Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Hef martelaarschap eener jaap vrouw. s i ,1 (i FEULLETON 'NUMMER 76 WOENSDAG 23 SEPTEMBER 1925 48e JAARGANG. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-Adres: ECHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN, EERSTE BLAD. Zij die zich met ingang van 1 October abonneeren ontvan gen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. Geeft U dus spoedig op als abonné. GEMEENTERAAD. GEERTRUIDENBERG. Openbare vergadering van den Raad dezer gemeente op Vrijdag 18 Sep tember des middags ten 2 uur. Voorzitter Edelachtb. heer J. Bianchi. Ongeveer kwart over 2 uur opent de Voorzitter de vergaderingafwezig de heeren Mr. Allard en Segeren, waarvan de eerste met kennisgeving. De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd goedgekeurd en vastgesteld. Aan de orde 1. Wijziging begrooting G.E.B. 1924. De Voorzitter merkt op dat deze aangelegenheid reeds in een vorige vergadering is besproken. Toen is ge zegd te trachten bij Ged. Staten ge daan te krijgen om een bedrag van f 1300 in de gemeentekas te mogen storten aangezien de rekening van het G. E. B. al gereed was en daardoor dan een heele boel administratief werk moest worden gemaakt. Ged. Staten zijn op dit verzoek niet ingegaan zoo dat wijziging moet plaats hebben. 2. Voorloopige vaststelling gemeente rekening en rekeningen G. E. B. en Grondbedrijf 1924. De Voorzitter zegt dat de Commis sie, belast met het onderzoek, rapport van haar bevindingen heeft uitge bracht. De Commissie zegt dat over het financieel beheer geen op- of aanmer kingen zijn te maken. De ontvangsten van den gewonen dienst hebben bedragen f 49354.15'/2 en de uitgaven f 43707.33, zoodat het boekjaar sluit met een batig saldo van f 5646.82'/2. De rekening van het G. E. B. sluit met een goed slot van f 4874.05'/2. 87) TWEEDE DEEL. Tot dit gunstige resultaat hebben meerdere factoren bijgedragen en wel op de eerste plaats de meerdere af name en op de tweede plaats de ver laging van de kolen-clausule. Het Grondbedrijf heeft een verlies te boeken van f 6417.37. Dit verlies komt, wijl het kapitaal is vastgelegd in grond die eerst later productief kan worden gemaakt. Voorzitter. Ik breng de Commissie gaarne een woord van dank voor hare werkzaamheden. Sassen. Ik sluit me gaarne aan bij het gunstig oordeel van de Commissie wat betreft de werkzaamheden aan het G. E B. en Grondbedrijf. Ik heb ook niets dan alle lof voor de manier van werken en voor de wijze waarop de boeken worden bijgehouden. De zaken zijn werkelijk buitengewoon goed in orde. Voorzitter. Het verlies van het Grond bedrijf is nog f 1400 beneden de be grooting gebleven. Dit verlies komt doordat alle grond nog niet produc tief is gemaakt kunnen worden. 3. Vaststelling beheersverordening Grondbedrijf. Conform het voorstel van Burg. en Weth. wordt besloten. 4. Voorstel van Burg. en Weth. tot vermindering van de rente van de leeningen aangegaan met de Spaar bank van Dordrecht. Voorzitter. Bij de Spaarbank van Dordrecht zijn destijds verschillende leeningen ondergebracht tegen hooge rente. Burg. en Weth. zijn met de Bank aan het correspondeeren geweest en tijdens mijn verlof is wethouder Tak naar de Directie geweest met het gevolg dat men bereid is gevonden de loopende leeningen op 5 pCt. over te nemen. De eerste leening groot f 30.000, waarvan nog onafgelost f 25.300, was aangegaan tegen een rente van 6' pCt., de tweede leening groot f 21.000, waarvan nog onafgelost f 16.800, tegen een rente van 6 pCt. en de derde leening groot f 17.500, waarvan nog onafgelost f 15.500, tegen een rente van 7 pCt. Burg. en Weth. lijkt dit de beste