Marktberichten. Doet Uw Schoenen Goed WIJNZAAK FRANS VAN CALKER Jz. Het zou te veel tijd vorderen een nauwkeurige beschrijving te geven over hetgeen dezen avond verder ten ge- hoore is gebracht. Laten wij ons daarom bepalen hulde te brengen aan de jeugdige solisten N. Smits en P. Bogaarts, die voor hun leeftijd reeds meer dan het matige hebben bereikt. Hulde ook aan onze kranige tooneel- vereeniging. Zij heeft de zaal doen daveren van het lachen, vooral met haar comisch duet „Een klein mis verstand". Eere aan onzen reeds in wijden omtrek bekenden pianist, den jongeheer Jo Verhoeven, die èn solisten èn dil- lettanten begeleidde. Hij zal zijn weg op muzikaal terrein wel vinden. Tot slot bracht de voorzitter dank aan allen die tot het welslagen van dezen avond hadden medegewerkt, speciaal aan den eminenten directeur, den heer H. van Huiten, die door zijn ijverig streven de harmonie op zulk een hoog peil wist te brengen. Hij beval de vereeniging nogmaals aan in den blijvenden steun van Drunens inwoners door als honorair lid toe te treden, waarna het concert gesloten werd. Er is inderdaad volop genoten. Aan het op 8 en 15 November te houden solisten-concours, zullen pl.m. 70 personen deelnemen. Inschrijvingen kwamen binnen uit alle oorden des lands, zoowel uit Tiel, Hendrik Ido Ambacht, als Heusden, Steenbergen, Willemstad enz. Er wordt deelgenomen aan den wedstrijd voor solisten, duetten, ter zetten en kwartetten en wel in de onderscheidene klassen en in de eere- afdeeling. Om 1 uur zal het concours aanvangen. ELSHOUT. Dinsdagavond hield de heer v. d. Heuvel, onderwijzer aan de landbouwschool te Boxtel, in de zaal van het patronaat een lezing over vee voeding. Voor een talrijk auditorium demonstreerde hij de beste wijze, waarop de melk-' en boterproductie van den veestapel tot den hoogsten trap kan opgevoerd worden en wel door gemengd voer. hetwelk verkregen wordt door vermenging van lijn-, rogge- en cocosmeelfosfoorzuur en kalk vormen tevens de bouwstof tot het verkrijgen van goed gespierde dieren Ook is de natuurlijke voeding der dieren verre te verkiezen boven de kunstmatige, welke de handel aanbiedt, waarbij nog komt dat de zelfverbouwde producten, toch betrekkelijk waardeloos zijn, wanneer ze niet voor veevoeder worden aan gewend en daarom verdient de voe ding met eigen fabrikaat de voorkeur. Hoewel betrekkelijk arm aan eiwit, kan men dit met kalk en fosfoorzuur aanvullen. De natuur verschaft alles, wat de dieren noodig hebben, doch men late ze vooral geen gebrek lijden aan laatst genoemde stoffen. Hierbij moet men ook bedenken, dat hoe meer de dieren veredeld worden door gezonde en doelmatige voeding, de eischen steeds hooger gesteld worden, wat echter ten goede komt aan waarde van het dier zelf en de kwaliteit zijner productie. Ook is een goede verdeeling van eigen product een voorname factor, men ver- deele den aanwezigenvoorraad dus over den geheelen winter: dus in 't begin geen overdreven voeding van eigen product. Het fokvee moet den boer goed in de hersens zetten en dan con trole, steeds controle wanneer daarbij komt een goede verpleging en ruime, goed verhitte stal, marcheert de zaak in de gewenschte richting en blijft succes niet uit. De in flink getal opgekomen boeren stand luisterde naar de zoo uitstekend vertolkte r leerzame voordracht. Voor te stellen vragen was de tijd te beperkt en sloot de voorzitter van den boe renbond de vergadering^ met den christelijken groet. VLIJMEN. De