Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen f rK^ORDBRABATlD h li Aanvang WIHTERAVONDCURSUSSEN Looierij eo Schoenmakerij FEÜLLETOÜ capWMLWIJK tc WaalwPk. 5 OCTOBER a.s. NUMMER 73 F. T. evenli nmissionnair 3d. De hee en gekneusi t te bestaar ng te Venl 2 uur werd waarschuwd chen zoudeo p onderzoek ientrum", ge p de eerste een vrouw bleek te zijn man lag mei ekenen van geneeskun ziekenhuis ar aankwam loren en kor B. geheeten zijn vrouv weest, terwi rnden warei ren. ven als Stui elf waren zj las bier ge naaf bover orde de café hij vermoed jch vond di ij deze me 1 welk drami ;k is geble Stuit heette Kralingschi t slachtoffe jarige vrou die sede in haar ech m pand aai 2 bewoonde aangeknoop it drama is derdwan stzijn kreeg >g- oortgezet. n den hee :rlaan in De f 500 geste gebroken tei ntvanger Ij elijke dade Meedhuizej ur. Repetiti Vermaak rie. ZATERDAO 12 SEPTEMBER 1925 48e JAARGANG. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-Adres: ECHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN. EERSTE BLAD. Een Staatspractijkdiploma voor Handel en Administratie. In een vergelijking tusschen het verleden en heden werd onlangs in een Amerikaansch blad opgemerkt, dat vroeger het zwaartepunt van een industrieele onderneming in de fabriek lag en het kantoor bijzaak was, maar dat nu de afdeeling administratie (boekhouding, kostprijsberekening, cor respondentie, enz.) nog belangrijker is dan het technisch gedeelte van het bedrijf. Dit is misschien wat over dreven. maar zeker is. dat bij de meeste bedrijven (hetzij overheids bedrijf of particuliere onderneming) de administratie een heel wat belang rijker plaats inneemt dan vroeger. Van die administratie is de boek houding wel het voornaamste deel, geen wonder dan ook, dat de studie voor boekhouden de laatste 25 jaar ook in ons land een hooge vlucht heeft genomen. Weliswaar is dit vak op het programma van de (gewone) Hoogere Burgerschool bijna verdwe nen, maar het neemt een voorname plaats in op de Middelbare en Hoogere Handelsscholen. Heel wat zaken- en kantoormenschen moeten het echter zonder die opleiding stellen, komen van de Lagere School direct op een kantoor of magazijn en hopen door avondlessen zooveel moge lijk aan te vullen, wat aan hun voor ontwikkeling heeft ontbroken. Vandaar dan ook, dat de handelsavondscholen en cursussen voor boekhouden in vele deelen van ons land een hooge vlucht hebben genomen en over het geheel door vele jongens en meisjes met ambitie worden bezocht. Tot den bloei van die avondlessen voor boekhouden (en andere handels vakken) hebben vooral twee vereeni- gingen veel bijgedragende Federatie van Vereenigingen van Kantoorbedien den en de Vereeniging van Leeraren. Beide sporen de jongelui tot studie aan, door hen tweemaal per jaar in de gelegenheid te stellen, een vrij zwaar examen in Boekhouden (en talen) af te leggen. De diploma's, welke deze vereenigingen, na voldoend afgelegd examen afgeven, worden te recht door de meeste patroons ge waardeerd. Geen wonder dan ook, dat de toeloop tot bedoelde praktijk examens zeer groot is, 6000 a 7000 examencandidaten per jaar. De waarde van die diploma's moet nu echter ook weer niet te hoog worden aangeslagen. In de eerste plaats heeft het praktijk-examen een éénzijdig karakter, zoodat het diploma j geen waarborg voor die algemeene ontwikkeling is, welke een middelbare j inrichting tracht te geven. Tweedens is het examen niet zwaar genoeg voor hen, die leiding moeten geven in de administratie van een grootbedrijf. Daarom gingen tot nu toe vele jongelui, die één van beide examens met goed gevolg hebben afgelegd, zich bekwamen voor de Middelbare Akte Boekhouden. Die