J Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen jonge vrouw. li FEULLETOÜ NUMMER 86 WOENSDAG 28 OCTOBER 1925 48e JAARGANG. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 88. Telepr.-Adres: ECHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN, EERSTE BLAD. BINNENLAND. Internationale spoorwegdienstre gelingen. Omtrent de in de Ridderzaal te den Haag gehouden Europeescbe conferen tie ter vaststelling van internationale spoorwegdienstregelingen en doorloo pende rijtuigen, wordt gemeld Besloten is dat de eerstvolgende conferentie zal worden gehouden te Baden-Baden (Duitschland), van 11 16 October 1926. Voor Nederland zijn de volgende verbeteringen vastgesteld of besproken ter nadere bestudeering: Gedurende het geheele jaar zal een zeer snelle dagtrein naar Munchen en terug loopen via Emmerik. De dag verbinding met den Harz wordt ver beterd (via Bentheim). Een nieuwe dagverbinding met Hamburg wordt ingevoerd, te Osnabruck aansluiting gevende met den Berlijn expresstrein Eenige Parijsche treinen zullen wor den versneld Ingelegd wordt een nieuwe door gaande nachttrein (drie klassen) Hol land—Zwitserland door Belgie (via Roosendaal), gedurende Juli en Aug. Voorts een nieuwe morgentrein Am sterdam Brussel (Nord), drie klassen van 15 Mei tot October. De verbindingen Luik en Luxemburg via Maastricht worden verbeterd door het inleggen van nieuwe treinen Visé— Luik gedurende juli en Augustus. De internationale treinen, welke den afgeloopen zomer liepen blijven den a.s. zomer gehandhaafd. De Maasbode schrijft onder Hors d'oeuvre, in 't Zondagnummer't volgen de weekpraatje over 't bezoek der Koningin aan Limburg: Busken Huet heeft indertijd een paar interessante boeken geschreven onder den titel „Het Land van Rembrand", „Het Land van Rubens". Dat alles is historie, maar deze week hebben wij noorderlingen met stijgende geestdrift kunnen lezen, wat daarginds in „het land van Nolens" gebeurde, toen de 97) TWEEDE .PEEL. Koninklijke familie daar op bezoek was. Limburg heeft altijd gegolden voor het donkere Zuiden, een verweesde en achtergestelde provincie, welke eigenlijk maar bij toeval bij Nederland behoorde, en met welker belangen geslachten lang in Den Haag maar weinig rekening werd gehouden. Nog dezen zomer, toen de verkie zingsmanoeuvres het zoo noodig achten, schreef „Het Volk" nog dag in dag uit over de „Beestmenschen van Nolens". Ruw onbeschaafd volkje, die Lim burgers, dom Katholiek, natuurlijk. Nu is de Koninklijke familie deze week in Limburg op bezoek geweest, en Haar is daar een ontvangst, een feest bereid, zooals de Koningin zich zelf wel niet meer uit haar glorieuze Kroningsdagen zal kunnen herinneren De groote pers zelf, die zich anders bij Koninginnefeesten niet gemakkelijk meer kan uilen dan in veelgebruikte clichés, heeft spontaan eenheel nieuwen toon moeten aanslaan om de geweldige geestdrift en oplaaiende Oranjeliefde der Katholieke Limburgers naar waar heid weer te geven. Daar is feest geweest in het Katholiek Zuiden, „het land van Nolens", zooals in het overige Holland geen feest meer kan gevierd worden. Een feest in stijl, vol karakteristiek, tabletten, tegen heeschheid zooals geen provincie in Holland ons in deze dagen meer kan voortoo- veren. Roomsche vreugde, Roomsche jolijt. Regen, wind, noch koude, konden de vreugde in het warme Roomsche hart dompen. Geen zon was er aan de donkere lucht te bekennen de regen viel bij stroomen, maar de zon scheen Hare Majesteit tegen van de blijde gezichten harer trouwe en aanhankelijke Lim burgers. Van Mook naar Maastricht en om gekeerd was het voor de