li DE ECHO VAN HET ZUIDEN TARWEBROOD. Broodsoorten en Beschuit der DERDE BLAD. PROyiNCIAAL NffiÜWsT Waalwijk, 25 September 1925. Algeineene vergadering der ver- ecniging Waalwijks Belang, op Maan dag 28 September 1925, des avonds 8,30 uur, in Musis Sacrum. Aan de orde: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Rekening en verantwoording door den Penningmeester. 4. Mededeelingen. (Operatie-kamer, Oudheid-kamerf Gids van Waal wijk, Huldiging Liedertafel, Be houd natuurmonumenten, enz. 5. Etalage-verlichting. 6. Etalage-wedstrijd. 7. St. Nicolaasfeest. 8. Rondvraag en sluiting. Wij gelooven aan deze belangrijke agenda niet veel meer behoeven toe te voegen, zij spreekt voor zichzelf. Be halve zeer belangrijke mededeelingen komen lal van punten aan de orde die van groot belang zijn voor winkeliers en andere zakenmenschen. Wij 'willen daarom allen aanmoedigen trouw ter vergadering te komen en de leden zul len zeker hen die nog niet als lid toe traden, daartoe aanmoedigen; hoe grooter ledental des te meer kracht kan er van uitgaan. Men kan zicli steeds bij den secretaris aangeven. Wij vernemen dat de afwerking van het ciborium van het nieuwe altaar zoo lang tegenhoudt, dat het nog wel veertien dagen kan duren eer het hier is. Met de opstelling is dan anneer ae heer h. Donkers eventueel als lid van den Raad optreedt en er nog een vacature komt, wat, zooals wij reeds hebben medegedeeld, zeer waarschijnlijk is, dan komt aan de beurt de heer J. A. v. d. Mee. Neemt deze de benoeming niet aan, wat als vrij zeker mag worden be schouwd, dan is opvolger de heer A. v. d. Broek-Hoefnagels. Men deelt ons mede dat in ver band met de daling van de cokes- prijzen, met ingang van de eerste meteropname de prijs van het gas, verbruikt na dev eerste 20 M3., wordt verhoogd en gebracht van 9 op 11 cent. De grondprijzen, 13, en 14 cent, blijven gehandhaafd. „De Deutsche Schuhwelt" te Pir- masens en te Berlijn geeft een uit voerig verslag van de Tentoonstelling, met een volledige lijst der bekroningen. Wij ontleenen er aan Op den voorgrond mag gezegd wor den dat dit eene tentoonstelling was, zooals sedert lang niet is te zien ge weest en misschien te zien zal zijn. De maandenlange voorbereidingen zijn goed beloond, want alles liep als ge smeerd. Zij drukte op de Hollandsche schoen- en lederindustrie den stempel, dat ze op de hoogte zijn van den tijd. De volgende landen waren vertegen woordigd Duitschland, Engeland, Frankrijk, België, Scandinavië, Zwit serland, Tschecho-Slowakije, Oosten rijk, Spanje en Amerika. Vooral nu de algemeene toestand niet rooskleurig was, is het dubbel te prijzen, dat de industrieelen het thans aangedurfd hebben en dit zal lang als eene zeer groote prestatie voortleven. Ja, daar in 't kleine stadje Waalwijk leefde geheel de bevolking mede. Met alle respect moet gezegd dat het kleine Holland, wat de schoen- en leder industrie betreft, gerust de vergelijking nog minstens 2 weken gemoeid, zoodat- het zeker November zal worden eer de I aan an me* vee' gro°lere naties. De nieuwe kerk in gebruik zal worden §ansche opzet, de hallen van binnen «cnoinen en van buiten waren zeer smaakvol. - A.s.' Zondag heeft op de Teeken-1 school de jaarlijksche tentoonstelling plaats van werkstukken der leerlingen van den cursus 1924-'25. Wij willen daarop hier even atten- deeren, niet omdat wij vreezen dat geen voldoende belangsstelling hij 't publiek zal bestaan, neen, het is voor ons juist die cachet gaven aan tal van fabri katen. Menig Duitsch fabrikant zeide „Dat hadden we niet verwacht". Met gerustheid kan het Comité zeggen: „De tentoonstelling is ge slaagd". Nu is zij voorbij, maar de resultaten zullen niet uitblijven. een gelegenheid om onze voldoening I Rijksschool voor Leerlooiers en Schoen erover uit te spreken, dat de laatste I makers te Waalwijk. jaren, zoowel van de zijde der jeugd De inschrijvingen voor de winter- als der ouders en overheden zulk een I avondcursussen zijn thans aan den interesse voor deze gemeentelijke tee-1 gang. kenschool wordt aan den dag gelegd. I De stand op het oogenblik, Vrijdag- Telken jare met deze tentoonstelling I morgen is als volgt 26 20 deeln. Snijden en teekenen v. bovenwerk Onderwerkmaken Modelleeren met de gradeermachine 3 Snijden van leder 13 10 5 Werkmeesters 3 7 Looierij 3 Totaal 83 leerl. Nu reeds staat vast dat de cursussen 1 en 2 niet alleen doorgaan, maar zelfs in 2 groepen gesplitst zullen moeten worden. Ook 4 en 5a gaan ervaart men opnieuw, van welk een onberekenbaar belang deze school voor plaats en streek is, op welk een uitnemende wijze hier 't onderwijs is ingericht en ook door directeur en leeraren wordt gegeven. De resultaten voor den vakman in verschillende branches, krijgt men dan weer eens I 5a Stikkerij meisjes onder oogen en die spreken zoo dui-1 5b jongens delijk tot de jeugd en niet minder tot de ouderen. Daarom is zulk een ten toonstelling zoo te waardecren en daarom hopen we dat zeer velen ze a.s. Zondag van 105 uur zullen bezoeken. Wij herinneren aan de Algemeene Vergadering der Kynologen-Vereeni- ging „Waalwijk en Omstreken", op I natuurlijk door. Dinsdag 28 September ten 8 uur, waar Van de andere cursussen zal het belangrijke punten worden behandeld, afhangen van de verdere inschrijving o.a. bestuurskeuze, tentoonstelling enz. hedenavond 25 Sept. van half acht en dus ieder lid behoort tegenwoordig tot half negen, terwijl ook nog ge- le zÜn- durende de dagen van de volgende In plaats van Zr. Deerenberg, die I week, dus alle dagen van 28 Septem- wegens familie-omstandigheden moest I ber tot en met 2 October, de directeur vertrekken, is aangesteld als wijk-1 ieder in de gelegenheid stelt, om zich kraamverpleegster van het Wit-Gele I overdag te laten inschrijven aan de Kruis Zuster Houben, gediplomeerd I Rijksschool. zieken- en kraamverpleegster. I Enkele van deze cursussen geven Als het transport Hongaarsche "°S aanleiding tot enkele opmerkingen, kindertjes te Waalwijk arriveert, komt I cursus No. 3 gradeermachine kon ook mede eene Hongaarsche onderwij-1 00^ bet vorige jaar niet doorgaan zeres, die al eenige jaren in Holland I wegens onvoldoende deelname, toch vertoeft. Zij zal hare diensten verlee-1 is dit voor het moderne bedrijf een nen aan de kindertjes, maar speciaal I zeer belangrijke cursus, in de eerste weken als bemiddelaar- Voor den cursus 5b stikkerij jongens ster optreden tusschen de kleinen en de I meldden zich het vorig jaar 10 personen, pleegouders, van welken er natuurlijk I blij werd toen niet gegeven, omdat niet veel de Hongaarsche taal machtig I de cursus stikkerij meisjes zooveel zullen zijn en wat anders nog wel eens I belangstelling ondervond, dat die zelfs tot moeilijkheden aanleiding zou kun-1,n tweeën gesplitst moest worden. Het ligt in de bedoeling om dezen cursus dit jaar te geven, mits het aantal deelnemers meer dan 10 be draagt. Cursus 6. Werkmeester-cursus trok tot heden maar 3 deelnemers. In 1920 werd deze cursus gegeven EN BAKKËRij 1è' Wageningen Vaar'1 °P ,een Zaterdagmiddag en trok 20 door U steeds verzekerd is van de deelnemers, daarna werd in Jannari beste kwaliteit te ontvangen. I ?924 een dergelijke cursus gegeven nen geven. ONZE 34827 staan voortdurend onder controle van het STATION VOOR MAALDERIJ Neemt proef met ons onovertroffen M. C. PULLES-HEESBEEN Grootestraat Waalw.jk. 