7 c V. 7 7 H 7 b h u 6 H SchittertQveral V 3 4 1 T 3 1 is te verkrijgen. Ook de groot-werk gevers leveren door hun organisatie en vooral door de geldelijke offers, welke zij daarvoor brengen, het bewijs dat door samenwerking en vereeniging veel kan worden bereikt. Trouwens het is noodig dat ook de werkgevers zich organiseeren, anders zou er een overmacht ontstaan, en dat zou wille keur en zelfzucht in de hand werken. Hiermee is evenwel niet gezegd, dat de organisaties van werklieden en patroons in alle opzichten reeds model zijn. Het nut en de noodzakelijkheid van organisatie wordt evenwel niet door alle groepen in de maatschappij even goed ingezien, en het is de Midden stand, die daarin ver ten achterblijft bij de anderen. Daarom richt ik mij tot de Middenstanders en ben zoo vrij deze vraag te stellenhoe komt het, dat Gij u niet organiseert, zooals de andere standen, is het voor u niet noodig, zijt Gij, ieder afzonderlijk sterk genoeg, om de moeilijkheden het hoofd te bieden Als het kapitaalkrachtige Groot bedrijf zich organiseert, en groote offers daarvoor brengt, en door organisatie zijn kracht nog zoekt te versterken, zou dan voor den Middenstander een organisatie geen reden van bestaan hebben Neen, dat is te dwaas, om te ver onderstellen. ook bij u moet evengoed ja, misschien nog meer, dan elders, de behoefte bestaan aan onderlinge samenwerking. Of is soms uw bestaan gemakkelijker? Hebt gij wellicht min der of geen concurrentie te duchten Of is het juist de concurrentie die een spaak in het wiel steekt, die u van elkander vervreemdt en die u op zijn zachtst uitgedrukt minder genegen maakt om uw gemeenschappelijke be langen gezamenlijk te behartigen Neemt het mij niet kwalijk, dat ik het zeg: is er iets ongerijmder dan den last, dien ge reeds op die wijze ge voelt, nog te verzwaren En dat doet Ge toch, als Ge weigert, u in veree niging aaneen te sluiten, en U daar door in de onmogelijkheid stelt die moeilijkheden uit den weg te ruimen, waartoe Ge eikaars medewerking noo dig hebt en waartoe Ge alléén niet in staat zijt. Ge hebt dan naast dien concurrentie druk, ook deze moeilijkheden nog te dragen. Bovendien zult Ge dan tevens de gevolgen der overmacht van de andere klassen in de maatschappij, die beter georganiseerd zijn dan Gij, heb ben te verduren. Het ligt immers voor de hand als Ge geen organisatie hebt, waardoor Ge u kunt laten hooren en eischen, dat ook met uw belangen rekening zal worden gehouden, gaan anderen voor. Als eenling staat Ge machteloos en wordt niet op u gelet al klaagt en jammert Ge nog zoo hard. Als nu reeds in enkele steden van ons land de Middenstand zelfs van over heidswege gewoonweg wordt afge maakt, doordat de stad verschillende middenstandsbedrijven tot zich trekt en den Middenstander de uitoefening van zijn bedrijf onmogelijk maakt, dan weten we vrij zeker, wat den Midden stand in de toekomst wacht, als de organisatie der standen zoo eenzijdig zich doorzet. Maar let wel. dat zal dan de eigen schuld zijn van den Midden stand. Zeker, in die plaatsen, waar zich bovenbedoelde feiten voordoen, wil men zich thans wel organiseeren en roept men moord en brand, nu het grootendeels te laat is. Maar zou het ooit zoover gekomen zijn, indien zij zich tijdig georganiseerd hadden, om de gemeenschappelijke belangen te dienen En als Ge wegens de concurrentie niet besluiten kunt, om u bij elkaar aan te sluiten, zal de concurrentie daardoor verminderen Niet alsof de organisatie de concurrentie zal weg nemen dat is onmogelijk en zou ook niet goed zijn, ze moet er blijven. Zij is een noodzakelijke prikkel tot na ijver en spoort aan met eerlijke mid delen elkander voorbij te strevenzij verhoogt het peil van het Middenstands bedrijf en zou, bijaldien zij werd uit geschakeld, elk initiatief