DE ECHO VAN DEI ZUIDEN I m Bronchitis vV* No 87 Zaterdag 31 October 1925 TWEEDE BLAD. GEMEENTERAAD. DRUNEN. Openbare vergadering van den raad dezer gemeente op Woensdag 28 Oc tober des avonds ten 7 uur. Voorzitter EdelachtDare heer Mr. H. Lotff Ongeveer kwart over 7 uur opent de Voorzitter de vergaderingafwezig de heer Kierks. Aan de orde 1. Ingekomen stukken. a. Schrijven van de bewoners van het gehucht het Sempke. Adressanten wijzen er op dat de toestand van den weg tusschen Bogers en Klerks absoluut niet' meer berijd baar is en aangezien de bewoners allen belastingbetalers zijn, meenen ze recht op een goeden weg te hebben, vooral omdat ze toch al van zooveel zaken zijn verstoken als licht, politietoezicht enz. Het verkeer wordt drukker en de weg slechter, daarom achten adres santen het noodzakelijk dat daar een gruisweg wordt aangelegd. Voorzitter. Burg. en Weth. hebben dit adres even besproken in hun ver gadering. De opzichter is van meening dat de weg aan de ingelanden behoort, alhoewel het een openbare weg is. Ik stel voor het schrijven in handen te stellen van Burg. en Weth. opdat die het een en ander eens na kunnen gaan. Zoolang de opzichter hier is en dat is nu toch al heel lang heeft de gemeente nog nooit iets aan dien weg gedaan. Wordt in handen gesteld van Burg en Weth. ter fine van advies. Voorzitter. Zooals de heeren weten zal H. M. de Koningin in 1926 haar 25 jarig huwelijksfeest vieren. Te dier gelegenheid is een Provinciaal Comiié opgericht en dat heeft mij gevraagd om hier een plaatselijk comiié te willen oprichten. Dat comité zal dan worden belast met de ophaling van kleine bijdragen, waarvoor H. M. een hulde blijk zal worden aangeboden Daarvoor zullen bons worden uitgegeven van f 0.25, f0.50 en f 1.—ledereen die heeft bijgedragen, komt dan in een te overhandigen album te staan. Ik heb in de courant gezien dat op meerdere plaatsen de raad wordt aangewezen, o.&. gisteren zag ik nog dat men in Roosmalen daartoe had besloten. Burg. en Weth hebben hierover van gedachten gewisseld en zijn van oor. Thee warmer: IT et geraamdh voor de theeirarmer en het poppenrompje zijn in de meeste handwerkzaken verkr ijg - haar. Men bevestigt de ijzerdraadjes ran het rompje op het geraamde en overtrekt dit laatste aan binnen- en buitenkant met wattenivo af overheen de, voering komt. Op deze voeringzak worden de strookjes zijden lint genaaid, waaruit de rok bestaat. Twee strook jes worden kruiselings over de borst gelegd de uiteinden schieten in het bovenste strookje van de rok, hetgeen netter af werk A Van smal lint zal men aan elkaar gezette strookjes moeten nemen, daar natuurlijk in geen geval het ui.A ijzerdraad bestaande bovenge deelte van de armpjes te zien mogen zijn. In het haar een smal rozen-galon. Men ziet deze poppen ook als schemer lampje gebruikt, waarbij dan inplaats van een watden overtrek, het geraamte slechts met een doorschijnende voering wordt overtrokken deel dat het ;t beste is om den raad aan te wijzen, want in een kleinere gemeente is het altijd moeilijk een comité te benoemen omdat het zoo gemakkelijk voorkomt dat iemand zich gepasseerd gevoelt. Ik stel dan ook voor om den raad met het ophalen van die gelden te belasten. De wijken kunnen dan on derling worden verdeeld en met tweeën kan dan rond worden gegaan. De secretaris zal ook meehelpen en is een der leden verhinderd dan ben ik wel genegen om in te vallen. Als de raad zich hiermee kan ver eenigen, dan kunnen na afloop van de vergadering de wijken onderling wor den verdeeld Aldus wordt besloten. 