'oclll, °ok van deze gelegenheid ge. uur zal Ds. Slemper in de Ned.Herv. br"'Ve mak^"' die hun lederen winter Kerk in voormalig Besoijen alhier voor I l?eboden wordt. 2 avonden per week met 16 deel nemers. Het ligt dus voor de hand, dat ook nu wederom zoo'n cursus gegeven dient te worden, reden waarom wij de werkmeesters hierbij opwekken gaan. Des namiddags geen dienst. Naar wij vernemen wordendoor het comité dat den vorigen winter be- 7. Looierijcursus in „Bereiding van plantaardig gelooid overleder". Deze cursus zal alleen door kunnen gaan als uit looierij-kringen meer dere belangstelling opkomt. Indien in zorgde de reeks letterkundige voor- die kringen raeer belangstelling is drachten door Dr. Moller gegeven, voor eene andere |ooiw]jze> |alen stappen gedaan voor een 6 a 8-tal voor- belanghebbenden zulks dan mede- drachtavonden voor het aanstaande deeien aan den directeur der school. Winterseizoen. Onderhandelingen wor- d[e daartoe steeds te spreken is. den gevoerd o.a. met Wies Moens, Dr. Gedurende de week van %8 Sep- Eeden, Huib. Luns, J, Querido. tember tot en met 2 October zal ook Wij komen nader hierop terug omdat biervoor dagelijks de gelegenheid het programma nog niet is vastgesteld, geboden worden aan de school. aten de looiers toch evenals de schoenmakers beter hun belang be grijpen en van de gelegenheid, die iederen winter geboden wordt om zich in hun vak nader te bekwamen een dankbaar gebruik maken. De Directeur VAN DER WAERDEN. De Tooneelvereeniging „Ons Onderling Genoegen", gevestigd in het café De Lindeboom van den heer P. van Daelen, zal op Zaterdagen 24 en 31 October een groote nationale wedstrijd houden in comische solo's en duetten. Naar wij vernemen mogen plaatse lijke humoristen aan dezen wedstrijd niet deelnemen en zal de aangifte tot uiterlijk 20 October moeten ge schieden bij den heer G. Rombouts, Nieuwstraat 25, alhier. Waalwijks Gemengde Zangver- eeniging besloot tot het in studie ne men van het oratorium „Das Paradies und die Peri" (Rob. Schumann.) De repetities zullen Dinsdag 6 Oc tober beginnen. Op het Politiebureau alhier zijn des nam. van 2—4 inlichtingen te bekomen omtrent de navolgende ge vonden voorwerpen Een boodschappenzak inhoudende drie gemaakte kinderkleedjes. Een rijwielbelastingmerk. Een draagmedaille vaardigheids- marsch 1925. Een rijwielbelastingmerk. Een doublé armband. De invoer van schoenen en leder in Augustus 1925 heeft volgens de zoo pas verschenen statistiek be dragen voor Lederen schoenen 54581 paar f263.000 Stoffen schoenen 165822 paar a f 169.000. Zoolleder (alle soorten) 55.000 K.G. f 99.000. Java- en rundbox 14000 K.G. a f 74 000. Ander chroomoverleder 53000 K.G. a f586.000. Voeringleder 17000 K.G. a f81 000. De uitvoer in Aug. 1925 was voor Lederen schoenen 24341 paar k f 115 000. Stoffen schoenen 1739 paar a f 3000. Zoolleder (alle soorten) 120.000 K.G. a f 195.000. Java- en rundbox 25000 K G. f 197.000. Ander chroomoverleder 36000 K.G. a f 457.000. Voeringleder 15000 K.G. a f89.000. V. v. d. S. Het 14e studie-jaar van de R.K. Leergangen is weer begonnen. Zaterdag werd in de parochiekerk op den Heuvel te Tilburg een plechtige Hoogmis opgedragen door Drs. J. Ver hoeven. De plechtigheid werd bijgewoond door curatoren, vele docenten en stu denten. In bet patronaat hield rector Th. Goossens de openingsrede, waarin spr. herdacht de plechtig ingebruikname van de gebouwen aan den Bosschen Weg, die door Mgr. Diepen