2e Meisje, Notaris MidMoop veilt» e» verkoopt»: Ériiis te Waspik. Notaris Niiddelkeop publick verkoopen: den iandliDuwinfentaris, nan ren vraagt Marktberichten. De Rijksnajaarskeuring van dek hengsten wordt o.m. voor deze gemeente gehouden te Zevenbergen op Zaterdag 24 Oct. a.s. v.m. 8'/2 uur, alleen voor type trekpaard. MADE. Dat er hier, vooral bij ge- legenheid van kermis zwaar vee ge slacht wordt, bleek gisteren weer bij slager P. Jansen, waar een koe van niet minder dan 1956 pond werd geslacht. De collecte voor den stormramp heeft alhier opgebracht f 492.47 en te Drimmelen f 209.75. Hiervan zal f 537.47 worden afge dragen aan het Huisvestingscomité te 's Bosch en f 164.75 aan het Natio naal Steuncomité. Gedurende de kermisdagen zal vanaf heden tot en met 1 October het verkeer van voertuigen die leiden naar de Dreef, gesloten zijn. Bij besluit van Burg. en Weth. mogen gedurende de kermisdagen de cafè's tot 11 uur des avonds geopend zijn Mej. A. Vermeulen had bij het openslaan van een kelderraam het ongeluk met haar pols door een ruit te slaan, waardoor ze zulke ernstige bloedige verwondingen opliep, dat dr. Haupst geneeskundige hulp moest verleenen. De vereeniging „Gemeente Be lang" hield Zondag in het café De Korenbeurs eene algemeene vergade ring, waartoe alle ingezetenen waren opgeroepen. Besproken werd het nut van een handelscursus. Het nut van een der- gelijken cursus was reeds vroeger in gezien maar kon toen moeilijk worden gegeven omdat men ter plaatse geen leeraar had. Nu dit thans wel het geval is mag niet langer meer met de oprichting daarvan worden gewacht. Door de vergadering werd het be stuur gemachtigd om de voorberei dende maatregelen voor de oprichting van een dergelijken cursus te treffen. Krachtig werden de aanwezigen aan gespoord om lid te worden van de vereeniging „Gemeente Belang", die vroeger zooveel voor de belangen van de gemeente heeft gedaan en dit weer voornemens is met alle kracht te gaan doen. GEERTRU1DENBERG. Zondag 27 September zal des namiddags 2'/2uur in de Nederl. Herv. Kerk eene Gods dienstoefening worden gehouden onder leiding van Ds. Brandt van Lage Zwa- luwe. De aangekondigde dienst voordien zelfden dag des avonds 6 uur, te houden onder leiding van Ds. Vink van Drimmelen. gaat niet door. In de Ger. Kerk hoopt Zondag op te treden ds. Donner uit Breda. Tevens zal dan het H. Avondmaal wor den toegediend. Zaterdag avond te 7 uur geeft de harmonie „Apoilo", een concert op de kiosk op het Marktplein. De avond-Handelscursus heeft dit jaar niet zooveel succes als het vorig jaar. De leerlingen zijn niet alle teruggekomen en nieuwe hebben er zich bijna geen aangegeven. Het is echter te hopen, dat deze cursus toch door zal kunnen gaan. De danscursus der R.K. Dansclub 0.V., zal aanvangen 1 Oct. a s. en ge houden worden iedere Donderdagavond te 7 uur in hotel Santbergen. Het is te hoopen, dat deze katholieke club veel succes zal hebben. ALMKERK. De collecte gehouden (tijdens het optreden v. d. Heer Berg, Evangelist te Grijpskerk) bracht op f 73.