zondere gevallen vergunning hebben verleend. Ook mogen er geen dieren in worden gehouden. Watervooizienig. Het bedrijf van een melkverkooper moet beschikken over een middel van watervoorziening, dat deugdelijk water in voldoende hoeveelheid oplevert. Pom pen, enz., die ondeugdelijk water geven mogen er niet aanwezig zijn. Zoolang Burg. en Weth. geen bericht hebben gezonden, waarbij zij het water van een melkverkoopersbedrijf ondeug (lelijk verklaren, wordt het aanwezige water geschikt geacht. Eischen aan het vervoeren van melk gesteld. Melk mag niet tussclien sterk rie kende stoffen of keukenafval worden vervoerd. De bespanning van den wa gen mag niet zoodanig zijn, dat het trekdier met eenig lichaamsdeel met het vaatwerk of de kranen in aanra king kan komen. De staart van trek dieren mag dus b.v. niet. langs de kraan kunnen strijken. Vaatwerk, kranen en maten. Het vaatwerk en het verdere melk- gereedschap mogen niet van loodhou dend of ander schadelijk metaal, b.v gegalvaniseerd ijzer gemaakt zijn. De melk mag langs de huizen alleen worden uitgetapt. door kranen; dus niet meer door boven uit het vat te scheppen. Het vaatwerk, waarin de melk wordt vervoerd en bewaard, moet .stofdicht zijn afgesloten, behalve in koellocalen. Het deksel mag niet zijn afgedicht met behulp van stroo, hooi, lappen, ongeparaffineerd papier, of eenig an der voor de melk schadelijk materi aal. De maten moeten 'n zoodanig hand vat bezitten, dat aanraking van de melk met de hand of de vingers bij het afmeten niet voorkomt. Zij moe ten zoodanig zijn opgeborgen, dat zij niet door insecten, stof of vuil kunnen worden verontreinigd. Houten vaten mogen niet gebruikt worden. Alleen voor het bewaren en vervoeren van melk voor de boterbe- reiding en van karnemelk mag teak houten vaatwerk gebruikt worden, mits dit goed te reinigen is. De bepalingen van het Melkbesluit treden op 7 October 192") in werking, behalve dié omtrent de maten en het tappen uit kranen, welke eerst op 7 April 1926 van kracht worden. De Directeur runden •Keuringsdienst mor Waren Agenda der Algemeene Vergade ring van den Algemeenen Bond van R.K. Rijkskieskringorganisaties in Ne derland op Zaterdag 7 November 1925 des namiddags om 1 uur, in het Ge bouw voor Kunsten en Wetenschappen, Mariaplaats te Utrecht. 1. Opening door den Bondsvoor zitter. 2. Notulen der Bondsvergadering van 20 Juni 1925. 3. Ingekomen stukken. 4. Verkiezing van een Voorzitter, ingevolge art. 6 al 2 van het Bonds- reglement, luidende: „De Voorzitter treedt telkenmale af In de eerste alge meene vergadering na een verkiezing van leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal". Mr. A. Baron van Wijnbergen stelt zich niet meer herkiesbaar. Het Bondsbestuur beveelt eenstem mig voor deze vacature aan den heer Jhr. Mr. Ch. Ruijs de Beerenbrouck, te 's Gravenhage. 5. Rondvraag en sluiting. Wij vernemen dat men thans bezig is met het gereed maken der uitdeelingslijst in het faillissement der Hanzebank te 's Bosch, die binnen 14 dagen ter griffie van de Rechtbank aldaar zal worden gedeponeerd. De eerste uitkeering welke 25 pCt. der erkende vorderingen zal bedragen, zal aanvangen in de tweede helft van de maand October. Wegens het groote aantal crediteuren, zooals men weet circa 24000, zal de uitbetaling dezer eerste uitkeering drie of vier maanden in beslag nemen Elke crediteur afzon derlijk zal van curatoren bericht ont vangen wanneer hij over het hem toekomende zal kunnen beschikken. Zooals men zich zal herinneren is na het