werden in gezegend in 't bijzijn van de bisschop pen van Breda en Roermond, jhr. mr. Ruijs de Beerenbrouck, mr. A. J. J. baron Van Voorst tot Voorst, commis saris der Koningin en tal van andere autoriteiten. Door deze inzegening werden de jeugdjaren van de R.K Leergangen afgesloten. Spr. wees er op hoe Holland aan Brabant veel heeft goed te maken en dit thans ook doet door het geven van een subsidie, die 40.000 bedraagt. Dit bedrag is een ruggesteun voor de R. K. Leergangen. Spreker vergeleek deze subsidie, die een kapitale som lijkt, met de subsidies aan scholen van veel minderen omvang en betee- kenis, als de Aardewerkschool te Gou- ad, Rietvlechtschool te Noordwolde en de schoenmakersschool teWaalwijk. In het korps leeraren kwam eenige verandering. Het aantal docenten bedraagt thans 70, het aantal studenten liep terug van 038 op 009. Deze vermindering is geens zins van plaatselijken aard, maar -moet worden toegeschreven aan de maat schappelijke toestanden. Een 5e afdeeling werd dit jaar in gesteld, n.l. het instituut lot vormen van leerkrachten in de gymnastiek. Spr. bracht hulde aan de docenten door wier ijver 28 middelbare acten werden behaald. Voor eigen diploma's slaagden 12 studenten voor paedago- giek, 1 voor architect, 7 voor natuur- Spitskool kunde, 1 voor kerkmuziek, zagen 74 studenten hun werk met sue- Noten ces bekroond. Na nog een woordje gezegd te heb ben aan de Studentenvereeniging „St. Leonardus" en de A. K. 3e Paedagogi- sche Week en den H. Canisius ten voorbeeld te hebben gesteld van docen ten en leerlingen, verklaarde spr. het 14e cursusjaar voor geopend. (P. Mulder) te Utrecht, de vergadering worden gehouden om te komen tot op richting van een algemeen Neder- landsch Zangersverbond. Alle in Nederland bestaande Man nen-, Gemengde Koren en Dameskoren zijn uitgenoodigd de vergadering te willen bijwonen. De Commissie van voorbereiding heeft het volgende landelijke en plaat selijke program van actie vastgesteld. Program van Actie (Landelijk): 1. Betere regeling van de Auteurswet en het zoo mogelijk sluiten van een collectief-contract met de auteursrecht-burcaux. 2. Reorganisatie en reglementcering van het zangwedstrijdwezen. 3. Regeling en bevordering van een goede verhouding met de Koordiri genten. 4. Instelling van een Bondsbibliothcek. 5. Het verleenen van moreelen en daadwerkelijken steun aan aange sloten vereenigingen bij het orga- nseeren van zangfeesten, wedstrij den, e.d. 6. Het uitgeven van een Bondsorgaan. 7. Regeling van honoraria van mede werking op Concerten enz. 8. Het organiseeren van Bondswed strijden en Zangersfeesten. 9. Het bevorderen, in het algemeen, van de Koorzangkunst. Program van Actie (Plaatselijk) 1. Opheffing resp. vermindering van plaatselijke belastingen op uitvoe ringen, Concerten, enz. 2. Het verkrijgen van Gemeentelijke subsidie aan koorzang-beoefenende vereenigingen. 3. Verbetering van concertgelegenhe den en repetitielokalen. 4. Verlaging van zaalhuren. 5. Regeling van het concert geven in dien vorm, dat zooveel mogelijk wordt voorkomen, dat concerten op een en denzelfden avond of kort na elkander worden gegeven. 0. Stichtingen van cursussen voor on derricht in de muziekleer. 7. Samenstelling van een z.g. „Zwarte" lijst. 