2. Vaststelling begrooting Burgerlijk Armbestuur dienstjaar 1926. Voorzitter Wij kunnen de vergade ring veel bekorten als de posten van de verschillende begrootingen niet post voor post behoeven voorgelezen te worden. De heeren hebben de be grooting allen 3 dagen in hun bezit gehad, dus kan, zoo men aanmerkingen heeft, een ieder daarmee wel voor den dag komen. Geen der leden heeft eenige op- of aanmerkingen op de begrooting. Vaststelling begrooting Gem. Electr. Bedrijf. De Voorzitter deelt mede dat de te maken winst op f 2345 wordt geraamd Zonder op- of aanmerking wordt de begrooting vastgesteld zooals die is aangeboden. Vaststelling Gemeente begrooting diensijaar 1926 W. v. d. Wiel Ik heb eenige posten gezien die weer hooger zijn geraamd, dan volgens de rekening een-vorig dat we wetten en verordeningen moe ten hebben en die verschijnen allemaal in de Staats- en Provinciale bladen W. v. d. Wiel. Ik had gedacht door verlaging van verschillende posten, verlaging van belasting te krijgen. Dit jaar is er een overschot van f 5000 geweest en dat is niet noodig Voorzitter. Men moet wel begrijpen, dat een voordeelig saldo ten goede komt aan een volgend dienstjaar. Er wordt nooit meer uitgegeven dan strikt noodig is. Men kan toch niet verlangen, dat de menschen in de kou zitten. Het eene jaar is eens wat meer noodig dan het andere en alles precies afpas sen kan men van te voren onmogelijk doen. Dat mo le batige saldo brengt aan deze begrooting een heele verlichting Eenige posten zijn verlaagd en blijkt een volgend jaar dat op verschillende andere posten niet zooveel behoeft uitgegeven te worden, dan zullen die voor een volgend dienstjaar lager ge raamd worden. W. v. d. Wiel. Voor onderhoud archief is weer een bedrag van f 300 op de begrooting gebracht Een vorig jaar Na een bezoek aan den St. Pietersberg begeeft de Koninkl. Familie zich weer naar de gereedsta ande rijtuigen. dienstjaar is uitgegeven. Bijvoorbeeld de post onderhoud Raadhuis, daar is een vorig jaar f 176 aan uitgegeven en nu worden de kosten op f250 ge raamd. Voorzitter. Het is hier een gewone raming. Er wordt absotuut niets meer uitgegeven dan hoog noodzakelijk is. Iets anders is het met een subsidie die komt op de begrooting te staan en wordt in. z'n geheel uitgegeven. Met de andere posten is dat anders. Er wordt een zeker bedrag geraamd, maar dat wordt niet uitgegeven, niets meer dan noodig is. Gaat men de posten te laag ramen, dan krijgt men op het laatst van het jaar allemaal af- en overschrijvingen en dat is ook niet aan te bevelen. De Secretaris deelt op verzoek mede, dat die post moeilijk lager kan toch gezegd, dat dit maar voor eenmaal zou zijn. Voorzitter. Dat is zoo, maar het be drag is een vorig jaar niet uitgegeven, omdat de archivaris, de heer van der Hammen te Waalwijk, de tijd heeft gekregen het archief in 2 jaar in orde te maken en het bedrag niet eerder uitgekeerd wordt vooraleer hij met het werk geheel gereed is gekomen. W. v d. Wiel. Een vorig jaar is voor den Burg. stand f 395 uitgegeven en nu wordt den post weer op f 100 ge raamd. Voorzitter. Het is ook maar een raming. Het eene jaar moeten de Re gisters eens vernieuwd worden en een nieuw aangeschaft, terwijl weer een ander jaar niets behoeft te worden gedaan dan de gewone Registers te laten drukken. II. K. II. Prinses Juliana plaatste haar handteekening op de rnimr jn de S£ Pieters berg. worden geraamd Het eene jaar met het andere scheelt dikwijls heel veel dat hangt gewoon van verschillende omstandigheden af. Zoo b.v. heeft men het eene jaar meer steenkolen noodig dan het ander. Is het een lange en strenge winter, dan scheelt het al heel gauw aanmerkelijk in het kolenver- bruik buiten dat men een korten, zachten winter heeft. Zoo ook met den grooten schoonmaak Het eene jaar behoeft er zoo goed als niets te worden aange schaft en een volgend jaar kan men het hebben, dat verschillende zaken nieuw aangekocht moeten worden. W. v. d. Wiel. Er is nu een post voor abonnementen op Staatsbladen op de begrooting gebracht. Voorzitter. Daar is voorgeschreven, W. v. d Wiel. Als nu weer niet zoo veel aan verschillende posten wordt uitgegeven, dan zal men ze een volgend jaar toch wel lager ramen. Voorzitter. |a. Het is nu voor het eerst dat men de uitgaaf posten naast de geraamde heeft staan. W. v d. Wiel. Ik heb ook een bedrag op de begrooting zien staan voor de Huurcommissie, maar die is toch op geheven Voorzitter. Dat