Koningin een nooit geziene zegetocht, zooals Haar nog nooit in haar vijf en twin- tigjarlge regeeringsperiode moet zijn ten deel gevallen. De Koninklijke familie in Limburg. Bazuinen schallen, trompetten klaroe nen, klokken beieren, stemmen juichen, witte duiven klapperen in de lucht, kanonnen daveren, de straten met vlaggen en lichtguirlandes, de boomen gesierd met kleurbloemen door duizend meisjeshanden gevouwen, dat is het welkom door Limburg aan zijn Konin- ginne bereid. Heeft haar ooit het oude '„Wilhel mus" machtiger jn de ooren geklonken dan deze nationale hymme gezongen door de „Maastreechter Staar" het „prachtigste mannenkoor van ons land en ver daar buitea" zooals Hare Majes teit het zelf tegenover haar dochter prees. Heel zijn pronkkast van kleurig Roomsch leven en verrassende folklore heeft Limburg voor zijn Koninginne uitgestald. In Maastricht de schoone Maasstad een Iichtstoet van vijf en vijftig ver- eenigingen met rijtuigen, auto's, praal wagens, eindelooze revue van schoon heid en blijdschap een lichtsprookje, zooals een Prinsesje zelfs niet droomen kan, In Roermond, de oude bisschopsstad alweer een défilé van 50 vereenigingen der stad. Geen kunstmatige mise en scène, louter spontaniteit. De Limburgsche jongens in oranje truien, de meisjes met oranjekapjes op. En hun zingen en bidden vloeit samen in één zegebeeDomine salvam fac Reginam nostram. In Venlo, de geboortestad van Nolens, een folkloritische stoet van 6000 men schen, de oude Limburgsche schutte rijen met hun koning van Vaals, hun keizer van Valkenburg, hun generaal van Simpelveld. De beroemde histo rische reuzefiguren van het Akkermans- gilde, Valuas en vrouw, dansen voor de Koningin. Het Prinsesje lacht zich tranen. En weer schalt door de lucht uit duizend zangerskelen „Limburg mijn vaderland 1" Begroeting in Venray, begroeting in Mook en aan Hare Majesteit wordt betoond het roerende „Wij willen Limburg houden Zoo is Haar triumftocht door Lim burg geweest, 'n tocht van schoon heid en blijdschap,'n weergaloos feest van Oranjeliefde, zoo schoon en stijl vol, dat zelfs de „Telegraaf" erkennen moest „van alle Nederlanders heeft de Limburger toch de oudste brieven van beschaving" Het waren de jongens van Limburg die met den Limburger Ruys de Bee- renbrouck. in het roerige jaar van 1918 <het vaderland wisten te redden. Als de Koningin den Limburger dr. Nolens benoemde tot Haar raads man en minister van Staat, dan weet Zij nu eens te meer. hoe heel een aanhankelijk volk in het „land van Nolens" achter dezen staat. „Geen forscher steun van H.M.'s troon dan de vuisten der Limburgers", ge tuigde dr Domien Sassen. En toch waren het de katholieke Limburgers die vroeger verdacht wer den geen echte vaderlanders te zijn. In Holland wordt heel een jeugd opgevoed in communisme, de toe komstige sovjetleiders ranselen elkaar af als ze bij elkaar op de koffie komen, maar in het donkere Zuiden, in het „land van Nolens" waakt en wacht heel een trouw en aanhankelijk volk als hechte stutse voor den troon van het dierbaar «Oranjehuis. Kapitein van der Sluys Veer was. in gezelschap van zijn echtgenoote en kinderen, en vergezeld door den pas aangekomen plaatselijken militai ren commandant, kapitein L. van Re- kum zoomede, eerste luitenant Sara- ber, op een wandeling door het voor plantsoen van de militaire cantine te Kota Radja, (Atjeh) toen hij onverhoeds werd aangevallen. Kapitein van der Sluys Veer werd in de linkerlong ge wond en is. zooals reeds is gemeld, overleden. Kapitein van Rekum werd in de rechterlong gewond. Luitenant Saraber legde den moor denaar