II i I HDÉDSOS □uÜ:@0.;jQ; :£M f "1DSDSDBDBD BDHDEDBDBD Het Bestuur der gemeente. Niettegenstaande de uitnemende voor lichting op elk gebied door dagbladen en tijdschriften dagelijks gegeven, niet in het minst op dat der gemeente administratie, bleek mij, dat in „De Avondster", o.a. de enormiteit werd verkondigd, dat de Burgemeester een dienaar is van den Raad. Terecht kwam de betrokken autori teit hiertegen met kracht op. Immers noch de Burgemeester, noch ook het College van B. W. zijn die naren van den Raad. Evenzeer als de Raad zelf, zijn zij zelfstandige bestuurs organen en bovendien is de Burge meester volgens artikel 70 van de Gemeente-wet behalve voorzitter van den Raad en voorzitter van het Dage lijksch Bestuur ook nog het hoofd van den Raad en het hoofd van het College van B. en W. Door Professor Oppenheim wordt het in zijn standaardwerk „Het Neder landsch Gemeenterecht". 4e dr. (1913) Dl I. Afd II Inleiding, aanhef, zoo kernachtig uitgedrukt „drie machten deelen de beslommeringen aan het bestuur der gemeente verknocht. Een Raad, een Burgemeester, een College van Burgemeester en Wet houders. En even verder „De Raad. het hoofdcollege van wet geving en bestuur, omkleed met de volheid der regelende en besturende macht bevoegd, tenzij eene der beide andere machten uitdrukkelijk bevoegd is verklaard, voorop gaande bij de opsomming van de bestuursorganen in artikel 1 der Gemeente-wet. Burgemeester en Wethouders belast met een stuk bestuur, dat, onder den naam „Dagelijksch Bestuur", door de wet is gelicht uit het geheel en dat, voor zoover het niet bestaat in de handhaving van de openbare orde, aan hen is overgegeven, onder vestiging van hunne verantwoordelijkheid tegen- over den Raad voor de wijze van uit oefening. Zij zijn bovendien agenten van het Rijks- en Provinciaal Bestuur, zoo dikwijls deze machten niet uitdrukke lijk den Gemeenteraad roepen tot mede werking aan hare taak. De Burgemeester voorzitter of zooals artikel 70 der Gemeente-wet hem noemt „hoofd" van den Raad en van het BESTUUR: I College van Burgemeester en Wethou ders, leider van en handhaver der orde in hunnen vergaderingen, alléén handelend in gemeentedienst, waar het boven alles op spoedige beslissing en onverwijlde uitvoering aankomt, bij stoornis van de openbare orde, bij brand, in het algemeen bij de uitoe fening der gemeentepolitie, zelfstandig werkiuig daarenboven van het Rijks gezag in zóóver, dat hij, onafhankelijk van zijne verplichting tot medewerking aan de uitvoering van de wetten, die daartoe hem roepen, heeft te waken tegen het doorgaan van besluiten die hem toeschijnen in botsing te komen met de wet of met het algemeen belang. Zóó stelde zich de wetgever elks werkzaamheid voor. Eenvoudiger kan het al niet had de gezaghebbende schrijver er nog wel aan toe kunnen voegen Doch, of het met deze professorale beschrijving inderdaad wel eenvoudiger geworden is en vooral ook of het daarmee voor den leek veel duidelijker zal zijn, is een vraag, die ondergetee- kende niet bevestigend zou durven beantwoorden. GEMEENTE. Het staat ingevolge een der meest belangrijke, zoo niet de belangrijkste bepaling der gemeentewet (artikel 134) onomwonden vast, dat aan elk der drie zelfstandige bestuursorganen, bepaal delijk een eigen terrein van autonome werkzaamheid is toebedeeld. In de practijk zijn echter competentie-geschil len allerminst uitgesloten, omdat de grens van ieders afzonderlijk