—. A.s. Zondagmorgen hoopt Ds. J. F. Both, Herv. pred. alhier na eene ongesteldheid van 6 weken weer voor zijne Gemeente op te treden. Op een gegeven oogenblik ge raakten de knechts v. d. Gebr. K. en v. d. heer A. v. S. met paard en wagen te watergelukkig kwam spoedig hulp opdagenenkondenmetveelmoeitebeide voertuigen weer op het droge gebracht worden. Persoonlijke ongelukken had den gelukkig niet plaats De laagste inschrijvers, voor het scheep doen en opstapelen der suiker bieten voor de fabriek te Zevenbergen, waren te Nieuwendijk (Gem. Almkerk) de Heeren A. Broekhuizen en C. Mons- houwer. Gepasseerde week werden door de Eiervereeniging te Nieuwendijk 5285 stuks naar Rotterdam verzonden, men besteedde voor groote kipeieren f 8.75, kleine f 7.25 per honderd stuks. EETHEN. Vergadering dezer ge meente op Vrijdag 25 September 1925, des n.m. half twee (oude tijd). Agenda: 1. Ingekomen stukken. 2. Aanbieding gemeenterekening 1924. 3. Aanbieding gemeentebegrooting '26. 4. Vaststelling Politie-Verordening. 5. Subsidie Groene Kruis. 6. Voorstel overdracht G. E. B. aan de P. N. E. M. 7. Vaststelling kohier straatbelasting. 8. Benoeming lid Schattingscommis sie wegens bedanken door dhr. P. Scherff. DONGEN. Dinsdagmiddag is het 6-jarig zoontje van M. Leenaarts op den hoek Hooge Ham—Bolkensteeg door een auto uit Tilburg aangereden, waarbij de kleine het linkersleutelbeen brak en eene niet levensgevaarlijke hoofdwonde bekwam. De kleine werd met de auto die het ongeluk veroorzaakte, aanstonds ter behandeling naar Dr. Brokx vervoerd. Zooals uit het aanstonds ingestelde politie-onderzoek bleek, treft den chauf- eur, de G. uit Tilburg, geen schuld. NIEUWS UIT HEUSDEN. Heusden, 24 Sept. 1925. Voor het jaar 1925/26 is het bestuur der R. K. Tooneelvereeniging „Kunst en Vermaak" samengesteld als volgtVoorzitter Joh. van Laarhoven, secretaris A. van Delft, penningm. Jac. van der Staak, commissarissen J. Enge len en M. van Hooff. Woensdagmiddag werd met suc ces te water gelaten het stalen Rhein- schip: „Ri-An", metende plm. 900 ton. Het schip, dat overlangs 69 M. meet, is gebouwd voor rekening van den heer Machielsen. UIT KAATSHEUVEL. Kaatsheuvel, 25 Sept. 1925. Gouden Jubileum Euphonia 1875-1925. Aan de uitnoodiging der vereeniging Kaatsheuvels Belang gericht aan de diverse vereenigingen in de gemeente, om aan de officieele receptie van het jubileerend Kon. Muziekgezeischap op Zaterdagavond om 7 uur deel te ne men, zullen alle vereenigingen vol doen. De regfcling der receptie is in han den gesteld van het bestuur der veree niging K. B. Om 8 u. zal het groote feestconcert door de Kon. Erk. Har monie Apollo aangeboden een aanvang nemen. Apollo heeft voor die gelegen heid een prachtprogramma samenge steld. 1. Prinz Eitel Friedrich, march, H. L. Blankenburg. 2. Ouverture zu der Oper „Der Kalif von Bagdad, Boieldieu. 3. Suite Oriëntale, F. Popy. 4. Fantaisie sur l'Opera „Ernani", G. Verdi. Pauze. 5. Cortège de Ballet, L. Montagne. 6. Madeliefjes, Walzer, P. B. Bisselink. 7. Divertissement Espagnol, Desormes. 8. Finale. Tijdens het concert zal door den Voorzitter van de Vereeniging K. B. het huldeblijk der burgerij, zijnde een prachtig stel schelleboomen worden aangeboden. Zaterdagnamiddag zal het Kon. Mu ziekgezelschap door de N. V. Vereenig- de Fotobureaux gefotografeerd wor den, zoodat we kunnen verwachten het jubileerend gezelschap volgende week in verschillende dag- en weekbladen te kunnen ontmoeten. De vereeniging Kaatsheuvels Belang richtte tot de bur gerij het verzoek Zaterdag a.s. bij de officieele feestviering algemeen te vlaggen.. De Weled. Heer J. Moonen, on derwijzer aan de O. L. School no. I is door de Nederl. Regeering ter beschik king gesteld van den Gouverneur van N. O. Indië voor het Europeesch lager onderwijs als Ilde klasse onderwijzer. Met het stoomschip „De Prins der Ne derlanden" zal