zucht naar vooruitgang valt te waardeeren en de Inspecteur van het Handelsonderwijs, Mr. J. H. Thiel, verklaart dan ook in het Augustus nummer van het „Tijdschrift voor Handelsonderwijs"„Men klaagt wel eens over de wuftheid en de zucht naar vermaak onder het opkomend geslacht, Maar onder de aankomende handels- en kantoorbedienden weet men toch nog wat werken is en weet men zich opofferingen en bepeikingen op te leggen, om een trapje omhoog te klauteren". Helaas, moet hij eraan toevoegen, dat de examencommissie voor Boekhouden M.O. elk jaar weer deernis gevoelt, voor de velen, die na een hopelooze studie voor den zoo- veelsten keer worden afgewezen. De laatste jaren is het aantal exa mencandidaten voor Boekhouden M.Ot geregeld 1000 en meer, het aantal geslaagden een honderdtal. Van geen middelbaar examen is de uitslag ge regeld zoo slecht. Vanwaar dit ongun stige cijfer Deze akte is niet bestemd als een hooger praktijk-diploma, maar als onderwijs-bevoegdheid voor een middelbare school. De meeste examen candidaten echter zijn kantoorbedien den, die er meestal niet aan denken, ooit onderwijs te geven aan een middelbare inrichting. In 1922 is echter het programma van dit examen zeer verzwaard en sedert houdt men 84) TWEEDE DEEL. terecht rekening met de oorspronke lijke bestemming van deze akte Van daar het „bloedbad aan de Laan van Meerdervoort", zooals teleurgestelde examinandi het examen Boekhouden M.O. hebben genoemd. Voor kantoor menschen zonder middelbare voor opleiding is de akte thans zoo goed als onbereikbaar. Daarom is nu bij Koninklijk Besluit een diploma inge steld, dat geen onderwijsbevoegdheid geeft, maar een zeer begeerenswaardig bezit zal vormen voor hen, die later een hoogere administratieve betrekking wenschen te bekleeden. Het examen voor dit z.g. „Staatspractijkdiploma voor Handel en Administratie" zal voor het eerst in 1926 worden afge nomen en zal omvatten boekhouden en administratieve statistiekbedrijfs leer; kennis van de organisatie en het financie-wezen van de onder neming; vaardigheid in het oplossen van vraagstukken, die de strekking hebben het inzicht van den candidaat in de bedrijfsleer te onderzoeken handelsrecht en -wetgeving; handels aardrijkskunde. De normale studie-duur is drie jaar; maar jongelui, die genoemde vakken reeds vroeger hebben bestudeerd, zoo als b.v. de bezitters van het eind diploma hoogere handelsschool, heb ben een grooten voorsprong. Zoo r-vuracHAPPy van verzekering op hetj.evem voor Zie verder „Mededeeling" In dit blad. De Directeur, 35280 VAK DER WAERDEN. goed als zeker wordt een cursus ter opleiding voor dit Staatspraktijkdiplo- ma aan de R K. Leergangen te Tilburg verbonden. Het is te verwachten, dat het diploma over eenige jaren veel zal worden gevraagd en dat de toe loop naar dit examen groot zal zijn. De jongelui moeten er echter op rekenen, dat dit examen niet mee zal vallen. Een van de deskundigen op dit gebied, de heer M. van Overeem, heeft zelfs de overtuiging, dat „het staatspraktijkdiploma even veel werkkracht en evenveel tijd zal vereischen als de Middelbare Akte; het verwerven van het diploma zal echter vallen binnen het bereik van velen, die op een akte Boekhouden M.O. nooit ot te nimmer eenige kans hebben". In de laatste jaren wordt in onze provincie heel wat meer gestudeerd dan vroeger en wordt de intellec tueele achterstand, welke eertijds bij gebrek aan studiegelegenheid onge twijfeld bestond, snel ingehaald. We hopen, dat ook vanuit Waalwijk en omgeving meerdere jongelui zich te Tilburg zullen aanmelden en daardoor in staat zullen worden gesteld, om over eenige jaren naar hoogere admi nistratieve betrekkingen met