dooden. Er is nog een andere reden, die velen van u van de Middenstands organisatie terug houdt, maar ook deze is niet goed doordacht. Ik stel mij de Middenstandsorgani satie voor als een groote machine, die geweldige krachten opwekt en weder verdeelt over de onderdeelen, waar die krachten voor bepaalde doel einden worden benut. Welnu, die Middenstands-organisatiemachine heeft een tijdlang goed geloopen, maar is later in een van de voorname onder deelen, bedoeld in de boven aange geven beteekenis, onklaar geworden en heeft toen stukken gemaakt en groote. Wat moet nu in dergelijk geval gedaan worden Als de eigen lijke machine nog in goede conditie is en haar krachtopwekkend vermogen heeft behouden hetgeen hier inder daad het geval is dan gaat men zoo'n machine er toch niet uitgooien, maar men tracht het onklaar geworden onderdeel te herstellen, of, als het niet volstrekt onmisbaar is en moeilijk te repareeren, laat men het wegen doet men de machine werken als voorheen, maar zonder dat onderdeel, zoodat de machine haar voornaamste werk blijft verrichten Zoo moet ook Gij Midden standers doen. indien Gij niet wilt, dat anderen door hun overmacht het bedrijf bij u in zijn geheel komen stil leggen. (Deze beschrijving van een machine is technisch wel niet juist, maar dit schaadt niet, wijl zij enkel dient ter toelichting en verduidelijking mijner bedoeling.) In uw eigen belang derhalve, maar tevens voor het algemeen welzijn der samenleving is het absoluut noodzake- zakken, waaruit het gekomen is, of in een besmette zaaimachine. Houdt men bij het zaaien een deel van het graan over, dan mag men het gerust met niet- ontsmet zaad aan de hoenders voede ren. Bewaar het Germisan op een dro ge plaats. Wat het kost? Per ons (100 gram) ƒ1.05, per 1000 gram (1 Kilo) 7.80. De waarschuwing legen het zaaien met een besmette machine is niet over bodig. Een der correspondenten van voornoemden PI. Dienst trof bij een loondorschmachine niet minder dan een Hectoliter-zak vol met steenbrand- korrels aan. Ook tegen kraaien kan het zaaigraan worden behandeld. Dit geschiedt met koolteer, een goedkoop en werkelijk doeltreffend middel. Men gebruikt tot L. kool- of gasteer op A 3 2 1 7 6 5 7 6 7 3 l s> n 6 6 2 'L 5 I ui al deze hokjes verder in met de cijfers van 17, zóó, dat ge in alle richtingen, horizontaal, vertikaal en diagonaal, 28 tot som krijgt. lijk, dat Ge u krachtig organiseert. Het belang van den staat vordert een redelijken welstand, niet van enkele, maar van alle standen der maat schappij. Hebben andere standen gemeen schappelijke belangen, ook Gij hebt ze, evengoed als al die andere ook hun persoonlijke belangen hebben. Besluiten nu andere standen, om ge meenschappelijk te zorgen voor aan gelegenheden, waarin ieder voor zich niet voorzien kan, dan moet ook Gij dat doen. Zorgen anderen er voor, door aaneensluiting een macht te vormen, waarmee men in het soc. econ leven rekening moet houden, dan kunt en moet Ge dat ook doen. Aan uzelf en aan de samenleving zijt Ge dat verplicht. Herhalen we nu onze vraag bij het begin gesteld wie moeten zich organi seeren Alle standen der maatschappij en de Middenstand mag daarin niet bij de andere ten achter blijven. M. 100 K.G. zaad. l)o teer wordt iets warm gemaakt en in een dun straal tje oj) liet zaad gegoteneen helper schept tegelijk het graan om. Het teren moet gebeuren na het vitriolen, indien «lit voor ontsmetting mocht worden toegepast. De kiemkracht wordt door een weinig koolteer niet verminderd, wel komt het geteerde zaad enkele da gen later op. Door de wei gaande, ziet men nu pollen en plekjes gras, welke door het vee worden gemeden 't zijn meest stokkerige, slechte gras sen. Laat ze niet langer staan, straks in den laten herfst hebben ze hun za den al uitgestrooid, en in den winter