8. Samenwerking van de plaatselijke zangvereenigingen op alle punten van gemeenschappelijk belang en het bevorderen van vriendschappe lijke verhouding tusschen de zang vereenigingen onderling. DRUNEN. Vergadering van den Gemeenteraad op Vrijdag, den 25 Sep tember 1925, namiddags om 7 uur. Onderwerpen ter behandeling: 1. Ingekomen en aangehouden stuk ken. Voorloopige vaststelling gemeente- rekening dienstjaar 1924, inclu sief goedkeuring rekening G. E. B.; Burgerlijk Armbestuur en Gezond heidscommissie. Aanbieding gemeentc-begrooting dienstjaar 1920, inclusief begroo ting G.E.B., Burgerlijk Armbestuur en Gezondheidscommissie. Vaststelling Instructie gemeente ontvanger. Voorstel tot wijziging der verorde ning op de heffing van Keurloon voor vee en vleeseh. Vaststelling huur van eenige per- ceelen in de Zeeg. 7. Reclames belastingen en schoolgeld. DRUNEN. Veilingvereeniging „De Langstraat". Prijzen van 24 September 1925. Appelen van 3|24 ct. p. K.G. Oranje pippeling I 1624 ct. p. K.G. Ster appel 1419ct. p. K.G. Goudreinette 1017 ct. p. K.G. Kafappel 1418£ ct. p. K.G. Fransche schijvers 1016£ ct. p. K.G. 2. 3. 4. 5. 6. Princessenoble Goudguldens Ossenkoppen Oranje-reinette Zoete appelen Peren Beurré Clasgeau 9—15 ct. p. K.G. 10—16 ct. p. K.G. 814 ct. p. K.G. 10—18£ct.p. K.G. 9—16 ct. p. K.G. 8—58 ct. p. K.G. 3058 ct. p. K.G. William Duchesse 2552 ct. p. K.G. Triomf de Viènne 2035 ct. p. K.G. Koningsjute Benrré Napoleon Maagdeperen Druiven Wortelen Spruitjes Prinsesseboontjes Snijboonen Duitsche boouen Jpin Spinazie Witte kool Roode kool Savoie kool Bloemkool In totaal Komkommers Andijvie Kroten Peen Selderie Preij 32 ct. p. K.G. 15—30 ct. p. K.G. 2534£ ct. p. K.G. 29—74 ct. p. K.G. 3£4 ct. p. K.G. 20—33 ct. p. K.G. 15—31 ct. p. K.G. 6£24 ct. p. K.G. 9—10 ct. p. K.G. 6^— 9£ ct. p. K.G. 8—lOict.p. K.G. 28$ ct. p. stuk. 19 ct. p. stuk. 2è9£ct. p. stuk. 6118 ct. p. stuk. 23$ ct. p. stuk. 24£ ct. p. stuk. 0.400.65 p. 100 stuks. 0.40—1.70 p. 100 bos. 1.00—4.75 p. 100 bos. 2.00—3.00 p. 100 bos. 1.00—2.50 p.100 bos. Deze vergelijking gaat in geenen deele op. Deze scholen zijn Rijksscho len, krijgen geen subsidies, maar wor den als zoodanig geheel door 't Rijk bekostigd. Ook in anderen deele gaat de vergelijking mank: deze scholen kunnen voor een groot deel onzer be volking misschien van evenveel, mis schien van grooter beteekenis zijn. Red. Zondag 4 October, des middags ten 1 uur zal in Hotel Noord-Brabant 11.00—13.00 p. 100 bos. Aanvoer 30.000 K.G. DRUNEN. Zondag j.l. vond men het paard van M. Smits, dood in de weide. Verzekering dekt gedeeltelijk de schade. Met ingang van 1 Oct. a.s. is de heer I. Jehoel voor vast aangesteld als onderwijzer aan de openbare school te Kaatsheuvel, waar hij tot op heden slechts tijdelijk les gaf. A.s. Zondag zal een collecte met open schaal gehouden worden ten be hoeve der St. Radboudsstichting te Nijmegen. Het collecteeren langs de huizen komt daardoor te vervallen. Dinsdag j.l. had in café Elshout de verkooping plaats van een der woon huizen van J. van Es. Nieuwe eigenaar werd A. v. d. Ven voor de somma van f 2025. Het te houden solisten-concours door Harmonie „De Volharding" be looft een succes te worden. Het aan tal inschrijvingen is reeds zoo groot, dat tal van aanvragen moesten worden afgewezen. A.s. Zondag geeft „De Volhar ding" een groot tuin concert. Als naar gewoonte verwachten we weer een gezellige drukte. Op 23 dezer had de aanbeste ding plaats van een woonhuis, voor rekening der Veilihgvereeniging „De Langstraat". Laagste inschrijver was C. v. d. Geld te Elshout voor f 4728, aan wien ook het werk is opgedragen. HED1KHUIZEN. Bij Kon. Besluit van 1 September 1925 No. 24 is on gegrond verklaard het beroep, inge steld door den Raad der gemeente Hedikhuizen tegen het besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant van 25 Maart 1925 G. No. 332, waarbij goedkeuring was onthouden aan de begrooting dier