kans op succes te solliciteeren. Waarschijnlijk worden binnenkort ook dergelijke Staatspraklijkdiploma's voor de talen ingesteld. De particuliere diploma's (z.g. „Mercurius" en „Ver eeniging van Leeraren") blijven echter zoowel voor boekhouden als voor de talen bestaan. We krijgen dus over eenigen tijd hoogere Staa/s-praktijk. diploma's en lagere particuliere praktijk diploma's. G. J. de VRIES. Waalwijk, 8 Sept. 1925. BINNENLAND. Naar „De Rsb." uit militaire krin gen verneemt, is een reorganisatie van het leger in voorbereiding, welke hoofd zakelijk een groote bezuiniging ten ge volge zal hebben. De reorganisatie zal hierop neerko men, dat de Vrijwillige Landstorm uit gebreid zal worden en dat tevens gele genheid zal worden gegeven om bij den Landstorm opgeleid te worden tot. re serve-aanvoerder. De bedoeling hiervan is om liet kader, waaraan momenteel groot gebrek is, tot op zekere hoogte op te voeren. Ook bij de divisie regimenten zal de opleiding van den dienstplichtige tot reserve-officier op betere wijze geschie den, als nu liet geval is, op zijn minst zal een ontwikkeling gelijk aan 3-jarige H. I?. S. worden geëisclit. Tevens zal binnen zeer korten tijd voor de beroepsonderofficieren de ge legenheid worden opengesteld om zich voor de hoogere rangen te bekwamen. Waalwiiksche en iünptraatselie Courant Dit blad verschflnt WOENSDAG EN ZATERDAG. AbonnementsprtJs per 3 maanden 1.25. Franco per post door het geheele rflk 1.40. Brieyen, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever. van „DB EOHO VAN HET ZEIDEN' Hij had zich nogal erg bezeerd en. nog half verbijsterd door den schok, mompelde hij op dreigenden toon Ha, oude heks, indien ik u weer in han den krijg, wring ik u den'nek om. O, o. riep de brigadier-boschwachter, die juist ter plaatse kwam en de dreigende woorden gehoord had. Geen gewelddaden. Gij weet dat gij u hier niet in „De Bron" bevindt. In hare bevreesdheid, die haar alle bere deneering benam, maar daarentegen nieuwe krachten gaf. liep mevr. Cazéres dwars door het boseh, van nabij gevolgd door Renée en Etiennette. Barbara Quintréc kwam de laatste, zij be schermde de achterhoede, nu eens rechts, dan weer links het. hoofd keerend om te zien of cfie duivelsche handlangers van Dr. Har- per. zooals zij ze noemde, op de vluchtelingen inwonnen. Voor 't oogenblik waren de ziekendienaars stil blijven staan en zij twistten met den brigadier-boschwachter, die woedend was op hen omdat zij gedeeltelijk de klopjacht van zijn meester hadden doen mislukken. Hij verweet hen vluchtelingen te achter volgen met geweren en maakte proces-vér- haal op tegen Poilrond en Rousse, omdat zij met hunne wapens op het grondgebied van zijn meester gekomen waren. De bedienden van Dr. Harper verdedigden zich, maakten hevige gebaren en waagden h"t zelfs den brigadier-wachter te beleedigen. Een menigte wachters naderden dan het tooneol van den twist en hunne verschijning koelde de woede der ziekendienaars. En de ongelukkige vluchtelingen benuttig den dat oponthoud om tusschen hen en hun ne gevreesde achtervolgers immer den af stand te vergrooten. Eindelijk bereikte mevrouw Cazéres een der groote wegen van het boseh. En liet zien van verscheidene jagers hield haar schielijk staande. In haren, nog door den schrik bedwelmden geest, vroeg de arme vrouw zich instinktma- tig af of die lieden ook hare vijanden waren. Renée en Etiennette volgden haar by na aanstonds. En op het oogenblik zelf hunner aankomst aldaar, ontsnapte er een kreet aan de borst van mejuffrouw de Roquevére: Mijn peter... Meyran. En zij liep met uitgestoken handen naar hem toe. Red ons. Red ons, goede peter... Heb medelijden met