zijn het schuilplaatsen voor de muizen. Maai ze dus af. In den tuin: We gaven in Juli den raad boerenkool uit te pootenook nu kan men dit nog doen, maar groote struiken krijgt men niet meer. Neem als soort de lage, fijne, gekrulde, die heerlijk van smaak is. Evenwel ze kan niet zoo goed tegen de vorst als de grovere soorten, bij ge ringe vorst wordt ze reeds zwart en gaat rotten. Gaat er een vorstje over 25- „Pa Pippel No. 25". LAND- EN TUINBOUW. WAT ELKE MAAND TE DOEN GEEFT. (2e helft September.) Nadruk verboden. Nu de zaaitijd weer nadert, moet aan de voorbereiding van het zaai graan worden gedacht. En dus ook aan ontsmetting daarvan, hoewel nog zeer vele landbouwers hiermee niet be kend zijn. Een ontsmettingsmiddel, dat in korten tijd een goeden naam heeft gemaakt, is ^Germisan". Het wordt gebruikt tegen Steenbrand in tarwe, Strepenziekte in Gerst, tegen naakte Haverbrand, Schimmels in tarwe, Steenbrand in gerst, gedekte Haverbrand en Wortelbrand in bieten. Bij wintergerst en tarwe is toepassing zeer noodig, maar ook bij rogge is het middel zeer nuttig gebleken, 't Gebruik komt, volgens aanwijzing van den Plantenziektenkundigen Dienst, hier op neer. Men neemt een oplossing van 100 gram (1 ons) Germisan in 3 L. koud water. Deze hoeveelheid is voldoende ter behandeling van 1 H.L. graan, dat daarmee gedurende een minuut of acht wordt omgeschept. Het aldus ontsmet te graan wordt met vochtige zakken bedekt; aldus laat men het G tot 10 uren liggen, nadat men de ligplaats eveneens heeft ontsnapt, 'tls natuur lijk zaak zorg te dragen, dat na de behandeling het zaad niet opnieuw wordt besmet. Dit zou kunnen gebeu ren, indien men het weer stortte in de ook de smaak er door verbetert. Tomaten worden, als de nachtvorsten komen, afgeplukt; ze kunnen op een ruit in bak of kas worden gelegd om te kleuren, en worden dan nog zeer goed bruikbaar. Let op of uw fruit van den boom moet. Als enkele vruch ten, die niet aangestoken zijn, afvallen, onderzoek dan of ze plukrijp zijn; dit is het geval, als de vrucht, met de hand opgetild, van de tak loslaat. Voor de huisvrouw: Wilt ge nu wat boter inmaken voor den komenden winter en ze vrij van ranzigheid houden, denk dan om het volgende: kneed er onge veer G procent fijn zout in en meng liet goed door; wrijf bodem en wanden van de steenen potten in met een beetje azijn of met een oplossing van salicyl- zuur, laat dan den pot goed uitlekken, duw de boter stevig in den pot, zoodat er geen luchtbellen tusschen de boter- kluiten komenbedek de boter zorg vuldig met zout water. de boerenkool, dan is ze malscker en smakelijker (zoet) geworden. De spruitkool is in 't begin Juli uitge- plant. Als de planten goed ontwikkeld zijn, snijdt men de bladeren er van on deren afevenwel laat men een deel van den stengel zitten. Straks, in de eerste dagen van October, kan men de toppen uit de planten breken; 't wordt niet steeds gedaan, maar het heeft het gunstige gevolg, dat de spruitkooltjes aan den stam beter gaan groeien. De nachtvorsten komen, en één goede nachtvorst kan veel bederven. Daar om ruimt men nu reeds zooveel moge lijk op. Ontdoe uw boonenstokken, die voor dit jaar hebben uitgediend, van de doode rankendraai daartoe de stok ken in uw hand rond in tegenoverge stelde richting dan waarin de sten gels om den stok zijn geslingerd; op deze wijze gaat liet heel gemakkelijk. Zet de stokken met hun ondereind op een plank of dik stuk hout. Verbrand het büonenstroo, dat door roest is be smet. Bind van uw andijvie zóóveel planten op, als ge voor den inmaak denkt noodig te hebben. Bij de soort „volblad" worden de harten reeds bleek van kleur; deze planten behoeven niet langer dan 10 h 14 dagen opgebonden te zijn. Rooit ge nu aardappelen voor herfst- of winterprovisie, laat ze dan, alvorens ze naar den kelder te brengen 'of in te kuilen, een week of drie in de schuur liggen om op te dro genze zijn dan duurzamer, terwijl INGEZONDEN STUKKEN. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie). Drunen, 24-9-'25. Geachte Redactie. Sta mij toe even ons gemeenteraads lid Muskens te antwoorden op zijn stukje van Woensdag. Vooreerst wil ik hem er op wijzen, dat ik in mijn schrijven, vooral naar aanleiding van de gehouden raadsver gadering, den algemeenen toestand van den raad heb willen schetsen, zooals die op 't oogenblik is. Een toestand, die volgens mij niet in't reine is; ook niet volgens de groote meerderheid van den raad, anders was de wijziging van 't reglement van orde niet met zoo'n groote stemmenmeerderheid aan genomen. Noodzakelijkerwijze moest ik daarbij namen noemen, dat eischte de duidelijkheid van de zaak. Mis schien meent het lid Muskens, dat ik hem heb willen treffen, wat niet het geval is. Als gemeenteraadslid moet ge critiek kunnen doorstaan, dat is nu eenmaal zoo. Als iemand je op eigenaardige algemeene toestanden (en die zijn er toch in onzen raad, denk maar aan de telkens terugkeerende cijfers 8 tegen 3 wijst, moet je dat totaal onverschillig zijn wie dat doet, ook al wordt je naam daarbij vernoemd. Met het noemen van mijn naam, dien ik de zaak toch niet. Uw mooie termen aan mijn adres, sla ik dan ook geheel van me af hoor! Die kunt ge zelf ook niet verantwoorden. Je zoudt me wel van antwoord willen dienen? Ik heb je niet om antwoord gevraagd. Maar als ge wat wilt schrijven, moet ge niet zoo'n on beteekenend scheidberichtje naar de „Echo" sturen, waarin ge iemand uit maakt voor .niet fatsoenlijk man met laag karakter iemand met niet zuiver geweten". Schelden is geen kunst. Een welopgevoed mensch doet dat niet. Gij. als gemeenteraadslid moet daarvoor zeker waken. Weerleg liever wat ik geschreven heb. Dat kunt ge niet om de doodeenvoudige reden dat alles wat ik schreef, volkomen waarheid is. De waarheid mag we eens gezegd worden, Mijnheer Muskens ook al is deze minder mooi. Wat mijn gev/eten betreft, dat is zoo zuiver als 'n zon. Als het uwe op politiek terrein zoo zuiver is (wat ik betwijfel), dan kunt ge gerust zijn hoor Ik groet U waarde strijder voor Drunensch belangen Geachte Redactie alweer mijn dank EEN ABONNÉ. GEMENGD NIEUWS. Omtrent den moord op den on bezoldigden Rijksveldwachter P. Ver kennis gepleegd te Nederweert ver nemen wij nog het volgende: Gisternacht omstreeks 12 uur reed de onbezoldigde Rijksveldwachter Ver- kennis^ tevens jachtopziener en op zichter van de visscherij van den heer Van Russeil te Weert, komende van de visscherij te Nederweert, waar over hij toezicht hield, per fiets naar huis. Nog voor hij de kom der ge meente Nederweert. waar momentee kermis wordt gevierd, had verlaten werd hij overvallen door een tweeta personen, zekeren J. D. en J. C. Er ontstond een hevige worsteling, waarbi een der verdachten, vermoedelijk C. een mes. trok en daarmede den veld verwonding op het hoofd. De verslagene zeeg ineen en bleef op een kant van den weg liggen, waar hij door de onverlaten aan zijn lot werd overgelaten. Badend in zijn bloed werd hij daar even later gevonden door een passeerende auto vaneenheer uit Helmond. Deze heer waarschuwde de politie alsmede den geneesheer dr. De Wouw uit Nederweert, die echter toen hij ter plaatse kwam slechts den dood kon constateeren. De man heeft vermoedelijk een kwartier na het ge beuren geleefd. Inmiddels was de zwager van den verslagene komen opdagen, die achter op was, doch zonder licht rijdend blijkbaar den verslagene niet had zien liggen. Deze zwager had een hoofd wonde en een verwonding aan de handen, welke wonden hij had beko men van een tweetal personen, ver moedelijk dezelfde als hierboven. Hij had hen gevraagd