met een enkel karabijnschot neer. De moordenaar was een volgeling van de z.g Saleh leer. Vermoedelijk heeft men hier te doen gehad met een geval van godsdienstig fanatisme. De toestand van kapitein van Rekum is bevredigend De behandelende ge neesheer hoopt op volledig herstel. Sergeant Marx is gebleken, slechts licht gewond te zijn. In den nacht van 22 op 23 Oc tober is te Bakongan, in het Tapatoe aansche op Asjelo, een patrouille onder commando van eerste luitenant J. Wiarda, bij welke patrouille zich ook de controleur der onderafdeeling Ta- patoean, de heer H. K Jacobs bevond aangevallen. Onzerzijds vielen twee dooden en vijf zwaar gewonden, drie anderen werden licht gekwetst. Luitenant Wiar da werd licht gewond aan de rechter hand. Vijf militairen, benevens de controleur, bleven ongedeerd. Het gewestelijk vaartuig Bellatrix is 25 October derwaarts vertrokken met vier brigades onder commando van kapitein J. Paris, fungeerend controleur van de onderafdeeling Meulaboh. De scherpste actie zal worden gevoerd. Het legerbestuur ontving een telegram van kapitein Paris.die 26 October te Bakongan (in het Tapa Toeansche) gedebarkeerd is met drie brigades en vervolgens naar Boekit Gading oprukte. Nabij Kampong Padang voerden circa 13 Atjehers een klewang-aanval uit. 11 kwaadwilligen werden neergelegd, vermoedelijk werd vook een twaalfde neergeschoteh, wiens lichaam in de rivier is gezien. Gesneuveld is de AmbonneeschesergeantToeisuta zwaar gewond werden zes Javaansche infan teristen en een Ambonneesche infan- Courant. Dit blad verschijnt WOENSDAG EN ZATERDAG. Abonnementsprijs per 3 maanden 1.25. Franco per post door het geheele rijk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever. Prijs der Advertentlën: 20 cent per regel; minimum 1.60. Reclame» 40 cent per regel. BiJ contract flink rabat. Advertentlën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 0 uur in ons bezit «iJn. van „DE BOBO VAN HET ZUIDEN". Het is spoedig teruggevonden. Hy wil zich naar het schijnt naar Rusland begeven. Indien liy de onvoorzichtigheid begaat, de grens over te trekken, zal hy voorzeker aan gehouden worden. En, eens in handen van het gerecht, zullen wy ons met liem niet meer bezig te houden hebben. De Tlial aarzelde een oogenblik. Do generaal Cherménief voorkwam de vraag, die hem op de lippen lag. Gy vraagt u af waarom onze dierbare en welbeminde vorst my die vertrouwelijke mededeeling gedaan heeft. Gij zult het we ten. Vooreerst, indien de telegraaf u van daag niets gezonden heeft, begrijp ik die vertraging niet, want gij moest van mijne komst verwittigd zyn. Maar, daar een uit muntend nieuws nooit te vroeg kan bekend zyn, ben ik gelukkig u ter kennis te mogen brengen dat de keizer u het grootlint der Sint-Annaorde verleend heeft. Een groote vreugde glinsterde aanstonds in de oogen van graaf de Thai. Ah, gij zyt tevreden, ik zie het oude kameraad. Gy bekomt die groote onderschei ding en het is rechtvaardig, want gy hebt ze op edele wijze verdiend. Ha. sprak de graaf, als tot zichzelveu sprekend, hoe zal ik den keizer ooit genoeg bedanken? Gy hebt hem bedankt door u op zulke voorbeeldige wijze te kwijten van uw plicht, want eiken dag hebt gy, sinds lange jaren reeds, uw leven in gevaar gesteld, evenals dat uwer dierbare dochter. Gij deedt dat voor den Czaar en voor bet vaderland. On ze vorst weet bet en bij houdt er rekenschap mee. Ik herbaal het. 