i Hel beste voer is het veoriteelibst. Voert daarom To In den Hoenderhof. Brandwonden Kloosterbalsem KANTONGERECHT. een neutrale school en in 's Bosch een R.K., welke zeer druk wordt be zocht wat men nog onlangs heeft kunnen zien toen dagelijks de uit slagen van de gehouden examens in de courant stonden. De toestand is zoo, dat iemand die geen diploma heeft in een stad niet gemakkelijk, nien mag wel zeggen in het geheel niet, zal worden benoemd. Onlangs was er nog een inwoner die politie agent in een stad wilde worden, maar hij is tot de ervaring gekomen, dat dit zonder diploma niet gaat. Of hij nu die lessen volgt is mij niet bekend. Daar het voorstel niet ondersteund wordt kan het voorstel niet in om vraag worden gebracht. De heer W. v. d. Wiel vraagt of het hier wel noodzakelijk is, dat een voorstel wordt ondersteund, waarop de Voorzitter bevestigend antwoordt, W. v. d. Wiel. Ik stel voor om de f50 die voor de Jeugdorganisatie op de begrooting is gebracht te schrappen, welk voorstel wordt ondersteund door de heeren Van Drunen en Muskens. De Voorzitter gelooft dat vele in gezetenen van het patronaat profiteeren. De jongens staan daar onder uit stekende leiding en zijn van straat af, waardoor het geen straatjongens wor den. Spr. wil hiermede niet beweren dat jongens die het patronaat niet be zoeken, straatjongens worden, maar een feit is het dat de ouders blij zijn dat hun kinderen daar Zondags aan genaam bezig worden gehouden. W v. d. Wiel. Daar moeten ze extra voor betalen. HET BEZOEK VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE AAN LIMBURG In Venlo: Voor dc KotwnJcl. tribune domst het reuzen-echtpaar Valium en zijn vrouw Susomw, de stichters van Venlo, onder trom pet geschal den tradi- éioneele rondedans op de wijze van „O, Susanna." Voorzitter. Dat zegt niets, dan kan het nog een plaatselijk belang zijn. Van een harmonie moet men ook lid zijn wil men er van profiteeren, maar daarom wordt toch nog subsidie ge geven. Pijnenburg. Die f 50 zijn zeer goed besteed. Een geheel jaar worden daar de jongens aangenaam bezig gehouden. Voor die drie cent die per week worden betaald, kan niet alles worden bekos tigd, want voor de verschillende wed strijden die worden georganiseerd, moeten prijzen gekocht worden enz. Die kleine jongens kosten, doordat er met de verschillende spelen nogal eens hardhandig wordt omgegaan, veel geld. A. v. d Wiel. Ik zie er een alge meen belang in, want de jongens worden er ontwikkeld. W. v. d. Wiel Dat heb ik nog nooit gehoord dat ze daar iets leeren. Pijnenburg. Zondags wordt een half uur onderricht in den Godsdienst ge geven en wel eens over andere zaken ook. Het voorstel van den heer W. v. d. Wiel in omvraag gebracht, wordt met 7 tegen 3 stemmen verworpen. Voor het voorstel stemden de heeren Muskens, W. v. d Wiel en v. Drunen Tegen de heeren A v. d. Wiel, v Spijk, v. Halder, Pijnenburg, Brok, v. Huiten en Elshout. De heer Klerks komt ter vergadering 3. Aangehouden stukken. Voorzitter. Burg. en Weth. stellen voor f 25 subsidie te verleenen voor 1925 aan het Musschengilde. Met algemeene stemmen wordt daar toe besloten. 4. Vaststelling suppletoir kohier hondenbelasting dienstjaar 1925. Wordt vastgesteld op een bedrag van f53.