manier. Men had dit bedrag wel publiek kunnen brengen maar dan is het nog de vraag of men goedkooper zou zijn geslaagd en bovendien had men dan veel onkosten te maken als het zegelen, drukken, adverteeren enz. Nu kan alles ongewijzigd blijven en heeft de gemeente jaarlijks een voor deel van f838. Door de Directie was gevraagd voor 17 September te willen antwoorden. Burg. en Weth. hebben geantwoord dat de raad eerst 18 September in vergadering bijeen kwam, doch dat men wel kon aannemen dat het goed zou zijn. Sassen. Die laatste groote leening moest ook zoo maar geplaatst kunnen worden. Voorzitter. Die van f60.000, tegen een rente van 6 pCt. aangegaan, is in obligaties uitgegeven, zoodat hier alleen bij conversie verlaging van rente kan worden gekregen. Sassen. De heer Tak heeft goed zijn best gedaan, dat is een feit dat moet worden gezegd. 5. Aanvrage grondaankoop Gebr. Speetjens. Voorzitter. De Gebr. Speetjens heb ben van de gemeente een stuk grond in erfpacht, wat ze nu willen aankoopen. Dat erfpacht is hun verleend bij raads besluit van 10 October 1922 en is gegeven voor den tijd van 10 jaar, zonder recht van'koop, tegen een jaar- lijksche vergoeding van 30 ct. per M2., wat een bedrag uitmaakt van f50.40. Het terrein is groot 168 M2. Dat terrein benevens een daarnaast gelegen strook grond over dezelfde frontbreedte vragen de Gebr. Speetjens te kunnen koopen. Tegen verkoop zal wel geen bewaar bestaan, alleen dient de prijs te worden vastgesteld. Burg. en Weth. hebben deze zaak besproken en stellen voor den grond te verkoopen voor f4 per M2. Voor een woonhuis te bouwen is het geen eerste klas grond, maar voor een bedrijf ligt het er op z'n gunstigst. Oorspronkelijk heeft men daar altijd f5 per M2. gevraagd, maar Burg. en Weth. hebben in aanmerking genomen dat alles omlaag is gegaan en daarom hebben ze gedacht den prijs op f4 te moeten stellen. Nog meer omlaag gaan mag men niet, wijl later altijd wordt gevraagd wat men toen en toen heeft moeten betalen. Het mag ook niet erop gaan gelijken alsof men iemand een cadeautje gaat geven. Men is er nu toch al beter mee dan dat men den grond in erfpacht heeft, want nu moeten ze 10 jaar lang f50.40 per jaar betalen, terwijl men nu den grond in eigendom krijgt plus nog 35 M. erbij voor f 812. Neemt men aan dat men dit bedrag moet opnemen a 6 °/0 dan betaald men er nog maar f 48.72 voor, dus nog f 2 minder dan men moet geven voor het in erfpacht te hebben. Acht jaar lang zouden de Gebr. Speetjens dat bedrag nog moeten betalen. Verder merkt de Voorzitter nog op dat iedere aanvraag om grond te koopen op zichzelf zal moeten worden bekeken. Jansen. Ik gevoel ook dat wij ver plicht zijn om aan de firma Speetjens de gevraagden grond te verleenen. Wil len ze hun zaak uitbreiden, dan moeten ze over grond kunnen beschikken en wij moeten alles doen om de industrie te steunen, echter mag men het belang van de gemeente daarbij niet uit het oog verliezen. De Voorzitter merkt op dat dit aller minst is gedaan. Hij zet uiteen hoe daar de situatie is, waarna de heer Jansen zegt zich volkomen met het voorstel van Burg. en Weth. te kunnen vereenigen. 