gemeente voor het dienstjaar 1925. Hier kan nog bijgevoegd worden, dat de raad op alle punten in het ongelijk is gesteld. WASPIK. De lessen aan den cur sus voor landbouwboekhouden, welke te Raamsdonk zal worden gehouden, zullen gegeven worden door onzen ge- achten dorpsgenoot dhr. A. F. Maas, hoofd der R. K. Jongensschool, alhier. Het R. K. Zangkoor alhier zal ver sterkt worden met een viertal adspi- rant-leden. De eerste bieten voor de coöpe ratieve suikerfabriek te Puttershoek zijn geleverd. Ofschoon de opbrengst niet aan de hoogste verwachtingen be antwoordt, blijft ze toch boven het middelmatige. Op Maandag 9 November des na middags half drie, zal door zuster van Kerkoerle, enquêtrice bij de Commis sie ter bestrijding der zuigelingenziek- ten in Noord-Brabant een cursus voor zuigelingenzorg geopend worden in de Harmoniezaal alhier. Niet alleen aan jong getrouwde vrouwen, doch ook aan moeders, die reeds ervaring heb ben op het gebied der kinderverzor ging, moet het bezoeken van dezen cursus dringend worden aanbevolen. De cursus bestaat uit acht wekelijk- sche lessen en is voor allen kosteloos toegankelijk. De voornaamste punten, welké behandeld worden zijn: het bedje van den zuigeling, de kleeding, het dagelijksche baden, de verzorging van den pasgeborene, de natuurlijke voeding, de kunstmatige voeding, de eerste teekenen van ziek zijn, de voor naamste ziekten van den zuigeling en hoe men deze kan voorkomen. Fouten, gemaakt bij de voeding en de verzorging, zijn de voornaamste oorzaken der zuigelingensterfte, welke in onze provincie Noord-Brabant veel hooger is dan in de overige provincies van ons vaderland. Verspreiding van de kennis van een doelmatige voeding en goede verzorging is dus een belang rijk middel om deze hooge zuigelingen sterfte te doen verminderen. Bestrij ding der zuigelingensterfte is echter niet het eenige doel van den Moeder cursus; het doel is de moeders le leeren wat zij kunnen doen, om hun kinderen zoo gezond mogelijk te doen zijn. Ge zonde kinderen, opgroeiend tot gezon de menschen, zijn voor het welzijn van huisgezin en maatschappij van de al lergrootste beteekenis. RAAMSDONK. Openbare Verga dering dezer gemeente op Zaterdag 26 September 1925, des namiddags ten zes ure. Aan de orde is: 1. Ingekomen stukken. 2. Aanbieding rekening van de Ge meente, de bedrijven en het Bur gerlijk Armbestuur over het dienst jaar 1924. 3. Aanbieding begrooting van alsvoor voor het dienstjaar 1926. 4. Ontwerp-instructie voor den Ge meente-Secretaris. 5. Ontwerp-besluit tot het aangaan eener geldleening, groot 10.060,-. 6. Alsvoor tot 't beleggen van gelden. 7. Alsvoor tot het voeren van een rechtsgeding. 8. Benoeming leden van de Vleesch- keuringscommissie. 9. Uitloting van schuldbrieven. 10. Bezwaarschriften aanslag plaatse lijke belastingen. RAAMSDONK. De heer T. V. kwam door het slippen van zijn fiets op de tramrails, zoodanig te vallen, dat zijn sehouder werd ontwricht. Medische hulp moest worden ingeroepen. Het rijwielpad in de Julianalaan is nu klaar. Een mooie verbetering voor wielrijders, vooral met het oog op het a.s. bietenvervoer, gedurende welken tijd die weg dan onberijdbaar was. Tegen enkele personen, die na latig waren hun hondenbelasting te betalen werd dezer dagen proces ver baal opgemaakt. Aan G. van Dongen is door 't gemeentebestuur vergunning verleend tot verkoop van sterken drank in het klein. Op 't politiebureau zijn nog steeds als gevonden voorwerpen gedeponeerd een gummi regenjas, en een flets, waarvan de eigenaars onbekend zijn.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 9