—. Voorzitter. In een vorige vergadering is een voorstel van den heer Muskens, om een dertigtal boomen, staande in den Wolfshoek, te verkoopen, aange houden. Intusschen is een houtvester van het Staatsboschbeheer hier geweest die de boomen eens heeft onderzocht en die rapporteert dat die boomen zeker 30 jaar oud zijn/- zich goed hebben ontwikkeld en een zeer mooie ver fraaiing van den weg zijn. Uit een oogpunt van natuurschoon zou hij niet alle maar slechts enkele boomen rooien die zijn aangetast. Echter kan de raad besluiten wat hij wil doen. Tegen kapping heeft het Staatsboschbeheer geen bezwaar mits men er andere boo men plant. Voorzitter. Burg. en Weth. hebben intusschen over deze zaak nog eens met den opzichter gesproken en wij zijn van oordeel dat de boomen door den houtvester aangewezen als niet goed meer zijnde, verwijderd moeten worden en de andere voorloopig nog moeten blijven staan, temeer zijn wij daartoe gekomen omdat van een inwoner Brok, het verzoek is gekomen de boomen te laten staan, wijl die de rieten daken bij Westenwind beschutten. Van Drunen. Nu zijn de boomen nog iets waard, over een paar jaar niet meer en daarom' zou ik ze nu maar opruimen. A. v. d. Wiel. De boomen hebben nu anders niet veel waarde. Voorzitter Dit zijn boomen geschikt voor klompenhout. Muskens. De boomen zijnlscheef en krom. dus veel moois is er niet meer aan, daarom zou ik ze verkoopen en overal nieuwe planten. Dat bezwaar van die rieten daken heeft men over twee of drie jaar ook nog. Van Halder. Ik geloof dat de boomen nog allemaal in vollen bloei staan. In dat soort hout heeft men altijd dood hout zitten. Mij dunkt dat de boomen in de laatste jaren pas goed zijn gaan grotien. Muskens. De laatste jaren zijn ze juist niet meer gegroeid. Van Halder. Daar komt nog bij dat er nergens, in de geheele gemeente niet, een boom zoo ver van particulier eigendom af staat. Van Spijk. Ik zou ze verkoopen als we zoo eens een jaar wat krap in onze centen zitten of wanneer er wat minder hout gehakt kan worden. Het voorstel van Burg. en Weth. om de boomen voorloopig te laten staan wordt met 8 tegen 3 stemmen aange nomen. Voor stamden de heeren A. v. d. Wiel, Van Spijk, Van Halder. Klerks, Pijnenburg, Brok, Van Huiten en Elshout. Tegen de heeren W. v. d. Wiel, Muskens en Van Drunen. De Voorzitter deelt mede dat hij een schriftelijk voorstel en een schriftelijke vraag heeft gekregen, wel een bewijs dat de nieuwe verordening goed werkt Het voorstel van den heer W. v. d. Wiel is om de maximum snelheid in de Kleinestraat van 30 op 20 K.M. terug te brengen, aangezien die straat niet breeder dan 4 M. is en 2 auto's elkaar bijna niet kunnen passeeren. Een bezwaar kan het niet zijn, omdat de Provinciale weg gelijk met de Kleinestraat loopt. De Voorzitter zegt, dat Burg en Weth. hierover, al hebben gesproken. Er zijn nogal bezwaren aan verbonden om aan het verzoek te voldoen en bovendien langs een zijde komt men er toch niet gemakkelijk in, omdat het daar half is opgebroken. W. v. d. Wiel. En hoe is dat ongeluk dan gebeurd. Voorzitter. Dat was een abnormaal gevai. Het best zal zijn om aan den Oostkant een bord te plaatsen, waarop staat Richting Waalwijk, dan rijden die auto's daar niet in. Aan den Westkant kan dan staan