de heer Moonen op 24 October a.s. de reis naar Indië aan vaarden. Door het a.s. vertrek naar Ned. O. Indië van den heer J. Moonen ontstaat aan de O. L. School no. I alhier, ander maal een vacature. De laatste jaren komt er nog al eens wisseling in 't schoolpersoneel. ONZE HARMONIëN. II. Volgens overlevering waren de par tijen als volgt verdeeld: Rijksontvan ger v. Thiel, Directeur, W. v. Beurden en N. Stravers solo-clarinet, J. Spran- g'ers, Clarinet, A. v. Boxtel, Clarinet, H. v. d. Assem Clarinet, C. Stravers, Pis ton, M. v. Beurden Bugle, L. Grootzwa gers, 2e Bugle, P. Kolsteren, Alt; A. Zacht, Baryton, P. Vloemans, Trom pet,, J. Vloemans en J. v. d. Brand, Trombonne; J. v. d. Hout, Tuba; J. v. d. Hout, Cor; Jud. Kleijn, Cor; P. v. Vugt, Bas; A. v. Boxtel, kleine Trom; R. de Bondt, groote Trom. De vastge stelde repetiën werden trouw bezocht en maandelijks werd in de kleine zaal geconcerteerd. Het steeds groeien de muziekgezelschap, dat niet alleen aan werkende lecten, doch ook aan donateurs voortdurend won, zag zich genoodzaakt om aan de groote steeds stijgende belangstelling te kunnen vol doen, zoo nu én dan naar een grootere ruimte uit te zien, wat tot gevolg had, dat met kermis in het school lokaal in plaats van in de harmonie- zaal gemusiceerd werd. Dat deze toe stand onhoudbaar was kan iedereen begrijpen, zoodat de kastelein zich ge dwongen zag ruimer lokaliteit ter be schikking te stellen. Met reuzenschreden ging 't gezel schap vooruit en de eerste Directeur voelde dat zijn kind hem ging ontwas sen. Onder de werkende leden school echter een kracht, waarvan nog tot he den en in 't verre nageslacht niet dan met den grootsten lof zal gesproken worden n.l. de solo-elarinettist, tevens organist der R. K. Kerk de heer W. v. Beurden. Begaafd met een groot talent, beschikkend over een rijke fantasie, geboren musicus in merg en been, daarbij bescheiden en nederig, zooals geen ander, was hij de aangewezen man om 't gezelschap in korte jaren op te voeren tot een hoogte waarvan 't ge- heele land gewaagde. Reeds een paar jaren na de oprich ting der Harmonie nam hij, niet echter dan op uitdrukkelijk verzoek en op algemeen aandringen, den dirigeerstok ter hand. 't Scheen of er betoovering uitging van den kleinen meesterdiri- gent. Zijn gevoel, zijn expressie, zijn leven voor de muziek stortte hij over in de harten van zijn muzikanten, die voor dit nederig en bescheiden kunnen 'n ontzag hadden, of de grootste mees ter voor hen stond. Onder zijne leiding was hel dat 't gezelschap met reuzen schreden voorwaarts ging. Was de eerste jaren niet aan concoursen ge dacht, thans begon men te voelen iets te kunnen en onder Directeur v. Beur den werden in 1884 de eerste lauweren geoogst op 't groote muziekconcours te Breda, waar Euphonia den eersten prijs behaalde. (Afdeelingen waren er nog niet op dit concours, alle harino- niën bleven in een afdeeling). Dit suc ces was wederom een sprong voor waarts en hoe langer hoe meer begon men de noodzakelijkheid te voelen een geschikte lokaliteit te bezitten. De handboogschutterij Amoenitas be schikte destijds over een eenigszins ruimer gebouw. Met kermis 1885 werd aldaar gemusiceerd en alhoewel de kastelein van het muziekgezelschap de zaal reeds eenigermale verruimd had ontstond toch de drang te gaan verhui zen. Om echter geen ontevredenheid te wekken en de reden tot vertrek te kunnen wettigen werd besloten een stemming te houden onder alle Dona