Centrale Raad van beroep van ongevallenverzekering te Utrecht heeft bij uitspraak d d. 26 Oct. 1925 bepaald dat aan Fr. van Bokhoven te Vlijmen in hooger beroep wien bij beslissing van 20 Februari 1925 door 'l bestuur der Rijksverze keringsbank geweigerd werd schade- loosstelling toe te kennen en die bij uitspraak d.d. 18 Juni 1925 door den Raad van Beroep te 's Bosch werd in het gelijk gesteld, thans door den centralen raad deze uitspraak is be vestigd en de mandenmakers thuis werkers dientengevolge behooren tot het verzekeringsplichtig bedrijf in den zin der ongevallenwet 1921. SPRANGrCAPELLE. (V.m. Sprang). Op uitnoodiging van de Geref. Zend. Vereen. Markus 16: 15b alhier, hoopt de Chr. Gem. Zangvereen. „Hallelujah" van Capelle, op a.s. Dinsdag des avonds half acht, in het Geref. kerk gebouw eene uitvoering te geven, ten bate der Zending onder de Heidenen en Mohammedanen. „Hallelujah" is alhier geen onbeken de. Wij herinneren ons nog de schit terend geslaagde uitvoeringen, alhier door deze vereeniging gegeven, en dat de vereeniging onder de ijverige en bekwame leiding van haar directeur, de heer N. Snijers van Raamsdonks veer, steeds „excelsior" gaat, heeft zij dezen zomer nog meer bewezen, toen zij gelauwerd uit het strijdperk mocht treden. Gezien het programma dat voor deze gelegenheid werd samengesteld* be looft het ook thans weer een bijzondere avond te worden. Het programma be staat uit een 12-tal nummers, en bevat naast een 1 O-tal koren een tweetal sopraan-solo's, n.I. .Onze Vader" van v. d Sloot en „Hemelhuis" van Hulle- broek. We twijfelen er niet aan of voor liefhebbers der zangkunst zal er wer kelijk te genieten zijn. We verwachten dan ook een flinke belangstelling, te meer waar de opbrengst van dezen avond ten goede komt aan de generale kas der Zending onder de Heidenen en Mohammedanen. (Zie programma's.) CAPELLE. A.s. Zondag, des voor middags half tien uur zal in de Ned. Herv. Kerk a. d. Loonschendijk optre den Ds. Muhlnikkel uit Waalwijk. I)e laatst gehouden collecte voor de stichtingen te Haarlem en Heem stede voor on- en minvermogende lij ders aan vallende ziekten heeft te dezer plaatse 157,50 opgebracht. Langs den provincialen weg staan talrijke olmenboomen, welke er sedert geruimen tijd dor en doodsch uitzien en hoogstwaarschijnlijk door de iepen- ziekte zijn aangetast. A.s. Zondag zal voor de Ned. Herv. gein. alhier optreden Ds. A. Meyers en wel des morgens half tien en des na middags half drie uur. Door het Burgerlijk Armbestuur zal overgegaan worden tot het bou wen van een tweetal noodwoningen aan de Zandschel alhier. De aanbesteding hiervan zal reeds a.s. Woensdag, 4 No vember plaats hebben bij den heer L. F. v. Dongen. Door het muziekgezelschap „Kunst na Arbeid" alhier, dat 1 December a.s. zijn eerste lustrum viert, is besloten, op dien dag en den daarop volgenden een uitvoering te geven onder leiding van zijn Directeur, den heer A. Christ. Naar men ons mededeelt, zijn er vele gezinshoofden in deze gemeente, speciaal in de Nieuwstraat en op de Hoogevaart, die het onaangenaam vin den, dat zij niet in de gelegenheid ge steld zijn te teekenen op de lijst ter ad- haesiebetuiging aan het door de heeren raadsleden R. Middelkoop, J. Michael en A. M. Verheyden bij de Kroon inge steld beroep tot vernietiging van het raadsbesluit, tot het in veiling brengen van het Capelsche raadhuis. Naar ver luid* is de reden hiervan, dat de lijst reeds zoo vol was met handteekenin- WASP1K. Door B. en W. dezer ge meente Is aan de N.V. Scheepsbouw- werven v/h P. en A. Ruitenberg en rechthebbenden vergunning verleend tot het plaatsen van 18 electro-motoren. De bij den heer H. Tabbers- Netten gevestigde biljartclub draagt den naam V. O. V. (van ongenoegen vrij). Op Vrijdag 30 October des na middags ten vier ure, zal de Raad dezer gemeente eene openbare verga dering houden. Aan de orde zijn 1. Mededeelingen. 