'tis rechtvaardig. Ha. wat ben ik gelukkig. Dat is nog alles niet. Wat is er dan nog? Verwacht liet beste vriend de Thai. Spreek spoedig... Wel. ik heb u daar aanstonds gezegd dat ik hier in zending kwam. En deze zen ding bestaat in uwe plaats innemen, hetzij hier. betzij in Frankrijk. Ziedaar de ware, de groote verrassing. Zyt gy wel zeker van hetgeen gfl zegt? Volkomen zeker, want het is de keizer zelf die het mij aangekondigd heeft Graaf de Thai heeft mij gediend met een zelfopoffering en een belanglooze heldhaf tigheid, waarvoor ik hem nooit genoeg zal kunnen danken. Hy gaat zyne dochter ten huwelijk geven en daar de jonggehuwden on getwijfeld bij hem zullen inwoilen. heb ik het recht niet het leven in gevaar te stellen van twee wezens die elkander beminnen en kinderen zullen hebben. Gij, Cherménief. gy zult de Thai vervangen! Maak u gereed en vertrek oumiddelyk. Graaf de Thai bevindt zich thans te Weenengij zult hem mijn be sluit mededeelen. En generaal Cherménief voegde er by, na een korte poos van stilzwijgen En, weet gy waarom, in deze omstan digheid, de keizer aan my gedacht heeft? Wel, omdat gij moedig en dapper zyt, omdat Zyne Majesteit weet dat hij tot ter dood toe op u mag rekenen. .Ta. ongetwyfeld, de keizer heeft mij zeer vleiende woorden toegestuurd, maar dat was niet alles. De Czaar heeft mij gezegd, ik weet dat ik in alle omstandigheden op u rekenen mag, maar, indien ik u kies tot plaatsvervanger van-de Thai, is dit omdat gy geen kinderen hebt. De keizer is de beste mensch der we reld en de edelste der prinsen, zeiden de bei de generaals tegelijk, met een uitdrukking van levendige bewondering. Na een nieuw kort stilzwygen, hernam de Thai Wilt gy toelaten, beste vriend, dat ik myne dochter verwittige? Wel zeker, zij kan het goede nieuwe niet te vroeg weten. De graaf begaf zich, dwars door de groote salon, naar een kleine kamer, alwaar hy de Boisdéant en Catharina te zamen vond. Verheugt u en bemint elkaar, lieve kin deren, zeide de graaf met een van blydschap trillende stem, het gevaar bestaat voor u niet meer. En met een vriendelyken glimlach Ik ben reeds te oud, lieve kinderen, men wil myne diensten niet meer, men stelt my op pensioen. Catharina schudde het hoofd. Hoegenaamd geen gevaar meer. Ha, vader, wat zal het leven voortaan eentonig zyn. Catharina. protesteerde de Boisdéant, dat kunt gy toch niet meenen. Men moet zich onbevreesd toonen voor hpt gevaar, wanneer men ten plicht heeft het te trotseeren, maar men kan er geen genoegen in vinden, er nut teloos aan blootgesteld te worden. Ha. beste Boisdéant, bemerkte de graaf, gy hebt volkomen gelyk, maar wat gy ook doen moogt, gy zult er nooit in gelukken uwe verloofde uwe meening te doen deelen. Wel, ik hoop dat Raoul my goed vindt zooals ik ben. wedervoer Catharina, en niet zal trachten, my, waarin het ook zy, te ver anderen. Ik keer naar Cherménief weer, hernam M. de Thai. Ha, vader, vergeet de zaak myner nieu we vriendin en van prins Alexis Livachoff niet. Er is kwestie van eene daad van recht vaardigheid. welke gy voor uw aftreden nog moet vërvullen. Beloof het my Ik dacht er aan, Catharina, en ik be loof u te zullen doen wat gy van my ver langt.- En de graaf keerde terug naar generaal Cherménief. Dan ving er tusschen de beide mannen, op stillen toon, een geheimzinnig en zeer ern stig gesprek aan. Graaf de Thai leverde aan zyn opvolger en reeks van schrikwekkende geheimen over. En deze rangschikte ze, als 'tware, in zfn geheugen en in zyn geest, want by de ..Offi ciers in 't Blauw", men begrypt het, moet xaen nooit eenig spoor kunnen vinden van stukken die zulke gewichtige zaken betref fen. En toen alles tusschen de beide mannen gezegd was, herinnerde zich graaf de Thai, die nooit iets van belang vergat, de zaak van Alexis Livachoff. Er is daar een recht te herstellen, sprak liy. Wy hebben het bewys, een zedeiyk be wijs. 