teurs en werkende leden van de har monie. Deze stemming viel ten gunste van 't Amoenitas lokaal uil, zoodat be sloten werd zich te gaan huisvesten tegenover de tegenwoordige R. K. Kerk waar de harmonie nog heden ten dage gevestigd is. De overhuizing was ech ter oorzaak van de scheuring onder de werkende leden. Was de algemeene stemming ten gunste van 't Amoenitas- lokaal uitgevallen, een groot gedeelte der muzikanten bleef den eersten kastelein Chr. Mombers getrouw en wilde niet vertrekken. Het bloeiende gezelschap werd alzoo gesplitst in 2 kleine corpsen, ieder van 16 werkende leden, waarvan zij die zich bij Amoe nitas vestigden zich Euphnoia bleven noemen en de resteerende helft den naam harmonie „Apollo" koos. We willen de onaangename gevol gen dezer splitsing met z'n droeven na sleep niet de revue laten passeeren en zullen voor heden sluiten met de ge lukkige vermelding, dat reeds sinds jaren de verhouding tusschen beide corpsen van dien aard is, dat zij door andere zusterverenigingen in den om trek tot voorbeeld kan genomen wor den. Moge het Kon. Muziekgezelschap Euphonia dat heden Zaterdag, officieel zijn gouden bestaansfeest viert zich naast onze Kon. Erk. Harmonie Apollo blijven ontwikkelen en groeien tot wel zijn en voldoening der leden en de ge- heele burgerij van Kaatsheuvel. KANTONGERECHT. d.d. 24 September 1925. N A T te Capelle dronkenschap f 6 of 2 w T S AD te Kaatsheuvel alsvoor f 15 of 10 d T v d S zwervende alsvoor f 10 of 5 d J P P te Waalwijk overtr Motor en Rijw regit t3 of l w T S HC L te Kaatsheuvel alsvoor f 1 of 1 w TS HJvB.CJAM, ACS en J M v R, allen te Kaatsheuvel, baldadigheid, ieder f 10 of 2 w T S J M v B te Kaatsheuvel alv f 10 of 10 d G B te Waalwijk, J D O, L P M v d V, P H v N, allen te Kaatsheuvel, M S en C B B te Loon- opzand, allen overtr veldpol ieder f3 oflwTS PAAvHte Waal wijk alsvoor teruggave aan ouders C L te Kaatsheuvel alsv f0 50 of 1 d - D Z te Vrijh.-Cappel alsv f 1 of ld GHvdW, FCPte Til burg en L v E te Waalwijk overtr pol verord ieder f 3 of 2 d. M A H te Tilburg, alsvoor f 1 of 1 d I H v A te Waalwijk, alsvoor f 3 of 1 week tuchtschool G H te Waspik opg. valsche naam e. a. f 15 of 10 d. en f 1 of 1 d P v Z te Capelle, overtr pol regit op de wegen in Noord—Brabant f 3 of 1 w tucht school A d J te Kaatsheuvel alsv f 2 of 2 d C S te Waspik, melk- vervalsching f 10 of 10 d A S en J v d M beiden te Drunen, dier noo- deloos pijn veroorzaken ieder f 10 of 5 d H S te Waspik, C v B te Kaatsheuvel, H A v B te Nieuwkuijk en H B te Drunen allen overtr vis- scherijreglt ieder f 3 of 2 d F H C B ie Waalwijk, overtr kieswet f 2 of 2 d - W V, A v H, H R. J S en A V allen te Capelle en M D v B, P P, M A v S. W V, J W allen te Drunen, allen alsvoor ieder f 2 of 1 d. BURGERLIJKE STAND. Geboorten: Norb. Adr. Lamb. z.v. J. T. van Bladel en A. J, A. Sorée. Theresia d.v. Godefr. van Bladel en P. Kogels. Adrianus J z v. C. Kroot en Joh. Fr. van Wel. johannes Cornelis z.v. A. J. van Herpen en Joh Kroot. Adriana M. d.v. Wilhelmus Mutsaers en Cl. v. d. Pennen. Huwelijksaangifte: Ger. Corn, van Boxtel 22 j. en Antoinetta P. Korthout 24 j. Adr. A. van der Geld 31 j. en Antonetta Klerx 25 j. Vertrokken: JoachimP.W.Schoen makers naar Oud-Heusden. Wilhel- mina Dingemans naar Oud-Heusden Hendrikus Adrianus Hoevenaars naar Helvoirt. Joh. Bern, Th. M. Burgers naar weert. Laroiïus Mar. Bouman j naar Loonopzand. Hendrika Heeffer naar Rotterdam. Jacobus Broeders naar Rotterdam. G H. J. van Bueren naar Rotterdam. Norberta Louisa M. Hoffmans naar Tiel. Ingekomen Geertruida Vreeke van Amsterdam. Ant. Nic. Lambert van Weert. Hendrika Faro van Heusden. Goverdina Krol van 's Bosch. Fr. R. Caron van Vlijmen. Wilh. M. van Nunen van 's Bosch. Alph. Fr. J. M. Brekelmans van Bergen op Zoom. Burgerlijke Stand Raamsdonk. 