I. van Leeuwen-Frijda «euKcimaï„a„ Waalwijk. I. C. Mortier Zonen. Stootnen en Verven. ,$e Stralende Zen", j [koperen en nikkelen Pfaff-Naaimactiinefabriek, M. i d. Hammen, Stationstraat 63. NI Motor- en Rijwielhandel ..U S" 't „W o o n h u i s", DijckerhoffPortlandcement lier voor ftmatciirfocstelUn en benoodigdheden in al onze artikelen en reparallen, ÏOS. DE FOLTER, Harkt Waalwijk. te Waalwijk MEUBELMAQAZUNEN K A C H E LS voor INSLUITHAARDEN. BLANKE POTKACHELS. PETROLEUM-KACHELS. Telefoon 52. DAGELIJKS VERSCH. Per S.S. „THOR" naar en van DORDRECHT-ROTTERDAM WAALWIJK. Wij ontvingen heden een geheele nieuwe zending in R. VAN MIL-BOHNEN. Waalwijk, v.|h. Qebrs. SCHOEP sHERTOQENBOSCH 34197 Importeur van K1 u i t k a 1 k, D a k 1 e i e n, Wand- en Vloertegels en andere Bouwmaterialen. Afleest bezochte en bekendste adres der Zuidelijke Provinciën. DE LAAGSTE PRIJZEN. Attentie Meubelmagazijnen ,,'T W0OMHUI5 'sHERTOQENBOSCH. TBiei. 22 m SPA AR H'JIS" Waalwijk. Zoo juist ontvangen GROOTE KEUZE Prijzen beneden alle concurrentie. Vraagt prijs alvorens elders te koopen. 35407 Aanbevelend, Hoogste onderscheidingen Tentoonstelling Luik 1923. 35408 Lid der Jury Parijs 1925. KERKEN. - SCHOLEN. ZALEN en andere groote lokaliteiten. 35281 GROOTE SORTEERING. LAGE PRIJZEN. Vra2gt onze nieuwe geïllustreerde prijscourant.- 1 Hoogstraat A. 7 8 - GORINCHEM. 's Bosch 1924 Appelbollen, Worstenbrood, Speculaas. Letterbanket. Congoleesjes. Moorenkopjes. Door ons keurig, vlug en GOED- i KOOP werk breidt zich onze i Cliënt èle steeds uit. TILBURG. 34622 i Uitbreiding dienst Qeertruidenberg-Rotterdam. zooals: koperen muurborden, nikkelen theestellen, bonbonmandjes. bladen, enz. Prachtig voor cadeaux. Verder de nieuwste décors in EET-, KOFFIE- EN THEE-SERVIEZEN. PARAPLUIES van de goedkoopste tot de duurste soorten in de laatst uitgekomen genres. 35405 Heeft U zich een NAAIMACHINE aangeschaft, vervaardigd in de dan heeft U HET BESTE wat er te krijgen is op gebied van Naaimachines. TELEFOON INTER C. 124. 34801 Vertrek van Maan dag. Dins dag. Woens dag. Donder dag. Vrijdag. Zater dag Waalwijk vm. 3.— vm. 3 vm. 6. vm 6.— vm. 6.-— Rotterdam nm 12.-- nm. 1.— nm. 1 nm. 12.-- nm. 12.- Geertruidenberg vm 4. nm. 2.— vm, 4 nm 2.— nm. 2 vm. 7 nm. 2.— vm. 7.— nm. 2.— vm. 7.— nm. 2.— Rotterdam vm. 7. nm. 1.— vm. 7.— nm, 1.— vm. 7.— vm. 7. nm. 1 vm. 7.— nm. 1. vm. 7.— nm. 1. Telefoon No 102. WAALWIJK. met het nieuwe „platte" loopvlak geven U de meeste voldoening. Vraagt nadere inlichtingen en. prijzen bij 351 *0 DE DIRECTIE. VUCHTERSTRAAT 46 en 48 rassaglerstartef le Klasse 75 ct 2e Klasse 50 et. Woensdag van GEERTRUIDENBERG naar 's Bosch 3.30 v.m. Woensdag van 's-BOSCH naar Geertruidenberg 12.