eervol ontslag, op hun ver zoek verleend aan den voorzitter en de leden der bezuinigingscommissie Rink. tot voorzitter der bezuinigings commissie benoemd luitenant generaal W. F. Pop oud minister van Oorlog Thans is, daar wij vernemen eerlang de benoeming te verwachten van de leden dier commissie, o.a. van de hee- ren F. H. Fentener van Vlissingen, lid van den Raad van bijstand van de directie van economische zaken van het departement van buitenlandsche zaken, ir. J. A. Kalff, directeur van de Nederlandsche Spoorwegen, en de professoren L/A van Royen en ir. I. P. Vooys. hoogleeraren aan de Tech nissche Hoogeschool te Delft. De opdracht van de nieuwe com- missie zal het geheele terrein van den staatsdienst omvatten De vroegere Bezuinigingscommissie bestreek alleen de departementen van algemeen bestuur. Prins Hendrik zal op twee Oct. tegenwoordig zijn bij de opening van de tentoonstelling van fruit, bloemen bijen efiz. te Tiel. Wij vermelden reeds dat het voor nemen bestaat de gelegenheid te geven om belasting te voldoen op de post kantoren. Nader vernemen we dat er niet alleen plannen bestaan om de inning van de Rijksbelastingen naar de postkantoren over te brengen, doch dat ook in over weging is het instituut der sub-ont vangers, die thans goeddeels belast zijn met de afgifte van geleidebiljetten en de innig van de accijns opjhet ge slacht, op te heffen en de door hen verrichtte werkzaamheden eveneens naar de postkantoren over te brengen. slagen en verscheidene ambtenaren op nonactiviteit gesteld en van bureau doen -verwisselen. Chaumet verklaarde te dezer zake tegenover de journalisten, dat de regeering den vasten wil heeft, indisciplinaire daden te onderdrukken en geen nieuwe onderbreking van den dienst zal dulden KERKNIEUWS. Op het laatst van October zal weer naar zijn Missie van Talacheruvu in Br.-Indië terugkeeren de H.Ew Father jan van de Westelaken, van de Con gregatie van Mill Hill. Zijn eerwaarde die verleden jaar zijn veertigjarig pries terfeest heeft herdacht in het midden zijner feestvierende gemeente, is in den kunnen worden En die opmerking zal als volkomen gemotiveerd door ieder een erkend worden. Maar ons doel is te laten hooren wat een orkest met moderne bezetting kan gevente toonen welk gebruik de jongere meesters ervan hebben weten te maken. Onze tijd is die van de groote evolutie der orkestrale kleuren. Nu men gebroken heeft met den strengen vorm, die eertijds alle schoonheden door zijne evenwichtig heid en zijn strenge logica in zich verborg: nu men meer ongebonden zich kan uitleven in zijn heftigste en meest ongebreidelde kunst-fantasie, nu heeft die strenge vorm plaatsgemaakt voor stemmingen, gewekt door onge- wonetoon-combinatiesen instrumenten- - Ter gelegenheid run het 50-jarig jubileum heeft dc Noord-Holl. Vereeniging Het Witte Kruis", een tentoonstelling georganiseerd op het gebied van Ziekenverpleging en Ziekenverzorging in het gebouw ..De Harmoniete Alkmaar. Een overzicht run de tentoonstelling. BUITENLAND. Ter plenaire zitting van den volkenbond heeft Jhr Loudon gisteren een belangrijke rede gehouden ter verdediging van het voorstel tot het ïijeenroepen eener conferentie voor economische vraagstukken. Vandervelde, de Belgische minis- er van buitenlandsche zaken, heeft nog aan de pers gezegd, dat hij zeer vol daan was over het onderhoud dat hij met minister van Karnebeek gehad had en dat hij niet twijfelde, dat men van Nederlandsche zijde, gelijk van Belgische een verzoenende geest aan den dag zal