6. Vaste aanstelling Havenmeester. Voorzitter. Een vorig jaar is aan W. C. Goossens geen vaste aanstel- l,ng gegeven wijl men toen nog niet wist en ook niet kon overzien hoe de zaken zouden loopen Daarom is Goossens toen tijdelijk voor een jaar aangesteld op een bedrag van f 100 per jaar. Dat bedrag werd gegeven omdat het maar als een bijbaantje was te beschouwen. Het havengeld heeit van 1 October vorig jaar tot nu 15 September opge bracht een bedrag van f630. Wij hopen dat dit bedrag nog hooger zal worden wanneer de tijdsomstandig heden beter worden. Gebleken is intusschen dat al zijn de havengelden hier zeer laag gesteld, zoo laag als nergens in de geheele omgeving het geval is, de opbrengst voldoende is om den havenmeester te salarieeren en de haven om de twee jaar te laten uitbaggeren. De haven kan zichzelf dus bedruipen. Het voorstel van Burg. en Weth. is om Goossens voor vast aan te stellen op een salaris van f120 per jaar, dus f 10 per maand. Sassen. Ik zou de tijdelijke aanstel ling nog met een jaar verlengen. Ik heb daar een reden voor die ik in openbare vergadering niet kan mede- deelen. Voorzitter. Burg. en Weth. denken er anders over. Goossens heeft zeer 1 tot onze tevredenheid gewerkt en waar ook een ambtenaar gaarne zeker heid van zijn betrekking heeft en er hier absoluut geen reden kan bestaan om daartoe niet over te gaan, stellen wij voor heden tot een vaste benoe ming over te gaan. Meijers Was een vorig jaar niet besloten hem eerst een jaar te laten werken en dan voor vast te benoemen. Voorzitter. Neen, gezegd is toen omdat een en ander nog eens onder het oog moest worden gezien hem voorloopig maar voor een jaar te benoemen. Jansen. Men moet een Havenmeester hebben, daar gaat niets van af en waar gebleken is dat men over de in komsten geen klagen heeft, zou ik tot een vaste benoeming overgaan. Zijn salaris zou ik echter laten zooals dat is geweest f 100 per jaar. Later kan men dan nog weer eens zien. Voorzitter. Verleden jaar was de be doeling al om een salaris van f 10 per maand te geven, maar de raad i De Echo van het Zuiden, Waalwyksche en Lingstraatsche Courant Dit blad verschijnt WOENSDAG EN ZATERDAG. Abonnementsprijs per 3 maanden 1.25. Franco per post door bet geheele rijk 1.40. Brieven, Ingezonden stokken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever. Prijs der AdvertentiBn 20 cent per regel; minimum 1.50. Reclames 40 cent per regel. Bi) contract flink rabat Ad verten tiën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 0 uur in ons bezit ■JJn. van „DB BOEO VAN EBT ZUIDEN". In de harten der vluchtelingen was er nu eindelijk eenige bevrediging gekomen; men mocht zich gered gelooven, ten minste voor hot «ogenblik, aangezien men machtige be schermers had. Wat Renée betreft, zij had de. zekerheid dat zij binnen eenige uren Alexis zou terugzien en deze gedachte alleen was voldoende om haar al het overige op zyde te doen stellen. Na luit avondmaal, waaraan allen om het meest eer deden, waren de gasten van het kasteel van Follainville in de groote salon vereenigd. Groepen hadden zich gevormd en de ge beurtenissen welke zich in den nacht eu den dag voorgedaan hadden, waren het onder werp van aller gesprekken. Mejuffr. de Roquevère was aan de zyde van Mevr. Meyran op een rustbank gezeten, terwijl een weinig verder mevr. Cazérès met, hare dochter Renée in gesprek was. Onder het bereik der handen van Etie- nette lagen er dagbladen op een Japansch tafeltje. Werktuigelijk doorliep zy er eenigen van, luidop zeggende: Gevangenen, zooals wij waren, van het overige der wereld afgescheiden, zijn wij van niets meer op (le hoogte en wij weten zelfs niet wat er om ons heen is kunnen gebeuren. Doch zij had nog maar ternauwernood eenige nieuwstijdingen iu den haast aange zien, als een oogslag op eenige regelen be- treffende (le koloniale zaken, haar een kreet van verrassing en smart deed slaken. De barones was haar haastig genaderd, j Daar, daar. riep het meisje, haar met den vinger (le nieuwstijding aanwijzend die haar zoozeer ontstelde. En het was met eene halfluide ontroerde stem. dat mevr. Cazérès onder de rubriek: „Nieuws uit Tonkin", de volgende regelen