4 i A A A A 1 A A A 2 A A A 3 A A 4 A A 5 A A A 6 A A A A 7 zal daartoe ook gelegenheid gegeven worden, doch de discussies zal hij zooveel mogelijk beperken en hier mede zal deze onverwikkelijke historie voor goed van de baan zijn De heer A v. d Wiel wenscht aan het gezegde van den heer W. v. d. Wiel over die kwestie nog toegevoegd te zien dat hij heeft gezegd, dat niet de Gezondheidscommissie die woning heeft afgekeurd, maar wel de voorzitter van de bouwvereeniging. De Voorzitter vraagt de leden af wat hunne meening is, of de heer W. v. d. Wiel dit heeft gezegd of niet De heer W. v d. Wiel alleen ont kent het, de heeren Muskens, Brok en v. Drunen blijven er buiten, terwijl de overige 7 leden zich het gezegde meenen te herinneren. De heer W. v. d. Wiel wenscht dat aan het gezegde van den heer A v. d. Wiel wordt toegevoegdIk ben er niet geweest Ik zit hier niet voor leugenaar. Ik ben er heelemaal niet geweest. De Voorzitter vraagt ook hieromtrent de leden hunne meening. De heer Pijnenburg zegt dat aan vankelijk de heer A. v. d. Wiel^wel zooiets gezegd heeft, bedoelende niet als voorzitter van de bouwcommissie om v. Deursen een woning te ver huren. Iedereen zal zich immers nog wel herinneren dat hij later heeft toegelicht er wel als lid van de Gezondheidscommissie te zijn geweest De heer Muskens meent dat de heer A. v. d. Wiel wel gezegd heeft dat hij er heelemaal niet geweest was, maar later heeft hij daar zoo'n draai aan gegeven, als voorzitter der bouw commissie. De Voorzitter zegt dat het erom gaat of de heer W. v. d. Wiel, toen hij tot den heer A. v. d Wiel zei dat hij bij v. Deursen geweest was, be doelde als voorzitter van de bouw commissie. De heer v. Drunen merkt op dat hij moeilijk kan beoordeelen wat een ander bedoelt. Na nog eenige discussie blijkt de meerderheid van den raad, bestaande uit de heeren v. Halder, Pijnenburg v. Huiten, A. v. d. Wiel en v. Spijk, van oordeel dat in de woorden van den heer W. v. d. Wiel de schijnbare bedoeling lag opgesloten dat de heer A. v. d. Wiel als voorzitter der bouw commissie bij v. Deursen was geweest. Dc lange mouwen weder in eere her steld. Wij geven hier eenige mooie modellen. De heeren Klerx, Brok, Muskens en van Drunen weten het zich niet precies meer te herinneren, terwijl de heer W. v. d. Wiel zich van stemming onthoudt. Een en ander zal in de notulen wor den aangeteekend. De Voorzitter vraagt of de heeren er genoegen mee nemen om van deze kwestie af te stappen, waarop de heer A. v. d. Wiel zegt zich niet zonder meer dergelijke verdachtmakingen te kunnen laten welgevallen, dus wil hij daarop aanstonds nog nader terug komen. De Voorzitter vraagt den heer W. v. d. Wiel of hij niet verklaren wil dat het niet zijn bedoeling geweest is om den heer A. v. d. Wiel in zijn kwaliteit als voorzitter der bouwcom missie verdacht te maken. Dat zou een mannelijke daad zijn en aan alle verdere discussie een einde maken. De heer W. v. d. Wiel blijkt hier voor echter niet te vinden. Hierna wordt overgegaan tot he voorlezen der notulen der laatste ver gadering gehouden 26 Juni 1.1. De heer W. v. d. Wiel merkt daarna op dat er verschillende gezegden van hem inzake de kwestie Nelissen in de notulen en eveneens in „De Echo niet goed zijn opgenomen. Bovendien is de door hem voorgelezen verklaring van v. Deursen niet in zijn gehee opgenomen. Zoowel in de notulen als in 't verslag is het laatste gedeelte weggelaten. Het bevreemdt den voorzitter dat de heer W. v. d. Wiel het „Echo"-verslag becritiseert, daar spr. de raadsversla- gen van dit blad steeds prijst om hun nauwkeurigheid. In de notulen zullen thans die laatste regels