115 September. Geboren: Adriana J. d. v. Johannes Lambregts en Wilhelmina Halters; Lammechina G. W. d. v. Geert van de Werf en Elisabeth P. H. C. Dominicus Henrica P. d. v. Petrus C. Boeijen en Henrica C. van Tienen; Petronella M., d.v. Johannes Broeders en Anna H. Heere; Elisabeth P., d. v. Johannes Broeders en Anna H. Heere; Allegon- da M., d. v. Antonius H. Ilmer en Bar bara van Delft; Josephus C., z. v. Jo hannes M., van den Kieboom en Jo hanna A. van Dinteren; Maria Th. P. d.v. Antonius H. de Bruijn en Cornelis M. Stael. Getrouwd: Jan Stam 25 j. en Josina W. de Rooy 26 j. Ondertrouwd: Aloysius J. Gommers, 30 j. en Johanna C. Jespers; Jacobus F. Knaapen 24 j. en Johanna W. Raay- makers, 24 j. Overleden: Cornelis J. de Ruijter, echtgen. van Paulina van Iersel, 59 j.; Cornelis van Biezen, echtgen. van Eli sabeth Smits, 46 j.; Elisabeth C., Rut- ters, echtgen. van Johannes G. v. Beek, 28 j. Vestiging en vertrek Raamsdonk. Gevestigd: Elisius A. D. Rijken van Heijthuijzen; Hendrik J. Bieze van Heemstede; Cornelis van Etten en ge zin van Waspik; Johanna Verhopf- stad van Waalwijk; Johanna C. M. van Laarhoven van Antwerpen; Petronella J. van de Ven, van Tilburg. Vertrokken: Gerdina. F. Klerkx naar Wageningen; Petrus J. Neve naar Brielle; Adriana Blom, naar Sprang- Capelle; Theod. Maton, naar Ooster hout; Bartholomeus P. A. Steijlen naar Bergen op Zoom; Josina W. de Rooy naar Rotterdam; Adriaan M. de Geus naar den Haag; Matheus B. Ansems naar Made; Adrianus J. A. van Strien naar Goirle. Adriana Snels naar Was pik; Petrus M. Verschuren naar Til burg. Burgerlijke Stand van Made. Geboren: A. z. van J. v. Oosterhout- Tempelaars; C. d. van P. Damen-van Gennip, F. A. z. van W. Geerts-Ver- boven; M. J. Th., d.v. J. Siinons-Roe- lands. Overleden: J. v. der Stam 81 jaar; A. B. Musterd, 12 dagen. AGENDAS. WAALWIJK. Zaterdag 26 Sept. 3'/2 uur. Onder linge schietwedstrijd Bijz. Vrijw. Land storm achter het Raadhuis. Zaterdag 26 Sept. 9 uur. Repetitie Liedertafel „Oefening en Vermaak", Mannenkoor. Zaterdag 26 Sept. Witte Bioscoop, Kismet", 8 uur. Zondag 27 Sept. 10—5 uur. Ten toonstelling Teekenschool. Zondag 27 Sept. 12 uur. Repetitie Liedertafel „Tot Bloei der Toonkunst". Zondag 27 Sept. 12'/2 uur. Repetitie Liedertafel „Oefening en Vermaak", mannenkoor. Musis Sacrum. Zondag 27 Sept. Witte Bioscoop, Kismet", 6 en 8'/2 uur. Zondag 27 Sept. Flora Bioscoop, Bloedbruiloft", 6 en 8'/2 uur. Zondag 27 Sept. 6 uur. Groot Bal bij P. v. Daelen. Maandag 28 Sept 8'/2 uur. Algem. Vergadering Waalwijks Belang. Musis Sacrum. Dinsdag 29 Sept. 8'/2 uur. Algem. Vergadering Kynologenclub. Hotel Gerris. Woensdag 30 Sept. 8'/2 uur. Athle- tiek-oefening Quick-leden openbare school. Mevr. VAN SCHIJNDEL-van Dijk te W a a 1 w ij k tegen 1 November een net netjes kunnende werken. 35352 SPORT. DUIVENSPORT. Uitslag Stedelijk Concours Maastricht. 