DE ECHO VAH HET ZUIDEN Ui 9 9 8 §§f No. 73. Zaterdag 12 Septemberfil925 TWEEDE BLAD. Zij die zich met ingang van 1 October abonneeren ontvan gen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. Geeft U dus spoedig op als ahonné. GEMEENTERAAD. (Vervolg.) Van der Reijdt. Het is niet uit te maken zooals Van Beek wil. Deze wil hebben dat wordt nagegaan waaraan het bedrijf het meeste verdient, aan de krachtstroom—verbruikers of aan de lichtstroomverbruikers. De Voorzitter zegt dat twee heeren van de P.N.E.M. hier zijn, die hij op de vergadering zal laten komen. De heeren kunnen dan zooveel vragen stellen als ze willen. De heer Segeren Azn. zegt dat het nu jammer is dat de heer Van Beek niet aanwezig is. Als een belang hebbende is hij er altijd over bezig Norbart. Van Beek is er ten slotte niets meer of niets minder bij ge interesseerd dar. een ander bij het G.E.B. aangeslotene. De heer Klugt zegt dat hij uit alles heeft begrepen dat de heer Van Beek niet begrijpt hoe de inkoop van de stroom plaats heeft. Als men nu niet weet of niet begrijpt hoe de inkoop plaats heeft, dan gaat het toch al heel moeilijk om te zeggen, daar ga ik mijn stroom voor verkoopen. De heer van der Sluis stelt eenige vragen in verband met de krachtaf- name over dag. Bij slecht weer gebruiken bijna alle boeren krachtstroom en dan kan men wel eens over de maximale belasting gaan. Nu heeft men wel gemeenten waar men zegt vandaag mag die stroom afnemen en morgen die, maar dat is ook niet om te regelen. De heer Klugt zegt dat slecht weer voor de gemeente dan een strop kan zijn. Vervolgens wijst spr. er op dat de prijzen hier zoowel voor kracht als voor licht zeer goedkoop zijn. In zoo goed als geen enkele gemeente in Noord-Brabant is het zoo goedkoop, zelfs is het in Rotterdam en vele andere groote plaatsen nog duurder. Nu kan de heer Van Beek wel zeggen dat de prijzen nog lager gesteld moeten worden, maar dan moet hei maar kunnen. Wil de raad ieder jaar een f3000 op het bedrijf toegeven, dan is dat een oplossing, dan kunnen de prijzen nog wel omlaag. Van de Reijdt Dat zou weer on- billijk zijn tegenover de menschen die niet aangesloten zijn. Aanbieding begrooting voor het dienst jaar 1926 Tot leden voor de commissie van onderzoek daarvan worden aangewezen de heeren Segeren Wzn., Van Beek en van der Sluis. De Voorzitter kan nog mededeelen. dat de Hoofd-Omslag juist zooveel heeft opgebracht als is geraamd. Vaststelling staat van nog te ver halen posten. Voorzitter. Deze staat krijgt de com missie eerst nog eens onder de oogen. Binnen een week of drie is het toch weer vergadering, dan kan in eens alles worden afgedaan. Ligtvoet Juist met kermis dus. Aangaan van een geldleening groot f 1500 voor aankoop van brandweer- materiaal. Damprobleem No. 24. A. Admiraal. S SS. PUt' 1 Si 1^1 Het vliegtuig A.A.G. van den dienst StockholmAmsterdam, dat Woensdag j.l. op een terrein in het Arriérvcld hij Dedcmsvaart een goed geslaagde nood landing moest doen. Zooals men ziet ontbreekt het niet aan belangstelling. dan een vorig jaar. De heer Klugt geeft in overweging om een bedrijf dat nu eenmaal goed is, niet te gaan bederven. Van der Sluis. Uit alles blijkt het egoisme van den heer Van Beek. Meermalen heb ik me aan zijn uit drukkingen geërgerd. Norbart. Tegen die uitdrukking moet ik protesteeren. De heer Van Beek heeft zich op dat standpunt ge plaatst, dat, als er veel winst gemaakt wordt, de