een Dienstbode H. MINKE De Ontvanger der Openbare Vcrkoopfng ie en Domeinen weder Ie cooselleeree. 3os van £oon-5tnits Aanbesteding. te Fa. Wed Joh. Verhuist Zonen, Madtincriifn. Drijfwerk. Stofzuig-inrichtingen, Centrale verwarmingen e. d. Notaris A. Schaap Eoröerwoonliuis P. KOE SEN. Bonwlerreinen Muziek-instrumeriten HTDRIWERH. Opening Cursus 1925-1926 Tentoonstelling te Waalwijk. Zondag 27 September 1925 ril 's-Bosch. EEN JONGEN MEISJE publiek verpachten CORNELL WOOD A. J. M. Jansen P. W. Maas veilen en verkoop en: Een Winkelhuis met schuur, erf en tuin publiek v er koop en Notaris Canters vsrkoopen C. JACOBS Zn, speciaal toe 0P 1 October c.k. 's namiddags 6 uur Zondag 27 Sept. 1925 GR00TE HELDENROMAN in 8 bedrijven Vroolijk Fransje in de klucht „O DIE GEZONDE BUITENLUCHT" TRIANON NORMA TALMAOQE NORMA TALMADGE NORMA TALMADGE onkosten zegge en schrijve f 840 000 hadden bedragen. Ongerekend nog de salarissen van het personeel aan den Rijksgebouwendienst, dat er aan had medegewerkt. Bij deze verbouwing schijnt het dan ook nog al eens royaal te zijn toege gaan. Ter illustratie nemen we uit het verslag het volgende over dat de Reken kamer betreffende de inrichting van het gebouw uit de contractsbepalingen heeft gehaald en wij plaatsen daar achter het kostencijfer uit de opgave aan den Minister van Financiën a. de werkkamer van den Com missaris der Koningin uit te voeren geheel in mahoniehout, zooals b.v. de lambrizeering, deuren, raamkozij nen, plinten, tot zelfs het plafond. Ook het te plaatsen meubilair geheel van mahoniehout te vervaardigen f 7504 b. de audiëntiezaal en de grif fierskamer op soortgelijke wijze, doch in eikenhout f 9703 en f 2897 c. de koffiekamer in Ame- rikaansch notenhout f 5089; d. de Statenzaal geheel te be timmeren met 1ste soort Slavonisch eikenhout, met toepassing van pali sander- en ebbenhout. De wandbe- timmering moest worden geplaatst op een plint van ebbenhout, waar boven een tweede plint van palisan- derhout, terwijl o.a. moesten worden aangebracht ter versiering vier stuks ebbenhouten olifantskoppen. Twee radiatoren moesten worden geprofi leerd en in de groeven met zuiver bladgoud verguld. Voor het plint onder bet klankbord moest worden geplaatst een verhoogde vloer met twee treden van ebbenhout en op de voorzijde hiervan eene vaste voorzitterstafel met ebbenhouten blad en onderplint, alsmede een tus- schenplint van palissander f34.948. Het hoeft wel geen nader betoog dat wanneer op dergelijke manier wordt voortgegaan, de belastingverla ging wel voorloopig tot de vrome wenschen zal blijven behooren. ADVERTENTIëN. GEVRAAGD of voor 1 i c h t e kantoorwerkzaam heden. Brieven onder No. der advert, a. h. Bureau v. d. Blad. 35335 GEVRAAGD bij alleenwonende juffrouw. AdresWed. P. B. VAN SANTEN, 35338 Sprang. Hiervan werd f 10 000 bijgedra gen door de Prov. Staten van Gelder land. GEMENGD NIEUWS. In liet gehucht Chèvremont, der gein. Kerkradfe, geraakten huiswaarts keerpnde, door den drank bedwelmde mijnfverkers, die den heelen dag met mekaar waren uitgeweest, slaags. Dt» mijnwerker P. werd onverhoeds door zijn collega Iv. met een mes gesto ken. pe steek was zóó diep in 't lichaam gedrongen, dat de linkerlong was ge raakt. De ontboden geneesheer achtte overbrenging van P. in verband met den ernstigen toestand van P., niet raadzaam, zoodat P. verpleegd wordt in de woning, waarin hij door zijn ka meraden was gedragen. De dader K. is gearresteerd. "Na afloop van de Oranjefeesten hadden te Spekholzerheide verschillen de vechtpartijen plaats. Toen V. en SI., twee fatsoenlijke burgers, huiswaarts keerden, werden ze op straat gemoles teerd en aangevallen door zekere f. en H. H. bracht SI. verschillende mes steken toe en hij vluchtte in het café Vaessen, nog steeds achtervolgd door H., die SI. in de herberg nog met een stoel op het hoofd