GEMEENTERAAD. Ligtvoet. Ik ben toch een geheelen zomer thuis geweest, maar ik heb er nooit iets zien opbrengen. De menschen kunnen daar bijna niet op straat komen en de boeren niet naar het land De Voorzitter zegt toe daar nog eens te zullen gaan kijken. DRUNEN. Op (leze foto ziet men dat oolc dames sport, beoefenen, en zelfs in mogelijk huismoeders, de voetbal- wedstrijd tegen elkaar uitkomen. hand heeft weten te doen. Van der Veeken. Wij weten wel beter dat de heer Steijnis zoo iets absoluut niet zal doen. Voorzitter. Ik heb absoluut niet ge dacht dat hier voortaan moest worden ingeschreven. Wij dachten al goed werk te hebben gedaan om de zaken zoo voordeelig mogelijk te beheeren. Norbart. Men moet bedenken dat wij 5000 menschen achter ons hebben staan. Zoo iets moest in Rotterdam gebeuren, ik geloof dat burgemeester Wijtema dan wel kon opstappen. De wethouders zijn toch ook lid van den raad en die hebben die besluiten ook mee genomen. Zoo men het nu heeft gedaan, kan men alles wel onder een onder-onsje afmaken. Van der Reijdt. Beter was geweest als in het vorig genomen besluit had gestaan voor alle leveranties en werk zaamheden. Norbart. De raad behoeft toch niet woordelijk aan te geven waaraan Burg. en Weth. zich hebben te houden. Voorzitter. Neen, maar dat kan de raad niet ook. Norbart. De raad moet toch het geld voteeren. Voorzitter. Hier was het al lang gevoteerd. Er was nog een bedrag van die leening over van f2500. Segeren Wzn. Men leest het toch iederen dag in de couranten dat alle gemeenten en polderbesturen alles aanbesteden. Norbart. Burg. en Weth. kunnen met mooie woorden wel hun pad trachten schoon te vegen, maar het gaat niet op hier de menschen in de gemeente te laten inschrijven en daar buiten alles zoo maar te geven. Ik wil niet genegeerd worden en dat is hier thans in erge mate gedaan. Er moest ook nog bijkomen dat er knoeierij was voorgekomen. Van der Veeken. Er is nu onderhand genoeg over gesproken. Van der Sluis. Dat dunkt me ook. Ze zullen het nu wel onthouden dat voortaan alles moet werden aanbesteed. Norbart. Ik wil m'n prestige als lid v.d. raad niet voor een koopje weggeven. Wat zullen het voor keien zijn Waar men misschien niet over heen kan loopen. Nu zeggen de men schen, dat wij maar kwajongens zijn, dat we nergens iets van weten. Van der Veeken. Aan die praatjes moet een waardig raadslid zich niet storen. Na nog eenige discussie wordt be sloten dat voortaan, als het gaat boven een bedrag van f 300, zal worden aan besteed. De heer Segeren Wzn geeft in over weging om de trottoir zoover mogelijk de Dreef in te brengen. Voorzitter. Waar Burg. en Weth. het nu voorstellen is het ook noodig, want daar komt alles van de kermis en waar die menschen nogal wat betalen, mag het ook wel een beetje in orde zijn. Norbart. Voor die menschen moet de zaak in orde zijn, voor de inwoners komt het zoo nauw niet- Antonissen Bestrating is harder rond om de kiosk noodig, want daar staan de menschen te luisteren, die gaan niet zoo ver van de kiosk staan. Nu staan de menschen tot hun knieën in het zand. De Voorzitter zegt dat van het restant steenen daar wel eenige bestrating kan worden gemaakt. Vervolgens deelt de Voorzitter mede, dat Burg. en Weth. bezig zijn de loo pend leeningen te converteeren in 5 °/9 leeningen. Jaarlijks is daarmede een bedrag van f 1051.90 te verdienen. Wordt goedgevonden. Verzoek van P. van der Broek om de erfpacht van den grond waarop zijn huis staat, af te koopen. Wordt besloten dat hij tegen betaling van 20 jaar het erfpacht de zaak in handen heeft. De Voorzitter merkt op, dat de grond absoluut