£oop- ett wagenknecht Is. Maandag GESLOTEN zijn. I. van Leeuwen-Frijda. Waalwijk. enkele werkhuizen. Gevatte Koude Sanapirin Verkoop Inboedel. HOEDEN PETTEN Corn. P. ran Zeist nijplanken, tanzblokken. choenrekken jkbt K onze Italages reeds bezichtigd? K vindt er zeker iets voor V geschikt. Corn. P. van Zeist, Afbraak MODE-SHOW DE MOD. 1925-1926 Louis van Adelhard-?. Lieshout J. 12LBKAN KOMT U ONZE BEZOEKEN. Kier* Electr, Meubel industrie Aanvang der lissen Cursus 1925-1926 Medio Oct. Ansichtkaarten 't „W o o n h u i s", Bel aangewezen adres BüweliMaarten en -Brieven,- Mijnhardt's Salmiak zal ons Magazijn Gevraagd 0- Bonis, Besoijen vindt men alleen bij Markt 2 Verhuurt loketten In hare brand- en inbraakvrije kluis. MEUBELMAGAZIJNEN Attentie Meubelmagazijnen ,,'T W 0 O M H U 15' Net Meisje verkoop en INBOEDEL TE KOOP: WAALWIJK. WAALWIJK. - Tel. 131. /Vleest bezochte en bekendste adres der 1 Zuidelijke Provinciën. DE LAAGSTE PRIJZEN 'sHERTOGENBOSCR Teief. DeurwaarderGerris s H E RTQGENBOS C H Ingezonden Mededeelingen. tabletten. Rond model Bij Verkoudheid aangenaam en geneeskrachtig. Flacons 40 en 60 cent. Bij Apoth. en Drogisten. Door de recherche te Tilburg is heer P. J. van H., directeur van den .V. Steenkolenhandel Noord Brabant, 'vestigd aan de Spoorlaan. gearres- erd. Deze was reeds voorloopig geschorst, oen in de boeken onregelmatigheden jaren ontdekt, en de politie werd van •n en ander op de hoogte gebracht. Het onderzoek dat de recherche in- elde, bracht ernstige fraude aan het cht, waarvan het totale bedrag nog iet is vastgesteld, daar het onderzoek tor accountants nog niet ten einde is. Een verduistering van ver over de 20.000 is evenwel reeds vastgesteld. Een zonderlinge geschiedenis is, dgens de ,.L. K." dezer dagen ontdekt j den verkoop van een aan de gemeen- Maastricht behoorend terrein met larop staand pand no. 8 aan de Iilee- irij aldaar. Terrein en pand zijn in 1920 aange- iclit in verband met den houw van het ■houw van den Warenkeuringsdienst. et pand kon gerestaureerd worden en I blijven bestaan. Het is sindsdien bewoond geworden tor zekeren F., die nimmer huur heeft itaahl en bovendien ƒ27 per maand uur heeft geind voor een terrein, dat 'oneens aan de gemeente toebehoorde. Een en ander is eerst thans aan het cht gekomen en een onderzoek zal orden ingesteld, hoe het mogelijk is, it een dergelijk feit heeft kunnen laats vinden. Het 2-jarig zoontje van W. F. in ■n Hoef te Mijdrecht, geraakte te wa- '1* en bleek, hoewel spoedig op het dro- gebracht, reeds te zijn overleden. Doordat een jongetje van 4 jaar et lucifers het hooi in de schuur had i brand gestoken, brandde de arbei 'rsbehuizing van den heer A. Kroes te ellnin geheel uit. Twee vette varkens twee geiten kwamen in de vlammen ii. Niets werd van den inboedel ge- 'd. Met groote moeite werd nog een nd gered, dat te bed lag en waarvan moeder op een igen afstand aardap- 'len rooide. De moeder kon, door een ia in in te "duwen, het kind nog redden, aarbij zij eenige verwondingen opliep. Verzekering dekt de schade. Het huis I voor 200(1 verzekerd. Hedennacht is ingebroken in het 'ineentehuis van Eindhoven. De inbre- irs hebben zich aan den achterkant in het