richting 's Bosch. Een vrachtwagen zal er zoo nu en dan altijd eens komen. Over 't geheel genomen acht men de maximumsnelheid van 30K M.goed, om dat daar nu ook streng de hand aan kan worden gehouden. Er wordt dikwijls, zoowel door de rijks- als door de ge- meente-politie gecontroleerd en er zijn dit jaar dan ook al zeker 30 verbaals gemaakt. De luitenant van de Mare- chaussées keurt deze bepaling zeer goed, omdat men de overtreders met recht kan vervolgen. Van Halder. Daar komt zelden een auto, dagen zullen er voorbij gaan zonder er een te zien. W. v. d. Wiel. Met de tentoonstelling in Waalwijk hebben wij er op een avond 25 geteld. De buren hebben er bij mij aangedrongen om met dit voor stel komen. Er zijn plaatsen waar de boerenkarren een dam in moeten schieten als er een auto aankomt, zoo smal is de weg. De bodem van den weg is er ook slecht want als de zware vrachtwagen van Bax er over komt gereden staan de huizen te schudden. Het gevaar bestaat dan ook dat van daag of morgen eens een huis instort. Voorzitter. Als we eens een proef nemen met die borden te plaatsen Later kan men dan nog eens zien. W. v. d. Wiel. Daar wil ik me voor loopig wel bij neerleggen. Voorzitter. Van den heer van Drunen is de vraag ingekomen om de weg naar de Zeeg te verbeteren. Burg. en Weth. hebben daar ook al eens overgesproken. Bij slecht weer, vooral als het heeft geregend, is de weg bar slecht. De ondergrond van den weg schijnt niets door te laten althans het water zakt niet weg. Wij zullen eens probeeren om den weg met puin en gruis in orde te krijgen. Van Drunen. Waar het zoo slecht is, is de weg niet langer dan 50 of 60 M. Nu wordt er vaak over den dijk gereden. Als de gemeente er wat puin en gruis wil brengen, zullen de boeren daar wel wat helpen. Voorzitter. Als we eens voor proef een 20 M. zoo bewerken. Helpt het, dan kan men verder gaan. Het is echter niet zoo gemakkelijk op het oogenblik om aan puin en gruis te komen. Aldus wordt besloten. Daarna wordt de vergadering ge sloten. vele bestanddeelen, welke op de be vruchting niet zonder invloed zijn. Boe renkool kan daarenboven nog zeer laat geplajit worden en heeft van de gewone wintervorst niets te lijden. Voor volledig winterrantsoen, wat groenvoer betreft, rekent men 10 flinke uitgegroeide boerenkoolen per dier. Ook de kleine, groene wintersavoye- kool kan nog laat geplant worden, is winterhard en als zoodanig als groen voer aanbevelenswaardig. Met groen- tenafval uit de keuken zij men iets kies keuriger; wat voor den mensch niet deugt, brengt ook een kip niet veel bij. Wat verflenst, of verdord is, wat is bedorven of aangestoken, werpe men ^Pa Pippel No. 30". GROENVOER. Naast gras als groenvoer moeten we op de eerste plaats noemen klaver, vooral de witte klaver en lucerne kla ver is yi jongen toestand buitenge woon eiwitrijk, dus zeer voedzaam. Hoe jonger zij isdioe beter verteerbaar, hoe ouder zij wordt, des te meer ruw vezel zij bevat, dus zooveel onverteer baarder wordt zij. Ook lucerne kan als groenvoer in aanmerking komen, doch die is eerder hard en wordt daardoor minderwaar dig. l)e hoenders eten alle klaversoor ten gaarne. Door een klaverveldje dik wijls te maaien, wat in regenachtige •zomers verschillende malen kan ge