Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen» ir joop vrouw. FEULLETON NUMMER 80 WOENSDAQ 7 OCTOBER 1925 48e JAARGANG. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 88. Telegr.-Adres: ECHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN, EERSTE BLAD. GEMEENTERAAD. WAALWIJK. Openbare vergadering van den raad dezer gemeente op Vrijdag 2 October des avonds ten 7 uur. Voorzitter Edelachtb. heer E. Moonen. Klokslag 7 uur opent de Voorzitter de vergadering; afwezig de heer Jac. Oomens, terwijl er een vacature is ontstaan door het vertrek van den heer J. Groenen. AAN DE ORDE 1. Ingekomen stukken, a. Schrijven van den heer J. Groenen, luidende Hiermede heb ik de eer aan Uw geacht College mede te deelen dat ik wegens vertrek naar elders ontslag neem als lid van den gemeenteraad De zittingsjaren zullen bij mij steeds de aangenaamste herinneringen nalaten. Mijn beste wenschen voor U allen en voor het schoone Waalwijk. Voorzitter. Met den heer Groenen is een zeer verdienstelijk ingezetene van ons heengegaan. Door zijn lid maatschap van verschillende instel lingen en vereenigingen en door zijn prettig en aangenaam karakter was de heer Groenen een sympathieke per soonlijkheid. Gok in onzen raad zullen wij hem steeds noode missen. Door de vele drukke particuliere werkzaam heden die hij in den laatsten tijd had, kon hij de belangen van de gemeente niet meer behartigen zooals hij gaarne deed en zooals ook in zijn vermogen lag, gelet op zijne vele verdiensten als wethouder van voormalig Besoijen. Moge het den heer Groenen en gezin naar wensch gaan in zijn nieuwe omgeving. Een algemeeen applaus bewees dat alle leden instemden met de door den Voorzitter gesproken woorden. De notulen der vorige vergadering werden onveranderd goedgekeurd en vastgesteld. b. Schrijven van den heer P. H. Broos houdende de mededeeling dat hij zijne benoeming a's lid van de Commissie tot wering van School verzuim aanneemt. Van de Commissie, belast met het nazien van de staten van invorderbare en nog te verhalen posten, overgelegd bij de rekening 1923, is ingekomen een rapport, waarin wordt medege deeld, dat de Commissie zich de staten heeft laten voorleggen, de posten, die door Burg. en Weth. als invorderbaar zijn voorgedragen, stuk voor stuk heeft nagegaan, en daarbij tot de conclusie is gekomen, dat geen der voorgedragen posten voor verder verhaal in aanmer king kunnen komen. Roggeveen. Na afloop hebben we toch geheime vergadering en dan wensch ik omtrent een post even in lichtingen te ontvangen. De Voorzitter zegt toe dat daarvoor gelegenheid bestaat. Schrijven van den heer A. van Berkel, caféhouder, houdende de mededeeling dat hij ongeveer een half jaar geleden vergunning heeft aangevraagd aan zijn café nog een inrichting te mogen bouwen, wat hem zonder eenige be merking is verleend. Nu hij om vergun ning vraagt om daarin te laten dansen, wordt hem zulks geweigerd, terwijl aan twee andere café-houders daarvoor wel de gelegenheid is gegeven. Voorzitter. Zooals de heeren weten behoort het vergunning geven van dansen tot de bevoegdheid des burge meesters. Willen de heeren nog een enkel woord, dan heb ik daar geen bezwaar tegen. Van der Geld. Zoo komt er een zekere ongelijkheid te bestaan en dat is niet gewenscht. Voor Van Berkel, die er op gerekend heeft, is het niet prettig te moeten zien dat anderen wel gelegen heid daartoe krijgen en hij niet. Ik zou in principe, altijd zoover als de raad kan gaan, willen besluiten, allen vergunning geven of geen een. Vreest men voor de gevolgen als er te veel komen Ik voor mij zou liever zien dat aan niemand vergunning werd gegeven, maar gaat men het een of twee personen geven, dan moet men het aan eenieder geven die komt