sloeg. De dochter van den herbergier wist nog erger te voor komen. De marechaussée arresteerde de beide belhamels en de geneesheer ver bond de-wonden van SI. In de gemeente Nieuweuhagen vie len twee dronken mijnwerkers den groentehkoopman V. aan, die op zijn kar gezeten was. Zij poogden den groen- teninan van zijn wagen te trekken, doch deze verdedigde zich zoo dapper met zijn zweep, dat een der Duitschers be wusteloos voor den wagen viel. Tot overmaat van ramp reed de kar nog over zijn a'rm. De geneesheer verbond de wonden en de politie doet nader on derzoek. Te Tilburg is de 30-jarige B. met afgesneden hals op zijn bed in zijn wo ning aan de Varkensmarkt gevonden. Zijn vrouw deelde mede, dat hij aldus was gevonden. Men dacht aanvankelijk aan zelf moord. Een nader onderzoek schijnt de politie aanleiding gegeven te hebben meer achter de zaak te zoeken. Het parket uit Breda heeft eveneens een onderzoek ingesteld. En de vrouw werd op het bureau van politie aan een scherp verhoor onderworpen. We vernemen echter hedenmorgen nader, dat men hier met een zelfmoord geval te doen heeft. De vrouw is weer op vrije voeten gesteld. In de Brinkstraat te Denekamp, is het 6-jarig zoontje van den arbeider K., onder een boerenwagen geraakt en overreden. Vreeselijk gewond werd het ventje opgenomenhet bezweek aan de gevolgen. ABONNEERT U Or EN ADVERTEERT te W A A L W IJ K, zal op Vrijdag den 9 October 1925 bij A. MERKX te Nieuw kuijk, voormiddags tien uur Het afwateringskanaal 's-Hertogenbosch Dron— gelen met bijbehoorende gronden, alsmede jacht en visscherij. Boekjes 20 cent. Zie biljetten. 35337 is Tandarts WAALWIJK 35325 vanaf Maandag 28 Sept. voor lambriseeringen, plafonds, enz. in verschillende afmetingen steeds verkrijgbaar bij de Vertegenwoordigers Handel in fourages, hout- en bouwmaterialen. 35288 VR IJ HOEVEN-CAPPEL. voor Behangselpapier, Borstelwerk en alle glas- en verfwaren is bij Grootestraal 142 - WAALW1|K. Behangselpapier vanaf 8 ct. per rol. 35315 Opleiding: Boekhouden. STAATSPRAKTÏJKDIPLOMA, praktijkexamens L. 0. en M. 0. Bij voldoende deelname zullen in OCTOBER a.s. in Waalwijk CURSUSSEN georganiseerd worden voor het Staatspraktijkdiploma voor Han del en Administratie. Inlichtingen bij35325 C. H. A. J. JANSSENS Leeraar Boekhouden M.O., Staat huishoudkunde en Statistiek M O. Leonardstraat 25 - TILBURG. De ondergeteekende zal namens den Heer C. A. VAN SPAANDONK te Kaatsheuvel op Woensdag 7 October a s. Het bouwen van een Woon-SVinkelhuis met bakkerij aan de Hoofd straat te Kaatsheuvel in perceelen en in massa. Bestek met teekening vanaf heden verkrijgbaar bij onderge teekende tegen betaling van fl. 5. franco per post fl 5 20. Restitutie dag van besteding fl. 2 50. 35340 De Architect H. J. VAN DEN HEUVEL. Interc. Telefoon No. 40. WAALWIJK. 1 35339 DE NOTARISSEN te WAALWIJK en te TILBURG, zullen ten verzoeke van de Erven van den Heer J. VAN GOOL te Tilburg in het openbaar TE WAALWIJK op den hoek van de Qrooteslraat en Putstraat, plaatselijk gemerkt 334 en 336, kadaster Sectie C. nummer 2080, groot 2 are 80 centiare, te veilen in 2 perceelen en in massa, te weten KOOP 1. Het winkelhuis met schuur en erf verhuurd aan den heer Schrijnen voor f 650.— per jaar tot 1 Mei 1926, te voldoen wekelijks met f 12 50, terwijl nog een gedeelte met afzonderlijken ingang is verhuurd aan Mej Gezusters Kipping voor f4 25 per week, welke huren voor kooper zijn van den dag der betaling. KOOP 2. Een bouwterrein in de Putstraat grenzende ten zuiden van koop 1, breed aan de Straat zijde 9 meter en diep 7 70 meter. Betaling der koopsom uiterlijk 25 NOVEMBER 1925. De inzet heeft plaats Maartdag 12 October 1925 in het Café van A. van Berkel te Waalwijk en de toeslag Maandag 19 October daarna in het Café Govaerts aldaar telkens des avonds 7 uur. Te bezichtigen des Dinsdags en Donderdags van 2-4 uur op vertoon van een bewijs afgegeven door een der genoemde Nola- rissen. 