DE ECHO KAN HET ZUIDEN Het beste voer is het voordeeligst. II In den hoenderhof. Voert daarom t-lO R. I. R. „Het Witte Nuthoèn" J. Tuerlings, mi llll ipi pH I-i bi lil 1® No. 77. Zaterdag 19 September 1925. TWEEDE BLAD. PLAATS MAKEN We laten andermaal ons voederarti keltje rusten, daar we dezer dagen weer verschillende malen ondervonden, dat 't gros van de kippenhouders er nog zoo weinig van weet de zaak eco nomisch in te richten en te behandelen. We schrijven: „plaats maken". We hadden ook kunnen schrijven: afslach ten, opruimen, schiften enz. Alle hoen derhokken en kippenkooitjes zijn mo menteel overbevolkt. Er heerseht groo- te woningnood, die hij de meeste lief - hebbers jaar in jaar uit terug komt, omdat rnen niet op tijd opruimt. Zoo gemakkelijk wordt geredeneerd: mijn kippen zijn nog niet zoo oud; ze kun nen nog wel een jaartje mee; ik maak er zonde van ze op te ruimen enz. enz. en 't gevolg is, dat jaar in jaar uit de winst, welke de jonge dieren gouden afwerpen, door de oude van dagen wordt opgegeten. We overdrijven niet: de jaarlijksche, scherp doorgevoerde controle bewijst het dat de winst moet komen van 't jonge goed. Wanneer moeten we dan opruimen? Wanneer ge zonder nestencontrole werkt, kunt ge gerust alle dieren, die hun tweeden leg uit of nagenoeg uil hebben aan de markt brengen, want de meeste zullen in hun derden leg den kost niet meer betalen. Wie er een geregelde nestcon trole op nahoudt en zoodoende kan conslateeren welke zijn allerbeste die ren zijn, kan die uitblinkers overhou den om met een haan van prima af komst gepaard als fokdier voor prima nakomelingen te zorgen, 't Gros van onze lezers zal echter niet op controle zijn ingericht, waarom we als eenig veilige meest economische weg aange ven: ruimt uwe twee-jarige dieren op. Wanneer is het nu den besten tijd om oj) te ruimen. Liefhebbers van een goed bordje kippensoep moeten er re kening mede houden, dat de dieren door den rui heel wat aan gewicht ver- i lezen, behalve nog, dat moeder de vrouw, of Aagje de keukenmeid het al les behalve gezellig vinden zoo'n stop pelveld goed gezuiverd te krijgen, 't Is een ongezellig tijdrooyend werk. Zij die hun dieren liefst zelf slachten, dienen daarmede reeds begin Septem ber te beginnen. Eerst worden dan die dieren genomen, waarop men het min- Den 16 Sept. werd op het nieuwe Marktterrein te Woerden een gedenk- teeken onthuld ter herin/neming aan het 40-jarig bestaan van de Kaasmarkt. Ken foto van liet monument ste prijs stelt. De levendigste, ijverig ste dieren komen het laatst aan de beurt. Zoo men een tiental of meer die ren op te ruimen heeft is het natuur lijk niet te voorkomen dat één of meer kippen in de rui schieten, te meer daar dit hij sommige zeer plotseling ge schiedt. Opkoopers, die momenteel de deur plafloopén om soepkippen, geven ge woonlijk niet.meer dan 0,75 a 1, per dier. Voor eigen gebruik zijn ze minstens het dubbele waard, in vergelijking met wat men voor 't zelfde bedrag hij den slager kan koopen. Plaatsen die een eierveiling bezitten kunnen veel beter, de dieren die niet in eigen keuken ge bruikt worden naar de eierveiling stu ren. Daar brengen ze tenminste een prijs op naar de gewichtswaarde. Op de eerste plaats hebben we dus te zorgen de dieren niet te oud te laten worden. Op de tweede plaats moeten we niet te lang talmen en wachten op een enkel eitje dat misschien nog gelegd kan worden, de dieren eten in dien tijd nog volop, vallen plotseling in den rui en verliezen zoodoende direct in gewicht, ergo in waarde. FRGH'S ^^mXHTENDVOER *0 PF0KV0ER NAAML. VENNOOTSCHAP BERGHS GRAANHANDEL en v. d. Bergh's Gem. voer roodmerk, groenmerk, geelmerk, samengesteld uit prima granen. VRAAGT HET OORDEEL VAN DESKUNDIGEN Verkrijgbaar bij: J. v. d Assem Borsten, Kaatsheuvel Jan Verwiel, Waalwijk Fl. Michael, Vrijh.