leggen. Volgens een bericht van het Exchange-agentschap uit Washington het niet onwaarschijnlijk, dat het verbod aan Saklatvala om den Ame- rikaanschen bodem te betreden, ten gevolge zal hebben, dat aan de Rus sische handelsdelegatie (die in Amerika voor 70 millioen dollar katoen en machines heeft gekocht) het verder erblijf in de Vereenigde Staten zal worden ontzegd. Staatssecretaris Davis verklaarde, dat zomer van dit jaar naar Nederland gekomen, maar niet met de bedoeling om de jaren die Onze Lieve Heer hem boven de zes en zestig geeft, in ruste door te brengen. Hij hoort zijn werk hem weer terugroepen en hoopt nog eenige jaren in Britsch-Indië te kunnen besteden aan het heil zijner geloovigen. Hoe zegenrijk zijn arbeid aldaar ge durende veertig jaren geweest is, en hoezeer hij erom geëerd is, blijkt wel uit het feit. dat hij voor zijn streek niet enkel door den gewonen man maar ook van hoogerhand als vrede rechter is erkend geworden, en dat Zijn Eerwaarde zitting heeftin wat wij kunnen noemen de Provinciale Staten van Guntur. Voor diegenen, die Zijn Eerw. gel- delijk steunen willen bij zijn dure reis en bij de instandhouding zijner kerk gemeente, waartoe hij vol goeden moeds en nog levenskrachtig terugkeert, moge hierbij worden vermeld, dat hij thuis is bij zijn broer, notaris v. d. Weste laken te Eindhoven, of bij de familie Verhoeven van de Westelaken te Gemert. Laten we naar huis gaan geloof Ük wat op," liefsteH wordtwat kil en de grond trekt (Tit-Bits). zich met de quaestie bezig houdt dat de rechten en wetten van het Amerikaansche volk niet voor com- mercieele voordeelen mogen wijken. Weliswaar hebben de Russen geldige visa, zeide Davis, maar desniettemin <an het departement van Arbeid hun elasten, het land te verlaten. Ook president Coolidge zeide, dat hij ter wille van zakenbelangen geen nbreuk wenscht te maken op de em- migratiewetten door personen, die revolutie prediken, in het land te dulden. Gedurende het laatste jaar zijn n Engeland bij auto- en andere ver keersongevallen bijna vierduizend per sonen gedood en 100 000 gewond. Dit ongevallenvraagstuk wordt op tiet oogenblik door de betrokken mi nisters besproken en algemeen wordt verwacht, dat het kabinet, dat de vol gende week bijeenkomt, zal besluiten een onderzoek te doen instellen. Naar aanleiding van de protest staking van twee uren op 21 Sept. in de telefoon- en telegraaf centralen. heeft Chaumet, de minister van Handel van Frankrijk, enkele ambtenaren ont- KUNST EN LETTEREN. De Concerten van het Utrechtsch Stedelijk Orkest op 8 October en 10 December 1925 en op 14 Januari 1926. II. De Beethoven-avond. (Eerste concert De concerten zullen een c imax moeten vertoonen. Wij willen onzen luisteraars het beste geven van de orkest-litteratuur, maar hen ook meer en meer opvoeren in het gebied der nieuwere klanken en der nieuwere muziek, d.w.z. wij willen hen bekend maken met de hulpmiddelen die gaandeweg in dienst gesteld zijn van de jongere meesters met hun drang tot het geven van steeds andere en effectvollere kleurschakeeringen. Het eerste concert zal geheel aan Beethoven, den reus van alle tijden, gewijd zijn. Men zal mij nu dadelijk een contradictio in terminis voor de voeten werpen. Als Beethoven het eerst komt. hoe zal nog een climax bereikt effecten. Maar de technische eischen zijn daardoor ook fabelachtig geworden. En die orkest evolutie wilden we thans met onze concerten toonen, zonder nog te gaan tot de uiterste grenzen, zonder ook nog te gaan tot het keerpunt, n.I. de