I I. C Mortier Zonen Stoometi en Verven. ,j)e Stralende Zon Fa. Wed Joh Verhulst Zonen, Muziekhandel S. SPIERO In ieders huis REISKOFFERS, R. v. Mil-Bohnen. Devraagbaak fzena Jlll N.V. Motor- en Rijwielhandel .,U S" Pfaff-Naaiinachinefabriek, M. v. d. Hammen. Stationstraat 63. 't „W o o n h u i s", J. ELEKAN Gevonden. Dames- en Heerenkleeding Corn. P. van Zeist I. Klerks HOEDEN PETTEN Corn. P- van Zelsl 100 RECEPTEN DAMES MEUBELMAGAZIJNEN KACHELS voor INSLUITHAARDEN. BLANKE POTKACHELS. PETROLEUMKACHELS. Machinefabriek RECLAME. slechts 125,- Per S.S. „THOR" naar en van DORDRECHT-ROTTERDAM- W A AL WIJK. ONTVANGEN eene groote zending in alle maten en modellen. v.|h. Gebrs. SCHOEP 1 Waal wij k.=— s HERTOGENBOSCH. DE LAAGSTE PRIJZEN Attentie Meubelmagazijnen ,,'T WOOMHÜIJ' 'sHERTOQENBOSCH. Teief *2 In RIJWIELEN In Kinderwagens HET ADRES naar maat is KERKEN. - SCHOLEN. ZALEN en andere groote lokaliteiten. 35281 OROOTE SORTEERINQ. LAGE PRI|ZEN. Vraagt onze nieuwe geïllustreerde prijscourant. Hoogstraat A.7&8 - GORINCHEM. Door ons keurig, vlug en GOED KOOP werk breidt zich onze Cüëntèle steeds uit. TILBURG. 34622 WAALWIJK. 31200 Interc. Telefoon No. 40. Complete Drijfwerken. Condenseurs. Walk vaten. Exhausters. Zithers Violen Mandoline's Banjo's Hoofdvertegenwoordiger voor 's-Bosch en Omstreken van 352* HIS MASTER'S VOICE COLUMBIA PLATEN. TIJDELIfKE AANBIEDING. Fransche B Clarinetten en Pistons merk Couesnon geheel vernikkeld. »->- HET BESTE ADRES VOOR le kwaliteit ELITE, VIOOL en CELLO SNAREN, welke alle onder Garantie verkocht worden. Uitbreiding dienst Geertruidenberg-Rotterdam. Vertrek van 1 Maan dag. Dins dag. Woens dag. Donder dag. Vrijdag. Zater dag. Waalwijk vm. 3 vm. 3.— vm. 6. vm 6 /m. 6.-— Rotterdam nm 12.-- nm. 1.— nm. 1.— nm. 12.-- nm. 12.-- Geertruidenberg vm 4. nm. 2 vm, 4. nm. 2.— nm. 2.— vm. 7.— nm. 2. vm. 7.— nm. 2.— vm. 7.— nm. 2.— Rotterdam vm. 7. nm. 1.— vm. 7.— nm, 1.— vm. 7. vm. 7. nm. 1. vm. 7.— nm. 1.— vm. 7. nm. 1. Passagierstarief le Klasse 75 et, 2e Klasse 50 ct. Woensdag van GEERTRUIDENBERG naar s Bosch 3.30 v.m. Woensdag van 's-BOSCH naar Qeertruideriberg 12.n.m. De Motorboot „THOR I" haalt goederen af van de pakhuizen te Rotterdam en brengt deze aan den loswal in de haven te Waalwijk. Agenten: Waalwijk-BesoijenG. MILLENAAR, Grootestr. A287. (Telefoon No. 111). DordrechtH. BLOMMERS, Palingstraat 18. Rotterdam(Telef. No. 289), Oosterkade en Oude Hoofdplein. Reederli ARIE SMIT SS. Thor, Slikkerveer. Telefoon No 201 34623 nu voor elke huismoeder is het gratis receptenboekje met VAN M. WITTOP KONING voor - - U vindt erin hoe U bereiden, verschillende dingen en vlaas gereed handleiding voor het HONIG'S Zendt ons aangehechte U ontvangt dan het groenten en sausen kunt soepen kunt koken, pud- maken, kortom het is een gebruik van de bekende MAÏZENA coupon ingevuld terug en boekje gratis en franco. rt m <5 Ste Zendt in den Schoonmaak uwe GORDIJNEN, DEKENS enz. ter behandeling naar de 34312 Oudste en meest moderne Inrichting. TILBURGTelefoon No. 146 Telefoon No. 102. - WAALWIJK. met het nieuwe „platte" loopvlak geven U de meeste voldoening. Vraagt nadere inlichtingen en prijzen bij 35110 DE DIRECTIE. G. M.PFAFP ry^sV KAISERSLAUTERN Heeft U zich een NAAIMACHINE aangeschaft, vervaardigd in de dan heeft U HET BESTE wat er te krijgen is op gebied van Naaimachines. TELEFOON INTERC 124. 34801 VUCHTERSTRAAT 46 en 48 bezochte en bekendste adres der Zuidelijke Provinciën. om onze groote sorteering prima afwerking en 30206 Geregeld zeer grooten voorraad in Salon-, Huis en Slaapkamer-Ameublementen. Stoelen, Fauteuils, Bedden, Matrassen. Spiegels Schilderijen, Geschilderde Meubelen enz Bij ons gekochte Meubelen worden door ons per eigen Vracht auto thuis bezorgd, zonder prijsverhooging. ENGROS. Firma G Vennix Hendriks. ENDETAIL VUCHTERSTRAAT 46 en 48 KANTOOR VAN RECHTSKUNDIG ADVISEUR. Havenstraat 5 {nabij 't Station) '■-Hxktogxnbosch. Adviezen en bijstand met be- trekking tot processenstraf zaken, faillissementen, nalaten schappen, boedelscheiding, voog dij, curateele, echtscheiding, ar beidscontract enz. Behandeling van alle voorko mende Rechtszaken, zoowel bfj Rechtbank als bjj Kantongerecht, innen van Schuldvorderingen regeling zaken van debiteuren met hunne schnldeischers, maken, van contracten, requesten enz. Degelijke en prompte afwerking. Billijke conditiën. ZONDAGS NA 1 UUR KANTOOR GESLOTEN. Wanneer u een VERTROUWD en VOORDEELIG ADRES zoekt vindt u dit bij ondergeteekende. lever ik u alles wat er op dit gebied in den handel is, van het fijnste fabrikaat tot de meest. eenvoudige uitvoering vertegenwoordig ik een eerste klas fabriek, die aan zeer billijke prijzen levert. Prijscourant wordt op aanvrage gaarne verstrekt. Inruilen van Rijwielen ook bij aankoop van Kinderwagens. Af te geven vele tweedehands als nieuw uitziende 34510 RIJWIELEN aan voordeelige prijzen VOOR 34203 WAALWIJK bij de Markt. 33600 Alleen bij: TH. LÖ WEN TH AL. Grootestraat 216. W A A L W IJ K. GROOTESTRAAT 45, D R U N E N. Rijwielen, Kinderwagens, alle onderdeelen. 34201 EN DE NIEUWSTE MODELLEN. WAALWIJK bij de Markt Depots Tk. v. d. Sanden, Grooteotr. Kaatsheuvel: Firma N. Stravers, Hdst. Hon ''s-Maizenafa.br. Koog a.d. Zaan Verzoeke op adv. receptcnbpekjc le zenden aan: U1VIJ» UU1V»' VUf NAHMASCHINEN - PABRIK

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 8