— n.m. De Motorbodt „THOR I" haait goederen af van de pakhuizen te Rotterdam en brengt deze aan den loswal in de haven te Waalwijk. Agenten: Waalwijk-Besoijen: G. MILLENAAR, Grootestr. A287. (Telefoon No. 111). Dordrecht: H. BLOMMERS, Palingstraat 18. Rotterdam: (Telef, No. 289), Oosterkade en Oude Hoofdplein. Reederij ARIE SMIT SS. Thor, Slikkerveer. Telefoon No 201 Voor Noord-Brabant levering uitsluitend aan den handel. ë&ölCörSd om onze groote sorteering prima afwerking en x 302O6 Geregeld zeer grooten voorraad in Salon-, Huis- en Slaapkamer Ameublementen. Stoelen, Fauteuils, Bedden, Matrassen. Spiegels Schilderijen, Geschilderde Meubelen en z Bij ons gekochte Meubelen worden door ons per eigen Vracht auto thuis bezorgd, zonder prijsverhooging. ENQROS. Firma Q Vennix Hendriks. ENDETAIL VUCHTERSTRAAT 46 en 48 H met 4°/0 samengestelde rente garantie, plns winstaandeelen. 1015 ol 20 jarige kassen. HET RISICO VAN DE GELD. BELEGGING NIET VOOR REKENING VAN DE - SPAARDERS. HOOGSTE U1TKEERING Jaarkas 1913—1923 f 726.27. 1914-1924 1 67 8 02. 1915-1925 1778.38, Per aandeel van fs00.-- bij storting van fsO.^- per jaar. 34196 Fa. VAN DELFT Speciale prijzen voor groepen van vereenigingen. Dagelijks overal te ontbieden. 35454 steeds voorradig in prima kwaliteit. Prima-2-pers. SPR1NGMATRASSEN vanaf f 21.50. SPIRAALMATRASSEN 2 persvanaf f 10 00. STROOMATRASSEN MET PELUW slechts f 6.00. Ziet onze étalage en vergelijk prijzen en kwaliteit. Een, tweev en drie-deelige KAPOKBEDSTELLEN aan uiterst concurreerende prijzen. 35401 Beleefd aanbevelend, KANTOORUREN VAN 9—12 UUR. DES ZATERDAGS VAN 9-11 UUR 35188 WOLLEN EN GESTIKTE DEKENS. Electrische te Bakkerij Gootière. OPENING NA1MBSSEIZ0EN. Dep«ta Th. v. d. Sandcn, Grootestr. Kaatsheuvel: Firma N. Stravers. Hdat. NAHMASCHINEN - FABRIK G. M.PFAFP KAISERSLAÜTERN 99* Mij. vb. De Erven Irip. Utrecht. N.V. VERZEKERING-MAATSCHAPPIJ HAARLEM. Goedgek. by Kon. Besluit van 27 Nov. 1912. COMMISSARISSEN: J. H. VAN DEN WALL BAKE, te Heem stede Voorzitter. J. R. VAN OSSELÊN, Directeur der Hol- landsche Scheep» verband-Maatschappij te Amsterdam. P. L. FESCHOTTE te Amsterdam, Secretaris. CHR. VAN AMSTEL, Architect en Expert., Amsterdam. Mr. J. L. NIERSTRASZ R.Hzn., Directeur der Le vena- V er zekering-Mij„De Hoop", te 's-Gravenhage. Mr. CH. M. J. WITLOX, Advocaat-Procureur en Candldaat-Notarls te VHertogenboach H. K. J. BERTLING te Santpoort, Directeur van het By kantoor „Haarlem" van „Noord-Hollandsch Landbouw-Credlet". DIRECTIE C. E. HOORENS VAN HEIJNINGEN. Groole prijsverlaging

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 4