35336 te WAALWIJK, zal bij inzet op Dinsdag 29 September 1925 bij I. VAN DER MEIJS en bij t 0 e s i a g op Dinsdag 13 October 1925 bij POMPEN te Besoijen, telkens om 7 uur des avonds, Voor de HET erven G DE BAKKER aldaar: GOED ONDERHOUDEN waarin bakkersoven, looierij, erf en grooten moestuin bevattende ong. 40 fruitboomen te Besoijen Kad. Sectie D. 905, 906 en 921, groot tezamen 8.72 aren. Te aanvaarden in eigen gebruik 30 NOV. a.s. 35295 Betaaldag koopsom 16 NOV. a.s. Zadelmakerij. Lederartikelen HINTHAMERSTRAAT 61 Prima lederen Motor- en Auto-jekkers (zwart- en bruin leder.) Motorbroeken. Renkappen. Handschoenen» Foxputtees. Fietsmouwen Autodekens. Paardendekens. Regendekken. Beenkappen. 35283 te HAARSTEEG. le DRUNEN, zal ten verzoeke van het Bestuur der gemeente Hedikhuizen, op Dinsdag 6 Oct. 1925 bij inzet ter herberge van de Wed. MAU- R1TS VAN DE WATER te Haar- steeg en op Dinsdag 20 Oct. 1925 bij toeslag ter herberge van MART. ACHTEN te Haarsteeg telkens 'snam. 5 uur in het openbaar Onder de gemeente HEDIK HUIZEN Een perceel tuin met boomgaard gelegen achter de bijzondere Jongensschool te Haarsteeg, bij het kadaster bekend als sectie C nummer 1475 groot 24 aren 22 centiaren. Het perceel zal geveild worden in VIJF KOOPEN, als volgt KOOP 1. Aan de zuidzijde, groot ongeveer 5 aren. KOOP 2. Aan de Noordzijde, groot ongeveer 5 aren. KOOP 3 Naast koop 2, ten zuiden daarvan, groot ongeveer 5 aren. KOOP 4 Naast koop 3, ten zuiden daarvan, groot ongeveer 5 aren. KOOP 5. Tusschen koopen 4 en 1, groot ongeveer 04,22 aren. Alles zooals ter plaatse is af gepaald. Bizondere Condities. De aanvaarding kan geschieden 1 Februari 1926 en binnen zes maanden daarna, moet op iederen koop een woonhuis gebouwd zijn. De sloot, loopende van zuid naar noord, tusschen den keiweg en de koopen, moet ten genoege van B. en W. van Hedikhuizen vervangen worden door eene rioleering van buizen. De eindveiling zal plaats hebben bij uitbranding van waslicht. Betaling der kooppenningen zes weken na den toeslag. Alle lasten en belastingen zijn van 1 Januari 1926 af ten laste der koopers. 35329 DE BESTE. DE VOORDEELIGSTE. Weigert in Uw eigen belang onbekende merken. HET ADRES voor alle soorten is te vinden in W a a 1 w ij k bij 35341 Gramaphoons, Pathéfoons en Platen in groote keuze voorradig, steeds het nieuwste. Onze afdeeling Rook-artikelen breidt zich meer en meer uit door beste merken Sigaren, Sigaretten en Tabak. WIJ LEGGEN ONS Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tieten. Onderwijs wordt gegeven in Hand-, Vakhand- en Bouwkundi teekenen, Ambachtsrekenen. Projectieleer en Boetseeren, iedere avond der week van 6 tot 8'/2 uur, uitgezonderd des Zaterdags. De toelatingsleeft ij d is 12 jaar. Aangifte ter Secretarie voor 1 October, voorin. 9—12' 's-nam. van 2—4 uur. De school is toegankelijk zoowel voor vrouwelijke als voor man nelijke leerlingen. van 10 uur voormiddags tot 5 uur namiddags in het Gebouw der Teekenschool van het werk der leerlingen, ver vaardigd tijdens den vorigen cursus. Toegang vrij. De Directeur, 35282 Th. van Delft. KANTOORUREN VAN 9—12 UUR. DES ZATERDAQS VAN 9-11 UUR HOOFDPERSONEN Yoelande de la Roche Norma Talmadge. Rupert de Vrieac Graaf de la Roche Hertog de Tours Catherine de Medici en anderen. Conway Tearle. Courtenay Foote. Wallace Beery. Josephine Crowell. Wij beweren dat deze film wederom een mijlpaal is in de cinemato grafie. Wanneer wij een filmwerk als een Meesterwerk betitelen, kunt U er zeker van zijn, dat het inderdaad een prachtwerk is. met haar schitterend spel. met haar fameuze fotografie, met haar rijke aankleeding. Natuuropname. IN DIT BLAD. TEEtCHSCKDOL WAUWIJI Flora-Bioscope, Waalwak BlOEDBBBILOFf

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 2