aan dat briefje van v. Deursen worden toegevoegd. De Voorzitter zegt nogmaals dat in de vorige vergadering het besluit ge nomen is om in deze vergadering op de kwestie woning v. Deursen nader terug te komen. Daaraan valt niets meer te veranderen, doch hij zal ieder slechts éénmaal het woord hierover geven. A. v. d. Wiel. In de voorlaatste vergadering is de woning van van Deursen onbewoonbaar verklaard. Naar aanleiding daarvan heeft de heer W. v. d. Wiel aan mijn adres gezegd dat niet de gezondheidscommissie die woning heeft afgekeurd maardeVoor- ,Ondergeteekende verklaart dat de heer A. v. d. Wiel wel een paarmaal bij hem geweest is met leden van de Gezondheidscommissie, maar geen enkele maal om over een woning van de woningbouwvereniging te spreken, noch op te dringen". Ik heb van Deursen nog gezegd dat hij rechtvaardig de waarheid moest zeggen. Ik zou alvorens nog verder te gaan den heer Pijnenburg willen vragen of alles de waarheid is. (De heer Pijnenburg beaamt zulks). Verder heeft W. v. d Wiel nog ge zegd. dat ik er geweest ben met v. d. Geld, Bovendien heeft hij nog gezegd, dat v. Deursen eerst een huur van f 2.80 is gevraagd en toen van f 2.60. Dit laatste is juist. De heer v. d. Geld verklaart echter, dat hij alleen met v. Deursen onderhandeld heeft zonder A. v. d Wiel. Eerst heeft hij een prijs van f 2.80 genoemd maar op bezwaar van v. Deursen is daar f 2.60 van gemaakt. houdt de Voorzitter nog de volgende rede Aan het einde van deze vergadering gekomen past het mij om als burge meester dezer gemeente, waarvan de bevolking voor een groot gedeelte bij de schoen- en lederindustrie is betrok ken,, een woord van oprechte hulde te brengen aan hen, die door hun noesten en onvermoeiden arbeid van de internationale tentoonstelling voor de schoen- en lederindustrie, die zoo juist te Waalwijk is gesloten geworden, een tentoonstelling hebben gemaakt, die niet alleen de stoutste verwachtin gen heeft overtroffen, maar die met recht een vaktentoonstelling kan wor den genoemd, die als model voor land en buitenland mag dienen. Deze tentoonstelling heeft ons o a. weer eens duidelijk gemaakt, dat de schoen- en lederindustrie eenerzijds mannen herbergt, die als doortastende industrieelen het Nederlandsche zaken '•Liir 'i' i i ,,Een kleine vergissing zitter der bouwvereeniging. Nu moet toch iedereen weten dat ik daar het recht niet toe heb en dat de woning is afgekeurd door de ge zondheidscommissie en den raad. Hij had er prijs op moeten stellen dat de man uit zoo'n slechte woning in een veel betere woning kwam. Ook heeft hij bij die gelegenheid gezegd dat ik wel 4 maal bij van Deursen geweest was. Ik heb toen gezegd dat ik er niet geweest was, maar hij hield vol dat ik er wel geweest was. Ik heb nu van Deursen eens bij mij laten komen in het bijzijn van den heer Pijnenburg en ik heb hem gezegd dat door W. v. d. Wiel werd beweerd dat ik 4 maal bij hem geweest zou zijn om hem een woning van de bouwvereeniging op te dringen. Toen heeft van Deursen ge zegd dat ik er niet geweest was om over een woning te spreken of om er een op te dringen. Wel was ik er 3 maal geweest vanwege de gezond heidscommissie om een onderzoek in te stellen. Geen enkele maal heb ik daarbij van Deursen thuis getroffen. Bij die bezoeken' waren mede voor de gezond heidscommissie aanwezig de heeren Prinsen en van Stokkum uit Vlijmen. Het eerste bezoek heeft reeds op 28 Febr. 1924 dus ruim 18 maanden ge leden plaats gehad, het tweede 5 Juli 1924, dus 13 maanden geleden en het laatste bezoek is ook reeds meer dan 7 maanden geleden. U begrijpt dus dat er geen sprake van geweest kan zijn, dat ik over een