Zaterdag 8 uur, Zondag 6 en S1^ uur Voorstellingen Gevonden. Stoomen en Verven. ,5e Stralende Zon", Firms P. Odenkirciisn il JiC. COHEN, WMLW1JRI. m CiMraal 16. Alle Bankzaken. Bierlaagh-v. d. Heijden IJzeren Siijiouileis, 2 saais, 12.10. Het is in Uw belang De Rooij-Bourgonjen, Drukwerken bij llw<Vate«i Mornet QROFMEEL N.V. Motor- en Rijwielhandel .,U S" REISKOFFERS, R. v. Mil-Bohnen. H MOEDER, Explicatiede heer H. VAN ENGELEN. Wilt U genieten van prachtige filmwer ken bezoekt dan steeds de „WITTE BIOSCOOP". In RIJWIELEN in Kinderwagens W. TIMMERMANS ZONEN INDIEN GIJ HOEST, Doosjes Pastilles, verschillende soorten Drops, Kruiden en Borstsiropen. Drogisterij „DE GAPER" Verzuim niet de Etalage te bezichti gen Petroleum Rookstellen fabrieksprijzen. Weck glazen en toestellen. Bakapparaat „Modern". Bierlaagh-v. d. Heijden, Winkeliers van Waalwijk Bestelt Uw bij de Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. v.|h. Qebrs, SCHOEP SPAARHU1S" ONTVANGEN eene groote zending in alle maten en modellen. met een bijzonder mooi programma, waarbij als Hoofdnummer het prachtige Oputersche drama in 7 acten waarin de hoofdrollen vervuld worden door DE BESTE filmartisten. Het Bij-programma is goed verzorgd waaronder de dolle klucht Maakt gebruik van den voorverkoop bij Firma Wed. TH. PULLES, Sigarenmagazijn. 35333 Wanneer u een VERTROUWD en VOORDEELIG ADRES zoekt vindt u dit bij ondergeteekende. lever ik u alles wat er op dit gebied in den handel is, van het fijnste fabrikaat tot de meest eenvoudige uitvoering. vertegenwoordig ik een eerste klas fabriek, die aan zeer billijke prijzen levert. Prijscourant wordt op aanvrage gaarne verstrekt. Inruilen van Rijwielen ook bij aankoop van Kinderwagens. Af te geven vele tweedehands als nieuw uitziende 34510 R IJ WIELEN aan voordeelige prijzen I. GROOTESTRAAT 45. D R U N E N. Rijwielen, Kinderwagens» alle onderdeelen. Door ons keurig, vlug en GOED KOOP werk breidt zich onze Cliëntèle steeds uit. TILBURG. 34622 Optioiën, 31822 25 Vuchterstraat 25, s-HERTOGENBOSCH. Telefoon Intercommunaal 176. Fabriek tan kunstledematen, Breuk- en Buikbanden, Recotboudebs, Plattoetzolen etc Spreckdag alle Dinsdagen. Speciaal-Schoenvoerings, Garen, Band, Sajet en Gros 34938 STEEDS VOORRADIG: Gebleekte en Ongebleekte 2)ubbaldraads Witte en Zwarte Cleans, Gekleurde en Zwarte 2)rils, 'flanel, Bever, Molton (voor tusschenvoering) Gekleurde en Zwarte foppeline en .Satinet. Ëngelsche Stof (voor pantoffels). Jtozetten, Strikken, fompons Veel ongeregelde Partijen beneden fabrieksprijzen SA8eiEBS EN COMMISSIONNAIBS LN EFFEOTFSr, WAALWIJK, KANTOORURENVAN 9 TOT 4 UUR. M*1* ZATERDAOS VAN 9 TOT 12 UUR Wegens uitbreiding der Safe-Inrichting zijn weer loketten verkrijgbaar. pijn hebt In de keel of op de borst» neem dan bijtijds Uwe maatregelen. Wij zijn RUIM GESORTEERD in afdoende middelen daarvoor o. a.: Beleefd aanbevelend, 35320 Fa. ORIE-DUMOULIN Markt WAALWIJK. Telephoon 123. „Depot Nut ricia." VAN 1 vl. 3 vl. 4 vl. f 1.25 f 3.80 f 6 50 2iet wonder der Kookkunst 35037 Beleefd aanbevelend, a./d. Markt, WAALWIJK. en Omstreken om uwe inkoopen van Sigaren, Sigaretten, Tabak, Koffie en Thee te doen bij 33302 GROSSIER, WAALWIJK. £3?" VRAAGT MONSTER, PRljS EN CONDITIËN. ook Zeer GUNSTIGE ertys. 350 28 Een fabriek met rnim dertigjarige ondervin ding geeft VERTROUWEN. Weigert ALLE ANDERE namaak in Uw eigen belang, LET op den naam van het roode kaartje. Niet alleen een zeer goed en gezond, maar ook nog het GOEDKOOPSTE VOEDER. Telefoon No. 102. W A A L W IJ K. met het nieuwe „platte" loopvlak geven U de meeste voldoening. Vraagt nadere inlichtingen en prijzen bij 35110 DE DIRECTIE. 34623 I met 4°/0 samengestelde rente garantie, pins winstaandeelen. 10—15 of 20 jarige bassen. HET RISICO VAN DE GELD. BELEGGING NIET VOOR REKENING VAN DE - SPAARDERS. - HOOGSTE U1TKEERING Jaarkas 1913—1923 f 726.27. 1914-1924 1 67 8 02. 1915—1925 1 778 38. Per aandeel van fsöO.-- bij storting van f 5O per jaar. 34196 U zoudt Uw leven vfetHct- willen geven voor de gezondheid en het welvaren Meestal echter is het voldoende Uw kindje te voe den met M o t e n a a r's Kindermeel van Uw kleine /lofznmrs volgens aanwijzing schat. 34876 Kindermeel op de verpakking. Vraag gratis brochure aan P. MOLENAAR Co., Westzaan WITTE BIOSCOOP - WAALWIJK. KISMET" Ëi „Zijjolo wordt Brigadier". Depots Th. v. d. Sanden, Grootestr. Kaatsheuvel: Firma N. Stravers. Hdst. N.V. VERZEKERING-MAATSCHAPPIJ 99 HAARLEM. Gosdgek. bfl Kon. Besluit van 27 Nor. 1912. COMMISSARISSEN: J. H. VAN DEN WALL BAKE, te Heem stede Voorzitter. J. R. VAN OSSELEN, Directeur der Hol- landache Scheepaverband-Maatschappfl te Amsterdam. P. L. FESCHOTTE te Amsterdam, Secretaris. OHR. VAN AMSTEL, Architect en Expert, Amsterdam. Mr. J. L. NIERSTRASZ R.Hrn., Directeur der Le vene-Ver zekerln g-MU, „De Hoop", te 's-Gravenhage. Mr. CH. M. J. WITLOX, Advocaat-Procureur en Candidaat-Notarls te 's-Hertogeubosch E. K. J. BERT LING te Santpoort, Directeur van het Bijkantoor „Haarlem" van „Noord-HoIIandscb Landbouw-Crediet". DIRECTIE O. B. HOOREN8 VAN HEIJNINGEN.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 3