is zoo, maar nu kun nen de menschen zich in eerste instan tie tot den Kantonrechter wenden en die wijst wel eens een deskundige aan wat de gemeente moet betalen en daarvoor is die post op de begrooting gebracht. Ik geloof da* dit bedrag dit jaar is overschreden W.v.d.Wiel Er aseennubsidie van f 50 op de begrooting gebracht voor de jeugdorganisatie, daarover wensch ik stemming. Ook wensch ik stemming over den post subsidie R K. Politie school te 's Bosch f 10. Voorzitter Dat zal ik straks in om vraag brengen. W v. d. Wiel. De subsidie voor het Burgerlijk Armbestuur is van f2900 op t 3400 gebracht. Voorzitter. Ja, dat kan niet anders, want het Burgerlijk Annbesiuur heefi een tekort gehad van f600. Men heeft dit jaar groote zorgen voor verschillende huishoudens gehad, waarvan de kost- winners zijn komen te overlijden De vraag is of men er met die t 3400 zal komen. Men kan zich aan dergelijke zaken niet onttrekken. W. v d. Wiel. Neen, ik heb er ook geen bezwaar tegen, maar ik vraag het alleen maar omdat het me opviel dat het verschil in enkele jaren f 1100 is geworden. Pijnenburg. Hoe is de verdeeling van de subsidie aan de stierhouders Voorzitter. Een vorig jaar heeft de raad zich uitgesproken om deze onder ling te verdeelen onder de houders van goedgekeurde slieren. Er is f150 voor uitgetrokken en er zijn meen ik 3 stieren. Muskens. Ik denk van 4. Voorzitter Dan moet het door zooveel gedeeld worden. te hebben bekeken zei hij dat hoe meer men de bosschen dunt. hoe beter dat was. althans als men het als een soort bedrijf inricht moet men zorgen dat het in 20 jaar gemast is. dus zal er flink de bijl in gezet moeten wor den, aangezien men anders later niets dan oude mast zou krijgen Over het geheel genomen staat men er zoo slecht n et voor maar men moet rekening houden met den toestand in de schoenindustrie. Muskens. Zoo gauw moet men niet bang zijn. Bediende: tot aan kleptomania lij dende dame) „Wil Mevrouw misschien eenige handkoffertjes zien, voor de klei nigheden die zij gedacht had mede te nemen!" v (London Opinion) Pijnenburg lk stel voor om aan den houder van den s amboekstier f50 te geven en de rest onder de andere stierhouders. A. v. d Wiel. Om welke redenen stelt U dat voor. Pijnenburg. Men hoort de zuivel consulenten toch steeds wijzen op het groote belang dat er voor den veestape in is gelegen als men de beschikking heeft over een stamboekstier. De melk opbrengst en melkgehalte worden beter enz. De heer W. v. d. Wiel kan zich vereenigen met den heer Pijnenburg om aan den houder van den stamboek stier f50 te geven, maar hij acht het verkeerd dat deze er nog een anderen stier op na houdt. Met vier tegen drie stemmen en drie onthoudingen wordt het voorstel van den heer Pijnenburg aangenomen. Voor stemden de heeren A. v. d. Wie van Spijk. W. v. d Wiel en Pijnenburg Tegen de heeren Van Halder, Broks en van Drunen, terwijl de heeren Van Huiten, Muskens en Elshout zich van stemming onthielden. Muskens. De opcenten zijn ingevoerd als een soort noodbelasting. Bestaat er geen kans om die thans af te schaffen Voorzitter. In de vergaderingen van Burg. en Weth. is daar al meermalen over gesproken, maar wij zijn er nog niet mee durven komen omdat er nog sieeds werkeloosheid dreigt en dat kost de gemeente geld Om nu te besluiten de belasting te verlagen en een volgend jaar weer te moeten komen dat de belasting weer moet worden verhoogd daar voelen Burg. en Weih. niet veel voor. Beter achten wij het nog eens een jaar af te wachten om te zien hoe de zaken zich ontwikkelen. Kan tot verlaging daarvan worden overgegaan, dan zullen we wel met een voorstel komen om het eerst de op centen op de grondbelasting te verlagen Muskens. Dat zou ik niet doen, ik zou het eerst de Rijksinkomsten ver lagen. Voorzitter. Nu heeft men het noodig om de posten sluitend te maken. De post onvoorziene uitgaven Ishee wat lager dan een vorig jaar en Is zelfs aan den lagen kant. De opbrengst van de landerijen Is zeer nauwkeurig geschat. Muskens. De