prijzen omlaag moeten ge bracht worden en nu is het zijn over tuiging. dat het eerst de krachtver bruikers reductie moeten krijgen. Van Beek zegt zoo: f 1000 winst in de reservekas, is er dan nog f3000 over dan kunnen de prijzen wel weer om laag gebracht worden Met f 1000 winst is hij content en nu moet u niet zeggen dat het uitsluitend egoisme is. Van der Sluis. Hij kan niet zeggen waar de winst gemaakt wordt, daar weet hij geen sylabe van. Norbart Daar weten wij geen van allen iets van. Wisten wij het, dan hadden wij de heeren van de P.N.E.M. hier niet noodig. Segeren Azn. Van Beek wil maar hebben dat de groote krachtverbruikers het wat minder krijgen. De heer Klugt wijst er op dat die bepaling hier al lang bestaat, maar dat er een grens is vastgesteld. Van oer Reijdt. De bedoeling van Van Beek is om die prijzen nog te drukken Zoo dikwijls hij dat heeft gevraagd, zoo dikwijls heeft de PNEM geadviseerd in het belang van het bedrijf daarop niet in te .gaan. Norbart. De PNEM kan zich op een standpunt plaatsen dat een groote de tarieven nu te verlagen en direct daarop weer te verhoogen en dat zal beslist het gevolg zijn. Men moet bedenken dat men in Amsterdam nog meer betaalt dan hier. Verder merkt hij nog op dat volgens de gemaakte begrooting voor 1926 de winst slechts maar f 500 meer zal be dragen een gevolg van de verlaagde tarieven. Bij een beetje stormachtig weer kan die winst al in eens weg zijn. Een der leden stelt de vraag wat het voordeeligst zal zijn een onder- grondsche of bovengrondsche kabel De heer Klugt zegt dat op den duur een ondergrondsche kabel de voordee- ligste zal zijn en tevens het meest bedrijfzeker. Het beste is pas met het leggen van ondergrondsche kabels te beginnen wanneer door het bedrijf winst wordt gemaakt. De heer Norbart neemt wel aan dat het 't meest bedrijfszeker zal zijn, maar of het nu het voordeeligste is, dat durft hij betwijfelen. De Voorzitter zegt dat men voor de verfraaiïng van de gemeente ook wat moet over hebben. De heer Klugt wijst op verschillende technische zaken en merkt daarbij op dat alle Madensche installateurs een bestek voor het werk hebben gehaald maar er niet een is die heeft inge schreven. Van der Reijdt. Men had het hun eens niet moeten vr^en, dan zou je iets gehoord hebben. Norbart. Ze kunnen overladen met het werk zijn geweest. Van Klugt. Ze kunnen het niet be grooten en niet uitvoeren ook. - De Indische Faculteit te Utfeclit. Tot hoogleeraar in liet Ned.-Indisch burgerlijk- en handelsrecht js benoemd Mr. li. Hegmanoud-raudshee1' in het Hooggerechtshof van Ned.-Indië. Van der Sluis. Wij betalen in Drimmelen 50 cent per K.W. uur en hier 25 en dat ondanks we kinderen uit een huishouden zijn. Norbart. De heer Van Beek komt er, naar ik meen, in hoofdzaak op neer, dat de verhouding van prijs tusschen kracht en licht niet goed is. De heer \Klugt zegt een en ander te hebben nagegaan, maar hier kan men absoluut niet lager meer gaan. Norbart. Wij kunnen niet zien waar in hoofdzaak de winst van daan komt. Is dat van de kracht- of lichtverbrui- kers. Daar gaat het hier nu maar om. De heer Klugt zegt dat dit zoo maar niet is uit te maken, tenzij men af zonderlijke kabels zou gaan leggen en dat komt te duur uit. Voorzitter. Ik heb een en ander geregeld bijgehouden, maar de maxi male belasting is geregeld veel hooger ,JTeb je nu eindelijk eens beslo ten welk beroep je-wenscht te kiezen „Ik wil hetzelfde