1 Lommers; 2 Knippels; 3 de Ronde; J. v. Velthoven; 5 Trimbach; 6 Lom mers; 7 P. Schoemans; 8 C. Witlox; 9 Leijtens; 10 C. Witlox; 11 Stokwiel- der; 12. C. Witlox; 13 C. v. Haperen; 14 v. Eethen; 15 Muskens; 16 Jac. v.Enge len; 17 Stokwielder; 18. idem; 19 J. v. Veldhoven; 20 J. Schalken; 21 Pot; 1 22. Knippels; 23 v. Haperen; 24 J. v.d. Grient; 25 C. J. Pullens; 26 Broumels; 27 Lommers; 28 Pullens; 29 W. v. Bok hoven; 30 J. v. Engelen; 31 de Ronde; 32. H.v.Wees33 J. de Graaff; 34 Heij- mans; 35 Th. Trimbach; 36 C. v. Oers; 37 C. Witlox; 38 Hornman; 39 C. v. Oers; 40 v. Eethen; 41 C. Witlox; 42 idem; 43 J. v. d. Griendt; 44 Muskens; 45 C. Verhuist; 46 Muskens; 47 de Ronde; 48 Pijnenburg; 49 Stokwiel der; 50 J. de Graaff. Ie Overduif J. de Graaff; 2e overduif H. Maas. Waalwijk, 18 Sept. '25. Eieren 10'/2 12'/a cl» Varkens t 14—f 20. Op Woensdagen 7 en 14 October 1925. telkens des avonds om 6 uur ten herberge van F. HOFFMAN in de Heistraat te Capellezal aldaar, ten verzoeke van den heer A. JOHs. OCKERS te Dord recht in het openbaar Onder CAPELLE in sectie G. Een Landbouwerswoning met Café, schuur, erf, tuin, boomgaard en bouwland, gunstig gelegen in de Heistraat te Capelle, ten noorden der straat, geheel groot 1 hectare 39 aren 63 centiaren in vier koopen, waarvan combinatie bij den toeslag KOOP 1. Het HUIS met SCHUUR, ERF en TUIN, omvattende het Oostelijk gedeelte van nummer 573, bekend als huis, stal en erf, geheel groot 15.13 aren, op de geplaatste palen af; het oostelijk gedeelte van nummer 574, tuin, geheel groot 12,20 aren op het midden der hofheg af, benevens een Zuid-oostelijk gedeelte van nummer 937, bouwland, geheel groot 76.20 aren, zooals dit gedeelte thans wordt begrensd ten Westen door het midden der heg en ten Noorden door de bestaande draadheining. KOOP 2. De BOOMGAARD, omvattende het Westelijk res teerende gedeelte van nummer 573. huis, stal en erf, geheel groot 15,13 aren het resteerend Westelijk gedeelte van nummer 574, tuin, geheel groot 12,20 aren; het Zuidwestelijk gedeelte van nummer 937, bouwland, geheel groot 76.20 aren, zooals dit gedeelte thans ligt binnen de heg om den boomgaard, op het midden dier heg af, bene vens nummer 924, boomgaard, groot 10.10 aren. KOOP 3. Het middengedeelte van nummer 937, bouwland, geheel groot 76 20 aren Zuidwaarts begrensd als boven en Noord waarts op de geplaatste palen af. KOOP 4. BOUWLAND, zijnde het resteerend Noordelijk ge deelte van nummer 937, bouw land, geheel groot 76.20 aren en nummer 1334, bouwland, groot 26 aren. 35351 Aanvaarding. Een gedeelte van koop 1 is in huur bij F. Hoffman voor t 3.50 per week tot en met 1 Mei 1926, een gedeelte van koop 1 en koop 2 zijn in huur bij C. Ophorst tot 1 Mei 1926 voor f 287 50 per jaar, het overige is te aanvaarden einde seizoen van dit jaar. Inlichtingen ten kan tore van bovengenoemden Notaris. Maandag 5 October 1925 v.m. 10 uur ten huize van den heer W. H. DE BONT naast R K. Kerk te Waspik zal te CAPELLE, ten verzoeke van genoemden heer De Bont, om contant geld omvattende 4 melkkoeien, drie vaarzen, 3 kalveren, 1 anderhalf- jarig vosmerriepaard, l twaalf jarige bruine merrie met vos hengstveulen, 2 wagens, lage kar, vierwielig wagentje, 2 ploegen, 2 eggen, kafmolen, snijmachine, melkwagen, kannen, paardetuig, koebeugels, karn. klein boeren gereedschap, gierpomp, wagen- bouwen, halfmud. als: kabinet, kasten, tafels kachels lamp, schilderijen, bed, klok, naaimachine, weegschaal, spek- kuip, koperen kannen en ketels. Voorts partij mest, kippenhok, 30 kippen en landhekken. 35350 Zegt het voort. VERKOOPEN. AD VERTEEREN DOET WAALWIJK. WAALWIJK

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 10