2. Verkoop electrisch net. 3. Vaststelling begrooting 1926 en rekening 1924. 4. Subsidie „Wit—Gele—Kruis". 5. Vaststelling vergoeding aan bij zondere scholen. 6. Vaststellen instructie secretaris en ontvanger. 7. Aanbieding Begrooting Burgerlijk Armbestuur. 8. Bespreking wijziging kermis. Bij het prijsbiljarten in het café Leemans te 's Gravenmoer, behaalde onze veldwachter de heer de Moor. den len prijs met 63 punten in 3 beurten. RAAMSDONKSVEER. Om 9'/2 uur treedt Ds. Ewoldt Zondag op in de Veersche kerk en des middags om half drie in de Dorpschekerk De Ger. kerk heeft dien dag om half tien en om vijf uur leesdienst. Vanwege 't Gemeentebestuur worden de inwoners aangeraden drink water en melk te koken GEERTRUIDENBERG. De bekende bioscope van Riozi is wederom in onze gemeente gearriveerd. De bios coop-liefhebbers, kunnen reeds Zater dag a s. genieten van de film „Maciste". Naar we vernemen zal deze bioscope gedurende den geheelen winter blijven. In de Ger. Kerk zal er Zondag a.s. leesdienst gehouden worden. In de Ned. Herv. Kerk zal Zondag a.s. optreden te 10 uur Ds. Plaatsman van Hooge-Zwaluwe. DRIMMELEN. Een groote spreeuwen ramp. Onze gemeente wordt op het oogenblik gepfaagd door een ontzet lende hoeveelheid spreeuwen. Met duizenden vallen deze vogels neer op controleeren, nu dit in werking is, wordt het wel met eenigszins ge mengde gevoelens bejegend. Laten wij hopen dat. wanneer men van den eersten schrik bekomen is, allen het nuttige en voordeelige hier van mogen inzien, wat mede vooral ten goede zal komen aan de porte- monnaie der leden-melkleveranciers. GORINCHEM. Gistermiddag is van de IJselwerf alhier met goed.gevolg te water gelaten de nieuwe veerboot voor den gemeentelijken veerdienst Gorin- chem—Sleeuwijk. Mevrouw Gaarlandt, de echtgenoote van den burgemeester, heeft ze gedoopt met den naam Gor cum I. De afmetingen van de boot zijn: lengte 22, breedte 10 50 en holte 2 95 meter. groot zegel aan te schaffen,* hetgeen het bedrag der onkosten onnoodig zou verzwaren. De goederen, hestemd voor den vereenigden Boerenbond van Capelle, Vrijhoeve-Capelle en Sprang, werden tot heden steeds per spoor aan het station Capelle-Nieuwevaart aange voerd. Naar wij vernemen, worden er thans pogingen in het werk gesteld, om hierin verandering te brengen. Op de eerstvolgende vergadering van deze vereeniging, welke binnenkort gehou den wordt, komt n.I. een voorstel van eenige landbouwers uit Sprang, bene vens uit Vrijhoeve-Capelle, in behande ling, om voortaan alle voederartikelen en kunstmeststoffen voor den Bond aan te laten voeren aan het station Kaatsheuvel-Capelle, in plaats van sta tion Capelle-Nieuwevaart, zooals dat weleer altijd gewoonte was. Indien dit voorstel mocht worden aangenomen, dan hebben, naar ver luid eenige vooraanstaande personen op landbouwgebied te dezer plaatse besloten uit de vereeniging te treden en een zuiver Capelschen Boerenbond te stichten. Dit is wederom een der gevol gen van de vereeniging van gemeenten. Men vraagt zich af, hoe in de toekomst de verhouding