vragen en niet den een wel en den ander niet. Men moet een houding aannemen. Voorzitter. De kwestie is dat die menschen die nu vergunning hebben, dit reeds hadden voordat ik hier kwam. Daarbij komt nog i dat het hier de menschen hun broodje is, want ont nemen we b.v. Van Zeist die vergun ning, dan is de man zijn broodje kwijt en dat is ook nog al erg en voor mij een reden geweest om het voorloopig zoo te laten. Wel heb ik hun gezegd dat ze voor een goede orde moeten zorg dragen want dat ik de vergunning, zoo gauw als er iets plaats grijpt, intrek. Had van Berkel gezegd toen hij ver gunning vroeg om te bouwen dat hij daarin geregeld wilde laten dansen, dan zou ik hem misschien wel heb ben gewaarschuwd, want ga ik hem nu ook nog vergunning daarvoor ver eenen, dan liggen er, zooals ook de heer van der Geld zegt, nog een paar op den loer om het te vragen. Wilde raad zich in een motie uitspreken dat het dansen uit den booze is, dat het moet worden beperkt, dan wil ik mij daar oogenblikkelijk bij neerleggen. Wil iemand het voorstel van den heer van der Geld steunen. Dat betreft natuurlijk niet het dansen bij zekere gelegenheden. Timmermans. Natuurlijk behooren de lokalen, waarin wordt gedanst, aan de eischen te voldoen en moet wor den ingestaan dat het er ordelijk naar toegaat. Ik zou het werkelijk betreuren 91) TWEEDE DEEL. als hier een motie werd aangenomen waarin werd uitgesproken dat het dansen geheel uit den booze is In den tegenwoordigen tijd is het dansen meer dan vroeger, toen het bij uit zondering werd gedaan, ingeworteld evenals dat ook op groote plaatsen het geval is. Waalwijk moet zich ook wat dat betreft, aanpassen. Ais het behoorlijk plaats heeft, kan ik er ook niets in zien. De eigenaars moeten streng controle op hun zaken houden en zorgen dat er geen ongeregeld heden plaats hebben, waarvoor ze nu och ook al in moeten staan. Een motie waarin het dansen alge meen wordt verboden acht ik dan ook voor deze gemeente ongewenscht en n enkele opzichten onrechtvaardig. Van Driel. ik kan me met de motie ondervangen, maar dat gaat niet op, want in de wet staat middellijk noch onmiddellijk. Al zou den Raad nu op het verzoek ingaan, dan nog is deze zaak niet ondervangen. Ik laat nog in het midden of het wel gewenscht is, buiten deze kwestie om, aan het verzoek te voldoen. Van der Geld. Ik geloof dat in het contract is opgenomen, dat de huizen niet onderverhuurd mogen worden, dus dan kan in het geheel niet aan het verzoek worden voldaan. Voorzitter. Onder onderverhuren ver staat men toch iets anders dan door u wordt bedoeld. Roggeveen. De Commissie, belast met het nazien der Rekening der ge- ^meente en die der bedrijven, geeft in van den heer van der Geld wel ver- i overweging om dit schrijven aan te eenigen want met het oog op de toe- icomst mag men het dansen wel be perken. Vandaag staan ze te dansen en morgen loopen ze naar de steun en dat klopt toch niet met elkaar. Men kan de centen tegenwoordig wel op een heel andere manier besteden. Eibers. Als de motie van den heer van der Geld in omvraag wordt ge bracht, zal ik buiten stemming blijven omdat deze aangelegenheid geheel tot de competentie van den burgemeester behoort en die wijs genoeg is om de zaken zelf te regelen. Voorzitter.. Het is slechts een motie die ik ook naast me kan leggen wat n de Kamer zoo dikwijls wordt gedaan. Daar geen der leden het voorstel van den heer van der Geld meer on- dersteunt, kan het niet in omvraag worden gebracht. Schrijven van den heer H. A. W. Surig houdende het verzoek de huur van zijn woning, een gemeente-woning, over te willen dragen aan den heer L. Verwiel. Voorzitter. Ter toelichting kan ik de heeren mededeelen. dat de heer Surig, door het vertrek van den heer Groenen, aan de beurt is om tot lid van den gemeenteraad te worden benoemd. Als het officieel hoofdstembureau heeft uit gemaakt, dat tegen toelating geen be zwaar is, dan zou ik den heer Surig als lid van den raad moeten schorsen, omdat hij in onderhandsche huur heeft een huis van de gemeente. De heer Surig wil nu op deze manier de zaak ïouden tot bij de behandeling van de vaststelling dier rekeningen. Waar schijnlijk dat er iets gevonden wordt, waardoor ook deze zaak in het reine <omt. De Voorzitter heeft daartegen geen bezwaar. 2. Voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet voor verbeteringen van den weg in het Vooreinde. Conform het voorstel van Burg. en Weth. wordt besloten de verharding van den weg in het Westeinde voor zoover deze opnieuw is bebouwd, door te trekken. 3 Voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet voor de rioleering van een gedeelte der Loint. Naar aanleiding van de talrijke klachten, een laatste in de vorige ver gadering nog besproken, wordt door Burg. en Weth. voorgesteld het nog ongerioleerde gedeelte van de Loint nabij de Putstraat met een lengte van 100 M. te rioleeren. De kosten zullen worden gedragen voor een derde deel door de gemeente, een derde door het Waterschap de Binnenpolder van Waalwijk en een derde door de be trokken belanghebbende eigenaren. Dan zal de geheele Loint tusschen Putstraat en Stationstraat op een stukje achter den heer Jos. van Ree na, ge- rioleerd zijn. De heer Smolders zegt steeds in de meening te hebben verkeerd dat die stank van de andere zijde der straat, uit die groote breede sloot, was ge komen. De Echo van het Zuiden, WiialuijliSflii' en Langstraalsehe Courant. Dit blad verschijnt WOENSDAG EN ZATERDAG. Abonnementsprijs per 3 maanden 1.26. Franco per post door het geheele rijk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever. PrJJs der AdvertentiBn 20 cent per regel; minimum 1.50. Reclames 40 cent per regel. BJJ contract flink rabat Advertentiën moeten Woensdag en VrJJdag des morgens om uiterlijk 0 uur in ons bezit ■tJn. van „DB BOEO VAN HET ZUIDEN' Dit zeggende «leed do kamenier alsof zij haastig naar de kleine spreekkamer loopen wilde. Biyf, Marie, beval mejuffrouw de Thai, Ik zelf zal dien persoon gaan ondervragen. Heeft mejuffrouw mij nog noodig? Neen, Maria, ik dank u. Catharina ging naar de wachtkamer, waar zy zich bevond tegenover den persoon, dien de kamenier binnen gelaten had. '>t Was de kluchtspeler Onésime Lampin, de trouwe gezel van de schoone Vietorleune MontviHeOnésime, die ithans verbonden was aan bet „Colasseum", dank zij de zor gen van Tliumer, den l>estuurder van de Nieuwe Opera van. Weenen. Onésime had zich in liet „Gollaseum" reeds gunstig doen kennen. Het maandgeld was eerst verdubbeld, dan verdriedubbeld en 'bij bad zelfs reeds eene verbintenis van langen duur bekomen. Voortaan had bij voor zijn toekomst niet meer te vreezen en zijn breed bestaan was verzekerd. Mét gefronste wenkbrauwen en vlammen- den blik keek mejuffr. de Thai den leelijken man aan. Enkele dagen te voren, inderdaad, was haar een korte, imanilooze brief besteld. Een onbekende meldde baar, dat zij op hatelijke wyze verraden werd door hot voor werp barer genegenheid. Maar de naamlooze schrijver had aange kondigd, in een naschrift, waarin hij met openbaarmakingen uit liet verledene dreigde, dat bij zich op bet geposte oogenblik zou doen kennen. En ziedaar lioe Marie baar het bezoek aan gekondigd liad van dien raadselachtigen man; de nieuwsgierigheid bad haar dan aan gezet om dien man te zien en te hooren, wat bij haar te zeggen bad. Mej. de Thai vroeg hem met selierpe stem Zyt gy bet die mij geschreven hebt? Ja, mejuffrouw. Ja, ik ben bet, 0111 u te