gebouw toegang verschaft en t de brandkast van het bureau van mi Burgerlijken Stand, met een sleu- 1, die daar gevonden werd, een bedrag in ongeveer 1000 ontvreemd. De an- 3re bureaux zijn ongemoeid gelaten, an de daders is tot nog toe geen spoor ïtdekt. De mede-directeur van de N. A bligatie-Maatschappij „Het Witte l ruis", de heer M. A. C. B., die wegens Tduistering van een groote som ten ideele der vennootschap door de aagsche politie is gearresteerd, is'he- mmorgen ter beschikking van de jus- tie gesteld en in het Huis van Bewa- ng te Den Haag ingesloten. Naar 't voorloopig onderzoek der po- i tie heeft uitgewezen, beloopt het tota lled rag, dat door den heer B. verduis- rd is, ongeveer anderhalve ton. Bij den veehouder G. v. S. te Mij- •eclit gaf plotseling de drinkwater- •aan geen water meer. Bij onderzoek eek deze verstopt te zitten met niet inder dan bijna 2 pond paling. Eenigen tijd geleden meldden wij it de 2e penningmeester van den Ne- 'rlandschen Grafischen Bond, den •er C. A. C., voortvluchtig was eu dat i de kassen van den Bond aanzienlijke •korten waren ontdekt. Het U. D. ver- ïemt thans, dat het de Utreehtsehe re- lerche gelukt is den heer C. in zijn wo llig daar ter stede aan te houden. Dr •rest a tie berustte feitelijk op een bloot •eval. De heer C. keerde Dinsdag naar jn woning terug; een der huisgenoo- •n begaf zich toen onmiddelijk naar 't secretariaat van den Bond om van thuiskomst kennis te geven. Een re- lercheur die zich op dat oogenblik ook liet gebouw bevond, kwam dit nieuws •r oore, en even later was de heer C. 'ods in zijn woning gearresteerd. In eptember van dit jaar rees op een he- uursvergadering van den Bond t wij- 1 aan het juiste beheer der financiën; penningmeester achtte 't toen raad- imer maar het hazenpad te kiezen en m 8sten September verdween hij naar ntwerpen. Bij zijn aanhouding bleek ij niets meer in zijn bezit te hebben in het verduisterde bedrag, dat toch eer dan twintig duizend gulden be- pp. C. beheerde in zijn functie van veede penningmeester verscheidene issen: de werkloozenkas, het bonds- ekenfonds, het fonds voor uitkeering j overlijden en het fonds voor steun aan uitgetrokken werkloozen. Bij het voorloopig onderzoek is gebleken dal C. bij herhaling bedragen opnam, die ge stort waren op Utreehtsehe banken, door middel van valsche handteekenin- gen. Hij zal dan ook niet alleen ver volgd worden wegens verduistering, maar ook wegens valschheid in ge schrifte. Volgens een Reuter-bericht uit Ri ga zijn bij de Estlandsche manoeuvres twee gepantserde treinen in botsing ge komen. Vijf mannen zijn gedood en tien gewond. Boven het vliegveld te Bromberg, zijn twee Poolsche militaire vliegtuigen op 500 nieter hoogte in botsing geko men. Beide toestellen vielen neer. De vliegers werden gedood. ADVERTENTIëN. Hiermede betuigen wij onzen oprechten dank voor de vele bewijzen van belangstelling bij onze 50 jarige Echtvereenigjng ondervonden. 35347 H. KOENEN Lzn. C KOENEN Sprangers Kaatsheuvel 10o* (Lage Zandschel) SeP,emb' 1925' VOETBALSPORT. QUICK. Zondag a.s. is Quick vrij van eomp.