zal worden van de groote op Capelsch grondgebied staan de, bloeiende Coöperatieve stooinzui- velfabriek „De Toekomst". De heer J. Huyman alhier is be noemd tot passantmeester van het Bur gerlijk Armbestuur in de plaats van den heer J. v. d. Lely, thans Burgemees ter van Woudrichem. A.s. Woensdag 4 November, zal door de Chr. zangver. Hallelujah al hier onder leiding van haar Directeur, den Heer H. Snijers, een uitvoering gegeven worden in de Geref. Kerk te Sprang. De opbrengst dezer uitvoering zal ten goede komen aan de zending onder de Heidenen en Mohammeda nen. Aanvang 's avonds 7 uur. In verband met het vertrek van Ds. Wolters te Sprang, consulent der Ned. Herv. gein. a. d. Loonschendijk, zal het consulentschap worden over gedragen aan Ds. W. Jonkers uit Was pik. De gemengde zangvereeniging „De Heidebloem" alhier, welke besloten had op 11 en 12 Nov. a.s. een uitvoering te geven, heeft deze uitgesteld tot 17 en 18 Nov. e.k. Deze uitvoering zal gehou den worden in de zaal van den heer J. Treffers onder leiding van den heer A. v.d. Kolk. Aanvang 7,30 uur. WASPIK. Op Dinsdag 3 November a.s. des namiddags van 2 tot 4 uur zal onder leiding van Mej. D. van Gils, gediplomeerd leerares te Hooge Zwa- luwe, in het café van den heer H. Tab- bers-Netten een knipcursus geopend worden. De cursus zal 25 weken duren, terwijl de kosten van den geheelen cur sus 25 bedragen. De typhus-lijder Van G. is per brancard naar het R. K. Ziekenhuis te Raamsdonksveer vervoerd. In eene weide te Waspik-Boven stierf wederom een vaars van den land bouwer B. L. aan miltvuur. Het cada ver werd verbrand. gen, dat men verplicht was een nieuw j rietgorzen en vernielen deze dit jaar zoo duur gepachte gorzen geheel. De reeds aangebrachte schade be loopt in de duizenden en de schade die nog dreigt aangebracht te worden zal niet zijn te overzien indien niet spoedig aan velen een acte wordt uit gereikt om deze vogels te schieten. Naar wij vernemen worden deze tot op heden op advies van den directeur van den Plantenziekten-kundigen dienst in veel te geringe mate uitgereikt. ALMKERK. Beroepen bij de Herv. Gem. te Workum*(Fr.) Ds. J. G. Röth alhier. As. Zondag hoopt Ds. Röth des 's morgens en des 's avonds voor de Herv. Gem. op te treden terwijl Ds. de Jong in den morgen en des middags hoopt voor te gaan in de Geref. kerk alhier. HERPT. Donderdag j.I. maakte de R.K. Jonge Bberenstand alhier eene excursie naar Roosendaal. Ruim zeven uur uit Herpt vertrokken, arriveerden zij aldaar tegen 11 uur, na onderweg in Oudenbosch de grootsche Basiliek bezichtigd te hebben. Met den heer Jansen, directeur der R. K. Landbouw winterschool aldaar ging men allereerst een kijkje nemen bij het vee van den heer J. v. Oers te Wouw, alwaar bijzondere aan dacht trok de koe Bertha, ingeschre ven in het keurstamboek met 879 punten, benevens enkele afstammelin gen van den stier Doctor Hermans van Herpt. Bij terugkomst in Roosendaal werd eersf de inwendige mensch versterkt, waarna men de Landbouwschool in oogenschouw nam.. De gevolgtrekking van het een en ander was dat zulk een school veel tot ontwikkeling van den landbouw bij kan dragen. De prettige explicatie van den heer Jansen zorgde ook dat er veel leerzaams voor onze jonge boeren opgeschept werd, wat zij daarom ook heel dankbaar verorberden. De coöp. melkfabriek „Het „Anker" liet naast de boterbereiding ook de kaasbereiding en de bereiding en ver pakking van gecondenseerde melk zien. In de coöp. Beetwortelsuikerfabriek