verwittigen van een verraad, waarvan gij bel slachtoffer zyt. Wel, spreek, aangezien gy bier zijt. Maar bedenk wel, als gy er op uit zyt om met my te spotten, dat ik u door onze knech ten op straat zal doen werpen. Onésime richtte zich in gansch zyn lengte op. WeLhoe, men zou een komiek van zyne waarde, den; gunsteling van bet Weensche publiek, op straat durven werpen. Hij fronste op zyne beurt de wenkbrauwen terwijl zijne oogen vlamden. Is (mejuffrouw nooit in bet „Colloseiun' geweest? Nooit. En, overigens wat kan u dat verschillen? M. de Boisdéant bevond er zich '11 paar dagen geleden in gezelschap van twee jonge dames en by scheen zich in liet geheel niet te vervelen. Teil koste van een lievige poging tot zelf- o verheerst-hing gelukte Catliarina er in hare woede te bedwingen, maar zy werd schielyk zeer bleek en antwoordde: Denkt ge soms dwt de tegenwoordig heid van M. de Boisdéant in een loge van liet Coaiosseum mij niet geheel en al onverschil lig is? Dan bedriegt gy 11. M. de Boisdéant is volkomen vry zijn tyd te gebruiken zooals by liet goed vindt. Onésime liet zich niet van zyn stuk bren gen. Mejuffrouw, sprak hy, gy z.ytzeer sterk, maar gij zult mij wel toelaten niet te geloo- ven, dat gij aan die handehvyze van M. de Boisdéant zoo onverschillig zyt als gy bet beweert. Wat beteekent die onbeschoftheid'? riep Catbarhia. En reeds wees zy hem gebiedend de deur aan. Neen, neen. mejuffrouw, smeekte Oné sime, jaag my niet weg. Neem my als vriend maar neen, ik zeg dwaasbeden, als helper wil ik zeggen. En, gy zult liet zien wy zullen er ons beiden goed by bevinden. Oatharhin de Thai bad groote moeite om hare koelbloedigheid nog te behouden. Alhoewel zy er niets van wilde laten bly ken, was zy erg in liet hart getroffen. Raoul, dien zy beminde, de uitverkorene van baar hart, zou een verrader en een leu gennnr zijn. Na haar niet teederheden en liefdebetuigingen overladen te hebben, durfde hy zieli in liet openbaar in liet gezelschap (Oonen van tooneelspeelsters en aldus eeniger wyze de liefde verloochenen, die hy liaar gezworen bad. Onésime hernam Ja, ja, ik lees alles wat er in u gebeurt mejuffrouw. Maak u maar zoo kwaad niet en laat mij spreken. Het zyn edele woorden die aan mijne lippen ontsnappen. Ziellier, mejuffrouw, hernam Onésime, ziende dat zyne woorden indruk gemaakt hadden ondanks (le ontkenningen van het meisje, gelief met geduld naar my te luis teren. Wy, komediespelers, wy hebben ook onze kleine politie. Ik bemin mejuffr. Victo- rienne MontviHe, thans verbonden aan de „Nieuwe Opera" van Weenen. Gy hebt haar voorzeker reeds toegejuicht, vooral in <le rol van den Schildknaap in de „Hugenots Wy belten samen slechte (lagen beleefd en zelfs armoede geleden. Maar het ware talent eindigt nltyd met zich te doen gelden. Ik en zy moesten noodlottig toj de beroemdheid opklimmen. Wel, vroeg Catharine, ongeduldig, waar wilt gij naar toe met dat alles? Onésime antwoordde ditmaal kort en goed: Begryp mij goed, mejuffrouw. Ik Ite min Vietorienne MontviHe ui* gansch my hart, uit al myne kradhtengy zyt verloofd Wat weet gy er van?M. de Bob déant is my geheel en al onverschillig. Catharina snauwde hem dit toe, terwyl zy met den voof op den grond stampte. Ha, mejuffrouw, uwe zoo diepe ontstel tenis alleen bewijst my geheel liet tegendeel Hy is uw verloofde niet zegt gy... 