- wedstrijd. Quick 2 speelt tegen Cres cendo Loonopzand op liet Quiek-ter- rein. Zij die 1.1. Zondag Quick 2 heb ben Kiefspéley. zullen ongetwijfeld Zondag a.s. wederom op het Quick- terrein aanwezig zijn, terwijl den ove rigen Quick-supporters, die de Quick- reservers nog niet hebben zien spelen, aangeraden wordt eens een kijkje te komen nemen. Aanvang half drie. R.W.B. De eerste uitwedstrijd zal a.s. Zon dag gespeeld wojrden tegon Oistjer- wijk op liet terrein te Oisterwijk. Op het tournooi dezen zomer door Quick uitgeschreven, mocht het R.W.B. ge lukken O. met 21 te kloppen. R.W.B. is nadien mogelijk wel iets verzwakt, doch er heerscht nu een goede wil, mogelijk dat wel een gelijk spel behaald kan worden. Vertrek spelers en sup porters om half twaalf precies. W.S.C.—D.E.V.O. „Zouden wij morgen, wanneer W.S. O. bezoekt krijgt van het sterke Bos sche D.E.V.O., de derde achtereenvol gende overwinning mogen verwachten? zoo herhalen wij onze vraag van j.l. Woensdag. Om hierop direct een de finitief antwoord te geven, zou wat te veel gevergd zijn. Toch zijn wij mor gen niet pessimistisch gestemd, inte gendeel. Veel zal evenwel afhangen, hoe de zwarthemden gestemd zijn. Echter de wil tol geestdriftig werken is gelukkig teruggekeerd en dit zegt enorm veel. Welk 'n groote voorsprong zou de thuisclub morgen reeds kunnen verkrijgen, indien de Bosschenaren ge wipt konden wordenHiervoor zal enorm gewerkt moéten worden, wijl D.E.V.O. van hetzelfde idee uitgaat en eerst dan eindigen met taai vol- Hartelijk dank aan allen die blijk gaven van hunne belang stelling op ons Zilveren Huwe lijksfeest. 35332 C. J. MOONEN-Slaats. Vrijh.-Capelle, 24 Sept. '25 GEVRAAGD. Brieven aan het Bureau v. d. Blad onder No. der advert. 35346 zoekt Adres te Bureau v. d. bevragen Blad. aan het 35343 zood ra het eindsignaal ge houden, klonken heeft. Voorts moet de tegen partij momenteel over een zeer sterke ploeg beschikken, door de versterking van eenige B.V.V.-spelers. Wat een aangename dag zou het morgen voor de thuisclub zijn, indien deze eerste officieele wedstrijd op het nieuwe speelterrein in een succes zou kunnen eindigenWij zijn naar den uitslag zeer benieuwd en wachten in spanning den dag van morgen af. Tenslotte deelen wij nog mede, dat zooals reeds gemeld, bovenstaande ont moeting om EEN UUR precies zal aan vangen, in verband met de kerkdien sten en dat het speelterrein uitsluitend en alleen te bereiken is vanaf den Pa rallelweg. MJADE. De Zondag 1.1. plaats gehad heb bende seriewedstrijden, uitgeschreven door de nog pas opgerichte voetbal club „M.V.V.", hadden tot uitslag: M.V.V.Zfcvenbergschen-Hoek 2—0. Hercules. OosterhoutZevenb.-Hoek 21. Zoodat den uitgeloofde prijs aan Hercules ten deel viel. Een talrijk publiek woonde de wed strijden bij. Vitesse II zaf Zondag a.s. te 12 uur een vried scha pel ij lae voetbalwedstrijd spelen tegen D.E.S. uit Breda. Naar we vernemen, is het elftal van „Geertruidenberg" weer met ee nige krachten 'versterkt en zal deze vereeniging dit seizoen wederom uit komen in de eerste klas B. V. V. Vitesse zal 't dit jaar met twee elftallen in de competitie wagen, n.l. Vitese 1 eerste klas B.V.V.. Vitesse II 2e klas B.V.V. Daar het Vitesse-elftal over prima krachten beschikt, is het niet onwaarschijnlijk, dat er in deze competitie menige overwinning te be halen is. Vitesse 1 speelt Zondag a.s. te 2 uur 'n vrienschappelijke voetbalmatch tégen D.V.S. I uit Breda. Ingezonden Mededeelingen. Kies- en Aangezichtspijn, Influenza, Rheumatiek, verdrijft men door de genezende, pijnstillende werking van Buisje 75 ct. (Mijnhardt) om terstond in dienst te treden bekend met de Gradeermachine Hardfort 35349 STOOMSCHOF.NFABRIEK JOH. C. SPAPENS. 