zag men de verwerking der bieten, vanaf het uitladen uit het schip der bieten, tot het weder inladen der sui ker en pulp. Deze beide fabrieken waren met de degelijke leiding die men had in den heer Jansen zeer leerzaam en toonden ook hoever men het kan brengen met gezamenlijk georganiseerd opbouwend te werken. Moge deze excursie ook hier haar nut afwerpen-. Door de Eerw. Paters Redemp toristen van Kessel en Stallaard wordt hier een H. Missie gepredikt. Is de opkomst der parochianen schitterend, talrijk zijn ook de vreemdelingen die iederen avond naar de predicaties komen hooren. Werd op de laatste vergadering besloten om, teneinde zorg te dragen dat de volle melk en ondermelk die naar Rotterdam geleverd wordt van uitste kende kwaliteit is, deze met alcohol te NIEUWS UIT KAATSHEUVEL. Kaatsheuvel, 30 Oct. 1925. Dinsdag 3 November a.s. zal in een der lokalen van de O. L. School in de Schoolstraat de opening plaats hebben van den cursus in pluimveeteelt. Zes tien deelnemers, meldden zich voör dezen cursus aan. Vrijdag-avond 30 October verga dert het bestuur der vereeniging „Kaatsheuvels Belang" ter bespreking der St. Nicaloosviering, de pluimvee tentoonstelling, de festiviteiten 1926 enz. Hoogstwaarschijnlijk zal volgende week de half jaarlijkschè algemeene ledenvergadering worden gehouden bij den heer J. Smit, bij welke gelegenheid aan de Kon. Erk. Harmonie Apollo het huldeblijk der bevolking ter gelegen heid van zijn 40-jarig bestaan zal wor den geoffreerd. In eenige dagen is onze respec tabele lijst weer aangevuld met onder staande serie: Max Moser, Tilburg 10, Dekkers, Graanhandel 5, Baeten en Michielsen, Loon op Zand 5,— Van Gend en Loos, Waalwijk 5, Firma van Oostrum en Molenschot Kaatsheuvel 5, H. v. Bommel Kaatsheuvel zilv. med.; Mej. Johanna Verhiel, Kaatsheuvel ƒ1,—; C. A. G. v. d. Wee, Kaatsheuvel, een kunstvoorwerp; Gymnastiekclub K. G. V., Kaatsheu vel, 2 medailles; H. v. d. Linden-Smulders, Kaatsheu vel 2,50; M. Schilders, Kaatsheuvel 2,50; N. N., Kaatsheuvel ƒ1. Mej. Joha. v. Woensel, verg. zil. med.; Firma Stal, Cuilenburg, medaille; Waalwij ksche Pluimveevereeniging Waalwijk, 2 medailles; A. v. d. Wee-Cools, Kunstvoorwerp; Supportersclub K. S. W. Kaatsheu vel 2,50; Jan Soeterboek, Barneveld, Kunst voorwerp P. v. Dun, Kaatsheuvel 2,50; A. v. d. Dungen, Kaatsheuvel 2,50. Wie volgt? Voor de op 16 en 17 Januari 1926 te houden groote nationale pluimvee- tentoonstelling van de Hoenderclub „Kaatsheuvel" is door 't bestuur on derstaand Eere-comité samengesteld: Beschermheer: J. L. v. Besouw, Bur gemeester Gem. Loon op Zand. Voorzitter: M. A. v. d. Wee, vooiz. ver. K. B., Kaatsheuvel Leden: Mr. Dr. A. B. G. M. v. Rijcke- vorsel, Lid der 2e Kamer 's-Hage. Jan v Rijzewijk, Lid der 2e Kamer te Tilburg. A. Th. v. Rijen, Lid der Prov. Staten, Tilburg. Mgr. W. H. Völker, Pastoor Par. St. Jan, Kaatsheuvel. J. H. P. v. Enschot, Pastoor Par. H. H. Martelaren v. Gorcum, Kaatsheuvel. H. J. Wortelboer, Overste v.h. Missie huis „St. Antonius". M. A. v. d. Beurden, weth., Kaats heuvel. J. C. de Wijs, weth., Kaatsheuvel. W. L. M. de Both, Arts, Kaatsheuvel. A. A. Hueber, Arts, Kaatsheuvel. Mr. Jos. J. A. M. v. Besouw, 's Bosch. J. v. Rozehooin, Rijksontvanger, Kaatsheuvel. J. v. Ham, Notaris, Kaatsheuvel. Joh. M. G. v. Kemenade, 2e secr. K. B., Kaatsheuvel. L. J. v. d. Horst, Bestuurslid K. B., Kaatsheuvel. M. J. v. Nieuwstadt, Bestuurslid K. B., Kaatsheuvel. Chr. Vesters, Bestuurslid