'tls moge ïyk. Maar by maakt u het hof en bemint u hetgeen .hem niet belet om rond myne Vie torienne te fladderen. En zie. Vietorienne schynt in my baar wel behagen niet te vinden, dat in het ongeluk. Anders, gy moogt my wel gelooven als ik u zeg. dat ik bier niet zijn zou. Daar mejuffrouw de Thai liet stllzwygen bewaarde, hernam Onésime opnieuw: Gij zJjt. nu verwittigd, mejuffrouw, en ik heb u niets anders mede te deelen. Zeg aan M. de Boisdéant dat gy Alles weet Overlaad hem met. verwytlngen en dreig hem. als hy nog een ander meisje durft nankyken. dat gy .hem den rug zult toe- keeren. Hy zal dan niet. meer 0111 Vietorienne komen fladderen en eens van hem verlast zal ik meer kans hebben myn liefde te doen beantwoorden. Daarop maakte Onésime een buiging en ging heen. Voorzekér vermoedde de Boisdéant niet welk omweer hem boven bet hoofd hing. Opgehouden in zyn kamer kwam hy later in het huls aan dan hy liet beloofd had en graaf de Thai en zijne dochter wachtten op hem 0111 zich aan tafel te zetten. Boisdéant, sprak de generaal, geef Ca tharina den arm en laat. ons naar dé eetzaal gaan, de tafel is gedekt. Raoul gehoorzaamde aan dat bevel, met genoegen in zich zeiven zeggend Ha, wat zullen wy een schoonen avond doorbrengen. Hy bemerkte de zenuwachtige bewegingen niet van mejuffrouw de Thai, maar zoodra hy aan bare rechterzijde gezeten was en haar met. eenige aandacht aangekeken liad, voelde hy zyn hart sneller kloppen van 011- bepanlden angst, Catluirina'.s gelaat bad eene hardvochtige, boosaardige uitdrukking; liaar koel gelaat verraadde een haat die door niets zou te ontwapenen zyn. Wat mag er haar schelen? Dat was de vraag, welke by zich vooreerst stelde, want de eigenzinnige en meesterach tige Catliarina liad hem sinds lang reeds aan liare grillen gewoon gemaakt. Maar, daar zijn geweten hem hoegenaamd geen verwyt ^e doen liad, was hy er verre van af de waar- iieid te vermoeden. Mej. de Thai at ter uauwernood en aange zien de jongelieden geen enkel woord spra- ken, was het <le generaal die het gesprek aan den» gang hield door eene zijner roerende avonturen te vertellen. Raoul luisterde en plaatste nu en dan een woord, daar waar het noodig was. maar by bevond zich nntuuriy.k niet op zyn gemak. Op een gegeven oogenblik kwam de Tlial er toe te spreken van, een zijner reglinents- knmeraden, die zyne loopbaan en zyne geva ren gedeeld had en voor wien l»y nltyd eene diepe vriendschap had gevoeld. Catharina onderbrak hem met. eene drooge en bittere stem Gy hebt vriendschap voor hem gevoeld, vader; gy hebt ongetwyfeld ongeiyk gehad. Hy lieeft u zeker later bedrogen, want, vroeg of laat, men eindigt nltyd met verraden te worden door ben die men bemint. De generaal zWeeg een oogenblik, een on bepaalde glimlach kwam op zyne lippen, 'ter wyl bij met. een teederen blik de beide jonge lieden aankeek. Dan met droefheid, denkende aan zyne verledene beproevingen en nan ztynen tegen woordigen ouderdom Gy zyt wel jong, myn kind, om zoo iets te durven verzekeren, zegde hy. Ik ben wat meer in jaren gevorderd en spreek dus van ondervind big. Wel, zoolang ik zal ademen, zal ik aan de ware vriendschap en ook aan de oprechte liefde gelooven. O. ik ook. generaal, verzekerde Raoul. Catharina sprak niet, maar tranen van gramschap en ook van smart parelden in lm re oogen. De generaal kon zoo alleen het gesprek niet volhouden, daar mejuffrouw de Thai geen enkel woord sprak en Raoul de Boisdé ant liem slechts eene verstrooide aandacht verleende, liekommeril als by was met de zonderlinge houding '/,ylier beminde. Aldus was liet. avondmaal even kor^ als treurig, en toen men in de salon ging, waar de koffie opgediend werd. durfde Rjtoul, die Catharina den arm gaf, niet toespreken. Al spoedig begaf M. de Thai zich naar zyn werkkabinet. onder voorwendsel dat bij ver scheidene brieven te beantwoorden, had maar vooraleer de jongelieden te verlaten, zegde by nog aan zyne dochter: Speel wat muziek, te zamen met Bois déant, ik ben zeker dat gy er alle twee ge noegen lu zult vinden. (Wordt vervolgd).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 1