten maakte achter volgd door den bewoner en vervolgens door een surveilleerenden agent aan gehouden, bleek bij fouilleering in het bezit van f15 66 aan specie, f50 aan bankbiljetten van f 10, twee zilveren Engelsche munten, 6 biljetten van 1000 Mark, 98 van 100 mark en 75 stuks diverse gouden en zilveren voorwer pen, als horloges, kettingen, colliers en andere sieraden, zoomede twee spaarbankboekjes en een groot aantal loopers en sleutels. De bewoner van genoemd perceel heeft verschillende voorwerpen als zijn eigendom of als het eigendom van bij hem inwonenden herkend. Op den Stolkschenweg nabij Gouda zijn hedenmorgen bij een oprit nabij den Gouderakschen dijk, twee bejaarde vrouwen, die den weg wilden oversteken, doorben met melkbussen beladen auto uit Slolkwijk, aangereden. Beide vrouwen werden zeer ernstig gewond en bleken bij aankomst in het ziekenhuis reeds te zijn overleden. De slachtoffers zijn de 77-jarige weduwe van Loon, uit Gouda, en de 74 jarige weduwe Alfenaar, uit Haastrecht. Den bestuurder zou geen schuld treffen. Gisterenavond omstreeks half 9 heeft in het woonwagenkamp in de Lunetstraat te Breda, een vechtpartij plaate gehad tusschen twee woonwa genbewoners. Een hunner bekwam een drietal levensgevaarlijke steekwonden in de borst, terwijl de andere een on- beduidenden steek bekwam in wang en hals. De hoofddader is onmiddelijk door de politie gearresteerd, terwijl het mes in beslag werd genomen. De zwaar gewonde is naar het ziekenhuis vervoerd. ADVERTENTIëN. Hartelijk dank aan 't personeel der firma A. A. MOONEN. Vrijh Capelle en aan allen die blijk gaven van hunne belangstelling op mijn 25-jarig clienstjubileam. Hutbert Nieuwenhulzen. Vrijh-Capelle, 10 Sept.'25 35284 In een kïein gezin, een voor spoedige indiensttreding. Waar zegt de Uitgever. 35289 voor lambriseeringen, plafonds, enz. in verschillende afmetingen steeds verkrijgbaar bij de Vertegenwoordigers Handel in fourages. hout- en bouwmaterialen. 35288 VR IJ HOEVEN-CAPPEL. *sn> mTd dagsj uur. ^Onderwijs wordt gegeven in Hand- Vakhand en Bouwkundig teekenen, Ambachtsrekenen. Pro jectieleer en Boetseeren, iederen avond der week van 6 tot 8V2 uur, uitgezonderd des Zaterdags De toelaiingslee/tijd is 12 jaar Aangifte ter Secretarie voor 1 October, voorm. 9—52'/2. 's-nam. van 2-4 uur. De school is toegankelijk zoo wel voor vrouwelijke als voor mannelijke, leerlingen. van 10 uur voormiddags lot 5 uur namiddags in het Gebouw der Teekenschool van het werk der leerlingen, ver vaardigd tijdens den vorigen cursus. Toegang vrij. De Directeur, 35282 Th. van Delft. Zadelmakerij. Lederartikelen. HINTHAMERSTRAAT 61 Prima lederen Motor- en Auto-jekkers (zwart- en bruin leder.) Motorbroeken. Renkappen. Handschoenen. Foxpnttees. Fietsmouwen. Autodekens. Paardendekens Regeudekken. Beenkappen. 35283 StoorabiljertfabrieR TILBURG. 