-Capelle. W. v. Beek, Nieuwstr., Capelle. A. v. Strien, Waspik. De Jónghe, 's Oravenmoer. H. Hamers, Dongen. L. P. v. lersel de Beer, J. v. Spaendonk-Spijkerman, Firma S. B. Dames, Heuvelstraat, Tilburg. P. de Wert. Hilvarenbeek. Waar niet vertegenwoordigd, soliede agenten gevraagd. Op de derde plaats en dit is 'l voor naamste, we krijgen plaats in ons hok voor 't jonge goed, dat zoolang veel te bekrompen gezeten heeft. Ge zult U zelf kunnen overtuigen hoe spoedig uw jonge dieren in vorm komen als er ruimte gekomen is in 't hok en vooral als ze hij de oude hennen gezeten heb ben er enkele maanden verdrukt en vertrapt zijn geworden'. WENKEN VOOR DEZE WEEK. I. Nog is het tijd uwe dakbedek king eens na te zien met teerkwast en scherp zand. Reten en naden dienen dichtgestopt te worden. Lekke asphalt- bedekking kan men gemakkelijk met een stukje asphalt repareeren, dat er met teer op vastgeplakt wordt. II. Leert uwe jonge dieren roesten. Plaatst ze zelf 's avonds op de zitstok- ken, als ze soms op andere minder ge- wenschte plaatsen, hun nachtrust wil len gaan nemen. III. Een weinig zonnepitten door 't Chique namiddag- of visite toilet, liet is gemaakt van witte crèpe-satin en heeft lange wijde mouwen, eindigende in een wijde strook. De tunique is be drukt in een ch ineesch patroon, ook van crèpe-satin, waarvan de voor- en achterkant ter linkerzijde door een groote zwarte stpik wordt bijeenge houden. hard voer, helpt uwe dieren gemakke lijk door den rui. IV. Pluimveevereenigingen en Boe renbonden of Gemeentebesturen, die dezen winter een cursus willen laten geven in pluimveeteelt nroeten dat vóór 1 October a.s. aanvragen. Pluimveeteelt-cursussen duren slechts 10 lessen van van 2 uren en zijn voor iedereen boven de 18 jaren toeganke lijk. Zij worden door 't Rijk gesubsi dieerd evenals land- en tuinbouwcur- sussen. VRAAGBORD. .Kip van de Wed. v. R. K. Het voort durend piepen varf uwe W. L. heeft waarschijnlijk in dit geval niet veel te beduiden. Het dier legt volgens uw zeggen geregeld, is niet te licht in ge wicht en ziet er zeer welvarend uit. Zoo zich geen andere minder gunstige verschijnselen voordoen, zou ik 't dier gerust aanhouden. Den Zeer Eerw. Past. v. E., K. Lijn zaad aan de kippen voeren om ze spoe dig door den rui te helpen is niet on voorwaardelijk goed te keuren. Een kleine dosis b.v. 4 zou kunnen. Meer zou ik niet aanraden, daar lijnzaad zeer gemakkelijk diarrhee verwekt. U zou het ook in 't ochtendvoer kunnen men gen als lijnmeel. Zoo U dan per 20 die ren een eetlepel gemalen of fijnge stampte houtslvool toevoegt word! de purgeerende werking grootendeels weg gewerkt Houtskool werkt zeer zuive rend. Beter dan lijnzaad zijn zonnepit- bloemen, die in vele gemengde voeren momenteel voorkomen. De prijs is mo menteel circa 19,— per 100 K.G. G. A. W. Tegen veerenpikken kan ik nog een ander afdoend middel aan geven. Snavelringen, ook al worden ze in drie verschillende dikten, achtereen volgens opgezet zijn niet afdoende. Ze groeien spoedig in en 't kattekwaad begint op nieuw. Veeren plukken is een verkeerde gewoonte, die men moet trachten te voorkomen. Tot heden kwam 't in mijn bedrijf in 't geheel niet voor, evenmin in andere inrichtingen waar de dieren over voldoende ruimte beschikken. Zoo men z'n dieren geen grooten uitloop verstrekken kan, moet men ze op andere wijze afleiding be zorgen, b.v. door ze steeds een lossen bodem te geven, waarin men 't voer in wat strooisel of baksel onderharkt, door groenvoer hoog op te hangen, zoodat de dieren er naar springen moe ten, door zoo nu en dan een flinke graszode in de buitenren te leggen, waarop ze zich uren verpoozen. T. M., Vr., C. Zoo U beslist uwe jonge dieren bij de oude wilt brengen, doe *t dan de meest ontwikkelde .Hen nen aan of tegen den leg, halen hun haar (veeren) wel terug als ze aange vallen worden. .long goed laat zich ver drukken en vlucht weg, lijdt daardoor vaak honger. TE KOOP. 3'/2 maand van prima legstam en kerngezond. Diverse FOKHANEN, WIT LEGH. Am. en Eng. type, import uit Agredap (Denemarken.) W. WYAND., ANCONA's en R. I. R. Wij bieden slechts dieren aan van de allerbeste nutstammen. Wij behaalden 't vorig seizoen op drie tentoonstellingen driemaal de beste inzending en tal van coll, eere leen 2e prijzen. KAATSHEUVEL. 