geen waarde heeft aangezien het huis dat aan Van den Broek be hoort, daarop is gebouwd. Schrijven van den heer van Delft, hoofd der R.K. Jongensschool, hou dende het verzoek om een subsidie van f 150 voor het geven van vervolg onderwijs. De heer van Delft wil 2 klassen onderwijs geven en wel 6 uur per week. Het schoolbestuur zal behalve vuur en licht nog een bijdrage van f 60 ver- leenen. De heer Van der Sluis acht dit onderwijs in het belang van het kind en zou daarom dezelfde gedragslijn willen volgen van twee jaar geleden. Voorzitter. De kwestie is maar dat ook de andere scholen kunnen komen en dan wordt het een heele opbrengst voor de gemeente. Van der Reijdt. Voor deze gemeente waar de jongens met hun 12 jaar al (Vervolg.) 2. Ingekomen stukken. Worden alle voor kennisgeving aan genomen. 3. Voorstel van Burg. en Weth. tot wijziging der verordening op de invor dering der plaatselijke inkomstenbe lasting. De voorgestelde wijziging komt hierop neer dat men altijd, ook al wordt het aanslagbiljet eerst laat uitgereikt als het belastingjaar reeds bijna ver streken is, toch nog 5 maanden den tijd heeft om de belasting te voldoen. Alle leden kunnen hiermede accoord gaan. 4. Adres van het R.K. Kerkbestuur van de parochie van den H. Lamber- tus te Drunen, om de benoodigde gel den beschikbaar te stellen voor het stichten eener R. K. School voor ge woon lager onderwijs, met voorstel van Burg. en Weth. De Voorzitter meent goed te doen met in het kort uiteen te zetten hoe in deze aangelegenheid ingevolge de Lager Onderwijswet moet worden ge handeld. Door het kerkbestuur wordt een aanvraag bij de gemeente ingezonden, waarop binnen 3 maanden moet wor den beslist. De gemeente kan ook een bestaande school aanbieden, doch aan gezien de bestaande school reeds lang is afgekeurd moeten wij hier wel gun stig beschikken op het verzoek om een nieuwe school te bouwen, mits aan de voorschriften der Lager Onderwijs-wet wordt voldaan. Na goedkeuring door den raad treedt In de hortus Jiotanious te Amsterdam bloeit sedert Woensdagavond de be kende Victoria Regio.", waar van hierbij foto gaat. In de commissie van onderzoek voor de diverse rekeningen worden benoemd de heeren Brok, Pijnenburg en van Huiten. 8. Aanbieding rekening van het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf dienst 1924. De Voorzitter zegt met genoegen te kunnen mededeelen, dat het G. E B. zeer goed marcheert. Er was voor 1924 een verlies geraamd van f 125,—.ter wijl er een winst gemaakt is van f 2000. Daarmee heeft men alle ver liezen over vorige jaren Ineens kunnen afschrijven en bovendien nog f250, kunnen storten in het reservefonds. Als het zoo doorgaat zal in de toe komst tot verlaging van den stroom- prijs kunnen worden overgegaan. De rekening zal ter visie gelegd worden. 9. Verzoekschrift van het bestuur der Musschengilde om subsidie over 1925 en 1926 Door Burg. en Weth. wordt voorgesteld om over 1925 een subsi- Den 28 Aug. bracht de Koninklijke Familie een bezoek aan TTaaflcm, waar zij op feestelijke wijze werd or twang c n. In den namiddag werd een rijtoer door de stad Haarlem gemaakt. Op verschillende plaatsen werden If. M. bloemen aangeboden. van school worden genomen om thuis bij de werkzaamheden behulpzaam te zijn, is zoo'n cursus van groot belang. De jongens kunnen dan nog eens herhalen wat ze geleerd hebben. Segeren Wzn. De Zustersschool zal zoo gemakkelijk met dat verzoek niet komen. Die zullen de meisjes 'savonds niet op straat laten loopen. Voorzitter. Dat behoeft niet uit sluitend 's avonds gedaan te worden. Dat kan b.v. op Zaterdagmiddag ook worden gedaan. Van