schieden, houdt men de klaver van zelf jong. Benevens een hoog eiwitgehalte en vele vitaminen, bevatten de diverse klaversoorten nog een hoog kalkge- halte. Voor de heendervorming en schaalvorming bij de dieren is dit van zeer groote beteekenis. Reeds treft men Hoenderparken aan, welke hunne die ren uitsluitend op klavervelden laten uitloopen. Zooals we reeds in ons vorig artikel tje schreven is ook boerenkool een pri ma groenvoer. De dieren eten het zeer graag en naar men beweert, bevat het de kippen niet voor. Sla, andijvie, spi nazie en andere bladgroenten zijn goed voor zooverre zij versch zijn en gaaf. Wat verdord of ontstoken is, werpe men op de mestvaalt in plaats van in de kippenren. Zeer waardevol is gekiemde haver. Daarvoor neme men een halve emmer haver, late die verder voor ruim drie kwart vol loopen met water, liefst van ongeveer 30 graden Celsius en zoo 24 uren staan. De haver is dan zeer sterk gezwollen en vult reeds den geheelen emmer. Nu wordt de haver uitgeschud in platte houten bakken van 5 a 10 c.M. hoogte en bedekt met vochtige zakken. Kan men deze kisten ergens op eenige warmte plaatsen zoo werkt het proces nog vlugger. Dagelijks moet het zaakje besproeid worden en voor zichtig schuddende worden omgezet, om rotting en schimmelen te voorko men. Reeds na enkele dagen begint hel kiemproces en na 8 of~ 10 dagen, kan menr reeds met voeren beginnen. De dieren zijn er dol op en schijnen het vooral in de wintermaanden een ware lekkernij te vinden. WENKEN VOOR DEZE WEEK. I. Vele jonge dieren gaan niet op tijd aan den leg, omdat ze juist tegen den leg te goed gedaan worden, en overvetheid den leg niet weinig tegen houdt. II. Een weinig permaganus kalicus in 'l drinkwater of een brokje koper of ijzervitriool hierin opgelost, werkt zeer ontsmettend en doet vooral in dezen lijd goed werk. III. Ruimt geregeld de uitgevallen veeren uit uw hokken op. Behalve dat veeren in rennen en hokken een slor dig gezicht opleveren, kunnen ze zeer licht besmetting overbrengen en buis- vesten zij bijna steeds ongedierte. VRAAGBORD. H. J. te K. Uw kippen moeten te vet zijn of wel ze zijn van een slechten stam alkomstig. Op een leeftijd van 7 maanden moeten zonder uitzondering alle lichte rassen reeds' geruimen tijd aan den leg zijn. Zoo huisvesting en voeding goed zijn, kunnen we dat lang achterwege blijven van de eitjes ner gens anders aan, toeschrijven, dan aan slechte afkomst. Een dubbeltje meer besteed voor een goed broedei is geen weggesmeten geld. P. v. d. V. K. Voor 24 kippen moet L' een hok bouwen van 0 M2 bodem oppervlakte, dus 3 M. lang en 2 M. breed, of 2,5 M. lang en 2,4 M. breed. Achterwand 1,50 hoog. Gedekt met riet onderschoten pannen, 't Dak 30 c.M. per M. naar voren oploopcn. Minstens een paar M2 licht aan de voorzijde en voldoende ventilatie. J. S. te Dr. Een goede fokhaan is meer dan 50 pCt. van de waarde van den foktoom, omdat de invloed van den haan op alle dieren werkt en de invloed van een goede lien in een toom niet verder reikt dan op hare nakome lingen alleen. Zoo U eens wil komen zien, ik kan U nog ruime keuze bieden in prima goede stamvaders. J. tuerlings, Pluimveeteelt-leeraar. Ingezonden Mededeelingen. z-jn pijnlijk en duren lang omdat de huid vernield