gebied niet altijd even gemakkelijk is te onder kennen. Het ware een utopie, van den Neder landschen wetgever te eischen, den twistappel der bevoegdheid volledig te verwijderen. Ook ondergeteekende zal daaraan zijn krachten niet beproeven, ofschoon hij meent in het betrokken artikel van „De Avondster" gereede aanleiding te vinden om in de hierna volgende gra- phiek een overzicht te geven van de werkzaamheid, die tot elks terrein eigenaardig behoort. Gemeente als A. Zelfstandig publiekrechtelijk lichaam B. Privaatrechtelijk lichaam. C. Werktuig van hooger gezag, belast met het zelfbestuur. self government). Raad. Burgemeester. Belast met rege- Handhaver gemeente- ling en bestuur, lijke orde (autonomie, ex. Vaardigt dienaangaan- art. 144, lid 1 de de verordeningen der Grondwet) uit. (Artt. 184—193 Gemeentewet). Burgemeester en Wethouders. Dagelijksch Bestuur, waaraan uitvoering der door den Raad vast gestelde verordeningen en besluiten is opge dragen. (Art. 179 der Gemeentewet). Raad. Burgemeester. Hoofdcollege.dat Treedt namens de Ge- besluiten neemt meente in processen met preventief op. toezicht van Ge deputeerde Sta ten. Burgemeester en Wethouders. Voeren de besluiten uit. Verordeningsrecht. Maakt verordeningen en besluiten, betreffen de de huishouding der gemeente met repres sief toezicht der Kroon. Twee soorten veror deningen a. administratieve b. Strafverordeningen. Mededeelingen aan Ged. Staten die onder a. op hun verzoek, die onder b. verplichtend. Benoemings- en Bezoldigingsrecht. Alle gemeente-ambte naren worden door den Raad benoemd. (Uit gezonderd eenige cate- goriën). Hij stelt ook, onder dezelfde beperking, hunne bezoldiging vast Begrootings-> en Belastingrecht. De Raad stelt de be grooting vast onder goedkeuring van Ge deputeerde Staten. Bij weigering beroep op de Kroon. De Raad maakt be lasting- verordeningen met preventief toezicht der Kroon, Raad. Burgemeester. Burgemeester en Wethouders. Alleen als hij uit- In tal van wetten en Altijd aangewezen, tenzij Raad of drukkelijk wordt Koninklijke besluiten Burgemeester, geroepen. wordt tot de uitvoering van de daarin vervatte voorschriften in - strijd met het door Thorbecke in de Ge- meentewetneergelegde beginsel, medewerking gevorderd van den burgemeester,als plaat selijk vertegenwoordi- ger v. h. Rijksgezag. Ondergeteekende ontveinst zich niet. dat zich ook in de toekomst competentie-geschillen zullen blijven voordoen, doch meent bescheidenliik te mogen aannemen dat de door hem gegeven schets eenigermate zal kunnen bijdragen om in deze, vooral voor den leek zoo duistere materie eenige voor lichting te verstrekken. 6 Waalwijk, October 1925. Damprobleem No. 31 van A. Admiraal. Zwart 10 schijven. JOS. VAN HEIIST Jr. deze, dan zal ook wel degelijk in een breedvoerig prae-advies het een en ander worden uiteengezet. Ook wij zullen hierop mettertijd nog wel eens gelegenheid hebben terug te komen. Red. Oplossing vorige week: Wit32—28. 39 48, 24—19, 30—24, 34 21, 42—38, 48 6. Zwart alles gedwongen. INGEZONDEN STUKKEN. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie). Geachte Redacteur. Met belangstelling heb ik het verslag In uw blad gelezen betreffende de Slagersvergadering. Het verwondert me niet, dat ook hier, zooals elders, de slagers er unaniem tegen zijn. Maar dat men er toch toe overgaat op tal van plaatsen, is voor mij een bewijs dat er nog grootere algemeene belangen tegenover staan, als de werkelijke of vermeende nadeelen voor de slagers. Het zou mij en velen nu wel eens aangenaam zijn die voordeelen te mogen vernemen, opdat het publiek ook een goed oordeel over deze be langrijke aangelegenheid kan vormen. In afwachting, Een Belangstellende. Wij gelooven dat het laatste woord nog niet in deze „slachthuis kwestie" zal zijn gesproken. Men zal daarvan nog wel meer-hooren en lezen. Komt eventueel een definitief voorstel van Burg. en Weth. aan den raad ten Aan de Redactie van nDe Echo van het Zuiden Waalwijk. Mijnheer de Redacteur. In Uw Zaterdag 24 October-nummer komt een ingezonden stukje voor, onderteekend door „Een Bakker". Waar momenteel mijn naam genoemd wordt, als zou ik de schrijver van dat onzinnig pennevruchtje zijn, wil ik door dezen even verklaren, dat ik noch de schrijver hiervan ben, noch met het ding iets te maken gehad heb. Als bakker, staande voor de kost winning van mijn gezin, zou ik even- als ieder ander collega gaarne zien, dat steeds in overleg en samenwerking met de Coöperatie de broodprijzen werden vastgesteld en door iedereen werden gehandhaafd. Dit is echter reeds bij voorduring gebleken een onmogelijkheid te zijn. Als coöperatief lichaam kan „Broederhulp" in zijn broodprijsnoteering steeds alleen gaan staan. M i. kan dit echter geen motief zijn om de vereeniging K. B. te ver zoeken zich hiermede te gaan moeien. Door goede bediening, goed gewicht, goede kwaliteit, enz. kan ieder bakker ook momenteel nog zijn kost verdie nen, wat in tijden als deze m i. vol doende kan geacht worden Ook van de prijsverlaging, door de Coöperatie vorige week geannonceerd, voelde ondergeteekende niet het minste nadeel. Hij hoopt door behartiging zijner affaire en goede bediening zijne klanten dit steeds te kunnen blijven verklaren Mocht dit overhoopt anders worden, dan nog zou het z.i. den weg niet zijn de vereeniging K.B. in dezen aan te spreken. P. v. DUN. Kaatsheuvel, 29-10-'25. Bakers wee of reclame.* Geachte redactie. Wilt U zoo goed zijn onderstaand stukje te plaatsen in Uw veel gelezen blad als antwoord op het ingezonden stukje dato 25 dezer, geteekend met „Bakker". 't Kan niet anders, mijnheer de redacteur, of een economist is tuk op een gratis reclame. Voor zoover betreft de bakkers in Kaatsheuvel, is nog geen enkel rijp voor het groote gesticht in Vucht, en hebben zij ook ieder afzonderlijk verklaard bedoeld stukje niet te hebben geschreven. Trouwens zouden zij zich dan recht streeks tot het bestuur van Kaats heuvels Belang hebben gewend, zoo dat de conclusie voor de hand ligt dat een van de diverse beheerders der Coöperatie of diens lasthebber boven bedoeld stukje geschreven heeft om de aandacht te vestigen op het feit dat de kleine ronde broodjes (en alleen deze) eenige centen verlaagd zijn. Het dient echter opgemerkt dat de broodprijzen in Kaatsheuvel overal ongeveer gelijk in prijs zijn. Daarbij komt dat de bakkers in Kaatsheuvel eerste soort meel verwerken, zelf hun zaken behartigen zonder duur perso neel en bestuurderen en zoodoende de bedrijfsonkosten tot een minimum be perken. Wat betreft de kwaliteit van het brood dient opgemerkt, dat het overgroote deel der coöperatie-afnemers tevens een particulier bakker heeft, en dat is toch niet om die in leven te houden, maar om een goed stuk brood. Wij bakkers, zoowel hier in Waal wijk als in Kaatsheuvel, hebben ons wel eens van de wijs laten brengen met het 'gescharrel