post opbrengst hout verkoop is maar zeer laag geschat. Voorzitter, f2500. Dat heeft het een vorig jaar meen ik opgebracht en toen zijn er twee verkoopingen geweest met nog een boomverkooping Brengt het hout ongeveer denzelf den prijs op als een vorig jaar, dan zal het wel f2500 opbrengen. De houtvester is hier geweest en heeft ook een bezoek gebracht aan de gemeente-bosschen. Na die goed Voorzitter. Bang behoeft men niet te zijn, maar regeeren is vooruitzien. W. v d Wiel. De toestand in de schoenindustrie is slecht en heel slecht ook. Voorzitter. Er is maar f500 voor werkverschaffing en f500 voor werke- loozen op de begrooting gebracht. A. v. d. Wiel. Zonder kleerscheuren zullen we er ook dit jaar wel niet afkomen, want de toestand is in de schoenindustrie alles behalve roos kleurig Voorzitter. Dat is in de vergadering van Burg. en Weth. ook gezegd en daarom is besloten nog eens af te wachten. Muskens Zou het niet mogelijk zijn de opcenten met de helft te ver minderen De Voorzitter meent van niet en wijst er op dat die belasting loopt van Mei tot Mei. wat ook al een moeilijkheid geeft. Zou men nu gaan verlagen, d^n is het bijna zeker dat men een volgend jaar weer moet gaan -erhoogen en dat is de menschen maar blij maken met een doode kip. De algemeene toesta- d is hier zoo slecht nog niet. Wel zullen we trachten dat de belasting zoo spoedig mogelijk omlaag gaat. Vergelijkt men de cijfers van deze gemeente met veel andere, dan staan we er hier zoo slecht nog niet voor. Muskens Er zijn toch wel gemeen ten waar die opcenten niet geheven worden. Van Drunen De subsidie voor het Musschengilde is op f25 gebracht. Ik stel voor die op f50 te brengen. Voorzitter. Burg en Weth stellen voor f 25 te verleenen. Wel achten zij het vernietigen van schadelijk wild goed, maar toch achten wij het beter dat op de eerste plaats de belang hebbenden als boeren en tuinders wat meer bijdragen Van Drunen Een subsidie van f 25 is niets. Dat is iets met de een hand geven en met de andere nemen. Voorzitter. De voorschriften betref fende het heffen van leges moeten gehandhaafd worden. Beter zou het zijn de subsidie te verhoogen dan die legesgelden niet te heffen, dat gaat niet. Het voorstel van den heer Van Drunen wordt niet ondersteund, zoo- dathet niet in omvraag kan worden gebracht. De heer A v. d. Wiel zou toch gaarne zien dat de post houtverkoop inplaats van f 25C0 op f3000 wordt geraamd. Voorzitter. Als de raad een flinken houtverkoop wil houden, dan heb ik daartegen geen bezwaar. Misschien is er wel iets voor te zeggen, want de post onvoorziene uitgaven is heel erg laag geraamd zoo laag dat Ged. Staten hun goedkeuring daar wel eens aan zouden kunnen onthouden. Deze kan dan wat hooger worden geraamd. De heer Van Halder zou de post niet hooger willen ramen Wel zou hij de bosschen zooveel mogelijk willen dunnen. De Voórzitter zegt dat er rekening mee gehouden moet worden dat beide veldwachters kindertoeslag moeten hebben en dat de post voor het woningbedrijf ook hooger gebracht moet worden. Daarom is er iets voor dien post wat hooger te ramen. Wordt besloten op f 3000 te brengen. Van Drunen. In de Maaien mag men ook gerust eens flink gaan dunnen. Voorzitter. Dat wordt ook gedaan, want daar staan veel en flinke staken in. W. v. d. Wiel Ik stel nog voor om subsidie van f 10 voor de R K. Politie school te schrappen Van Drunen. Zijn er inwoners van Drunen die er aan deelnemen Voorzitter. In Amersfoort heeft men -Wat doe Je voor Je hoest7"Niets? Dat is al erg onverstandig. Als Uw bron chitis chronisch is geworden begint de ellende pas goed. Vanzelf zal die hoest niet overgaan. Waarom nu niet bijtijds een krachtig werkend kruidenmiddel als Akker s Abdijsiroop te baat genomen dat U er in eenige dagen 'van af kan helpen. Abdijsiroop is een beproefd mid del bij bronchitis, influenza, kinkhoest, zware verkoudheid, keelpijn, asthma. Per Beech ven 230 gram f 1.50; 550 gram f2.75.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 5