is. Akkers Kloosterbalsem er op verdrijft dadelijk de pijn. doet de blaren verdwijnen en gave nieuwe huid groeien. heelt alle wonden RECHTSZAKEN. Moordaanslag. Het O.M. bij de rechtbank te 's Bosch ïeeft tegen A. B. te Eindhoven, be- Klaagd van moordaanslag op zijn meisje, Wilhelmina Baudoin, 3 jaar gevangenisstraf, met aftrek van de voorloopige hechtenis, geëischt. Doodgestoken. Tegen A. J. Broeren, sigarenmaker te Valkenswaard, die in een kermis- nacht aldaar zekeren Rutter uit Aalst zoodanig met een mes gestoken heeft, dat de getroffene spoedig overleed, werd door het O.M. bij de Bossche rechtbank vier jaar gevangenisstraf geeischt. Voorloopig in vrijheid. C. P. H., arbeider te Waspik, die n arrest gesteld was wegens mishan deling, gepleegd bij gelegenheid der kermis te Waspik op 1 Sept. 1925 en reeds 5 weken in het Huis van Be waring doorbracht, is tengevolge van een gunstig ontvangen request in vrij heid gesteld. De behandeling der strafzaak volgt nader. CHTENDV0ER ERGH'S PF0KV0ER VENNOOTSCHAP tL BERGH'S GRAANHANDEL en v. d. Bergh's Gem. voer roodmerk, groenmerk, geelmerk, samengesteld uit prima granen. VRAAGT HET OORDEEL VAN DESKUNDIGEN Verkrijgbaar bijJ. v. d Assem-Borsten, Kaatsheuvel. Jan Verwiel, Waalwijk Fl. MIchaël, Vrijh. Capelle. W. v. Beek, Nieuwstr., Capelle. A. v. Strien, Waspik. De Jonghe, 's Gravenmoer. H. Hamers, Dongen. L. P. v. Iersel de Beer, J. v. Spaendonk-Spijkerman, Firma S. B. Dames, Heuvelstraat, Tilburg. P. de Wert. Hilvarenbeek. Waar niet vertegenwoordigdsoliede agenten gevraagd. WAALWIJK. Uitspraken d.d. 22 October 1925. S. V. te Veen en A A N te 's Bosch overtr Pol Verord, ieder ƒ3 of 1 w tuchtschool. S. B te Tilburg alsv. 5 of 3 d. J. B. te Waalwijk alsv 10 of 8 d. V. J. E. te Til burg. a J L te Kaatsheuvel, C. v. d L, W V R d S en G S, zwervende, J A d B te Was pik. B A d R en M v d B (3 maal) te Waal wijk. alsv. 3 of 2 d. B H A v d P te Waalwijk alsv 1 of 1 d. P J P te St. Michielsgestel alsv 8 of 5 d. C A v d M te Kaatsheuvel alsv ƒ2 of 2 d. L W v d W te ITedikhuyzen. burengerucht, 5 of 3 d. .1 J d V te Vlijmen, alsv vrij. F v G te Waalwijk overtr Leerplichtwet 3 of 2 d. J C K, C V. en .T J v E te Waalwijk overtr ijkwet. ieder ƒ3 of 2 d. W J te Drunen. G H te Waalwijk, overtr M en R regit, 3 of 2 d. - J J K te Drunen, M B v II te Kaatsheuvel, G C te Loonopzand. ACM te Dongen, allen alsv ieder 5 of 3 d. W J A X te Kaatsheuvel, ,T V te Sprang-Capelle, J J en G M v M te Werkendam, overtr Veldpol. ieder 3 of 2 d. W D te Kaats heuvel. alsv 5 of 3 (L A A v B te Kaats heuvel, H Th V te Waalwijk, A v D te Dru nen. overtr. loterij wet, ieder 1 of 1 d. A v G te Waalwijk, dronkenschap, 3 weken hechtenis C v d S te Sprang-Capelle, alsv. 10 of 10 d. ND zwervende, orde versto ren in dronkenschap 6 of 3 d. J A S te Loonopzand, jachtdelict ƒ20 of 20 d. Pli I D te Waalwijk, overtr arbeidswet 2 x 1 of 1 (1.) F v D te Nieuwkutjk overtr wa renwet 10 of 10 d. J J D zwervende, overtr M en It wet 5 of 3 d. H W te Waalwijk alsv ƒ0.50 of 1 d. - A ,t L te Was pik overtr Yisselierjjwet 3 of 2 d. GS, "A M W en P J W allen te Waspik, alsv. ieder 10 of 5 d. ABONNEERT U OP EN ADVERTEERT IN DIT BLAD. ■i.i*

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 6