of zij Verkennis niet hadden gezien. Het slachtoffer werd naar het gemeen tehuis overgebracht, terwijl de Rijks politie, bijgestaan door de gemeente politie terstond de streek afzocht naar de daders Gisterochtend om halfvijf werden deze gevonden en gearresteerd. Ook werd een broer van D. in arrest gesteld doch deze is weer vrijgelaten. Gisteren arriveerde te Nederweert het Parket uit Roermond onder leiding van den substituut—griffier mr. dr. Ridder. Den geheelen dag bleef het Parket ten gemeentehuize van Nederweert ten einde de verdachten te hoeren. Intusschen werd door de genees- heeren De Wouw en Smit de lijk schouwing gehouden. Het lijk ziet er vreeselijk verminkt uit. De man is ongeveer 35 jaar oud. Hij laat een vrouw en drie. kinderen na. De beide verdachten, namelijk de 25 jarige J. H. D. en de 24—jarige J. H. C.. wor den heden naar Roermond gebracht ter beschikking van den officier van justitie aldaar. Er heerscht diepe verslagenheid on der de vreedzame bevolking van het kermisvierende dorpje Nederweert. De kantonrechter te Beetserzwaag heeft 50 kiezers, die bij de jongste Kamerverkiezing hun opkomstpllcht niet vervuld hebben, ieder tot f3 boete of 3 dagen hechtenis veroordeeld Op een Zondagmiddag in April 1925 te ongevier kwart voor vier zijn ten huize van Mina Bosgoed te Oos terhout welk meisje 9 Augustusj.l. haar woning verliet en 16 Aug. d.a.v. in een greppel bij de leemputten onder Oosterhout dood teruggevonden werd twee jonge mannen geweest, terwijl Mina alleen thuis was. Zij kwamen met de fiets uit de richting van het Wilhelmina-kanaal en hadden een pet op. Zij waren vrij lang van postuur en in het donker gekleed. Mina Bosgoed zou verder op Zon dag 19 juli 1925 bij de Oosterhoutsche processie aan de Meerlsche dreef ken nis gemaakt hebben met een jongen, die zich zooals bij onderzoek is gebleken ten onrechte noemde „Jacobs koperslager te Ginneken" en zei een eigen zaak te hebben. Bovendien heeft Mina Bosgoed op Zondag 2 Augustus 1925 des avonds plus minus 7 uur te Oosterhout op den openbaren weg tusschen haar woning en de boerderij van den land bouwer Evers gesproken met een jongen, die een rijwiel bij zich had en gekleed was in een donker colbert costuum met een liggend boordje, en een pet op. Ieder die eenige inlichtingen kan geven over de voormelde personen, met wie Mina Bosgoed zou hebben gesproken, wordt verzocht zich mon deling of schriftelijk te wenden tot den heer rechter-commissaris belast met de instructie van strafzaken aan het Ge rechtsgebouw te Breda. Hedennacht brak een felle brand uit in een landbouwershuis op het Envenaarspad te Oss, bewoond door twee gezinnen. De bewoners door het knetteren der vlammen opgeschrikt, trachtten zich in veiligheid te brengen Een bewoner, Hanegraag, redde zijn twee kinderen. De weduwe Boeien trachtte uit een zijraam, terwijl alle uitgangen versperd waren, zich in veiligheid te stellen. Op het zelfde oogenblik kwam het stroo, waarmede het huis gedekt was, naar beneden, zoodat de weduwe Boeien door een vuurpoel van vlammen omringd werd welke het de brandweer onmogelijk maakte haar te redden. Voor de oogen der omstanders verbrandde de vrouw levend. Haar overblijfselen zijn hedenmorgen naar het ziekenhuis vervoerd. Door de politie te Rucpheu zijn in samenwerking met de gemeentepoli tie van Haarlemmermeer in deze laat ste gemeente gearresteerd de 28-jarige J. J. en de 26-jarige J. N., beiden woon achtig te Rucphen, doch tijdelijk werk zaam bij landbouwers te Haarlemmer meer. Zij worden verdacht van diefstal i wachter een vijftal zeer diepe messte-x I ken in den rug toebrachi, alsmede een I d"or 'mdde van braak te Rucphen ge- pleegd. Beiden zijn heden op transport naar Rucphen gesteld. tv •1 i— w

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 7