reactie op de massa-bezetting uit den tijd van Richard Strauss en Gustav Mahler.. Heb ik hiermee duidelijk gemaakt, wat wij bedoelen met het brengen van een climax, dan kan ik terugkeeren tot het eerste concert, tot de Beethoven- avond op 8 October 1925. Beethoven, de groote symphonicus van zijn tijd eh van lange jaren nadien. Beethoven die door zijn kolossale in- dividueele evolutie bereikt heeft in zijn 9de Symphonie wat na hem, ook door de modernen, nog niet bereikt werd. die 9de Symphonie toch paart hij den strengeren vorm (hoewel hij al heel wat afwijkingen daarvan vertoont) aan de rijkste instrumentale kleur. Beet hoven bij het hooren van wiens sym- phoniëen men telkens weer verstomd staat over de diepe logica, de even wichtigheid van den kunstvorm, waar alles zich uit elkaar ontwikkelt en tot een architectonisch zuiver gebouw wordt opgetrokken dat voor onzen geest g; bracht wordt als een stuk kunst, waaraan niets kan worden bij gevoegd, maar waarvan ook niets kan worden afgenomen. Die waarheid voelt men zoo goed, als men vlak na een Beethoven-symp- honie een symphonische Dichting van Richard Strauss te hooren krijgt of een Symphonie van den altijd zoeken den Mahler met zijn groote stemmings wisselingen en breedsprakigheid. Staan wij bij de nieuweren dikwijls verbaasd over het geraffineerd gebruik maken van de moderne orkestmiddelen en de exotische klanken die daarmede te be reiken zijn, bij Beethoven liggen we altijd weer in aanbidding voor de kunst van den muzikalen vorm, van de zuivere muzikale gedachte. Om den climax te bereiken, dier. we ons bij den opzet van deze concerten hebben gesteld, brengen we geen Beet hoven van de 3de periode (van en met de Missa Solemnis (1823) en 9de symphonie (1824) tot zijn dood in 1827) Het is ons plan kunst uit de 2e periode te geven en wel omstreeks de jaren 1803 tot 1807. Beethoven stond toer. nog in het volle levenhij nam leven dig deel aan de stroomingen van poli- tieken aard. Het was een groote tijd waarin hij leefde Napoleon's roem en Napoleon's val. Maar ook de Fransche revolutie, de groote ommekeer, het ontwaken van het volksbewustzijn speelde zich tijdens zijn leven als kunstenaar af en drukte een diepen stempel op dezen geweldigen reus, die afkomstig was en geboren uit het ge wone volk maar die als het ware den geest van den nabijen tijd in zich ge varen voelde. Hij was de oerkrachtige, onafhankelijke volksman, die den adel des geestes in zich gevoelde als de grootste schat en die verachtelijk neer keek op ieder, die zich wilde verheffen krachtens erfelijk verkregen adel en een titel misbruikte om macht en in vloed te verkrijgen. De imperialistische daad van Napoleon brak ineens zijn vereering voor dien anderen man uit het volk en in zijn woede had hij bijna een zijner grootste kunstgewroch ten vernietigd, dat uit vereering voor den grooten veldheer, den held en wereldhervormer, was ontstaan. De symphonie Eroica werd nog bijtijds door vrienden gered uit de verdelgende knuisten van den verslagen en teleur- gestelden kunstenaar. Deze symphonie, Beethovens Eroica (in Es-dur), zullen wij op ons eerste concert brengen. Zij zal de climax vormen van dezen avond fin den boven bedoelden zin), maar zij zal voorafge gaan worden door de Coriolanus Ou verture (1807) en het Vioolconcert in D.