's Hertogenbosch, brengt liet navolgen de ter kennis van belanghebbenden. In liet Staatsblad No. 250 van 0 Juli 1925 (verkrijgbaar bij de Ned. Lands drukkerij ie Den Haag, prijs 40 cents), is verschenen een Koninklijk Besluit, waarbij eischen aan melk en melkpro ducten zijn gesteld, alsmede aan de wij ze van behandeling ervan. (Melkbesluit 1925 Stbl. No. 256). Eischen aan melk en melkproducten gesteld. Ie. De volle, zoete melk moet wor den aangeduid niet den naam melk. Er mag niets aan zijn onttrokken of toege voegd. Zij mag niet te oud zijn en mag geen vuil bevatten. Zij mag niet afkom stig zijn van zieke koeien. 2e. Karnemelk moet een vetvrije droogrest hebben van ten minste 7.3 Dit komt daar op neer, dat bij de be reiding ten hoogste omstreeks 10 Liter water mogen zijn gebruikt op 100 Liter karnemelk. Zij mag niet te oud of in gisting zijn. 3e. Room of Koffieroom moet ten minste 20% slagroom, ten minste 40 vet bevatten. Slagroom en room mogen niet anders verkocht worden dan in gepasteuris- seerden tóestand. Melk van marktvee. Voor melk van marktvee mag uitslui tend en moet gebezigd worden de aan duiding Aangezuurde marktree-melk daaraan mag niets zijn onttrokken of toegevoegd, behoudens dat karnemelk tot een hoeveelheid van ten minste 10 deelen op 100 deelen melk moet zijn toegevoegd. I)e eischen aan de andere melkpro ducten gesteld, leze men na in het Melkbesluit. Opschriften op het vaatwerk. Op het vaatwerk (flesschen, bussen, enz.) moet de naam van het product zijn aangebracht. Zooals reeds boven is opgemerkt, moet de volle zoete melk kortweg den naam „Melk" dragen. De andere producten moeten worden aan geduid met een der cursief gedrukte namen, die boven zijn genoemd. De namen moeten zijn als volgt: Op melkbussen en ander vaatwerk, die meer dan 2 Liter kunnen bevatten, moeten zij bestaan uit hoofddrukletters (dus voor volle melk: MELK), die een hoogte hebben van ten minste 3 centi meter en waarvan de lijnen een breedte hebben van ten minste 3 milimeter. De letters moeten zwart zijn en op witten achtergrond aangebracht; zij moeten duidelijk zichtbaar en voor de koopers goed leesbaar zijn. De naam moet op het vaatwerk zóó zijn aangebracht, dat het daarmede één geheel vormtof wel, dat het daarvan niet verwijderd kan worden zonder een verzegeling te verbreken of zonder een slot te openen. Het is dus het beste op den hals van de bussen een plaatje te bevestigen, dat de vereischte naam draagt, zooals die hier is aangegeven. De naam moet, zoo zij is aangebracht op een plaatje of bordje, waarvan weerszijden voor het publiek zichtbaar zijn, aan beide zielen voorkomen. Is de inhoudsmaat 2 Liter of minder, dan moet de hoogte der letters minstens 0.2 centimeter bedragen. Alleen melk Van gezond vee mag worden verkocht. De melk, die de melkveehouders afle veren, mag niet afkomstig zijn van die reu, waarvan de veehouders redelijker wijze geacht kunnen worden te weten of te vermoeden, dat zij lijden aan een der volgende ziekten: Uierontsteking; Darmontsteking, waarbij hevige diar- Damprobleem No. 26 van K. C. de Jonge. lil llll In Mille Colonneste Amsterdam treedt sedept eenige dagen een dres seur op met een gedresseerde zeeleeuwOnze fotograaf was toevallig getui ge ervan, dfit de dressewr, terugkeer ende van een ivandelvng, niet de zee leeuw plaats neemt op het terras van het Café en zijn zeeleeuw eveneens tot het zitten-gaan uitnnodigt. BINNENLAND. KEURINGSDIENST VAN WAREN. Melkbesluit. De Directeur van den Keuringsdienst voor Waren in het Keuringsgebied rliee optreedtBaarmoederontsteking, gepaard met herhaalde uitvloeing; Tu berculose, waarbij de smetstof wordt uitgescheiden; Wonden aan uier of te pel. waardoor de melk met stoffen uit de wonden verontreinigd kan worden. Aangezien de melkverkooper straf- Oplossing vorige week Wit: 27—21, 47—41, 39—34, 34 5, 4914, 5—32, enz. Zwart: 18 36. 