ussische Poney's, lodern Winkelhuis. \nt. Smits leregelden dienst >rima kameelharen Kraagpantoffels Gespschoentjes- FLINKE Ime!_l7000,- een nette Leerling voor de babberij. Bietensnijders I.C. MORTIER Ieder koopt thans jtis Masters Voice Columbia-platen Xatjesdrop. Knoopjesdrop. Gméhé Jujubes. Zoute Jujubes. Hoesttahletten. Haverstroopitten. hTTeden PETTEN Corn. P. (an Zeist fa. Wad loli. Verhuist Honen, Machineriën. 35339 Drijfwerk. Stofznig-inrichtingen. Centrale verwarmingen e. d. Ouvertures en Fanlasiën Cumplete Violen vana! 112.50. F. V. Alle morgendranken DAMES rij DE LEIJ Telegraaïslr. 38 Ti K. E. M. I. Modern Ameublement H onze nieuwe Monsterkamers zien I jtebt K onze étalages reeds bezichtigd? K vindt er zeker iets voor U geschikt. Corn. P. van Zeist, KDNSTDR1WERK. nijplanken, tanzblokken, choenrekken. Firma P. Odenklrchen Te koop: plm. 20 stuks Vruchtboomen Te Huur: Slagernota's Vaalwijk-'s~Bosch G. van Belkom tegen salaris en provisie voor den verkoop aan particulieren. N. V. ELECTROLUX Ginnekenstr. 30 Breda Heuvel 17, Tilburg. door nuttige iin. instelling. Ruime bijverdienste voor actieve personen. bekend, BONTWERK verkoopen INBOEDEL, fi Notaris JANSEN vanaf f20.- 6 Nummers. Van f 85.- thans f 70.- Van f 100.- thans f 80.- enz., enz. uit de DROGISTERIJ Grootestraat 198 Heden ontvangen: Wijnhandel komt volgende week gereed. speciaal toe 0P fl. Bonis, Besoijen Deurwaarder Qerris Notaris R.SCHRRP I 7000.- vraagt voor terstond ADVERTENTIëN. ÏBOREN; #driaan on van B. P. TIMMERMANS 508 en H. F. TIMMERMANS- VAN Dongen. Grev.-Capelle, 28 Oct. 1925. plaatsen waar wij nog niet rtegenwoordigd zijn, voor den rkoop onzer eerste kwalt- It Tuin-, Bloem- en Land- )uwzaden. Hooge provisie en concurree- nde prijzen. Voorwaarden verkrijgbaar bij STRUIK Co Zaadteelt en Zaadhandel, 474 ENKHUIZEN. ingevoerde -5 jaar in verschillende maten. Dagelijks te zien bij KÖHLER, ALMKERK. 35506 i de meest voorkomende soorten en vormen. tnleg van35503 BOOMGAARDEN en FRUITTUINEN. Tevens rvoor opruimingsprijs m. 5000 Grootv. Zwarte essenstruiken 2 j. WAALWIJK op goeden stand Ook geschikt voor magazijn. Brieven onder No. der advert, ureau van dit Blad. 35497 len behoeft zijn iet buiten de gemeente te bestellen /ij leveren ze zeer billijk. Vraagt prijsopgave. Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. Geregelde Vrachtdienst ericht dat hij vanaf 1 Novem- er een 35483 zal onderhouden tusschen Tevens een uitstekende wagen oor gezelschappen beschikbaar. Vraagt condities. VERKRIJGBAAR bij Grootestraat 41 b Voormalig BESOMEN en ;5476 ZEGT HET VOORT. 35511 Brieven te richten aan Alleen personen met veel rel. en goede ref. gelieven zich aan te bieden onder No. der adv. Bureau van dit blad. /"Vndergeteekende maakt het ge dachte publiek van WAALWIJK en Omstreken dat hij wederom een pracht-collectie in voorraad heelt. 