33600 Alleen bij TH. LÖWENTH AL. Grootestraat 216. W A A L WIJ K. te WAALWIJK, zal Vrijdag 2 October a.s. 's nam. 2 ure ten verzoeke en ten woon- huize van Mevr. de Wed. J. VAN CALKER te Waalwijk, a contant w. o. tafels, stoelen, ledikanten, kachels, waarbij 4 nieuwe groen geëm. vulkachels, keukengerief, etc. 35348 VoortsKurk enCapsulmachine, koperen lakstel, tobben, tonnen, trapjes en ladders, tuinbank, eiken stellingen en planken, handwagen, flesschen, kruiken, manden, kisten en brandhout, enz. enz. Te zien 's morgens voor ver koop van 10 tot 12 uur. Ingang langs zijkant woonhuis. 34201 EN DE NIEUWSTE MODELLEN. WAALWIJK bij de Markt TIMMERMAN. WAALWIJK bij de Markt. 34204 DE GEHEELE van de als35299 planken, ribben, ramen, deuren, closets, hand- waschbakken, tegels, bui zen, bekken, en torens. Ongeveer 2000 stuks prima spoorbiels. Te bevragen op het terrein. Voor Allen die sukkelen met verstopping of moeilijken en I ornegelmatigenstoelgangzijn M Mijnhardt 's Laxeertabletten onmisbaar. Werken vlug en radicaal en veroorzaken niet ;de minste kramp. Doos 60c^ Bij Apoth. en_Drogisten. SSHi 35344 KANTOOR VAN RECHTSKUNDIG ADVISEUR Havenstraat 6 {nabij 't Station i 'a-HnRTOOKNBOHCH. Adviezen en bijstand met be trekking tot processenstraf zaken, faillissementen, nalaten schappen, boedelscheiding, voog dij, cnrateele, echtscheiding, ar heidscontract enz. Behandeling van alle voorko mende Rechtszaken, zoowel bij Rechtbank als bq Kantongerecht, innen van Schuldvorderingen regeling zaken van debiteni-eD met hanne schuldeischers, maten van contraoten. requesten enz. Degelijke en prompte afvoerking. Billijke oonditiën. ZONDAGS NA 1 UUR KANTOOR GESLOTEN. DANS-INSTITUUT M. F. LIGTERINGE Verwerstraat 23, 's-BOSCH. Telefoon 704. Ook voor buiten 's Bosch te ontbieden. Dagelijks gelegenheid tot het geven van privé lessen. 35331 65 VESTIGINGEN 34490 KAPITAAL EN RESERVE 16.000.000. VERSCHENEN 2 der nieuwe kerk van St. Jan Baptist. Winkeliers, Hoteliers enz die zich met den verkoop daarvan willen belasten, kunnen zich vervoegen ten onzen kantore. 33187 Verkoopsprifs 5 cent waarop 20°/0 korting. Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielar». WAALWIJK. GROOTESTRAAT. VUCHTERSTRAAT 46 en 48 Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Helen om onze groote sorteering prima afwerking en- 30206 Geregeld zeer grooten voorraad in Salon-, Huis en Slaapkamer Ameublementen. Stoelen, Fauteuils, Bedden, Matrassen. Spiegels Schilderijen, Geschilderde Meubelen e n2 Bij ons gekochte Meubelen worden door ons per eigen Vracht auto thuis bezorgd, zonder prijsverhooging. ENGROS Firma G Vennix Hendriks. ENDETAIL VUCHTERSTRAAT 46 en 48 35342 GEERTItUIDENBERG. Modelleur r~ Nieuwe Monsterkamers 35345 IS

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 8