ons... Er was geen kwestie meer van jacht. Op hetzelfde oogenblik hield het geschut op en de jagers verlieten hunnen post, om zich te scharen rond hunnen gastheer, die zijne ontroerde verbazing niet scheen te bo- ven te kunnen komen. Wel toch, ongelukkig kind, riep Meyran eindelijk, vanwaar komt gij?... En in welke kleeding, grooto God. Etiennette schudde het hoofd, sloeg hare oogen ten hemel en zeide met een treurige stem O, peter, gij gelooft dat ik zinneloos ben, 'I is waar. I)ie er belang liy hebben mij in liet verderf te storten, hebben u overtuigd van hetgeen slechts een hatelyken leugen, een eerlooze lastering is. Zij willen zich mees ter maken van myn fortuin, de ellendelingen. Dat zy ze houden, de bandieten, maar dat zij mij tenminste myn vrijheid laten. Meyran aarzelde nog, men zag het. Op zijn eerlijk en goedaardig gelaat, las men nu een zonderlingen angst. Ha, 't is dat de voorzorgen van dien boos wicht van een Harper goed genomen waren. Op zekeren dag dat Meyran zich naar het zinneloozengesticht begeveir had, tot dat on derzoek aangedreven door een twijfel die in hem opgekomen was en hem geen rust liet, had hy zich met eigen oogen willen verzeke- PrtJs der Advortentiën 20 cent per regel; minimum 1.50. Reclames 40 cent per regeL BtJ contract flink rabat Advortentiën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons bezit zijn. ren van den toestand waarin mej. de Roque vére zich bevond. Welnu, by had het ongelukkige meisje, half gekleed, verschrikt en verwilderd, als een razende zinnelooze het paviljoen dat zy in het park bewoonde, zien ontvluchten, haar hoofd tusschen haar beide handen houdend, terwijl zij kreten slaakte, gelyk aan een vreeselijk gehuil, dat niets menschel ij ks had. En do notaris was met wanhoop in het hart huiswaarts gekeerd en had gezegd aan m vr. Meyran. die hem met belangstelling over mej. de Roquevére ondervroeg: Er is geen hoop meer. Ik heb haar ge zien de ongelukkige... Ik heb haar ten prooi gezien aan een aanval van woedende zinne loosheid. En hy had er met een* diep verdriet Inge voegd Ik heb haar gezien, in het park, ter nauwernood gekleed, vechtend tegen een zie kendienster. Ik heb den moed niet gehad haar te naderen, haar te spreken, dat tooneel was al te verschrikkelijk. Ik heb my bevend en weenend als een kind tcruggotrokken. Indien hy had kunnen weten, dat de be stuurder Harper, door dokter Carl Warton van zyn bezoek verwittigd, die eerlooze too- neelschikking voorbereid had. Etiennette, in derdaad', had zich in hare kamer opgesloten en was l>ezig met haar toilet te maken, toen zij opeens verrast werd door een lievig stort bad, dat van het gewelf op haar terecht kwam. Overal, in hare kamer, door die geweldige waterstralen achtervolgd, was zy huilend als een bezetene naar buiten gevlucht en liet was zoo, als een ware zinnelooze, dat zy voor de oogen van haren peter verschenen was. Ziedaar waarom Meyran aarzelde. En nochtans, mej. de Roquevére had, dit maal, wel zeker het voorkomen van al hare koelbloedigheid te bezitten. 't Is waar, de wanorde van hare kleeding was groot en zonderling, maar haar open en glanzend gelaat, vol uitdrukking van moed en kachtdadlgheid, verraadde hare geestes- helderheid. Maar terwfll Meyran nog aarzelde, kwam een dér jagers, die zich aan een der uitein den van het boseh lievond, in allerhaast na- derby. En zich met eeue buiging tot. Renée rich- tend, die bezig was met hare moeder gerust te stellen en moed in te spreken, zeide hy haar Ha, heste mevrouw, ik verwachtte niet zoo spoedig liet geluk te zullen heblien van u weer te zien. Gy ziet het, het toeval zelf dry ft u tot mij. En op vroolyken toon, voegde de