'Alle soorten VOSSEN en WOLVEN, benevens BONT KRAGEN in elke kleur en model kunnen door mij uit voorraad geleverd worden. Ook BONTVELLEN voor mantelopleg zijn in ruime keuze voorhanden. Versche Huiden om te looien en te verven worden bij mij in ontvangst genomen. Beveelt zich ook beleefd aan voor het maken, veranderen en repareeren van alle Bontwerken. Beleefd aanbevelend, K. J. Stokwielder, 35450 Bontwerker. Besoijensche steeg 87, Waalwijk. te WAALWIJK, zal Woensdag 4 November e.k.t 'n nam. 2 uur, ten ver zoeke en ten woonhuize van Mej. de Wed. G, P. VAN IERSEL- Jacobs te WaalwijkGrootestraat contant Een nagenoeg completen o. m. bestaande uitKasten, Tafels, Stoelen, Schilderijen, Bed, Ledikant, Vloerkleed, Matten, Beelden, Lampen, Keukengerief, enz., enz. Bezichtigen ten dage verkoop van 10—12 uur. 35499 M M te Waalwijk, 35470 maakt bekend dat de onroerende goederen van den heer A. C. TROMMELS zijn ingezet: Koop 1 1 5100. 2 I 4300.— Massa i en 2 I 10050.— Koop 4 1 2600.- Generale massa f 13200.— Toeslag Dinsdag 3 Nov. 1925 des avonds 7 uur ten koffie- huize van den heer TROMMELS. te Waalwijk, bericht dat het huis met tuin te Besoijen, groot 10.70 are, geveild ten verzoeke van den heer A. VAN HOOF, is ingezet op Terstond te aanvaarden. Toeslag Dinsdag 3 Nov. 1925, des avonds 7 uur in het Café van HOLTZER-Passier te Waalwijk. 35502 Voor Allen die sukkelen met verstopping of moeilijken en onregelmatigenstoelgangzijn Mijnhardt 's Laxeertabletten 'onmisbaar. Werken vlug en radicaal en veroorzaken niet, (de minste kramp. Doos 60c. Bij Apoth. en Drogisten. T BAARDWIJK Zich te vervoegen aan de bakkerij Hopgeinde 22. 35512 VERKOOPEN. ADVERTEEREN DOET Ijzerhandel 35514 WAALWIJK. onze staande met prima DUBBEL ZW1TSERSCH UURWERK. EEN JAAR GARANTIE. Hoofdvertegenwoordiger voor Waalwijk en Omgeving van en Grootestr. 214 bij de Markt doen uw keelpijn en ver koudheid als bij tooverslag verdwijnen. Uw cassabon geeft U 5 pCt. korting. 34201 EN DE NIEUWSTE MODELLEN. WAALWIJK bij de Markt Latere. Telefoon No. 40. WAALWIJK. Een uitgebreide collectie van alle bekende Opera's, gespeeld door wereldberoemde Orkesten. Onze SUCCESPLATEN 60 cent per stuk zijn een aanwinst voor ieder liefhebber. Viool, kist stok en toebehooren 35492 35507 Anno 188 2. Telefoon No. 173. Zendt in den Schoonmaak uwe GORDIJNEN» DEKENS enz. ter behandeling naar de 34312 Oudste en meest moderne Inrichting. TILBURG. Telefoon No. 146. 35513 Aanbevelend, K. E. M. I. MEUBELFABRIEK en STOFFEERDERIJ Telefoon 131. - WAALWIJK. WAALWIJK bij de Markt. 34204 WIJ LEGGENONS^-® Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. TIMMERMAN. Optioiën, 81822 25 Vuchterstraat 25, 's-HERTOQENBOSCH. Telefoon Intercommunaal 178, Fabriek tak kunstledematen, Breuk- mv Buikbanden, Becbthoudbrs, Plattoetzolen eta Sprtehdag alle Din*éagen, Voor terstond gevraagd Hoofd agenten en Agenten gevraagd Xk Salon-Pathéfoons VAN ERF,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 2