der Reijdt. Men begint hier toch ook zoo zoetjes aan wat voor het onderwijs te voelen. Wordt besloten f5,— per leerling subsidie te verleenen tot een maximum van f 150,— en komen er meer dan 30 leerlingen, dan komt het schoolgeld daarvan aan de gemeente." De heer Ligtvoet vraagt of er geen adres is ingekomen van de bewoners van de Kerkpad waarop de Voorzitter antwoordt dat daar alles in orde wordt gemaakt de volgende week. De heer Ligtvoet merkt op dat in de Wetering den grond die uit de sloten is gekomen midden op den weg is gegooid en het gevolg daarvan nu is, dat de menschen daar als het ware verdrinken. Het water loopt niet weg. Van der Veeken. Het is slechte grond om over de wegen te gooien, 't Is allemaal vuiligheid en anders niets. Segeren Wzn. Willen de boeren het niet wegrijden. In den polder wordt dat altijd gedaan. Ligtvoet. Aan dat kolengruispadje is ook in langen tijd niets gedaan. Voorzitter. Van tijd tot tijd wordt daar geregeld wat opgegooid. het Kerkbestuur in overleg met den Inspecteur aan wien de plannen, be grootingen enz. worden voorgelegd. De inspecteur onderhandelt verder met het kerkbestuur over verschillende ónderdeelen, waarna de plannen bij den raad worden ingediend, die dan eventueel zijne bemerkingen kan maken. Wanneer geen overeenstemming wordt bereikt, is het in laatste instantie de Minister die beslist. Door het Kerkbestuur moet verder 15 pCt., der kosten als waarborgsom in de gemeentekas worden gestort. Dit alles is echter van later zorg als ook het bepalen van het beschikbaar te stellen bedrag. Voorloopig kan de raad niets anders doen dan zijn goed. keuring verleenen aan het verzoek van het Kerkbestuur, daar dit aan alle voorschriften heeft voldaan. Op voorstel van B. en W. wordt met algemeene stemmen tot goedkeu ring besloten. 5. Aanbieding Rekening Burgerlijk Armbestuur 1924. Deze rekening welke sluit met een nadeelig saldo van f 600.66 zal 14 dagen ter visie worden gelegd. 61 Aanbieding rekening van de gezondheidscommissie dienst 1924. Wordt eveneens ter visie gelegd. 7. Aanbieding gemeente rekening dienst 1924. Deze rekening vermeldt aan ontvangsten f 40344 05 aan uitgaven f 37185.67 dus een batig slot van f 3158.38 Op den buitengewonen dienst is een batig slot van f 2,63. Ook deze reke ning ligt ter visie; in een nog deze maand te houden vergadering moet zij worden vastgesteld. die van f 25 toe te kennen (gevraagd wordt f 100.—) en wat de subsidie voor 1926 betreft, deze bij de begroo ting te behandelen. v. Drunen. De subsidie voor 1925 is dan eigenlijk maar f 5.—. Er zijn 40 leden bij het gilde die moeten elk een vergunning halen om een geweer te mogen hebben, waarvoor ze op de secretarie 50 cent leges moeten beta len. Dat maakt dus en bedrag van f 20.— dat de gemeente daarvoor ont vangt. Men ziet toch overal dat der gelijke gilden gesteund worden, 't is toch een algemeen belang en er zijn anders geen bronnen van inkomen dan de gemeentesubsidie. 1 Voorzitter. Die leges moet men bui ten beschouwing laten. Die worden geheven om de kosten te dekken. We moeten daarvoor een register aanhou den en geregeld een staat aan Ged. Staten opzenden, dus dat zijn allemaal administratiekosten en kosten van druk werken, enz. 't Is toch billijk dat die betaald worden. Ik heb verder bij den plantenziekte- kundigen dienst eens geinformeerd of het dooden van schadelijke vogels nu wel het nuttigste effect heeft en daar is men het nog niet geheel over eens, men doet daar ook nog andere mid delen aan de hand. Een en ander zal ik nog nader bestudeeren. v. Drunen. Wat zullen die papiertjes nu kosten en wat voor werk brengt het mee om die 40 bewijzen te schrij ven. Ik blijf er bij, dat er van die f 25.