36 29, 16 27. 25 34. 40 38. baar is, indien hij melk van zieke koeien afkomstig, in consumptie brengt, is het zijn plicht den veehouder, die melk aan hem levert van dieren, die aan een der bovengenoemde ziekten lijden; er op te wijzen, dat zulks verboden en straf baar is en den Keuringsdienst te waar schuwen, indien die aflevering toch wordt voortgezet. De reinheid der melk. De melk, die de melkveehouder afle ven moet gewonnen zijn van melkvee, waarvan de uiers en omgeving schoon zijn. De melk moet door den veehouder zindelijk gemolken en behandeld zijn en door den veehouder onmiddellijk na het melken doelmatig gefiltreerd zijn, uit den stal verwijderd en op een stank- vrije plaats bewaard worden. Komt de melkveehouder,'die melk le vert. deze voorschriften niet na, dan behoort de melkverkooper hem daarop te wijzen en den Keuringsdienst te be richten, indien de veehouder doorgaat tegen de voorschriften te handelen. Laat de melkverkooper dit na, dan zal hij het aan zich zelf hebben te wij ten. als hij wordt vervolgd wegens het vervoeren of verknopen van vuile melk. Typhus en ander ziekten van den mensch. Aflevering van melk mag niet plaats vinden, als er een typhusgevaï voorkomt o]) de hofstede. Evenmin mogen melk of melkproducten vervoerd worden uil het inelkverkoopersbedrijf, door perso nen, in wjer woning typhus heerseht. De melk mag verder ook niet behan deld of vervoerd worden door personen, die op grond van een medische verkla ring lijden aan .ziekten aan het hoofd, de handen of de huid, welke hun werk zaamheden bij de melk ongewenscht doet achten. Aangifte. Burgemeester en Wethouders van de verschillende gemeenten kunnen bepa len. dat binnen hun gemeenten geen melk of melkproducten mogen worden vervoerd, zonder een geleibiljet, afge geven dooi- den Burgemeester der ge meente. waarin het bedrijf gevestigd is. De melkverkooper ontvangt in derge lijke gemeenten een geleibiljet, als hij schriftelijk een juiste opgave heeft ge daan van de ligging van het perceel en de perceelsgedeelten, waarin zijn be drijf zal worden uitgeoefend, enz. Voor het indienen van deze opgaven zullen formulieren verkrijgbaar worden gesteld. Van veranderingen of verplaatsing van het bedrijf moet schriftelijk aan den Burgemeester kennis gegeven wor den. daar anders het geleibiljet ongel dig wordt. Verpakking en behandeling van melk. Het melkbesluit bepaalt, dat een melkverkooper of personen in een melk- verkoopersbedi^jf werkzaam, geen melk of melkproducten mogen behandelen, indien zij niet beschikken over een win kel of een lokaal, waarin melk op deug delijke wijze kan worden verwerkt, be handeld of bewaard. Het bedrijf mag niet worden uitge oefend in ruimten die als woon-, slaap- of ziekenkamer worden gebruikt of die daarvan niet voldoende zijn afgeschei den. Evenmin mogen deze ruimten in on middellijke verbinding staan met pri vaten, urinoirs, beerputten of mestvaal ten. Van de loealiteiten, waarin de melkverkooper zijn bedrijf uitoefent, moeten de wanden gewit, geverfd of met gladde tegels bedekt zijn of wel be dekt zijn met een stof, die. bestand is tegen afwasschen met warm zeepwater of warm sodawater. De zoldering ervan moet stofdieht zijn. Voorts moeten de loealiteiten vol doende gelucht, verlicht en gereinigd zijn. Behalve melk en melkproducten mo gen er geen andere wfaren in verkocht of bewaard worden day die in blik- of glasverpakking, boter, margarine, kaas eieren, brood, zout, cacao, chocolade, koffie, thee en suiker, tenzij Burge meester en Wethouders daartoe in bij- tggg? G? ■fe

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 5