woningverhuring zou hebben gesproken. Ik heb van Deursen gevraagd of hij een en ander op papier zou willen bevestigen waartegen hij niets geen bezwaar had. Hij heeft toen de volgende verklaring geteekend Dit is een heel gewoon geval, al maakt de heer W. v. d. Wiel er een ophef van of het heel wat is. Wij vragen altijd den middelprijs, maar indien zoo iemand een hoogere verdienste heeft dan waarvoor is aangegeven, dan be taalt hij ook meer. Verdient hij minder dan wordt ook de huur verlaagd, zoo als een en ander door den minister is voorgeschreven. 't 1& dus iete-heebgewoons en er is daarom in dit geval geheel eerlijk ge handeld naar omstandigheden. Boven dien ben ik het niet geweest die onder handeld heb, doch de heer v. d. Geld. Ik zou thans aan den raad de vraag willen stellen of hij nog vertrouwen stelt in mij als voorzitter der bouw vereeniging, daar ik anders deze functie wenschte neer te leggen. Wanneer men steeds belangeloos zijn tijd er voor opoffert en men wordt dan nog op een dergelijke manier becriti- seerd dan kan men beter ontslag nemen. Voorzitter. Ik geloof niet, dat er een enkel raadslid zal zijn die wantrouwen zal koesteren tegen den Voorzitter van de bouwvereeniging. De heer W. v. d. Wiel zegt blij te zijn, dat de heer A. v. d. Wiel komt verklaren er wel driemaal geweest te zijn, in tegenstelling met zijn vroegere bewering, dat hij er heelemaal niet geweest was. Dat niet de heer A. v. d. Wiel doch alleen de heer v. d. Geld de woning der bouwvereeniging verhuurd zou hebben is niet waar, want de heer v. d. Geld heeft v. Deursen verzocht om bij A. v. d. Wiel te komen. De heer A. v. d. Wiel wil hierop van antwoord dienen maar de Voorzitter wenscht vast te houden aan het vooraf bepaalde dat ieder slechts eenmaal het woord zou mogen voeren en sluit dan de discussies over deze kwestie. Alvorens de vergadering te sluiten leven in hooge mate sieren en ander zijds duizenden met degelijke vakkennis beslagen arbeiders en arbeidsters om vat, die in dezen tak van industrie het Nederlandsche fabrikaat mede zoo hoog hebben verheven. Dat juist in deze tijden, nu ook de schoen- en lederindustrie aan de nog bijna epidemisch heerschende industrier malaise blijkt mank te gaan, er in Waalwijk, het centrum van onze Lang straat, waar de oude saamhoorigheid nog zoo goed bestaat, een grootsche poging tot verheffing der schoen- en lederindustrie is gedaan, die in haar kracht ons eerbied afdwingt, is een overduidelijk teeken, dat er, ik mag wel zeggen in het thans verlichte Zuiden, een vitaliteit bestaat, die ons de toekomst niet behoeft te doen vreezen. dichtbij staande auto wierp en ijlings met haar wegreed. Op het geschreeuw der kleine snelde de chauffeur toe en zette met zijn auto den ontvoerder achterna. Toen hij den neger had ingehaald, keerde deze zich om en loste een revol verschot op hem, waardoor de chauf feur zwaar gewond werd. Deze had nog juist den tijd. zijn auto te doen stoppen, waarna hij het bewustzijn verloor. De neger ontkwam met zijn slacht offer. De vader van het meisje heeft zich bereid verklaard, elke verlangde som te betalen aan degene, die hem zijn kind levend terug bezorgt. De heele politiemacht in den staat New-Jersey is gemobiliseerd om het meisje op te sporen. Intusschen melden latere berichten, dat men in de nabijheid van het park, waar de ontvoering plaats greep, het lijk van een neger gevonden heeft en iets verder de auto, waarin de ontvoer der moet gezeten hebben. Men vermoedt, dat de neger een medeplichtige gehad heeft en dat één van beiden in een twist over het van de ouders van het kind te eischen losgeld, gedood is. HeMijk van den