— weer f 20.— in de gemeentekas terug komt. Ik stel voor om f 50,— subsidie te geven. Muskens. Ik 'ondersteun het voorstel om f 50.'— subsidie te verleenen. A. v. d. Wiel.' Ik meen dat het op de eerste plaats op den weg ligt om bij vereenigingen van belanghebbenden als Boerenbond en Veilingvereeniging om een bijdrage aan te kloppen. Ik ben er zeker van dat men daartoe wel te vinden zal zijn. W. v. d. Wiel. Vorig jaar was ik er ook tegen om subsidie te verleenen, maar nu ik eens gezien heb wat een schade die vogels hebben aangericht aan de tarwe bij mijn buurman, nu ben ik geheel van idee veranderd en ben voor het voorstel van v. Drunen. Pijnenburg. Zou v. Drunen zijn voor stel niet wat kunnen wijzigen en wat minder dan f 50.— voorstellen. De voorzitter zou in overweging willen geven om dit punt aan te houden tot de volgende vergadering, dan kan hij die zaak nog eens van alle kanten bezien. Spr. heeft wel eens klachten gehoord over het dooden van musschen door jongens, niet alleen dat dit leidt tot dierenmishandeling, maar de jon gens weten vaak geen onderscheid tusschen nuttige en schadelijke vogels te maken. De heer van Drunen zegt als be stuurslid te hebben geconstateerd, dat alleen vleugels van schadelijke vogels zijn ingeleverd, van inlevering van vleu gels door kleine jongens heeft hij nooit iets gezien. De heer A. v. d. Wiel zou dit punt ook willen aanhouden, dan kon het Musschengilde inlusschen bij Boeren bond en Veiling om subsidie aan kloppen. De Voorzitter is ook van meening, dat deze vereenigingen dienen voor te gaan en besloten wordt het punt tot de volgende vergadering aan te houden. 10. Verzoek van A. v. Delft om sub sidie voor het houden van een goed- gekeurden dekstier. Er is vroeger besloten een subsidie voor stierhouders uit te trekken en deze gelijkmatig te verdeelen over alle houders van een goedgekeurden stier, zoo ze hem een geheel jaar gehouden hebben. Besloten wordt ook A. v. Delft gelijk matig in de uitgetrokken subsidie te doen deelen. 11. Adres van den raad der gemeente Zoeterwoude om adhaesie te willen betuigen aan een ingediend verzoek schrift tot afschaffing van den Zomertijd. Burg. en Weth. stellen voor om ad haesie te betuigen. De heer Pijnenburg is voor afschaf fing van den Zomertijd, maar tegen adhaesie betuigen aan dergelijke adres sen, daar men hiermee absoluut niets bereikt. In omvraag gebracht wordt met 10 tegen 1 stem (die van den heer Pijnen burg) het voorstel van Burg. en Weth. aangenomen. 12. Wijziging begrooting 1924 en 1925. Wordt zonder beraadslaging goed gekeurd. De Voorzitter brengt nog even de verpachting van de Middelzeeg ter sprake en stelt voor de schatting te doen plaats hebben als het vorig jaar. Hij hoopt dat de raad zijne medewer king zal willen verleenen en de schat ters zich met den gemeenteopzichter zullen verstaan. Alsnu wordt overgegaan tot voor lezing der notulen. De notulen der voorlaatste vergade ring geven den heer v. Drunen aan leiding tot een kleine opmerking over hetgeen is gezegd in zake het werken voor de gemeente door Nelissen. Met zijne opmerking zal rekening worden gehouden. Alvorens hierna gelegenheid te geven om terug te komen op de kwestie der afkeuring van de woning van Van Deursen, wenscht de Voorzitter op te merken dat dergelijke dingen in 't vervolg niet meer zullen voorkomen. Tijdens sprekers afwezigheid is in de vorige vergadering besloten om in deze vergadering wederom op die kwestie terug te komen en daarom

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 6