't is waar, maar zoo duidoiyk en schit terend als men het maar wenschen kan, dat prins Alexis, de zoon van Demetrius Ik heb den prins Demetrius gekend, en het verraad van zyn zoon heeft mij altijd onverklaarbaar toegeschenen. -*—Hy heeft nooit verraad gepleegd, noch willen plegen. Hy is het slachtoffer geweest van een eerloos komplot, het komplot van een zyner neven, die ik indertyd gebruikt heb. en die hem in het verderf gestort heeft om hem zyn titels en zyn fortuin te ont- rooven. In alle geval, ik raad u aan dien kerel in het oog te houden, evenals zyn me deplichtige. baron Cazéres, die een gemeene booswicht is. De nieuwe officier in 't Blauw antwoord de, zyn geheugen raadplegend Die geschiedenis van den prins Alexis Livachoff heeft my altyd zeer duister toege schenen. ik herhaal het, en nooit heb ik aan zyne plichtigheid geloofd. Wel, de jongeling die met myne dochter gaat trouwen, is niet in staat my te bedrie gen. Hy is de boezemvriend van prins Liva choff en hy waarborgt my niet alleen zyne groote eerlykheid, maar ook zyn volkomen onschuld. O, van het oogenblik dat er twyfel be staat, is het zeer eenvoudig zich van de waarheid te verzekeren. Het is zeer goed mogelyk dat men zich heeft laten bedriegen en met al te veel overhaasting te werk ge gaan is. Wanneer men tot de overtuiging komt van een grove rechteriyke dwaling, zal de keizer de eerste zyn om te vragen dat men aan den onschuldige recht late we dervaren. Ik heb er nog iets by te voegen, her nam graaf de Thai; het is dat, tydens de ontploffing in myne wonitfg in de Grenelle- straat, op Saint^Germain, waar ik en myne dochter honderdmaal den dood konden vin den, prins Alexis Livachoff heldhaftig zyn leven in gevaar gesteld heeft om Catharina te redden. En, trillend nog van ontroering by deze herinnering, voegde de vader er by 't Is hem, dat ik het behoud, het leven van myn eenig kind te danken heb. Sinds het oogenblik waarop ik vernomen heb, dat hy de man was dien ik achtervolgde, dien ik dag en nacht achterna joeg, in de overtui ging dat hy een vyand was van myn land en van myn vorst, is myn leven meer ontsteld geweest dan ik het zeggen kon. Ik word gekweld door een aanhoudende wroeging. Gy zult deze taak van in-eer-herstelling op u nemen, nietwaar, Cherménief? Gy en uwe helpers zullen alles doen wat er noodig is, om ze zoo spoedig mogeiyk te bekomen, nietwaar? Ik zweer het u, vriend, op myn woord van eer. Ha, van het oogenblik dat prins Li vachoff onschuldig is, mag hy op my reke nen. Ik verbind er my toe. Gy zult portretten van hem moeten be zitten, Cherménief, indien gy hem niet per- sooniyk kent. Ik moet er hebben, inderdaad, en zal er van Sint-Petersburg ontvangen. Wat meer is, In den brand, waaruit hy myne dochter gered heeft, is hy gemerkt ge worden. Boven liet rechterhandgewricht draagt hy een lang, roodkleurig litteeken. En dat zou ik nooit geweten, hebben, indien Raoul de Boisdénnt, de verloofde myner dochter, aan deze de waarheid niet geopen baard bad. O, ik zal alles doen wat menscheiyker- wyze kan gedaan worden om die zaak zoo spoedig mogeiyk tot een goed einde te bren gen, wees er zeker van. Tusschen de twee Officieren in 't Blauw heerschte nu een oogenblik van stilzwygen. Eindeiyk vroeg Cherménief aan graaf de Thai En wat denkt gy nu te doen, beste vriend Terugkeeren naar Parys, zoodra onze meester, de vorst, my het goede nieuws dat gy my brengt zal beteekend hebben. (Wordt vervolgd).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 1