van procenten- geven. Ook het publiek begint in te zien dat dit uit de lengte of uit de breedte moet komen. Hoort hiervoor maar eens de klachten over de kwali teit van brood In Kaatsheuvel. Met tweede soort meel is zeer gemakkelijk een brood 2 cent minder te leveren Maar als een particulier bakker dit zou lever n, dan zou hij vlug een hoop klanten verliezend Mogelijk dat dit laatste dan ook den schrijver van het ingezonden stukje noopte de bakerspen op te nemen en onder den naam van bakker tastbaar te bakeren Want als werkelijk een bakker uit Kaatsheuvel het bewuste stukje ge schreven had dan zou hij moeten trachten spoedig een ander baantje te krijgen, want dan loopt het met hem op een eindje. Alles bijeen genomen is die reclame handig verzonnen, maar toch te door- zichtig voor ieder weldenkend lezer. Tevens een weinig onvoorzichtig, om dat dit allicht de hoeken en kanten zou bloot maken en allicht stof zou oplaaien^ lk wil hierbij niet alle na deelen opsommen van een coöperatie, doch dit is zeker, dat den laatsten tijd vele dier instellingen failleeren en dit niet in 't minst door de groote bedrijfsonkosten en de vele beheer ders. alsook de zware financieele ver plichtingen welke de handelskamer hun oplegt. De geleden verliezen van vroeger jaren moeten verhaald worden op de bestaande coöperaties. Met dit geschrijf wil ik maar het volgende zeggen dat geen enkel par- ticulier bakker het veld behoeft te ruimen voor een coöperatie Een par ticulier bakker kan een goed stuk brood verkoopen tegen dezelfden prijs als een coöperatie een tweede soort. En als dit in Kaatsheuvel niet het geval mocht zijn. dan denk ik- er sterk aan in Kaatsheuvel een bakkerij te beginnen, want dan ligt daar een rijke broodwinning voor een onder nemend bakker. U, Mijnheer de Redacteur, dankend voor de verleende plaatsruimte, BAKKER. (Met twee k's a u.b.) Waalwijk. 29 Oct. SPORT. VOETBALSPORT. Oplossing Speel rubriek. De weggenomen lucifers zijn als ge stippelde lijnen aangegeven. c A. B. C, D. stelt een stuk grond voor, door een muur omsloten. E. F. en G zijn huizen. H. I. en K. drie waterbron nen. Er moeten buizen gelegd worden van T naar G., van H. naar F. en van K. naar E., doch ze mogen elkaar niet kruisen en binnen de muur loopen. Hoe te doen? WAALWIJK. H.E.C. Zooals reeds is aangekondigd speelt mor gen H.E.C. I haar eersten competitiewed strijd voor den N.V.B. tegen „DEVO" uit 's Bosch. n 1 IJ We zijn zeer benieuwd wat H.E.C. dit sei zoen in deze nieuwe omgeving zal presteeren. Nadat het vorig seizoen liet kampioenschap van den B.V.B. werd behaald, is er hard ge werkt moeten worden om dit jaar in den N.V.B. te kunnen uitkomen. De eischen die de N.V.B. stelt, vooral wat het terrein be treft, zijn zeer streng, zoodat II.E.C. gedwon gen was liaar terrein te vergrooten. Dank zij de eensgezindheid onder de H.E. C.-leden zijn zij er in geslaagd geheel met etffen krachten het veld zoodanig te verbe teren. dat liet momenteel gerust met de beste velden uit den omtrek kan wedijveren. Het elftal dat morgen deTi strijd zal aan binden, bestaat op een enkele na, geheel uit dezelfde personen van het vorige seizoen, wat tegenwoordig haast wel een unicum kan genoemd worden. Het pleit echter voor H.E. O. en het bewijst tevens dat de leden zich thuis voelen in hare vereeniging. Hieruit blijkt ook dat bij H.E.C. het zuivere ama teurisme nog hoogtij viert, waarvoor alleen reeds H.E.C. de sympathie