worden als U vader." - Jon deelijke luie niksdoenerl („De Notenkraker"). tegen tegen 100 Op Te Cocvorden werd in het van Heutszpark het Mijndert van den Thijnen-mo- mnnent plechtig onthnld. Een foto van het monument en daarnaast, geheel linksde heer Hagedoorn uitvoerder van het werken den beeldhouwer August Falise (de ontwerper). reservepot moei worden gemaakt, terwijl de heer Van Beek zegt tevreden te zijn als er een duizend gulden winst wordt gemaakt. De heer Klugt merkt op dat voor onderhoud van het net nooit een geld leening mag worden aangegaan en men moet er toch op bedacht zijn dat men door storm of wat ook ineens voor groote kosten kan komen te staan. Bovendien weet men vooruit dat, als een net een jaar of 10 oud is, daar pas onderhoudskosten aan beginnen te komen. Het gaat toch ook niet aan om Nadat de heer Klugt nog op eenige technische zaken heeft gewezen en nadat geen der leden nadere inlichtin gen of toelichtingen meer wenscht, verlaten de heeren van de P.N.E.M. de vergadering. Aanbieding gemeente rekening. Voorzitter. De rekening sluit met een batig saldo van f 7000. Dat is in hoofd zaak toe te schrijven aan het feit dat een groot bedrag op de begrooting was gebracht voor uitkeering aan wer- keloozen wat gelukkig niet uitgekeerd is behoeven te worden. Voorzitter. Het nageslacht zal daar ook van profileeren, dus is het niet meer dan billijk dat ze daar ook in betalen. De leening zal worden aangegaan een rente van ten hoogste 5 °/0 de koers van 98 aflosbaar met per jaar. die manier zullen de belasting betalers het niet voelen. Dan loopt er ook nog een leening waarvan f 2500 is blijven staan. Daar voor hebben we wat keien aangekocht. Het plein zal nu bestraat worden, want we hebben ook tegen een heel zacht prijsje wat klinkers gekocht en nu kan de trottoir doorgetrokken wor den tot aan den Dreef en daar voor zal het dan nog een beetje worden bestraat. Norbart. De Patronaatsstraat mocht men ook wel wat verbeteren. Voorzitter. Laten we nu eerst deze kwestie afhandelen. Komt u dan met de Patronaatsstraat bij de rondvraag. Segeren Wzn. Is er voor die keien publiek ingeschreven of is dit zoo maar onderhands gegaan. Voorzitter. O, met die keien zijn we heel goed mee. We hadden ze nog maar amper gekocht of ze werden al duurder. We hebben veel verschillende offerten gehad. Norbart. Dus nu zijn die keien zoo maar uit de hand gekocht. Voorzitter. Ja, wij waren overtuigd, dat ze zoo goedkoop waren dat verdere navraag overbodig was. Norbart. Maar dat is geen werk. Er behoort te worden ingeschreven, dat is toch afgesproken, dat is een besluit. Voorzitter. Dat behoeft men niet te doen, als men een heele goedkoope offerte heeft. Segeren Wzn. U kunt zoo nooit weten of u zoo goedkoop mogelijk uit bent. Norbart. Daar zijn wij niet mee verantwoord ook. Van der Veeken. Wij hadden nog bij enkele andere firma's om prijzen gevraagd, maar er was er niet een met zulk een voordeelige aanbieding. Norbart. Men had het moeten aan- besteden, dat is voorschrift. Van der Veeken. Dat zal dikwijls moeilijk zijn. Wij hebben nu aan Stijnis om advies gevraagd en die zei, dat het heel goede keien waren en we ze zeker moesten koopiïn Dat is de reden geweest dat we ze ge kocht hebben. Segeren Wzn. Het kan nu toch heel goed mogelijk zijn geweest dat men ze elders heel wat goedkooper had kunnen krijgen. Norbart. Het gaat niet aan om zoo maar te koopen. Voorzitter. Wij wisten de