K. B., Kaatsheuvel. C. Roestenberg, Bestuurslid K. B„ Kaatsheuvel. Naar wij uit zeer goede bron ver nemen, heeft de heer N. I. L. H. Lom- barts, bedankt als President der Kon. Erk. Harmonie Apollo. NIEUWS UIT HEUSDEN. Heusden, 30 Oct. 1925. Als eerste candidaat voor den Ge meenteraad (vacature Uhl) komt in aanmerking de Heer j. Roza. Evenals verleden jaar zal weder om de kinderoperette worden uitge voerd. Onder leiding van Mevr. Auër en enkele andere dames zijn de repe- titie's van „De zes prinsessen" reeds begonnen. Op het concert a.s. Zondagavond, te geven door de R.K. Fanfare, zullen zich onder meer doen hooren de so listen en het kwartet, dat deelneemt aan het concours te Drunen. Zoo juist vernemen we, dat nabij de kleine draaibrug over de Maas een ongeval heeft plaats gehad van zeer ernstigen aard. Een schipper moet nl. aan een staaldraad een voet zijn afge- kneld; de man werd, na voorloopig verbonden te zijn, naar hier vervoerd ter verdere behandeling. KERKNIEUWS. Naar wij vernemen heeft Z.D.H. Mgr. A F. Diepen aan den HoogEerw. heer Mgr. A. J. M Mutsaers, op diens verzoek om gezondheidsredenen, tijde lijke ontheffing verleend van het pas toraat van St. Pieter te 's-Bosch, en is in verband hiermede benoemd tot vicarius adjutor deservitor van' St. Pieter, de WelEerw.heer J. J. de Kroon, kapelaan dier parochie. Hsg. AGENDA'S. WAALWIJK. Zaterdag 31 Oct. 7 uur.' Groot Nationaal Concours in komische solo's en duetten in de zaal van den heer P. van Daelen, Café „De Lindeboom". Zaterdag 31 Oct. 9 uur. Repetitie Liedertafel „Oefening en Vermaak", Mannenkoor. Zaterdag 31 Oct. Witte Bioscoop, „De Roepstem der Wildernis", 8 uur. Zondag 1 Nov.* 12 uur. Repetitie Liedertafel „Tot Bloei der Toonkunst". Zondag 1 Nov. 12'/2 uur. Repetitie Liedertafel „Oefening en Vermaak", mannenkoor. Musis Sacrum. Zondag 1 Nov. Witte Bioscoop, „De Roepstem der Wildernis", 6 en 8l/t uur. Zondag 1 Nov. Flora Bioscoop, „De blinde Violiste", 6 en 8'/2 uur. Zondag 1 Nov. 6 uur. Groot Bal bij P. v. Daelen. Dinsdag 3 Nov. 8'/2 uur. Repetitie Waalwijks Gemengde Zangvereeniging. Alleen voor de heeren. Hotel Verwiel. Woensdag 4 Nov. 8'/2 uur. Athle- tiek-oefeningen Quick-leden. Openbare school. Vrijdag 6 Nov. 8 uur. Letterkundige lezing. Wies Moens. De Vlaamsche Kunstbeweging na den oorlog. Hotel Verwiel. Waalwijk,. 30 Oct. '25. Eieren 15—16 ct. Varkens f 12—f 15. 's Hertogenbosch, 28 Oct. 1925. Op de markt van heden waren aangevoerd 1219 stuks: 1291 stuks hoornvee. 94 kalveren. 863 biggen. v 24 zeugen. 82 schapen—lammeren. De prijzen waren als volgt Kalfkoeien van f 280—f 460 p. st. Kalfvaarzen van f 270—f 440 p. st. Magere ossen en koeien van f 150—f 265 Vette ossen en koeien van f0.57i pd lekw Vette ossen en koeien van f 0.50 pd 2e kw Pinken van f 145—f 210 per stuk. Zeugen van f 90—f 150 per stuk. Biggen van f 2.25—f2.50 per week. Schapen van f 20—f 45 per stuk. Lammeren van f 18—f28 p. stuk. Aanvoer rüim, handel traag. Denkt aan uwe Advertentie in 't feestnummer van 't Kerk klokje van a.s. Zaterdag. ADVERTENTIëN. /~\ndergeteekende heeft de eer het geachte publiek van Waalwijk en Omgeving mede te deelen, dat hij de van ouds gerenomeerde door z'n grootvader P. R. VAN HEIJST, en z'n vader J. F. H VAN CALKER, gedurende 100 jaren met zooveel succes gedreven, heeft overgenomen. Dank betuigende voor het groote vertrouwen steeds genoten, beveelt hij zich gaarne aan 35517 HEEZE. (N.-Br.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 10