WITTE BIOSCOOP Gevonden. C. Klerks Het is in Uw belang De Rooij-Bourgonjen, J. ELEKAN 9 U hebt het Ware gevonden Bierlaaéh-v. d. Heijden B. A. v. d. Berg-Massar bij Uwe Varkens en Koeien met SNEEP's GROFMEEL Buitengewone Prijsverlaging M uzi ek-instrum enten. Brie en Zwarts Beerenrijpolim VERFT UWE Fa. Orie Dumoulin, J1C. COHEN, MM Ir, mn Mslraal 16. Alle Bankzaken. MILLIONAIRS i ËËiüEi! 1 WAALWIJK. Zaterdag 8 uur. Zondag 6 en 8'|2 uur. Hoofdnummer: Prachtig Bij programma. Explicatie: de Heer H. van Engelen. ATTENTIE! Volgende week 't prachtige Fransche Historische Filmwerk: („Het wonder der Wolven.") In RIJWIELEN In Kinderwagens :Bierlaagh-v. d. Heijden, HET ADRES ONTVANGEN Reparatie-inrichting solied cn concurreerend. Firma CHR. DE KORT Mantels, Japons, Blouses^ Sjaals, Kousen, Gordijnen, enz., enz. Neemt gelden in deposito en Rekening Courant. W. TIMMERMANS ZONEN KINDEREN zóó goedkoop ÏÏóknaan BBBBBBMBflBSUaHEMnBHESEnHHDEH Winkeliers van Waalwijk en Omstreken Groot Sensationeel Dramatisch filmwerk in 7 acten- Vervaardigd naar het boek van den beroemden schrijver JACK LONDON. Deze film, die gelijk is aan „KAZAN DE WOLFSHOND" en door afwisselende sensatie het publiek boeit, werd te Rotterdam met succes vertoond, en trok bij iedere voorstelling een volle zaal. Wanneer u een VERTROUWD en VOORDEELIG ADRES zoekt vindt u dit bij ondergeteekende. lever ik u alles wat er op dit gebied in den handel is, van het fijnste fabrikaat tot de meest eenvoudige uitvoering. vertegenwoordig ik een eerste klas fabriek, die aan zeer billijke prijzen levert. Prijscourant wordt op aanvrage gaarne verstrekt. Inruilen van Rijwielen ook bij aankoop van Kinderwagens. Af te geven vele tweedehands als nieuw uitziende 34510 RIJWIELEN aan voordeelige prijzen 33302 om uwe inkoopen van Sigaren, Sigaretten, Tabak, Koffie en Thee te doen bij GROSSIER, WAALWIJK. VRAAGT MONSTER, PRIJS EN CONDITIËN. GROOTESTRAAT 45, D R U N E N. Rijwielen, Kinderwagens, alle onderdeelen. KANTOOR VAN RECHTSKUNDIG ADVISEUR. Hayumstraat 6 (nabij 't Station) 'b-Hektogbnbobch. Adviezen en bijstand met be trekking tot processen, straf zakenfaillissementen, nalaten schappen, boedelscheiding, voog dq, curateele, echtscheiding, ar beidscontract enz. Behandeling van alle voorko mende Rechtszaken, zoowel bfj Rechtbank als bij Kantongerecht, innen van Schuldvorderingen, regeling zaken van debiteuren met hunne schuldeischers, maken van contracten, requesten enz. Degelijke en prompte afwerking Billijke conditiën ZONDAGS NA 1 UUR KANTOOR GESLOTEN. co J X E 0 01 h- 5 a* 00 ALS U UW KACHELS VOOR DEN a s WINTER KOOPT BIJ a./d. Markt no. 161, Waalwijk. U kunt daar slaafs voor Yulhaarden van alle merken Vulkachels alle systemen. iü petroleumkachels de grootste sorteering. Iste klasse fabrikaat, prijken vanaf f 8.— bfl C E 3 a prachtige Kolenbakken, Kachelblikjes, Bedkruiken, enz., enz. Het 8a!*oventje „Moderna" overtreft al uw verwachtingen, U kunt daarin alles bakken. Beleefd aanbevelend, a./d. Markt, WAALWIJK. 35354 voor goede behandeling der wasch, boorden en Overhemden 35475 Helder goed en nette afwerking. Depot gevestigd te Kaatsheuvel bij D. ROMBOUTS—HOLLANDS, Hoofdstraat. Natte wasschen binnen 24 uur thuis. STOOM-, WASCH- EN ELECTR. STRIJKINR1CHT1NG. GROOTESTRAAT 365. WAALWIJK. van alle soorten Ook zij die een Gramaphoon of Pathéphoon wenschen aan te schaffen tegen zeer verminderden prifs komen nu in de gelegenheid zulks te doen. 35477 C J3C0l)5 Zn., Muziekhandel, V/aalwijk. 35028 Zeer GUNSTIGE analyse. Een fabriek met ruim dertigjarige ondervin ding geeft VERTROUWEN. Weigert ALLE ANDERE namaak in Uw eigen belang, LET op den naam van het roode kaartje. Niet alleen een zeer goed en gezond, maar ook nog het, GOEDKOOPST VOEDER. Prachtige sorteering zoowel in handwerk als in machinale, alsmede alle soorten I iiuui uii uii liiuudFj Vraagt de C R E S-S C H O E N E N onverslijtbaar. Ook gewone sterke JONGENSLAARZEN. 35415 Aanbevelend, Naast de R K. Kerk. ALLEEN MET ONZE BEKENDE PAKJES VERF MERK „VOSSEKOP". - - DAN ALLEEN VERKRIJGT U EEN UITSTEKEND - - RESULTAAT. - 35320 Beleefd aanbevelend, Markt, - WAALWIJK. Telephoon 123. .Depot Nutricia." Speciaöl-Schoenvoerings, Garen, Band, Sajet en Gros 34938 STEEDS VOORRADIG; Gebleekte en Ongebleekte ^Dubbeldraads Witte en Zwarte Cleans, Gekleurde en Zwarte 2)rils, flanel, Bever, Molton (voor tusschenvoering) Gekleurde en Zwarte foppeline en Satinet. Ëngelsche Stof (voor pantoffels), ftozetten, Strikken, fompons Veel ongeregelde Partijen beneden fabrieksprijzen 65 VESTIGINGEN. KAPITAAL EN RESERVE 16.000.000. WAALWIJK. 34490 GROOTESTRAAT. KASSIERS ER COMMISSIONNAIR8 EN EFFECTED W A AL WIJK, KANTOORURENVAN 9 TOT 4 UUR. 2041S ZATERDAGS VAN 9 TOT 12 UUR Wegens uitbreiding der Safe-Inrichting zijn weer loketten verkrijgbaar. worden flink en sterk door het ge- brulk van Molenaar's Kindermeel terwijl Molenaar's Kindermeel toch is, dat de armste moeder in staat is hare lieveling dit beste kinder- voedsel te verschaffen. 6 Vraag attesten boekje aan P. MOLENAAR Co., Westzaan. Kindermeel i Je Roepstem der Wildernis." „Le miracle des Loups." •mm b P™1 e«v

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 3