bestuur der van de Nieuwe Opera van Wcenen want, hy was liet. er zeer levendig by Waarin kan ik liet geluk hebben u dien stig te zyn? welaan, zeg het mij en vrees niet te veel te vragen. Maar Renée liad den tyd niet om te ant woorden. De boschwachters, met den brigadier aan het hoofd, de wildopjagers en de drie zie kendienaars kwamen op dat oogenblik op «le plaats aan, waar de vier vrouwen en Meyran niet zyne genoodigden zich bevonden. Poilrond, die groote gebaren maakte, ging voort niet zyn woordentwist met «len briga dier-boscli wachter Wel toch, ik herhaal u voor «1e twintig ste maal dat wy geen jagers zyn. Wij belioo- ren tot liet gesticht van Harper. Wij loopen sinds gisteravond ontvluchte zinnelooze vrou wen na. Zie, daar zijn ze, voegde hij erbij, do arme mevr. Cazéres en Etiennette aanwyzend. 't Is niet mogelyk zich te bedriegen, en 't zal hier spoedig gedaan zyn niet dat spel. En de brutale kerel naderde met uitge stoken handen mevr. Cazéres. gere«vl haar aan te gi-ypen. Maar Renée plaatste zich vastberaden voor hare moeder. Mevrouw is myne moeder, sprak zij op vasten toonïnyne moeder is n«x>it zinneloos geweest en ik doe een beroep op u allen, niy- neheeren, om haar tegen die elleiHlelingen te verdedigen. Neen, riep mevr. Cazéres, door <le ver dediging liarer dochter e'r toe aangemoedigd, neen, wy zijn nooit zinneloos geweest, ik, noch mejuffr. de Roquevére; men heeft ons alleen opgesloten omdat ellendige hooswich ten hy onze verdwijning lieiang hebben. Poilrond, Rousse en Beehu verweerden zich. Alle zinneloozen zeggen «latindien men hen geloofde waren zy de verstandigste lieden der wereld. Zie my aan. beste peter, hernam Etien nette. aanseliouw mij met aandacht en over tuig u «lat ik in het bezit ben van al myn verstand. Ja. om er in te gelukken te ont vluchten. om er eens toe te komen myn vrij heid te herwinnen, ben ik gedurende langen tyd verplicht geweest de treurigste en smar telijkste komedie te sjielenmaar de .Voor zienigheid, die ons nooit verlaat als wij «1e hulp die zy ons toezendt weten te benutten, heeft mij in myn gevangenschap een dierbaar schepsel doen ontmoeten, nog meer vervolgd en gekweld dan ik: wy hebben onze zwakke krachten, onze geestvermogens en onze harten vereenigd, elkande tot. den strijd' aangewakkerd. En ja, wy zijn ontvlucht uit die hatelyke folterplaats welke men „De Bron" heet... Wy zijn hier, goede peter... en. ik smeek er u om... verdedig ons. Meyran kon niet langer weerstaan aan do gevoelens van zyn hart. Ondanks zyn wil opende hy zyne armen en Etiennette ging er eene schuilplaats in zoeken. Timmer van zyn kant, plaatste zicli voor mevr. Cazéres. gereed om haar tegen de woe dende ziekendienaars te beschermen. Mevrouw de baronnes, zeide hy, gy hebt niets te vreezen. Ik doe een beroep op al deze lieercn en. geloof het wel. niet een van die mannen zal u aanraken. De ziekendinaars van Dr. Harper schenen het nochtans zoo niet te verstaan en waren op liet punt <le woorden van Thurner te lo genstraffen. toen Meyran aan zyne boscli- wachters een kort en duideiyk bevel gaf. De brigadier, nog altyd woedend omdat de jacht door de schuld van die drie mannen godeeltelyk mislukt was, vroeg niet beter dan hun de grove woorden en de beleedigin- gen, welke zy hem naar liet hoofd geslingerd hadden, betaald te zetten. Welaan, riep hy. een oogslag op zijn dertig wildopjagers werpend, die. met knoes tige en zware stokken gewapend, een ontzag inboezemende macht vertegenwoordigde, wel aan, tracht zoo spoedig mogelyk te vertrek ken. bedienden van „De Bron"; wij hebben u reeds lang genoeg gezien. (Wordt vervolgd).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 1