prijzen van 3 firma's en dan weten we de prijzen nog van uit de prijscouranten. Norbart. Wij zijn zoo niet verant woord. Nu hoor je op straat zeggen, dat de keien al zijn gekocht en dan vragen ze er bij waajvoor wij hier nu feitelijk zitten. Burg. en Weth. zijn hier weer be slist buiten hun boekje gegaan. Voorzitter. Dat weer buiten het boekje gaan zou ik er maar aflaten. Segeren Wzn. Er is besloten dat alles voortaan zou worden aanbesteed en daar moet men zich dan ook maar aan houden. Norbart. Als er hier in de gemeente voor enkele honderden guldens iets gedaan moet worden, dan moet dit aanbesteed worden, maar dan moet toch zeker, als het om een der- Oplossing vorige week: Wit: 38—33. 30—24, 28 19, 37— 31, 43 3. Zwart alles gedwongen. gelijk bedrag gaat en als hel buiten de gemeente aangekocht moet worden, ook worden aanbesteed. Voorzitter. Toen wij de steenen kochten waren ze nergens zoo voor- deelig te krijgen. Norbart. Dat wist u niet, kan u ook niet weten. Voorzitter. Men moet wel weten dat de groote firma's niets om die kleine partijen geven, ze moeten uit België komen. Norbart. Hier is de goedkoopste weg niet bewandeld. Het is geen zucht tot kritiek maar Burg. en Weth. vergeten maar al te vaak dat de raad een ver antwoording heeft, ledereen weet dat men hier in de café's veel aan de ge meente politiek doet en met recht wordt daar nu gezegd dat wel beslui ten zijn genomen dat moet worden ingeschreven, maar dat Burg. en Weth. toch hun eigen gang gaan. Voorzitter. Ik moet eerlijk bekennen dat ik aan dat besluit niet heb ge- Een praktisch modelletje voor school jurkvervaardigd uit geruiten wollen stof. Het kraagje is van fluweel in con- trastccrende tintevenals het dasje Van breeden stof, b.v. 120 c.M., kan vol staan worden met 1 wijdte, zoodat één lengte van het jurkje voldoende is, plus nog extra voor de momven. Benoodigd ongeveer 2 el. dacht. Trouwens, ik ben van meening geweest dat dit alleen maar was be doeld voor werk dat hier door de ambachtsbazen gemaakt moet worden. Dat besluit is nog genomen toen die kwestie van het verfwerk van Smits er was. Van der Sluis. Belooft gauw beter schap dan is het afgeloopen. Norbart. Dat is niet noodig. Als er een raadsbesluit genomen wordt, moet dat ook worden uitgevoerd en doet men dat niet, dan geeft men den raad een klap in het gezicht en dat verdom ik, daar ben ik niet van gediend. Voorzitter. Kalm, kalm, niet zoo driftig worden. Norbart. Dat beterschap beloven is maar lak, daarschieten we niets mee op. Antonissen. Het besluit is genomen dat er persé aanbesteding moet plaats hebben boven een zeker bedrag. Norbart. Gezegd was boven de f 400. Van der Veeken. De heer Siijnis is als deskundige opgetreden en dan geloof ik dat het toch wel in orde zal zijn. Maar het is hier al meermalen zoo geweest. Toen met dien weg aanleggen ook, toen deugden de keien niet en zou de weg er niet lang leggen en nu ligt hij er nog en mankeert er nog niets aan. Norbart. Zijn het geen afgekeurde keien. Van der Veeken. Neen, de keien liggen al op hun plaats. We dachten werkelijk al heel goed te hebben ge daan. Norbart Als dat de raad geen klap in het gezicht geven is. dan weet ik het niet meer. Er is hier weer eens iets gedaan wat absoluut niet gedaan had mogen worden. Steijnis kan wel een zootje keien hier of daar hebben zitten, die hij op zoo'n manier van de MADE. lm

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 5