las: ..Wij hebben vandaagi een smartelijk nieuws te melden. De luitenant Guy de Blossac, stafofficier van den kolonel de B.... is verdwenen by eene verkenning tegen de zeeschuimers, in den omtrek van Bao-Bang. Men is zonder nieuws van de Blossac, die zich te ver gewaagd had. Alles doet geloo ven dat liy het leven verloren heeft en dooi de zeeschuimers vermoord geworden is. Men heeft nochtans geen zekerheid .daar zijn lijk niet teruggevonden is. De krachtdadigheid van mejuffrouw de Roquevère nam al spoedig de bovenhand. Met. het nieuwsblad in de hand, stond zij opeens op en naderde Meyran. Hebt gij dat gelezen, peter? vroeg zij. Wel ja. lief kind, wel ja, helaas, 't Is een laatste ongeluk dat u treft, beste Etienette. Het meisje hief moedig het hoofd op. 't. is nu, dat gij mij waarlijk zinneloos zult gelooven. Mevr. Meyran, verschrikt door 's meisjes opgewondenheid, kwam haastig tot haar geloopen. .Ta, hernam Etienette, gij zult gelooven dat ik ditmaal vast en zeker het verstand verloren heb, want ik heb een onherroepelijk besluit genomen, dat u allen zal verbazen. Welk besluit? vroegen Meyran en zijne vrouw tegelijk. Het meisje antwoordde niet aanstoqds. Ik ben rijk door mijn eigen middelen, nietwaar, vroeg zij. Ja, zeker, antwoordde Meyran, gansch de fortuin van uwe moeder komt u voortaan toe en ik zelf ben het, lief kind, die er mij mede belast ze u te doen teruggeven. Ik zal over uwe belangen waken, wees er zeker van, ik zal u van niets wat u toebehoort, laten berooveu. Noch die booswicht van een Carl Warton, noch uwe ellendige stiefmoeder zal daarin gelukken, ik zweer het u. Wel, beste peter, van morgen vroeg af zuH gy zoo goed zijn mij een nogal aan zienlijke som geld te overhandigen. Want mijn besluit, ik herhaal het, is onherroepe- lyk genomen, morgen zal ik naar Tonkin vertrekken. M. en Mevr. Meyran raadpleegden elkan- I der met een blik, waarna zij mejuffrouw «ie Roquevère aankeken, op wier gelaat een uitdrukking van onwankelbare beradenheid lag. Etiennette vervolgde Guy de Blossac is niyn verloofde. Ik heb hem trouw gezworen en wat er ook gebeure, ik zal hem trouw blijven. Wie zegt mij dat hy nog niet in leven is, ongelukkig, krijgsgevangen Want niets bewijst zijn dood,aangezien men zijn ljjk niet terugge vonden heeft. Ik bevind my dus tegenover eene duisternis, die ik opklaren, tegenover een geheim dat ik ontsluieren wil. Dat is goed, lief kind. riep Meyran in bewondering; gij zijt vrij over uwe daden en al wie uw doel kent, zal uwen moed en uwe edelmoedigheid loven. En mevr. Meyran trok Etiennette in hare armen eu volledigde de gedachte van haren man met deze woorden: God geve, lief kind, dat uwe heldhaf tige liefde, uwe edelmoedige zelfopoffering niet nutteloos zij. maar naar uwe beste wenschen beloond worde. De hoop welke gij behoudt, zal misschien weldra blijken enkel eene begoocheling te zijn, ik vrees het. maar ik zal vurig bidden opdat God u bescherme en uwe krachtdadige pogingen zegenen zal. Ik dank u, zeide mejuffrouw de Roque vère eenvoudig. Meyran vervolgde nog: Ik, liefste Etiennette, ik zal gedurende uwe afwezigheid over uwe belangen waken, ik herhaal en zweer het nogmaals. En ik zal de bandieten die u wilden plunderen, alles doen teruggeven wat zij u ontstolen hebben. Etiennette had de hand van haren peter genomen. Nu dat uwe oogen zyn opengegaan, ben ik zeker dat gij u aan de vervulling uwer taak zult houden en er nooit aan te kort komen, zeide zy. Dit kort tooneel werd al spoedig ouder- broken. Een groot gerucht werd iu de voorzaal van het kasteel gehoord. Men onderscheidde de stemmen der boschwachters en boven allen, die van den brigadier, die