van ieder recht geaard sportliefhebber verdient. Wij hopen dan ook dat deze elf Waalwijk- nehe jongens den naam van H.E.C. zullen we ten hoog te houden en dat zij in het vervolg nog vele successen mogen boeken. De wedstrijd van morgen belooft zeer spannend te worden. Was „DEVO" het vo rige seizoen reeds een goede ploeg, dit jaar zijn zij belangrijk versterkt met spelers van De Roodborstjes en B.V.V., zoodat zij nu tot een der sterkste clubs uit deze afdeeling ge rekend kunnen worden. H.E.C. krijgt het dus om te beginnen al zwaar te verantwoor den en een overwinning voor „DEVO" ligt. wel het meest voor de hand. Maar H.E.C, zal zich niet zoo gemakkelijk gewonnen ge ven en alles in het werk stellen om een even- tueele nederlaag te ontgaan. Moeten wij de spelers nog aansporen om zich morgen ge heel te geven? We gelooven van niet. Iedere speler zal er wel van overtuigd zijn dat hij zes kwartier lang al zijn krachten zal moeten geven, wil er kans op eenig succes zijn. In dien iedere speler er zoo over denkt en zij krijgen niet te veel met pech te kampen, dan zou de uitslag van morgen wel eens een verrassing kunnen worden. Daar het hier ter plaatse wel de voor naamste wedstrijd is en ej- ook voor de an dere clubs uit de afdeeling veel van den uit slag afhangt, verwachten wij dat er morgen een record aantal toeschouwers op het H.E. C.-terrein aanwezig zal zijn om van een mooien wedstrijd te genieten. Voor de goede orde deelen wij nog mede dat de wedstrijd om twee uur aanvangt. De donateurs betalen op den eersten rang 10 ct. ?n op den tweeden rang 5 ct. voor stedelijke belasting. Ook de drie lagere elftallen van H.E.C. verschijnen morgen in het veld. Het programma luidt: „Waalwijk 2H.E.C. 2. H.E.C. 3„Baardwijk" 2 12 uur. „Baardwijk" 3—H.E.C. 4 12 Uur. Omreden de elftallen van H.E.C. alle een klas hooger spelen dan het vol'ige seizoen, zullen zij hard moeten Werken om een drage lijk figuur te slaan. QUICK. De reeds aangekondigde comp.-wedstrijd Quick IDongen, is vanwege den .feestdag van -Allerheiligen uitgesteld. Zondag 8 November komt de kampioen van de Zuid. 2de klas, Middelburg. Voor de lagere XI-tallen staat op het pro gram Quick 3—W.S.C. 3, aanvang 12 uur; Quick 2'H.E.C. 2, aanvang 2 uur, beide wed strijden op het Quick-terrein. We hebben van Quick 3 goede verwachtingen, terwijl Quick 2 veel goed te maken heeft, willen zij heb ben dat de Quick-supporters hun wedstrijden bij blijven wonen. R. W. B. Voor Zondag 1 November staan 3 compe titiewedstrijden vastgesteld. Het eerste elftal dat wegens promotie van Zalt-Bommel vrij zou zijn, gaat op verzoek van Kaatsheuvel aldaar voor de competitie spelen. R.W.B. 2 speelt voor den B.V.B. eveneens te Kaatsheuvel tegen Kaatsheuvel 2, om 12 u. R.W.B. 3 opent haar seizoen met een thuis wedstrijd tegen Druilen 2. Aanvang 2 uur, terrein R.W.B. W. S. C. W.S.C. 2 speelt, morgen om half één op eigen terrein haar eersten competitiewed strijd tegen het herboren „Berkdijk" uit Kaatsheuvel. Deze Kaatsheuvelsche Vereeni ging schijnt over een sterk elftal de beschik king te hebben, althans afgaande op de beide door haar gespeelde wedstrijden, welke even- zooveel malen flinke overwinningen oplever den. W.S.C. 2 zal trachten morgen deze reeks overwinningen te breken, evenwel of zulks gelukken zal, durven wij niet vooraf te.voor spellen. Niettemin zijn wij benieuwd, boe de I

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 7