8' 13 ZIET DEETALAGE. 35290 Aanbevelend, De acteur PERCY MARMONT beroemd geworden door de film heeft een nieuwe wondermooie creatie geschapen in het film-drama 19 2 acten. Het groote succes dat wij met de „TIEN GEBODEN" van de Paramount oogstten, heeft ons doen besluiten ook om een ieder in de gelegenheid te stellen onze schitterende programma s bij te wonen. 35285 om op reis te gaan zal U niet doen afschrikken indien U zich voorziet van een prima waterdichte Wij hebben een reuzen sorteering in GABARDINE en GUMMI JASSEN en MANT ELS MEISJES- en JONGENSCAPES, JASJES EN MANTELTJES in alle prijzen. JASSEN, prima gummivanaf 1 7,99 JASSEN, gabardinevanaf 1 12,24 35286 KINDERCAPES, prima gummi vanaf f 3,09 Wij hebben ook al ontvangenPRIMA WIN IER.IASSEN en JEKK1LRS. Ook hebben wij nog een groote partij WINTERJASSEN, JONGENSJASSEN en KINDERJASSEN van den vorigen Winter welke wij heel goedkoop opruimen. Alléén deze maand Parijzer en Weenerchtque. Wij maken de Dames opmerkzaam, dat wij van iederen mooien hoed slechts één voorhanden hebben, dus niemand in Waalwijk en Omstreken dezelfde hoed draagt. vNtóïr? is om zi!n 8oede eigenschappen een hooge prijs waard. 35281 is iér W van Molenaars' Kindermeel maakt dal jy. alle Nederlandsche zuigelingen kunnen worden opgekweekt met tlöfènSQn hct bcstc RIndcrvocdsel Kindermeel dat er bestaat. Vraag attesten-boekje aan P. MOLENAAR Co., WestzaanI v./h. „Pomona", 35291 Gtootestraat WAALWIJK Telefoon 162. Tomaten 20—35 ct. per K G. Snijboonen 25—35 ct. per K.G. Princessenboonen 35 ct. per K.G. Wortelen 0,10 ct. per bos. Kroten 0.10 ct. per bos. Kropsla 0,04 ct. per krop. Aardbeiplanten f 3,51 per 100. Ook verkrijgbaar alle soorten Boomenen Planten. VRAAGT PRIJSCOURANT. Vertegenwoordiger Handelsmaatschappij GELDERLAND. Opticien31823 35 Vuchteratraat 35, a-HERTOGENBOSCH. £AH«IEBS EN OOHMISSIONNAIBS IJS EFFECTEN. WAALWIJK, KANTOORUREN VAN 9 TOT 4 UUR. ZATERDAGS VAN 9 TOT 12 UUR 20413 Wegens uitbreiding der Safe-Inrichting zijn weer loketten verkrijgbaar Buisje 75 ct. (Mijnhard!) Wilholmliia-reservesaanvang twee uur. Z(j die de reis wenschen mede te maken, kunnen zich uiterst tot. heden-avond (Zater dag), hij den heer Hombergen, Markt, alhier, opgeven. Geertruidenberg speelt Zondag a.s. haar laatste» wedstrijd voor liet G'berg-tournooi. legen Taxandria uit, Breda. Hoewel Taxan- dria een flinke ploeg is, gelooven wij tocli niet, dat. ze de 9—0 overwinning van itesse zullen overtreffen. Vitesse speelt Zondag a.s. 0111 den beker legen St. Willebrordus, uit Breda. Aanvang van den wedstrijd 2 uur. I)r Iccurelftallen van NederUmdsche elftal. De Nederlandselie Elftal-commissie heeft voor de op 20 dezer te Utrecht te houden wedstrijden tusschen vier keurelftallen de Volgende elftallen samengesteld: Rood: v. d. Meulen (HFC) Denis (IIBS, aanvoerder), Vernietten (HBS); Dik(Haar lem). Franssen ('fGooi), Vaags (Vitesse Manssen (Excelsior), Küchlin (HBS), Sand- l in rg HVVTerbeek (NAC), Weber (Sparta) Blauw: Quax (ADO), Rodermond (Be Quick) aanvoerder. Tetzner (Be Qn'ck), Ba - dinger (Concordia), van Boxtel (NAj An" driêssen (Ajax), v. d. Meer ('t Gooi) de Haas (Be Quick) Visser (Stormvogels), Bak (r-x- I eelsior) Hemmes (Be Quick). Groen: Rambonnet (Be Quick), van Ivo» (Ajax) van Haeren (Wilhelmina, aanvoerder) Lefèvre (Kampong). Wamsteker (ASC van Heel (Feijenoord) Snouck Hurgronje (II\ Volkers (Ajax) Jongbloets (NOAD) Perucal (EDO), Sigmond (IIFC). Wit: van Tilburg (NOAD), Lebret (DFC). van Dijke (Feijenoord) Geutskens (RCH) van Daalen (Haarlem) Groen (Be Quick) Gielens (Hercules) Tap (ADO) Buitenweg (Hercules., aanvoerder), van Baar van Slangenburg (HBS) de Natris (Ajax). (Sp.kr.) Zondag G September hield de Postdui ven-Vereen iging „De Jeugdige Vliegers", een wedvlucht vanuit Roermond. De prijzen wer den behaald als volgt.: 1 7 H. Knippels, 2, G J. v. eldhoven, J, 4 G de Graaft .r>, 8, 10 II. van Wees, 9 A. van Hllst. Ie Overduif A. Stam. Ie consta- leering 10-48-1S. KAATSHEUVEL. De Postduif, gevestigd bij den lieer A. Rij ken .Loonsehendijk. hield Zaterdag 5 Sopt. Uen wedvlucht vanuit. Vilvoorde. Uitslag oude duiven: 1 W. Ilaverlials, - J. Rijken. 8 P. Ryken, 4 G. Vos, r> J. Treffers, le overduif J. Rijken. Uitslag jonge duiven: 14 J. Trelfers, - H. de Bie. 3 P. Rijken. 5 G. Vos, 0 J. Ilaver lials, le overduif J. Ilaverlials. De Getrouwe Duif. gevestigd 111 Eupho- I uia, hield Zondag een wedvlucht vanuit Hall. Uit-iag: 1—4—11—12 Ia van Mosselveld. 7 1» 'pijnenburg, 3 .1. v. d. Linden, 5—10 Kemnieren. G Snaphaan, 8-9 A. Pijnenburg. l)e heer L. v. Mosselveld behaaide bij de vereeniging De Getrouwe Duif over liet vliegseizoen 1925 met oude duiven den len kampioensprijs, de heer A. Pijnenburg de 2c. DRUNEN. Bij de door de P.D.V. „de Reisduif" ge houden wedvlucht vtanuit Eisden, werden de prijzen behaald als volgt: 14 6 Joh. Brok, 2—3—5-8 A. v. Sptjk, 7—9K) P. van Dommelen. Bij «le wedvlucht Roermond: 156S A. v. Spijk, 2—7 Klomp, 3—9 Joh. Brok, 4—10—11 P. van Dommelen. WAALWIJK. Uitspraken d.d. 10 September 1925. J. P. K. te Waalwijk overtr. M. en R. regit.. 5 of 1 w. tuchtschool L. v G en G L te Waalwijk. A L v d L te Kaatsheuvel, J J H, P S en M R te Capelle, P S. te Drunen, C W M C te Loon-op-Zand, L. v d H te Hedikhui- zen, J d J. te Sprang. J AMvB te Tilburg, C v I te Waspik, allen alsv. ieder 5 of 3 d. J. C. E te Waalwijk, 2 maal alsvoor ƒ5 of 3 d. en 2 of 2 d. W. S. te Waspik 2 maal alsvoor 4 of 3 d en 3 of 2 d. P. J. P. te Vlijmen overtr Prov Pol Regit, 1 of 1 w tuchtschool C M B te Drunen. alsv. 2 of 1 w tuchtschool J. P. d. R. te Sprang overtr Alg. Veil.wet ƒ15 of 10 d. A G v T te Capelle alsv. 10 of 5 d. J. M. W. te Tilburg en G v W te Eethen beiden alsv. ieder 5 of 3 d. J. v d W te Waalwijk baldadigheid 10 of 5 d -C W M C te Loon-op-Zand en F A R te UdenliofLt buren gerucht ieder 5 of 3 d M A M v A te Drunen overtr. Spoorwegreglt. 