-dur (1806), solist Francis Koene. Waarom hebben wij nu juist de ouverture Coriolanus gekozen? Omdat, zooals de bekende Beethoven-biograaf Adolph Marx zoo juist zegt: „diese Ouverture ist von den ernsten Werken der Künstlers vielleicht am schnellsten und ausgebreitesten verstanden und bewun'dert worden". Het eerste werk van deze serie con certen, (waarvan ook een opvoedende kracht dient uit te gaan voor het geniale van orkestspel), moet in al zijn groot heid dadelijk in de ziel der toehoorders dringen en het pad effenen voor alles wat dan volgt en later nog komen zal En vervolgens het schoonste en grootste van alle vioolconcerten, dat als geheel een echt orkest-werk is. Dat brengt tevens voor een gedeelte der muziekgenietenden die nog naast het orkest behoefte gevoelen aan het solo instrument met zijn schittering van technisch kunnen en persoonlijke ge voeligheid, eene voldoening en eene afwisseling, die aan het zuiver orke strale van dezen avond niets te kort doet. Natuurlijk kom ik later kort vóór de concerten nog nader en uitvoeriger op alie werken afzonderlijk terug. Thans wil ik nog slechts een algemeen over zicht geven van dezen Beethoven avond die eindigt met de Heldensymphonie. Ouverture en concert bereiden dat machtige werk op waardige wijze voor. Ons gemoed is erdoor ontvankelijk gemaakt voor het genieten van het geweldig grootsche en nu geven we ons met volle overgave aan de Eroica, met zijn gedurfde accoorden, zijn forsche kracht naast de welluidende en liefdelijk zachte themas van het eerste deelwe voelen het geweldige leed van den treurmarsch, het bruischend losbarsten van alles wat kracht en hartstocht is in het machtige finale. We leven ons geheel in Beethovens geweldige kunst in en gaan geadeld naar den geest en verfrischt door al het schoone als betere menschen naar onzen arbeid terug. Dr. J. CASPARIE. 's-Hertogenbosch, Augustus. SOCIALE AANGELEGENHEDEN. Wie moeten zich organiseeren? Alvcrens hierop te antwoorden, moeten wij eerst een andere vraag stellen, nl. wie doen het feitelijkwie zijn er zoo al bij een of andere ver eeniging aangesloten Wij kunnen gerust zeggenieder een. Er bestaan toch vereenigingen op allerlei gebied, o.a. voor sport en vermaak, voor wetenschappelijke doel einden voor financieele aangelegen heden, op staatkundig terrein, etc. en er is niemand, die niet bij een van deze of eenige andere vereeniging is aangesloten Zoo maakt b v. ieder van ons deel uit van de gemeente, de provincie en het rijk, die toch alle vereenigingen zijn in den w^ren zin des woords. Hoe komt het nu, dat de menschen zich op allerlei gebied organiseeren Eenvoudig, omdat het noodig is, omdat men behoefte gevoelt aan onderlinge hulp. Is er een terrein, waarop de menschen hulp van elkan der behoeven, dan komt de betref fende vereeniging vanzelf. Dit is zoo natuurlijk mogelijk, ja, het zou onver klaarbaar zijn, indien het anders ware. Nu is er geen terrein, waarop men elkanders hulp meer behoeft, en waar men door onderlinge aaneensluiting meer kan bereiken, dan op het gebied der Soc. Economie. Hier treffen wij dan ook verschillende organisaties aan. die de gemeenschappelijke stof felijke belangen van een bepaalde maatschappelijke groep behartigen. De groepen, welke dit doen, hebben er haar voordeel van, te meer nog, wijl zij wegens de tegenwoordige staats inrichting, invloed kunnen uitoefenen op de wetgeving van het land Duide lijk komt dit bij ons tot uiting in de sociale wetgeving van den laatsten tijd, waarbij zoo bijzonder rekening werd gehouden met het welzijn van den arbeidersstand. Maar het zijn niet alleen de arbei ders, die inzien, wat door organisatie i

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 6