bevelen gaf. Renée liep er haastig naar toe. Zy was overtuigd dat al die beweging aan- j kondigde dat men Alexis bracht 't Was inderdaad (1e Russische prins Alexis Livachoff, die men op een draagbaar in het kasteel van Follainville bracht. Ily was zeer bleek en deeriyk gehavend, de gekwetste, toen men hem in eene der benedenzalen van het kasteel te bed legde; maar zyn ontsteld gelaat helderde op eu nam eene uitdrukking van zoete vreugde aan, toen Renée op den drempel der kamer deur verscheen. Hy had eene beweging gedaan om zich overeind te zetten, maar ondanks zynen wil moest bij zich weer achterover laten vallen, door de smart overwonnen. Renée bevond zich aan /.yn bed, en zeide hem niet hare zachte en teedere stem Blyf stil. beweeg u niet. Spreek niet. Gy leeft en dat is het voornaamste. Ha, wat ben ik gelukkig. Het geluk is het beste der geneesmiddelen en in staat wonderen te verrichten. Natuuriyk nam Renée plaats by het ziek bed van hem aan wien zy het leven ver schuldigd was en die, met gevaar van zyn leven, hare moeder de vryheid weergegeven had. Natuuriyk ook hield Barbara haar ge zelschap en beiden beyverden zlcli den gekwetste met de teederste zorgen te om ringen. Toen de Parysche geneesheer des anderen daags morgens op het kasteel van Follain ville kwam. onderzocht hy den zieke met de grootste nauwlettendheid, waarna hy Renée over het lot van Alexis geruststelde. Ongetwyfeld was de toestand van den gekwetste erg en verelschte hy groote zor gen, maar de vreeseiyke wonden door de woeste, uitgehongerde doghonden toege bracht, zouden nogal spoedig genezen. Vooraleer er zes weken verloopeji waren, zou Alexis wederom ter been zijn. Van dien dag af, zooals zy het gezegd had, verliet mejuffrouw de Roquevère het kasteel. Het afscheid tusschen de barones Cazérès en Etiennette was zeer roerend. Maar mej. (1e Roquevère toonde zich nog maals zeer moedig en beraden. Beklaag uiy niet, zeide zy, beurtelings mevr. Cazérès en Renée omhelzend, die hunne tranen niet konden weerhouden, er is iets dat mfj zegt, dat hy dien ik bemin, niet dood is, dat ik hem zal terugzien. Ik draag in myu hart eene onverwinbare hoop mede. Die hoop nochtans scheen zeer zwak te moeten /.yn, zeer onbepaald; maar Etien nette was gereed er de grootste gevaren voor te trotseereu. Het leven had nu al spoedig in het kasteel van Follainville zyn gewonen gang herno men. Al de jagers hadden afscheid genomen en waren naar Parys teruggekeerd. Alleen Thurner, de bestuurder van de Nieuwe Opera te Weenen bleef nog. Om de waarheid te zeggen, ook hy zou reeds vertrokken zyn muar hy hield aan zyn denkbeeld, namelijk: Renée te overhalen hem naar Weerien te vergezellen in gezel schap van hare moeder, de barones Cazé rès en haren vriend Alexis, zoodra dezes toestand de reis zou veroorloven. En om dezen uitslag te bekomen had hy niets beters gevonden dan zich in persoon naast het bed van Alexis te zetten en den last der bewaking te deelen. O, hy wachtte zich wel de kwestie aan te raken, die hem zoo nauw aan het hart lag. Verre van daar. maar hy toonde de leven digste belangstelling in het lot van mevr. Cazérès en in dat van Renée. Wat zou er van die lieide vrouwen geworden. Ily ge voelde voor beiden een diepe rechtzinnig en levendige genegenheid en eene grootere be langstelling in liet lot dan hy het zeggen wilde. Dank zy zyn ruim inkomen, had hy de middelen, benevens het vurigste verlan gen hun ter hulp te komen. Om hunne rust en hun geluk te verzekeren, zou hij niet alleen zyn fortuin maar ook zyue talryke hooge betrekkingen ten dienste stellen. (Wordt vervolgd).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 1