5 of 3 d. A (1 B te Sprang-Capelle overtr trekhondenw. 3 of 2 d. AR te Loon-op-Zand en J H te Waspik, dier noodel. pijn veroorzaken ieder 5 of 3 (1. A M S te Waalwijk overtr. M. en R.wet 2 maal 2 of 2 m 2 d. A R v <1 M te Vrijlioeve-Capelle overtr visscherijw. ƒ2 of 2 d. F K te Tilburg en M C te Kaatsheuvel alsv ieder 3 of 2 d. S B te Tilburg overtr Alg Pol Verord 5 of 3 d. 1» a v d V en J V te Drunen en A C J v It Loon-op-Zand alsv. ieder 3 of 2 d. J v B en A D v B te Vrijh.-Capelle overtr. kies wet, beiden vrij J M M, II J W. C G W S, F II J C It en J S alleen te Waalwijk alsv. ieder 2 of 1 d. G J M B te 's Hertogeu- boschC M V te Waalwijk, J d R te Sprang en J W v L te Drunen overtr velapol. ieder 5 of 3 d. A v d A, J B, S M en H A I) te Kaatsheuvel, alsv. ieder ƒ3 of 2 d. J A L te Waspik overtr Pol Verord 1 of 1 w tuchtschool G A W C te Waalwijk alsv 2 of 1 w tuchtschool J J M A K, J II J v I, C W G S en P W II V, allen te Waalwijk alsv 0.50 of 1 d. F C D te 's Bosch alsv. 15 of 10 d L d R te Sprang, dronkeusch. 5 of 1 w tuchtschool C A H B te Hoorn en G C D te Waalwijk alsv ietier 3 weken hechtenis J d J te Loon-op-Zand, P B te Waalwijk, 51 S le Waspik en J C te Kaats heuvel alsv. ieder 15 of 10 d. A v d W, J K. H D en G B te Kaatsheuvel, M B te Waalwijk, A L te Heusden en N v d B te Waspik alsv. ieder 10 of 5 d C J B en W 1? te Sprang alsv 5 of 3 d. Vette ossen en koeien van f 0.571 pd lekw Vette ossen en koeien van f0 50 pd2ekw Pinken van f 145f 215 per stuk. Zeugen van f 95f 170 per stuk. Biggen van f 2.50—f 3 per week. Schapen van f 25—f 45 per stuk. Lammeren van f20—f32 p. stuk. Aanvoer ruim, handel traag. WILLEMSTAD (N.Br.), 9 Sopt. 1925. Do heden alhier gehouden Septembcr-innrkt, welke voorshands weer alleen naast de bekende Juni-mnrkt zal worden gehouden tot hetere ont- wikkellngs-voorwaarden voor mcérdere markten aanwezig zijn, was, hij matigen aanvoer, druk bizwhL^n blnneD_ en bultenlandsche kooplieden waren aanwezig eo mede daardoor werd veel verhandeld. Veulens golden 80—150; jaarlingen 27o— t 375; tweejarigen 350—/ 150; en voljurige 560—/ 750. 's Hertogenbosch, 9 Sept. 1925. Op de markt van heden waren aangevoerd 2291 stuks: 1054 stuks hoornvee. 65 kalveren. 1034 biggen. 62 zeugen. 76 schapen—lammeren. De prijzen waren als volgt Kalfkoeien van f 280—f 450 p. st. Kalfvaarzen van f 270—f 420 p. st. Magere ossen en koeien van f 170—f 270 FLORA-BIOSCOOP Telefoon Intercommunaal 176, Fabriek van kunstledematen, Breuk- en Buikbanden, Rechthoudbes, Plattoetxolen etc

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 12