neger zou dus of dat van den ontvoerder, of dat van zijn medeplichtige zijn. Het kind blijft inmiddels onvindbaar. De ontvoerder blijkt zich echter vergist te hebben omtrent de identiteit van zijn slachtoffer. Althans werd een zekere mrs Bower, echtgenoote van een New-Yorksch financier, per telefoon gewaarschuwd, dat haar dochtertje haar tegen een losprijs van 4000 dollar zou worden teruggegeven. Het lijk van het 6 jarig meisje, dat. gelijk gemeld, te Montclair (New-Jersey) ontvoerd werd, is thans gevonden in de nabijheid der stad. Het is intusschen gebleken, dat geen neger de ontvoerder is, doch de 20— jarige Harisoen Noel, de zoon van een welgesteldjurist. Hij leidde de personen, die naar het meisje zochten, zelfs naar de plek, waar het lijk gevonden werd en bekende, het ontvoerd en doodgestoken te hebben. Ook is vastgesteld, dat de vermoorde neger de chauffeur Ramond Pierce is, wiens auto gestolen werd om de ont voering te kunnen volbrengen. De moordenaar zegt in een vlaag van verstandverbijstering gehandeld te hebben. Zes maanden geleden was hij uit een krankzinnigengesticht ont snapt. Het lijk van het meisje vertoonde nagelwonden ter hoogte van één der slapen. Op staatsmijn Wilhelmina te Ter- winselen is gisteren de 29-jarige ge huwde hulpbouwer J. v. d. Rijt uit Heerlen, in een opbraak van ongeveer 60 M. diepte gevallen. Hij was onmid- delijk dood. Door een wolkbreuk is Zaterdag avond de omgeving van Wenache overstroomd. Zeventien personen zijn Oplossing Legpuzzle. Vul in 1. een staat in Amerika, een kaap. een edelgesteente, een koning der oudheid, een boom. een Turkscli sabel, een provincie in Chili. Het heeft mij en ik ben er van overtuigd dat ik hier ook spreek namens U allen ten zeerste verheugd dat er onder de met goud bekroonde in zendingen ook prijkt de naam van een Drunen's schoenfabrikant, die daardoor de eer van onze gemeente, van ouds her reeds om zijn maatwerk bekend, heeft hoog gehouden. Moge, mijne heeren, deze schitterend geslaagde tentoonstelling, evenals die van 1903, een nieuw bloeitijdperk in onze schoen- en lederindustrie inluiden, zulks tot heil van werkgevers en werk nemers en daardoor vanzelf ook tot heil van onze gemeente. (Applaus.) De Voorzitter sluit hierna de open bare vergadering met den Chr. groet. GEMENGD NIEUWS. Te Montclair (New-Jerey) heeft een neger een 6 jarig meisje, een dochtertje van David Daly, president eener belangrijke maatschappij te New- York, ontvoerd. Het kind speelde in een afgelegen gedeelte van Edgenont Park, waar zij in gezelschap van haar gouvernante en een chauffeur vertoefde, toen de de neger plotseling uit een boschje te voorschijn sprong, het meisje in een tengevolge daarvan omgekomen. Twaalf lijken zijn reeds gevonden. De schade wordt op een half mil- lioen dollar geschat. Uit Livorno wordt gemeld, dat aan het strand van Marina di Pisa een flesch is gevonden met een bood schap, van 1 September gedateerd, en luidende„Wij zijn gewond en komen om van uitputting. Help spoedig. De kano is vernield." De onderteekening luidt Smith. Men gelooft, dat deze de bekende Canadees is, die reeds menigen over- zeeschen tocht per kano heeft gemaakt en ook thans een lange overzeesche reis ondernomen had. Door middel van inklimming en braak is uit een perceel aan den Haarlemmerdijk, te Amsterdam waarin is gevestigd de gouden- en zilverzaak van de firma Compaan, een partij gou den kettingen en gouden ringen, met juweelen ontvreemd, ter waarde van f 12000. Van de daders is geen enkel spoor te ontdekken zelfs valt niet uit te maken hoe zij zijn binnengeko men. 1

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 7